Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Predpis bol zrušený predpisom 280/2017 Z. z.

543/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 31.12.2017
543
ZÁKON
z 25. októbra 2007
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1 Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje pôsobnosť
a)
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“) pri poskytovaní podpory
1.
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov,1)
2.
pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov,2)
b)
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) pri poskytovaní podpory na spracované poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „spracovaný poľnohospodársky výrobok“) okrem vývozných náhrad.3)
(2)
Rozsah, podmienky a spôsob poskytovania podpory podľa odseku 1 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.4)
§2 Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor, sústava alebo databáza údajov, ktoré sú systematicky spracúvané s použitím automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
b)
opatrením s viacročnými záväzkami opatrenie, pri ktorom sa vyžaduje plnenie podmienok v celom rozsahu po dobu najmenej piatich rokov,
c)
pôdnym blokom základná jednotka evidencie pôdy, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
d)
dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku v pôdnom bloku,
e)
programom propagácie poľnohospodárskych výrobkov súbor opatrení a činností zameraných na zvýšenie spotreby a odbytu výrobkov a na propagáciu nových výrobkov,
f)
programom Sektorový operačný program, Plán rozvoja vidieka, Program rozvoja vidieka, Operačný program Rybné hospodárstvo, Program pre spracovanie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k Zmluve o fungovaní Európskej únie,
g)
účastníkom trhu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába, spracúva alebo uvádza na trh vybrané výrobky,
h)
auditom nezávislá, objektívna, hodnotiaca a konzultačná činnosť vykonávaná na účely zabezpečenia úloh podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.5)
§3 Ministerstvo
(1)
Ministerstvo je riadiacim orgánom a plní úlohy v rámci programov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a zo štátneho rozpočtu a vo vzťahu k platobnej agentúre plní úlohy príslušného orgánu.5)
(2)
Ministerstvo
a)
vykonáva finančné riadenie podpôr poskytovaných z európskych poľnohospodárskych fondov podľa odseku 1 okrem Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo,
b)
riadi a usmerňuje poskytovanie podpôr podľa § 1 ods. 1 písm. a),
c)
udeľuje a odníma akreditáciu na činnosť platobnej agentúre,
d)
posudzuje vhodnosť programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie podľa osobitných predpisov,6) kontroluje a vyhodnocuje ich; vyhodnotenie zasiela Európskej komisii (ďalej len „Komisia“),
e)
koordinuje kontrolnú činnosť krížového plnenia,7)
f)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy, v ktorých sú zastúpené subjekty podľa osobitného predpisu,8)
g)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky a orgánom Národnej rady Slovenskej republiky správu o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný rok, v ktorej hodnotí stav týchto odvetví a účinnosť poskytovania podpory,
h)
zostavuje v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky ekonomický poľnohospodársky účet a integrované environmentálne a ekonomické účty pre lesy,9)
i)
zriaďuje Národnú komisiu pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike,
j)
zabezpečuje cyklickú obnovu pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov a systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov vrátane aktualizácie ich registrov,
k)
zriaďuje a koordinuje národnú vidiecku sieť,10)
l)
vypracúva výročné správy, súhrnné správy, strednodobé hodnotenia, následné hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov a Národné strategické plány,
m)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodla v prvom stupni platobná agentúra,
n)
určuje kritériá pre výber žiadateľov o podporu,
o)
uverejňuje informácie z registrov podľa osobitného predpisu,11)
p)
určuje certifikačný orgán,12)
q)
zabezpečuje
1.
audit na účely udelenia alebo odňatia akreditácie na činnosť platobnej agentúre,
2.
prípravu programov a ich zmien,
r)
vyhodnocuje efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie programov,
s)
vypracúva a zverejňuje programy a určuje ich priority,
t)
plní informačnú povinnosť príslušného orgánu vo vzťahu k orgánom Európskej únie,
u)
vykonáva opatrenia a akceptuje skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy podľa osobitného predpisu,12a)
v)
zabezpečuje na základe poverenia12b) tvorbu hmotných rezerv v oblasti potravinovej bezpečnosti podľa osobitného predpisu,12c)
w)
zriaďuje a koordinuje poradenský systém v pôdohospodárstve12ca) a poveruje osobu na spravovanie poradenského systému v pôdohospodárstve.
§3a
(1)
Ministerstvo sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s opatreniami podľa § 3 ods. 2 písm. u) a tvorbou hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v) prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu. Nevyčerpané zostatky na tomto účte môže ministerstvo použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú
a)
príjmy z opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. u),
b)
príjmy z predaja hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v),
c)
prostriedky prevedené zo samostatného mimorozpočtového účtu platobnej agentúry podľa § 8 ods. 3.
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú výdavky na
a)
realizáciu opatrení podľa § 3 ods. 2 písm. u),
b)
nákup hmotných rezerv podľa § 3 ods. 2 písm. v),
c)
náklady súvisiace s naskladnením, skladovaním, vyskladnením a kontrolou,12d)
d)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet platobnej agentúry podľa § 8.
(4)
Ministerstvo pri realizácii výdavkov podľa odseku 3 môže poskytovať preddavok na základe písomnej zmluvy, a to na desať mesiacov. Preddavok nemusí byť finančne vyporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.
§3b
(1)
Ministerstvo realizuje opatrenia podľa § 3a na základe výzvy, ktorú uverejňuje na svojom webovom sídle a najmenej v jednom tlačenom periodiku s celoštátnou pôsobnosťou najmenej päť pracovných dní pred začiatkom realizácie opatrenia.
(2)
Ministerstvo vo výzve podľa odseku 1 určí
a)
druh tovarov, na ktoré sa výzva vzťahuje,
b)
subjekty, na ktoré sa výzva vzťahuje,
c)
cenu alebo spôsob jej určenia a celkovú hodnotu opatrenia,
d)
základné podmienky opatrenia,
e)
obdobie, na ktoré sa opatrenie vyhlasuje.
§4 Ministerstvo hospodárstva
(1)
Ministerstvo hospodárstva plní úlohu riadiaceho orgánu pre niektoré operačné programy financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
(2)
Ministerstvo hospodárstva
a)
zabezpečuje prípravu programov, vypracúva výročné správy, súhrnné správy, strednodobé hodnotenia a následné hodnotenia o pokroku dosiahnutom pri realizácii programov,
b)
zriaďuje monitorovacie výbory pre programy,
c)
vyhodnocuje efektívnosť a správnosť riadenia a implementácie programov.
§5 Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva
(1)
Na účely poskytovania vybraných údajov z účtovných záznamov13) právnických osôb a fyzických osôb Komisii zriaďuje ministerstvo Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike.14)
(2)
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v Slovenskej republike predstavuje reprezentatívnu vzorku právnických osôb a fyzických osôb, ktoré poskytujú ministerstvu údaje na základe zmluvy.
(3)
Údaje získané z účtovných záznamov právnických osôb a fyzických osôb podľa odseku 2 môže ministerstvo použiť len na účely hodnotenia vývoja poľnohospodárstva a na vypracovanie ekonomického poľnohospodárskeho účtu.

Platobná agentúra

§6
(1)
Platobná agentúra je rozpočtovou organizáciou zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Administratívnu činnosť podľa § 1 ods. 1 písm. a) zabezpečuje platobná agentúra ako akreditovaný orgán štátnej správy.
(2)
Sídlom platobnej agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra môže vytvárať pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.
(3)
Organizačnú štruktúru upraví štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Podrobnosti o organizačnej štruktúre upraví organizačný poriadok platobnej agentúry.
§7
(1)
Platobná agentúra
a)
rozhoduje o poskytovaní podpory podľa osobitného predpisu15) a o poskytovaní zálohovej platby,16)
b)
rozhoduje o poskytovaní štátnej pomoci v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve,
c)
rozhoduje o zaradení žiadosti o poskytnutie podpory do opatrení s viacročnými záväzkami,
d)
rozhoduje o poskytovaní podpory na projekty17) a o iných podporách ako v písmene a); o poskytovaní podpory na projekty podľa osobitného predpisu17a) rozhoduje na základe splnomocnenia ministerstva,18)
e)
rozhoduje o pridelení prémiových práv19) a pridelení prémiových práv z národnej rezervy; spravuje a vyhodnocuje pridelené prémiové práva a ich rezervy,
f)
realizuje intervenčné opatrenia vybraných poľnohospodárskych výrobkov,20)
g)
vydáva povolenie na dovoz a vývoz výrobkov21) (ďalej len „licencia“), vyberá finančné zábezpeky, vracia finančné zábezpeky alebo ich časti, rozhoduje o prepadnutí finančnej zábezpeky alebo jej časti, uhrádza vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky,
h)
spracúva a kontroluje agrárne cenové informácie, agrárne trhové informácie a tieto poskytuje ministerstvu a Komisii; cenové spravodajstvo zverejňuje na webovom sídle,
i)
prideľuje identifikačné číslo pôdnym blokom a dielom pôdnych blokov a vedie ich evidenciu,
j)
vyberá odvody a poplatky v sektore cukru podľa osobitných predpisov22) a vymáha zadržané odvody a poplatky,
k)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny podľa osobitných predpisov,23)
l)
ukladá a vymáha odvody, pokuty a penále podľa osobitného predpisu24) za porušenie finančnej disciplíny prijímateľov pri nakladaní s prostriedkami Európskej únie a s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnutými platobnou agentúrou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu,25)
m)
spravuje národné a individuálne kvóty, prideľuje kvóty z národnej rezervy a stanovuje poplatok za prekročenie kvót,26)
n)
predkladá ministerstvu informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti a o nahlasovaní nezrovnalostí; nezrovnalosti nahlasuje aj Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
o)
poskytuje ministerstvu informácie o realizácii programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov, ich účinnosti a o efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov a zabezpečuje finančnú realizáciu prijatých programov podľa osobitných predpisov,6)
p)
zabezpečuje činnosti a prípravu metodických postupov pre žiadateľov podľa osobitných predpisov,27)
q)
zverejňuje výzvu, prijíma a kontroluje vecnú stránku prijatých programov propagácie poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v krajinách, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie, podľa osobitných predpisov;6) po vecnej stránke zodpovedajúce návrhy programov zasiela ministerstvu a zasiela späť predkladateľom návrhy, ktoré po vecnej stránke nespĺňajú požiadavky osobitných predpisov,6)
r)
spravuje národné programy stabilizácie a rozvoja jednotlivých odvetví,
s)
ukladá pokuty za správne delikty podľa § 15,
t)
zabezpečuje ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu,15)
u)
poskytuje informácie, doklady a vysvetlenia súvisiace s činnosťou certifikačného orgánu,
v)
na požiadanie certifikačného orgánu poskytuje prístup k informačným systémom,
w)
zabezpečuje uzatváranie dohôd o delegovaní činností s externými inštitúciami,
x)
zodpovedá za procesy výkonu a zúčtovania platieb zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie,
y)
prijíma pôžičku od právnickej osoby podľa osobitného predpisu,27a)
z)
poskytuje podporu27b) vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok, najmä sucha, ako dôsledku klimatických zmien; na jej poskytnutie nie je právny nárok,
aa)
ukladá povinnosť zmeniť druh pozemku na trvalý trávny porast podľa osobitného predpisu.27c)
(2)
Platobná agentúra zabezpečuje výkon vnútorného auditu v rámci svojej pôsobnosti a podľa zásad medzinárodných audítorských štandardov.
(3)
Platobná agentúra pri svojej činnosti spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi, ktoré na žiadosť platobnej agentúry poskytujú informácie nevyhnutné na jej činnosť, a poskytuje informácie nevyhnutné na činnosť príslušných štátnych orgánov.
(4)
Platobná agentúra rozhodne o poskytovaní podpory podľa odseku 1 písm. a) v lehote do 13 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie podpory.
(5)
Platobná agentúra môže nahradiť doručenie rozhodnutia poskytnutím plnenia28) vo forme zálohovej platby. Odvolanie proti plneniu nemá odkladný účinok.
§8
(1)
Platobná agentúra sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s intervenčnými opatreniami29) prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.30) Nevyčerpané zostatky na tomto účte možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.
(2)
Príjmom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
príjmy z predaja zásob súvisiacich s intervenčnými opatreniami vrátane dane z pridanej hodnoty,
b)
prostriedky Európskej únie na krytie oprávnených výdavkov súvisiacich s intervenčnými opatreniami,
c)
úhrada časti úrokových nákladov odsúhlasených Komisiou Slovenskej republike na intervenčný nákup vybraných výrobkov,
d)
príjmy za kurzové rozdiely,
e)
iné príjmy.
(3)
Výdavkom samostatného mimorozpočtového účtu sú:
a)
výdavky na intervenčné opatrenia,
b)
oprávnené výdavky spojené s nákupom a predajom intervenčných zásob podľa osobitných predpisov,31)
c)
prevody prostriedkov na samostatný mimorozpočtový účet ministerstva podľa § 3a.
§8a
Platobná agentúra sústreďuje príjmy z prijatých pôžičiek podľa § 7 ods. 1 písm. y) a príjmy zo splácania istín a úrokov z pôžičiek poskytnutých podľa § 7 ods. 1 písm. z) na samostatnom mimorozpočtovom účte.30) Výdavkom tohto samostatného mimorozpočtového účtu sú výdavky na poskytovanie pôžičiek podľa § 7 ods. 1 písm. z) a výdavky na splácanie istín týchto pôžičiek a úrokov z pôžičiek prijatých podľa § 7 ods. 1 písm. y).
§9
(1)
Platobná agentúra sústreďuje finančné prostriedky za porušenie finančnej disciplíny prijímateľom pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „prostriedky únie“) na samostatných mimorozpočtových účtoch, a to osobitne pre Európsky poľnohospodársky záručný fond a osobitne pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
(2)
Príjmom samostatných mimorozpočtových účtov sú odvody, pokuty a penále z prostriedkov únie poskytnutých prostredníctvom platobnej agentúry.
(3)
Výdavkom samostatných mimorozpočtových účtov sú výdavky Európskej únie určené na financovanie opatrení podľa osobitného predpisu.25)
§9a
(1)
Platobná agentúra je oprávnená uhradiť daň z pridanej hodnoty v plnej výške alebo v zodpovedajúcej časti ministerstvu, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným ministerstvom podľa osobitného predpisu31a) a obciam, ak táto daň súvisí s podporami poskytnutými platobnou agentúrou z Programu rozvoja vidieka alebo Operačného programu Rybné hospodárstvo.
(2)
Ak si subjekty oprávnené na úhradu dane z pridanej hodnoty podľa odseku 1 môžu uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, platobná agentúra im takúto daň neuhradí.
§10
(1)
Platobná agentúra je povinná viesť informačný systém, ktorý zahŕňa integrovaný administratívny a kontrolný systém, účtovný systém a systém pre automatizovanú podporu činností vykonávaných v rámci administrovania projektov.
(2)
Informačný systém podľa odseku 1 musí byť vedený tak, aby
a)
zabezpečil ohlasovanie chýb a ich opravu pri zaznamenávaní údajov,
b)
umožňoval prístup do systému len osobám na základe prístupového hesla,
c)
údaje nemohli byť zaznamenávané, menené alebo prezerané osobami, ktoré nemajú pridelené prístupové heslo,
d)
zaznamenal identitu každej osoby, ktorá vstupuje do informačného systému do operačných záznamov,
e)
pravidelne menil prístupové heslá do systému,
f)
zálohoval údaje kópiami skladovanými na oddelenom chránenom mieste.
(3)
Platobná agentúra je oprávnená spracúvať v informačnom systéme o žiadateľovi o podporu tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno, priezvisko a telefónne číslo štatutárneho zástupcu, ak ide o právnickú osobu.
(4)
Osobné údaje možno použiť alebo poskytnúť tretím osobám za podmienok ustanovených osobitným predpisom.32) Osobné údaje možno poskytnúť bez súhlasu dotknutej osoby tretej osobe, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť, a výsledky kontroly poskytuje platobnej agentúre.
(5)
Údaje o poskytovanej podpore jednotlivým príjemcom platobná agentúra uverejňuje na webovom sídle.
§11
(1)
Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľa, opodstatnenosti žiadosti o podporu, overenia plnenia podmienok na jej poskytnutie a oprávnenosti nákladov požadovaných na úhradu vrátane plnenia ostatných podmienok zmluvy o poskytnutí podpory vykonáva platobná agentúra kontrolu podľa osobitných predpisov.33)
(2)
Platobná agentúra vykonáva následnú finančnú kontrolu34) podpôr poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
(3)
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov.35)

Organizovanie trhu s výrobkami

§12 Všeobecné ustanovenia
(1)
Účelom organizovania trhu s výrobkami je minimalizovať negatívne dôsledky zmien na trhu s výrobkami a zabezpečiť plynulé zásobovanie a dodávanie výrobkov spotrebiteľom pomocou systému ekonomických, obchodných a administratívnych nástrojov určených pre jednotlivé druhy výrobkov (ďalej len „opatrenie“).
(2)
Na organizovanie trhu s výrobkami možno podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov36) použiť opatrenie
a)
cenové,
b)
intervenčné,
c)
regulačné,
d)
kompenzačné.
(3)
Účastník trhu je povinný bezodplatne poskytnúť platobnej agentúre údaje o cenách, výrobe, množstvách, predaji, vyvezených a dovezených vybraných poľnohospodárskych výrobkoch a potravinárskych výrobkoch.
§13 Odvetvové dohody
(1)
Uplatňovanie niektorých opatrení na organizovanie trhu možno podmieniť uzatvorením písomnej odvetvovej dohody medzi združeniami podnikateľov. Odvetvová dohoda je záväzná na uzatvorenie zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi daného druhu výrobku.
(2)
Odvetvová dohoda podľa odseku 1 uzatvorená medzi orgánmi záujmovej samosprávy podnikateľov upravuje všeobecné podmienky nákupu, najmä druh výrobku, odrodu, kvalitu a množstvo, termíny dodávok, prevzatia výrobkov a platobných podmienok medzi združeniami podnikateľov, ktorí v rámci vzájomného obchodného vzťahu podnikajú v rôznych oblastiach výrobného reťazca.
(3)
Ak nedôjde k uzatvoreniu odvetvovej dohody, za odvetvovú dohodu sa považuje dohoda existujúca pred uzatvorením zmluvy medzi kupujúcimi a predávajúcimi za podmienky, že k tejto dohode pristúpili predávajúci, ktorých dodávky predstavujú najmenej 60 % celkového množstva dodávok určených pre kupujúcich.
(4)
Ak je stranou odvetvovej dohody štát zastúpený ministerstvom možno určiť pre všetkých účastníkov trhu poplatok podľa osobitného predpisu.36a)
§14 Výrobné poplatky
(1)
Výrobca cukru, izoglukózy a inulínového sirupu je povinný na zabezpečenie krytia výdavkov vznikajúcich v rámci spoločnej organizácie trhov v sektore cukru uhrádzať výrobné poplatky.
(2)
Výšku výrobných poplatkov ustanovujú osobitné predpisy.37)
§15 Správne delikty
(1)
Platobná agentúra uloží pokutu do 166 000 eur za
a)
neposkytnutie informácií podľa § 12 ods. 3,
b)
poskytnutie nepravdivých informácií o údajoch platobnej agentúre podľa § 12 ods. 3,
c)
bránenie plneniu oprávnení osôb vykonávajúcich kontrolu podľa § 11,
d)
porušenie opatrenia na organizovanie trhu podľa § 12 ods. 1 a 2,
e)
neodstránenie určeného množstva výrobkov z trhu,38)
f)
porušenie povinností podľa osobitných predpisov.39)
(2)
Platobná agentúra upozorní právnickú osobu uznanú podľa osobitného predpisu39a) na neplnenie informačnej a oznamovacej povinnosti podľa osobitných predpisov39b) a uloží jej povinnosť odstrániť zistené nedostatky v primeranej lehote.
(3)
Platobná agentúra uloží právnickej osobe uznanej podľa osobitného predpisu39a) pokutu do 1 000 eur, ak nesplní informačnú a oznamovaciu povinnosť podľa osobitných predpisov39b) v lehote určenej podľa odseku 2.
(4)
Platobná agentúra navrhne ministerstvu zrušiť rozhodnutie o uznaní39c)
a)
organizácie výrobcov, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie,39d)
b)
medziodvetvovej organizácie, ak prestane spĺňať podmienky na uznanie alebo ak sú na to dôvody podľa osobitného predpisu.39e)
(5)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob a čas trvania, ako aj na možné následky tohto konania.
(6)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať do jedného roka odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností. Konanie podľa odseku 2 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď platobná agentúra zistila porušenie povinnosti, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(7)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
(8)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť, ak osobitné predpisy38) neustanovujú inak. Pri opätovnom porušení povinnosti podľa odseku 2 možno uložiť pokutu podľa odseku 3 aj opakovane.
§16
(1)
Pridelenú kvótu alebo prémiové práva môže platobná agentúra rozhodnutím jej držiteľovi pri porušení osobitných predpisov18) odobrať alebo krátiť.
(2)
Postup podľa odseku 1 možno uplatniť aj vtedy, ak na držiteľa alebo jeho spriaznenú osobu40) bol vyhlásený konkurz, likvidácia alebo bolo začaté exekučné konanie.
(3)
Platobná agentúra môže začať konanie podľa odsekov 1 a 2 do jedného roka odo dňa, keď zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinností, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.41)

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu

§16a
(1)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na poľnohospodársku pôdu podal len jeden žiadateľ a spĺňa podmienky na poskytnutie podpory41a) (ďalej len „ustanovené podmienky“), platobná agentúra rozhodne o poskytnutí podpory tomuto žiadateľovi. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok, ani nie je preskúmateľné správnym súdom.41b)
(2)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na poľnohospodársku pôdu podal len jeden žiadateľ, ale pri posudzovaní žiadosti sa zistilo, že nespĺňa ustanovené podmienky, platobná agentúra rozhodne podľa osobitného predpisu.41c)
(3)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na poľnohospodársku pôdu podal žiadateľ, ktorý nespĺňa na určitej ploche ustanovené podmienky a podmienky podľa osobitného predpisu,41ca) k 30. júnu 2003 platobná agentúra rozhodne o neposkytnutí podpory na túto plochu.
§16b
(1)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podali viacerí žiadatelia, platobná agentúra ich vyzve, aby v lehote, ktorú im zároveň určí, preukázali plnenie ustanovených podmienok a právo užívania k pôde; právom užívania k pôde sa rozumie právo túto pôdu užívať ako vlastník, nájomca alebo na základe iného právneho dôvodu.41d)
(2)
Ak sa postupom podľa odseku 1 preukáže, že právo užívania k pôde má len jeden žiadateľ, na konanie o jeho žiadosti sa použijú ustanovenia § 16a. O žiadosti ostatných žiadateľov platobná agentúra rozhodne podľa osobitného predpisu.41c)
§16c
(1)
Ak žiadosť o poskytnutie podpory na tú istú poľnohospodársku pôdu podali viacerí žiadatelia a postupom podľa § 16b ods. 1 sa zistilo, že právo užívania žiadateľov k pôde je sporné, platobná agentúra na spornej výmere neurčí stanovenú plochu41da) a v súlade s ustanovenými podmienkami rozhodne podľa osobitného predpisu.41c) Proti rozhodnutiu o poskytnutí podpory zníženej o spornú výmeru nie je prípustný opravný prostriedok.41db)
(2)
Ak sa v konaní pred súdom41e) preukáže, že jeden zo žiadateľov podľa odseku 1 mal v čase rozhodnutia právo užívania k pôde, a sú zachované lehoty podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,41ea) platobná agentúra obnoví konanie podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.41eb)
§16d
(1)
Ak žiadateľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho pred právoplatným rozhodnutím o žiadosti o poskytnutie podpory, právo na poskytnutie podpory prechádza na osobu,41f) ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti podľa osobitných predpisov.41a)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije na konanie o poskytnutí ostatných podpôr podľa § 7 ods. 1 písm. a).
§16e
(1)
Poradenský systém v pôdohospodárstve zabezpečuje pomoc poľnohospodárovi pri obhospodarovaní pôdy a správe poľnohospodárskeho podniku najmä v oblasti krížového plnenia, životného prostredia, verejného zdravia, zdravia zvierat a rastlín, dobrých životných podmienok zvierat, udržania dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu a noriem bezpečnosti pri práci.
(2)
Poradenský systém v pôdohospodárstve spravuje ministerstvom poverená osoba, ktorá má personál a materiálno-technické vybavenie na
a)
zabezpečenie systému vzdelávania,
b)
vedenie registra poskytovateľov poradenských služieb,
c)
prevádzku informačného systému a komunikačného systému a
d)
spracovanie a šírenie autorizovaných dát.
(3)
Register poskytovateľov poradenských služieb obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo názov,
b)
adresu miesta podnikania alebo sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
adresu elektronickej pošty,
e)
číslo telefónu.
(4)
Poradenskú službu môže poskytovať v rámci poradenského systému v pôdohospodárstve poradca, ktorý vykonáva túto službu vo vlastnom mene alebo ako zamestnanec právnickej osoby.
(5)
Poradca musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má ukončené stredoškolské vzdelanie v učebnom odbore so zameraním na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rozvoj vidieka, veterinárske vedy a potravinárstvo podľa osobitného predpisu41fa) a najmenej päť rokov praxe v príslušnom učebnom odbore alebo v poradenstve v poľnohospodárstve alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej tri roky praxe najmä v oblasti rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, veterinárneho lekárstva, lesníctva, práva alebo poradenstva v poľnohospodárstve,
b)
absolvoval odbornú prípravu poradcov organizovanú poverenou osobou podľa odseku 2, ktorú úspešne ukončil záverečnou skúškou,
c)
bolo mu vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu alebo obdobné osvedčenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie.
(6)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu je dokladom o absolvovaní odbornej prípravy poradcu a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky, ktoré vydáva poverená osoba podľa odseku 2 na päť rokov.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§17
(1)
Na konanie podľa § 7 ods. 1 písm. a) a aa), § 15 a 16 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,42) ak tento zákon v § 16a až 16d neustanovuje inak.
(2)
Na konanie podľa § 7 ods. 1 písm. b) až d) sa vzťahujú osobitné predpisy.42a)
(3)
Na vedenie evidencie pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov sa nevzťahuje osobitný predpis.43)
§17a
Konanie o poskytnutí podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.
§17b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2013
(1)
Konania o žiadostiach na poskytnutie podpory na skutočne využívanú poľnohospodársku pôdu podaných od 1. januára 2013 do 31. augusta 2013 sa dokončia podľa tohto zákona účinného od 1. septembra 2013.
(2)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti poradcu vydané do 31. augusta 2013 je osvedčením podľa tohto zákona účinného od 1. septembra 2013.
§18
(1)
Činnosti spojené s predvstupovým programom SAPARD zabezpečuje platobná agentúra.
(2)
Platobná agentúra zriadená podľa doterajších zákonov je platobnou agentúrou podľa tohto zákona.
§19
Zrušuje sa zákon č. 274/2006 Z. z. o podpore v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
§19a
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka.
§20
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
2)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 143, 3. 6. 2008), nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25), nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26. 6. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 14/zv. 1), nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009), nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 8/zv. 4), nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11. 8. 2005), nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).
3)
Nariadenie Rady (ES) č. 3448/1993 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. ES L 318, 20. 12. 1993, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 15).
4)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004.
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
5)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 23. 6. 2006).
6)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2008) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 147, 6. 6. 2008) v platnom znení.
7)
Čl. 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
8)
Čl. 6 a 77 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006.
Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 120, 10. 5. 2007).
9)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004).
10)
Čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
11)
Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.
12)
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005.
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006.
12a)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 4 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov. 
12ca)
Čl. 20 písm. a) bod v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 v platnom znení.
Čl. 12 ods. 1 až 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
13)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
14)
Nariadenie Rady (EHS) č. 79/1965 z 15. júna 1965 o zriadení siete na zber účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v EHS (Ú. v. ES 109, 23. 6. 1965, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1).
15)
Čl. 49 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES. L 102, 17. 4. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2005) v platnom znení.
Čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha 1 zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005) v platnom znení.
Čl. 36, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
Kapitola II nariadenia Komisie (ES) 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11. 2005) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 5 a čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Čl. 11 a 12 nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
Nariadenie č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.
16)
Napríklad čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006.
17)
Napríklad hlava IV oddiel I, oddiel II čl. 36 písm. b) vi), oddiely III a IV, čl. 66 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
17a)
Nariadenie (ES) č. 1198/2006 (Ú. v. EÚ L 223, 15. 8. 2006).
18)
§ 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
19)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
20)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
21)
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení.
22)
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).
Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006).
23)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Ú. v. EÚ L 141, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44), nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006.
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005.
26)
Čl. 183 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
27)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1. 7. 2006), nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru (Ú. v. EÚ L 176, 1. 7. 2006).
27a)
§ 1 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z.
27b)
Nariadenie (ES) č. 1535/2007.
27c)
Napríklad čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v platnom znení.
28)
§ 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
29)
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006 z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov (Ú. v. EÚ L 271, 23. 6. 2006).
31)
Napríklad čl. 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
32)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
33)
Nariadenie (ES) č. 800/1999 Ú. v. ES L 102, 17. 4. 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 11/zv. 32) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 382/2005 (Ú. v. EÚ L 61, 8. 3. 2005) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1043/2005 (Ú. v. EÚ L 172, 5. 7. 2005) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.
Kapitola II Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11. 2005) v platnom znení.
Čl. 3 ods. 5 a čl. 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 320/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1580/2007 (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008) v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 555/2008 (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Čl. 11 a 12 nariadenia (ES) č. 657/2008 (Ú. v. EÚ L 183, 11. 7. 2008).
Nariadenie č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
§ 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 11 a 25 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2008 Z. z.
35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 800/1999.
36a)
Čl. 183 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
37)
Nariadenie Rady (ES) č. 318/2006.
38)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004 zo 14. januára 2004, ktoré stanovuje dočasné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42).
39)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 60/2004, rozhodnutie Komisie (ES) č. 361/2007 zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 138, 30. mája 2007).
39a)
§ 10c ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
39b)
§ 10e zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 126c ods. 2 písm. f) a čl. 177a ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.
Čl. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012).
§ 2 ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
39c)
§ 10 ods. 6 zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39d)
Čl. 126a ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
39e)
Čl. 126b ods. 3 písm. c) a d) nariadenia (ES) č. 1234/2007.
40)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1973/2004 (Ú. v. EÚ L 345, 20. 11. 2004) v platnom znení.
41a)
Napríklad nariadenie (ES) č. 73/2009 v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 v platnom znení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.
41c)
Napríklad čl. 58 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení, čl. 16 nariadenia Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 025, 28. 1. 2011) v platnom znení.
41ca)
Napríklad čl. 3 až 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
41d)
Napríklad § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 12a zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z. z.
41da)
Čl. 2 ods. 23 nariadenia (ES) č. 1122/2009 v platnom znení.
41db)
§ 53 až 68 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
41ea)
§ 63 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
41eb)
41f)
§ 473 až 480 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
41fa)
42)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
42a)
Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z.
43)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.