Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o minimálnej mzde 2020 – úplné znenie

  • Zmeny
  • 16
663/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020
663
ZÁKON
z 5. decembra 2007
o minimálnej mzde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1 Predmet a pôsobnosť zákona
Tento zákon upravuje určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu1) (ďalej len „zamestnanec“) na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
§2 Suma minimálnej mzdy
(1)
SumuSuma minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenú(ďalej len „suma mesačnej minimálnej mzdy“) na príslušný kalendárny rok je suma určená podľa § 7 aalebo sumu§ 8. Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví na príslušný kalendárny rok vládaje Slovenskejsuma republikyurčená (ďalejpodľa lenodseku „vláda“) nariadením vlády2.
(2)
Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.
(3)
Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Suma minimálnej mzdy v eurách za mesiac podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.
(4)
Zamestnancovi patrí minimálna mzda podľa odseku 2, ak jeho ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín,2) suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu, upravená podľa druhej vety, sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.
(5)
Suma minimálnej mzdy vypočítaná podľa odseku 2 sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta.
§3 Doplatok k minimálnej mzde
(1)
Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.
(2)
Pri výpočte doplatku podľa odseku 1 sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce; do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.
§4 Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce
U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.
§5 Zvýšenie minimálnej mzdy
Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnusumu mzduminimálnej mzdy, ako ustanovujeje nariadeniesuma vládyurčená podľa § 2 ods. 2 alebo podľa § 7 alebo § 8; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnusumu mzduminimálnej mzdy ustanoviť uznesením členskej schôdze.
§7 ÚpravaUrčenie sumy mesačnej minimálnej mzdy dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov
(1)
OZástupcovia úpravezamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov3) rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobienasledujúci nasledujúcehokalendárny kalendárnehorok roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej len „sociálni partneri“)dohodou najneskôr od 1. apríla.
(2)
Ak sa sociálnizástupcovia partnerizamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodnú na úpraveurčení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, dohodu o sumesuma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Ministerstvo predloží návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy vo výške dohodnutej sociálnymi partnermi, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „rada“) do 1531. septembra a následne na rokovanie vládyjúla.
(3)
Ak sociálnisa partnerizástupcovia nepredložiazamestnávateľov dohodua ozástupcovia sumezamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla, bezodkladneprerokuje predložiaju ministerstvuHospodárska svojea návrhysociálna rada Slovenskej republiky do 31. augusta. Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov na úpravuzasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy., Ministerstvomesačná predložíminimálna návrhmzda naje úpravuurčená sumyich mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie rady do 31. júladohodou.
(4)
AkZástupcovia sazamestnávateľov naa rokovanízástupcovia radyzamestnancov dohodnedohodnú sumasumu mesačnej minimálnej mzdy na základe návrhu predloženého ministerstvom podľa odseku 3, ministerstvo predloží na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy v dohodnutejcelých výške, do 30. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády.
(5)
Ak sa na rokovaní rady nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom podľa odseku 3 do 31. augusta, ministerstvo predloží na rokovanie rady návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy určená podľa § 8, do 30. septembra a následne ho predloží na rokovanie vládyeurách.
§8 Určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na základe zákona
(1)
Ak Východiskomsa nanedosiahla úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdydohoda podľa § 7 ods. 5 je mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej len „platná mesačná minimálna mzda“).
(2)
Sumasuma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok saje určí60 najmenej vo výške súčinu platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenéhozverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, vna ktoromktorý sa predkladáurčuje návrhsuma na úpravu sumymesačnej minimálnej mzdy.
Suma
podľa
prvej
(3)
vety
sa O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra s prihliadnutímzaokrúhľuje na stanoviskácelé sociálnycheurá partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity prácenahor.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§9
(1)
Suma mesačnej minimálnej mzdy dohodnutá podľa § 7 alebo suma mesačnej minimálnej mzdy určená podľa § 8 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.
(2)
Sumy minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 1 sa ustanovujúurčujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. NariadenieSuma vládymesačnej minimálnej mzdy a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa uverejníoznámi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O uverejnenie oznámenia podľa druhej vety požiada ministerstvo; oznámenie sa uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.
(32)
Od 1. februára 2008 do ustanovenia sumy minimálnej mzdy podľa tohto zákona je suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk.
§9a
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 zostáva v platnosti a účinnosti do 31. decembra 2020.
§10
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 346/1999 Z. z. a zákona č. 225/2002 Z. z.
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§11 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 2 a 3 zákona č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o tripartite).