Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

Znenie účinné: od 01.10.2007 do 31.01.2008 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 663/2007 Z. z.

450/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007 do 31.01.2008
450
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. septembra 2007,
ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z. nariaďuje:
§1
Výška minimálnej mzdy sa ustanovuje na
a)
46,60 Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom,
b)
8 100 Sk za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.
§2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 540/2006 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Robert Fico v.r.