Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 2022

Znenie účinné: od 19.09.2008
Časové verzie:
354/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 19.09.2008
354
ZÁKON
z 11. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sociálni partneri nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy ministerstvu do 15. júla, bezodkladne predložia ministerstvu svoje návrhy na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy. Ministerstvo predloží návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rokovanie rady do 31. júla.“.
2.
V § 7 ods. 4 sa slová „15. septembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.
3.
V § 7 ods. 5 sa slovo „vypočítaná“ nahrádza slovom „určená“ a slová „15. septembra“ sa nahrádzajú slovami „30. septembra“.
4.
Nadpis pod § 8 znie: „Určenie sumy minimálnej mzdy“.
5.
V § 8 ods. 2 sa slová „ako súčin“ nahrádzajú slovami „najmenej vo výške súčinu“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O sume minimálnej mzdy rozhodne vláda najneskôr do 20. októbra s prihliadnutím na stanoviská sociálnych partnerov, vývoj kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy podľa § 6, vývoj podielu čistej minimálnej mzdy z čistej priemernej mzdy najmenej za predchádzajúce dva kalendárne roky a s prihliadnutím na vývoj produktivity práce.“.
7.
V § 9 ods. 2 sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „1. novembra“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.