Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 2023

Znenie účinné: od 01.01.2020
Časové verzie:
324/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020
324
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§1
Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na
a)
580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.
§3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.