Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.01.2021
Časové verzie:
294/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021
294
ZÁKON
z 20. októbra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 354/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 375/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
2.
V § 8 sa slová „je 60 %“ nahrádzajú slovami „je 57 %“.
3.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§9b Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020
(1)
Na rok 2021 sa ustanovuje
a)
suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur,
b)
suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.
(2)
Na určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovenie § 8 neuplatní.
(3)
V roku 2021 sumami minimálnej mzdy na účely tohto zákona sú sumy podľa odseku 1.
(4)
Ustanovenia § 9 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na sumy minimálnej mzdy podľa odseku 1.“.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z. a zákona č. 157/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 96 ods. 5 a § 124 ods. 3 sa slová „20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „v sume 0,72 eura“.
2.
V § 120 odsek 4 znie:
„(4)
Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety.

Stupeň Koeficient minimálnej mzdy
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0
“.
3.
V § 120 ods. 5 až 7 sa slovo „sadzba“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „suma“ v príslušnom tvare.
4.
V § 120 ods. 7 sa slovo „štyri“ nahrádza slovom „tri“.
5.
§ 120 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Sumy minimálnych mzdových nárokov podľa odseku 4 na príslušný kalendárny rok zaokrúhlené podľa odseku 7 sa oznámia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O uverejnenie oznámenia podľa prvej vety požiada Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; oznámenie sa uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku.“.
6.
V § 122a ods. 1 sa slová „50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „1,79 eura“.
7.
V § 122a ods. 2 sa slová „45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „v sume 1,61 eura“.
8.
V § 122b ods. 1 sa slová „100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „3,58 eura“.
9.
V § 122b ods. 2 sa slová „90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „v sume 3,22 eura“.

10.
V § 123 ods. 1 sa slová „40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „1,43 eura“ a slová „50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „1,79 eura“.
11.
V § 123 ods. 2 sa slová „35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „v sume 1,25 eura“.
12.
V § 223 ods. 2 sa slová „sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „3,58 eura“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. októbra 2020 okrem čl. I prvého bodu a druhého bodu a
čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.