Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 1994 – úplné znenie

152/1994 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 12.12.1995
152
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 1994
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Sociálny fond
§1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond").
§2
(1)
Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Zamestnávateľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo miestom podnikania a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca
a)
v pracovnom pomere alebo
b)
v služobnom pomere.
Tvorba fondu
§3
(1)
Fond sa tvorí ako úhrn
a)
povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b)
ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
(2)
Povinný prídel fondu vo výške 0,6 % tvoria zamestnávatelia podľa § 5 ods. 1 tohto zákona od 1. septembra 1994. Zamestnávatelia, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli zisk a splnili všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, Národnej poisťovni a Fondu zamestnanosti, zvýšia povinný prídel v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve najviac do výšky 1 %.
(3)
Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
§4
(1)
Základom na určenie prídelu podľa § 3 je objem skutočne vyplatených miezd (platov) v bežnom roku.
(2)
Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.
§5
(1)
Povinný prídel do fondu u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov).1)
(2)
Povinný prídel do fondu u zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.
§6
(1)
Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa.
(2)
Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu podľa § 4 ods. 1.
(3)
Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
(4)
Zúčtovanie prostriedkov predstavujúce povinný prídel do fondu vykoná zamestnávateľ do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka.
§7 Použitie fondu
(1)
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok
a)
zamestnancom na závodné stravovanie nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov a na služby, ktoré zamestnanec čerpá na regeneráciu pracovnej sily, v rozsahu dohodnutom v kolektívnej zmluve, najmenej však 30 % povinného prídelu podľa § 3,
b)
zamestnancom vo forme sociálnej výpomoci, na dopravu do zamestnania a na dôchodkové pripoistenie v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve, najmenej však 20 % povinného prídelu podľa § 3.
(2)
Použitie zostatku fondu dohodne zamestnávateľ a príslušný odborový orgán v kolektívnej zmluve na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(3)
Rovnako použije fond zamestnávateľ, u ktorého nepôsobí odborová organizácia.
§8 Prechodné a záverečné ustanovenie
Zostatok prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa predpisov platných do 31. decembra 1992 a splátky pôžičiek poskytnutých z prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vrátených po 1. januári 1994, ktoré vedie zamestnávateľ na osobitnom účte, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou sociálneho fondu zamestnávateľa2).

Čl. II

Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
príjmy z prostriedkov sociálneho fondu.“.
2.
V § 6 ods. 5 sa v prvej vete za slová „v odseku 1 písm. c)" vkladajú slová „a e)".
3.
V § 36 ods. 2 písm. e) sa za slová „podľa § 6" vkladajú slová „ods. 1 písm. e) a ".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
§ 24 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.