Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 2008 – úplné znenie

  • Zmeny
  • 34
152/1994 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2008
152
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 31. mája 1994
o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Sociálny fond
§1
Tento zákon upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu (ďalej len „fond").
§2
(1)
Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
ZamestnávateľomZamestnávateľ na účely tohto zákona saje rozumieprávnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická  osoba s bydliskommiestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania a právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca
a)
v pracovnom pomere alebo
b)
v služobnomobdobnom pomerepracovnom vzťahu.1)
Tvorba fondu
§3
(1)
Fond sa tvorí ako úhrn
a)
povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1,
b)
ďalšieho prídelu vo výške
1.
dohodnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise, ak u zamestnávateľa nemôže pôsobiť odborový orgán podľa osobitného predpisu,2) najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2.
sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a  späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v  § 7 ods. 3 písm. a)5, najviac však vo výške 0,5  % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,
c)
ďalších zdrojov fondu podľa § 4 ods. 2 a 3.
(2)
PovinnýZamestnávateľ prídel fondu vo výške 0,6 % tvoria zamestnávatelia podľa § 5 ods. 1 tohto zákona od 1. septembra 1994. Zamestnávatelia, ktoríktorý za predchádzajúci kalendárny rok dosiahlidosiahol zisk  a splnilisplnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti vočik štátnemu rozpočtu, zdravotným poisťovniam, a Sociálnej poisťovni a Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky, zvýšiamôže tvoriť povinný prídel v rozsahupodľa dohodnutomodseku v1 kolektívnejpísm. zmluve najviaca) do výšky 1 %. Zamestnávateľ, ktorý nesplnil niektorú z podmienok uvedených v prvej vete, tvorí povinný prídel do fondu vo výške 0,6 %.
(3)
Zamestnávatelia podľa § 5 ods. 2 tvoria sociálny fond podľa odseku 1 od 1. januára 1995 v rámci možnosti svojho rozpočtu.
§4
(1)
Základom na určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je súhrn hrubých miezd (alebo platov3) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežnýkalendárny rok. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. Základom na určenie prídelu do fondu u zamestnancov, ktorých plat je zložený z ktorýchčasti v slovenskej mene a z časti v cudzej mene, a u štátnych zamestnancov, ktorým sa zisťujeposkytuje priemernýzahraničný zárobokpríspevok počas ich pôsobenia v zahraničí podľa osobitného predpisu,4) je súhrn funkčných platov určených v slovenskej mene pred ich rozdelením na pracovnoprávneslovenskú účelymenu a cudziu menu.3)
(2)
Ďalšími zdrojmi fondu sú zdroje podľa tohto zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľovi do fondu.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý vytvára zisk, môže prispievať do fondu prídelmi z použiteľného zisku; tým nie je dotknutá povinnosť takéhoto zamestnávateľa tvoriť fond podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.
§5
(1)
Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, ktorého predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, je súčasťou výdavkov (nákladov).15)
(2)
Povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) do fondu u zamestnávateľa, na ktorého sa nevzťahuje odsek 1, je súčasťou vecných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových prostriedkov.
§6
(1)
ProstriedkyTvorba fondu a vedenéčerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu zamestnávateľav banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Na osobitný účet fonduFond sa prostriedkytvorí prevádzajúv deň dohodnutý na výplatu mzdy alebo platu. Ak zamestnávateľ vypláca mzdu alebo plat vo výškeviacerých jednejvýplatných dvanástinytermínoch, za deň výplaty sa na účely tohto zákona považuje posledný dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu za uplynulý kalendárny mesiac. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do 15piatich dní po začatídni každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základudohodnutom na určenievýplatu povinnéhomzdy prídelualebo podľaplatu, §najneskôr 4do ods.konca 1kalendárneho mesiaca.
(3)
ZostatokZúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
(4)
ZúčtovanieV prostriedkovprípade predstavujúceprechodu povinnýpráv prídela do povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa osobitného predpisu6) sa nevyčerpaná časť fondu vykonázodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov prevedie na nového zamestnávateľa.
(5)
Ak sa zrušuje zamestnávateľ dobez koncaprávneho druhéhonástupcu, mesiacavzniknuté ponároky uplynutí bežnéhona rokaplnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.
§7 Použitie fondu
(1)
Zamestnávateľ jev povinnýrámci poskytnúťrealizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok zamestnancom v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve na zabezpečenie
stravovania
a)
stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnýmosobitnými zákonompredpismi,3a
b)
dopravu do zamestnania a späť,
c)
účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
d)
rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
na
dopravu
do
e)
zamestnania
azdravotnú späťstarostlivosť,
na
f)
sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
na
rekreácie,
g)
doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové poisteniesporenie, aktorý naje zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu,7)
h)
ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(2)
Príspevok z fondu možno poskytnúť v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve zamestnancovi aj prerodinnému jehopríslušníkovi rodinných príslušníkovzamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnompracovnom vzťahupomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, alebopredčasného dostarobného dôchodku, invalidného dôchodku., Zavýsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti3b8) zamestnanca.
(3)
AkV niekolektívnej jezmluve uzavretámožno kolektívnadohodnúť zmluvapríspevok z fondu na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom; celková suma prostriedkov fondu použitých na tieto účely nesmie prekročiť 0,05 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1. Ak sa prostriedky fondu dohodnuté v kolektívnej zmluve na účely podľa prvej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom kalendárnom roku.
(4)
Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. Použitie príspevku z fondu a výšku príspevku z fondu podľa odseku 3 možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve.
(5)
Ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) prvého bodu 1 alebo rozsah a zásady poskytovania príspevku z fondu, alebo ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ je povinný poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu príspevok
a)
zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný mesačný zárobok3) nepresahuje dvojnásobok životného minima3c) a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200 Sk mesačne,tvoreného najviac však vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) druhého bodu 2na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou a ktorého priemerný mesačný zárobok9); poskytovanienepresahuje tohto50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond. U zamestnanca s pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa pri výpočte priemerného mesačného zárobku vychádza z ustanoveného týždenného pracovného času na pracovisku zamestnanca. Poskytovanie príspevku podľa prvej vety nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť podľaaj písmena b),
b)
zamestnancom na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom3a) a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily v rozsahu najmenej 30 %z povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a na sociálnu výpomoc, na dopravu do zamestnania a späť a na doplnkové dôchodkové poistenie v rozsahu najmenej 20 % povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(4)
Zostatok fondu použije zamestnávateľ v prípadoch uvedených v odseku 3 pre zamestnancov na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(5)
Zamestnanec je na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.
(6)
Zamestnávateľ je povinný poskytovať príspevok podľa odseku 5 najneskôr v termíne určenom na výplatu mzdy alebo platu po preukázaní nároku zamestnanca na príspevok a viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 3 písm. a); súčasťou tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť5.
(7)
PríspevokZamestnávateľ poskytuje príspevok z fondu zamestnávateľv nemôžesúlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom10) pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov.
(8)
Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za prácu.
§8 Prechodné a záverečné ustanovenie
Zostatok prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb podľa predpisov platných do 31. decembra 1992 a splátky pôžičiek poskytnutých z prostriedkov Fondu kultúrnych a sociálnych potrieb vrátených po 1. januári 1994, ktoré vedie zamestnávateľ na osobitnom účte, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú súčasťou sociálneho fondu zamestnávateľa211).
§9 Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2005
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť podľa nových podmienok čl. I § 7 ods. 3 písm. a) tohto zákona po prvý raz za mesiac september 2005.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 230 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 241/2001 Z. z.
11)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov.
3)
Napríklad § 118 ods. 2 Zákonníka práce, § 84 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 78 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Napríklad § 109 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 101a zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 98 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 22 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 a 149 zákona č. 346/2005 Z. z.
7)
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
10)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.