Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z. 2022

Znenie účinné: od 28.12.1996
Časové verzie:
375/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 28.12.1996
375
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. decembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
prídelu vo výške
1.
dohodnutej v kolektívnej zmluve, najviac vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1, alebo
2.
sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v § 7 ods. 3 písm. a), najviac však vo výške 0,5 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1,“.
2.
V § 5 sa za slová „Povinný prídel“ vkladajú slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) a prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b)“.
3.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
§7 Použitie fondu
(1)
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom,3a) na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, na dopravu do zamestnania a späť, na sociálnu výpomoc, na rekreácie, na doplnkové dôchodkové poistenie a na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(2)
Príspevok z fondu možno poskytnúť v rozsahu a podľa zásad dohodnutých v kolektívnej zmluve zamestnancovi aj pre jeho rodinných príslušníkov a poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo do invalidného dôchodku. Za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti3b) zamestnanca.
(3)
Ak nie je uzavretá kolektívna zmluva alebo ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnutý prídel podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 1 alebo rozsah a zásady poskytovania príspevku z fondu, alebo ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok
a)
zamestnancom na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, u ktorých priemerný mesačný zárobok3) nepresahuje 7 000 Sk a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou s výnimkou mestskej hromadnej dopravy a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 200 Sk mesačne, najviac však vo výške podľa § 3 ods. 1 písm. b) bodu 2; poskytovanie tohto príspevku nevylučuje poskytovanie príspevku na dopravu do zamestnania a späť podľa písmena b),
b)
zamestnancom na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený osobitným zákonom3a) a na služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily v rozsahu najmenej 30 % povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a na sociálnu výpomoc, na dopravu do zamestnania a späť a na doplnkové dôchodkové poistenie v rozsahu najmenej 20 % povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písm. a).
(4)
Zostatok fondu použije zamestnávateľ v prípadoch uvedených v odseku 3 pre zamestnancov na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.
(5)
Zamestnanec je na účely poskytnutia príspevku podľa odseku 3 písm. a) povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť.
(6)
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch podľa odseku 3 písm. a); súčasťou tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.
(7)
Príspevok z fondu zamestnávateľ nemôže poskytovať na účely odmeňovania za prácu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a) a 3b) znejú:
„3a)
§ 140 Zákonníka práce.
3b)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.“.

Čl. II

(1)
Prídel do fondu podľa čl. I § 3 ods. 1 písm. b) tohto zákona tvoria zamestnávatelia od 1. januára 1997.
(2)
Použitie prostriedkov fondu podľa tohto zákona sa dohodne v kolektívnej zmluve prvýkrát pri kolektívnom vyjednávaní na dobu po 1. januári 1997.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.