Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.09.2005
Časové verzie:
313/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005
313
ZÁKON
z 29. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 písm. a) sa slová „nepresahuje 7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „nepresahuje dvojnásobok životného minima3c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 8 sa vkladá nový § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:
§9 Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2005
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť podľa nových podmienok čl. I § 7 ods. 3 písm. a) tohto zákona po prvý raz za mesiac september 2005.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.