Rozsudok v transferovom oceňovaní ukázal s akou rentabilitou sa má porovnávať

(Rozsudok NSS ČR 7Afs/398/2019-49)

Pod pojmom transferové oceňovanie sa rozumie testovanie, či je závislá transakcia ocenená trhovou cenou (princíp nezávislého vzťahu). Prípadný rozdiel v neprospech štátu sa zdaňuje tak, ako to ustanovuje §17 ods.5 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Pri určení rozdielu sa použijú metódy podľa §18 ZDP. Podstatou testu transferového oceňovania je porovnanie závislej ceny (kontrolovaná transakcia) s nezávislou cenou, ktorú medzi sebou použili nezávislé osoby (nekontrolovaná transakcia). Prednosť má interná nekontrolovaná transakcia pred externou nekontrolovanou transakciu. Taktiež prednosť má jednotková cena tovaru alebo služby pred súhrnnými ukazovateľmi. Keďže interná nekontrolovaná cena a jednotková cena často nie sú k dispozícii, potom sa v praxi realizuje porovnanie cez súhrnný ukazovateľ (napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.