Metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji z pohľadu dane z pridanej hodnoty

Účinnosť článku (od 19 Jul, 2017 - *) 
Článok spracúva metodický pokyn z PDF do nášho elektronického formátu s prepojením odkazov na paragrafy v zákonoch a vytvorenie navigačného obsahu pre uľahčenie štúdia.

Finančné riaditeľstvo SR vydáva metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji podľa    zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

 

Zákon o DPH v §2 ods.1 pism. a) ustanovuje, že predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Dodaním tovaru sa na účely dane z pridanej hodnoty podľa §8 zákona o DPH rozumie prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník. Rovnako, ako pri iných dodávkach tovaru, aj pri zásielkovom predaji tovaru je dôležité v prvom rade správne určiť miesto dodania. Od tejto skutočnosti závisí určenie členského štátu, v ktorom je DPH splatná. Daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká v tom členskom štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru.

 

Inštitút zásielkového predaja sa na účely dane z pridanej hodnoty uplatňuje len v prípade, ak predmetom dodania je tovar, ktorý je prepravený alebo odoslaný z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. To znamená, že tovar sa v čase dodania a aj po jeho dodaní nachádza na území Európskej únie. Územnú pôsobnosť upravuje zákon o DPH v §2, v ktorom sa uvádza, že na účely zákona o DPH je tuzemskom územie Slovenskej republiky, zahraničím je územie, ktoré nie je tuzemskom, a územím Európskej únie je tuzemsko a územia ostatných členských štátov, ktoré sú zákonmi týchto členských štátov vymedzené na účely dane z pridanej hodnoty ako tuzemsko týchto členských štátov. Územím tretích štátov je územie, ktoré nie je územím Európskej únie.

 

1. diel: Miesto dodania tovaru na účely zákona o DPH

 Miesto dodania tovaru upravuje zákon o DPH v §13 a §14. V zmysle §13 ods.1 pism. a) zákona o DPH, ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miestom dodania tovaru miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť dodaný, začína uskutočňovať. Pokiaľ ide o zásielkový predaj, miesto dodania tovaru je upravené v §14 zákona o DPH.

 

2. diel: Pojem „zásielkový predaj“ na účely dane z pridanej hodnoty

Zákon o DPH v §6 ods.5 ustanovuje, že zásielkovým predajom na účely tohto zákona je:

  • dodanie tovaru, ktorý je prepravený alebo odoslaný z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet,
  • prepravu alebo odoslanie tovaru vykonáva dodávateľ alebo iná osoba na jeho účet a
  • odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre DPH.

 

Predaj tovaru ponúkaný prostredníctvom internetu je zásielkovým predajom, ak sa tovar fyzicky prepravuje alebo odosiela dodávateľom alebo inou osobou na účet dodávateľa zákazníkovi. Ak si zákazník prepravuje tovar sám alebo tovar prepravuje iná osoba na jeho účet, nejde o zásielkový predaj.

 

Ak je predmetom dodania tovar, ktorý je predmetom  spotrebnej dane, o zásielkový predaj ide len vtedy, ak sa tento tovar dodáva fyzickej osobe na osobnú spotrebu. Tovarom, ktorý je predmetom spotrebnej dane na účely zákona o DPH, sa rozumie tovar, ktorý je ako predmet spotrebnej dane vymedzený v zákonoch o spotrebných daniach[1], okrem plynu dodávaného prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území EÚ, alebo siete, ktorá je k takejto sústave pripojená, a okrem elektriny.

 

3. diel: Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru zákazníkovi skončí. To však neplatí v prípade, ak celková hodnota bez DPH dodaní (iného tovaru ako výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani) uskutočnených v kalendárnom roku neprekročí hodnotu stanovenú členským štátom, na území ktorého sa tovar nachádza v čase, keď sa končí odoslanie alebo preprava tovaru. Smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ustanovuje pre zásielkový predaj sumu 100 000 eur alebo jej ekvivalent v národnej mene, pričom členské štáty, na území ktorých sa tovar nachádza v čase, keď sa končí odoslanie alebo preprava tovaru, môžu stanoviť pre zásielkový predaj sumu 35 000 eur alebo jej ekvivalent v národnej mene. Väčšina členských štátov vrátane Slovenskej republiky ustanovila vo svojich vnútroštátnych predpisoch pre zásielkový predaj sumu 35 000 eur. Ak zdaniteľná osoba nedosahuje limit určený pre zásielkový predaj členským štátom skončenia prepravy alebo odoslania tovaru, môže si napriek tomu za miesto dodania tovaru formou zásielkového predaja zvoliť členský štát skončenia prepravy alebo odoslania tovaru.

 

Z ustanovenia §14 zákona o DPH vyplýva, že v prípade dodania tovaru pri zásielkovom predaji osobám neidentifikovaným pre DPH, s výnimkou dodania tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, fyzickým osobám na osobnú spotrebu, je dôležitým momentom pre zdanenie a určenie krajiny, v ktorej je daň splatná, dosiahnutie limitu určeného pre zásielkový predaj v členskom štáte, do ktorého sa tovar dodáva. To znamená, že zásielkový predaj tovaru sa do limitu určeného členským štátom, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru, zdaňuje v členskom štáte, v ktorom začala preprava alebo odoslanie tovaru. Na druhej strane, ak sa dodávkou tovaru dosiahne limit určený  členským štátom, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru, od dosiahnutia tohto limitu sa zásielkový predaj tovaru zdaňuje v členskom štáte, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru. Z uvedeného vyplýva, že zdaniteľné osoby musia pri dodaní tovaru formou zásielkového predaja sledovať, či v priebehu kalendárneho roka nedosiahnu predmetnými dodávkami hodnotu bez dane stanovenú členským štátom, do ktorého tovar dodávajú. Uvedené sa týka aj zahraničných osôb, ktoré dodávajú tovar formou zásielkového predaja do tuzemska.

 

V prípade, že predmetom zásielkového predaja je tovar, ktorý je odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a dovezený dodávateľom do členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru zákazníkovi, považuje sa tento tovar za odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu.

 

Sledovanie limitu pre zásielkový predaj neplatí v prípade, ak predmetom predaja je tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane. V takomto prípade je miestom dodania tovaru vždy členský štát, v ktorom sa skončí preprava alebo odoslanie tovaru. Povinnosť registrácie v členskom štáte, do ktorého sa dodáva tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane, fyzickej osobe na osobnú spotrebu, platí bez ohľadu na limit stanovený pre zásielkový predaj.

 

1. oddiel: Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji v tuzemsku

Podľa §14 ods.1 zákona o DPH je miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji tuzemsko, ak je tovar dodaný z iného členského štátu do tuzemska, s výnimkou, ak hodnota tovaru bez dane dodaného do tuzemska nedosiahne v kalendárnom roku 35 000 eur. Ak dodávateľ dodaním tovaru nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu 35 000 eur, môže si za miesto dodania tovaru zvoliť tuzemsko, ktoré bude miestom dodania tovaru najmenej dva nasledujúce, po sebe idúce kalendárne roky.

 

Ak je dodávateľom tovaru formou zásielkového predaja z iného členského štátu do tuzemska zahraničná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, a dodaním tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu 35 000 eur, má v tuzemsku registračnú povinnosť pre DPH podľa §6 zákona o DPH. Zahraničná osoba je v prípade takejto dodávky tovaru povinná uplatniť sadzbu DPH platnú v tuzemsku a odviesť DPH prostredníctvom daňového priznania podaného v SR.

 

Príklad č. 1

Podnikateľ so sídlom v Rakúsku zasiela z Rakúska tovar formou zásielkového predaja do tuzemska osobám neidentifikovaným pre DPH. Celková hodnota dodávaného tovaru presiahne v kalendárnom roku  hodnotu 35 000 eur, čo je limit pre určenie miesta dodania tovaru v tuzemsku. Miestom dodania tovaru formou zásielkového predaja je tuzemsko a daň je splatná v tuzemsku. Rakúsky podnikateľ uplatní k cene sadzbu DPH platnú v tuzemsku. Pred dodaním tovaru, ktorého hodnota presiahne 35 000 eur bez DPH, je povinný požiadať Daňový úrad Bratislava o registráciu pre DPH podľa § 6 zákona o DPH. 

 

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji je tuzemsko aj v tom prípade, ak hodnota dodávaného tovaru bez DPH síce nedosiahne v kalendárnom roku v tuzemsku 35 000 eur, ale dodávateľ tovaru si dobrovoľne zvolí za miesto dodania tovaru tuzemsko. Dodávateľ tovaru potom takto postupuje najmenej dva nasledujúce po sebe idúce kalendárne roky.

 

Príklad č. 2

Podnikateľ so sídlom v Českej republike zasiela v januári 2017 tovar formou zásielkového predaja z Poľska do tuzemska osobám neidentifikovaným pre DPH, pričom hodnota dodávky bez dane predstavuje 15 000 eur. Rozhodol sa, že dodanie tovaru na územie SR bude zdaňovať na Slovensku a požiadal Daňový úrad Bratislava o registráciu pre DPH. Miestom dodania tovaru je tuzemsko a daň je splatná v tuzemsku. Český podnikateľ bude dodávky tovaru formou zásielkového predaja zdaňovať sadzbou DPH platnou v tuzemsku najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov, teda minimálne v roku 2017 a 2018.

 

Príklad č. 3

Podnikateľ so sídlom v tuzemsku (slovenský podnikateľ) podniká aj v Českej republike v oblasti maloobchodného predaja prostredníctvom internetových predajní. V rámci tejto činnosti dodáva z Českej republiky do tuzemska tovar formou zásielkového predaja pre osoby, ktoré nie sú registrované pre DPH. Slovenský podnikateľ nie je v tuzemsku registrovaný pre DPH. Celková hodnota tovaru bez dane, ktorý ide dodať v máji 2017, dosahuje za rok 2017 35 000 eur, preto miestom dodania tovaru je tuzemsko. Daň z pridanej hodnoty je splatná v SR. Na registráciu pre DPH sa uplatní ustanovenie § 4 zákona o DPH. 

 

Ak sa dodáva tovar formou zásielkového predaja z tuzemska do iného členského štátu a hodnota dodaného tovaru nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú členským štátom, v ktorom skončí preprava alebo odoslanie tovaru a dodávateľ si nezvolil tento členský štát za miesto dodania tovaru, miestom dodania tovaru je tuzemsko.

 

Príklad č. 4

Platiteľ dane so sídlom v SR (slovenský platiteľ dane) zasiela z tuzemska tovar formou zásielkového predaja do Rakúska osobám neidentifikovaným pre DPH. Limit pri zásielkovom predaji určený Rakúskom je 35 000 eur. Keďže hodnota dodávaného tovaru nedosahuje limit pre zásielkový predaj stanovený Rakúskom a slovenský platiteľ dane sa nerozhodol dobrovoľne zdaňovať dodanie tovaru v Rakúsku, miestom dodania tovaru je tuzemsko. Daň z pridanej hodnoty je splatná v tuzemsku. Slovenský platiteľ dane uplatní sadzbu DPH platnú v SR, daň prizná v daňovom priznaní podanom v tuzemsku a odvedie ju do štátneho rozpočtu.  

 

Príklad č. 5

Slovenský platiteľ dane zasielal od januára 2017 z tuzemska tovar formou zásielkového predaja do Rakúska osobám neidentifikovaným pre DPH. Keďže hodnota dodávaného tovaru nedosahovala limit pre zásielkový predaj stanovený Rakúskom a slovenský platiteľ dane sa nerozhodol dobrovoľne zdaňovať dodanie tovaru v Rakúsku, miestom dodania tovaru bolo tuzemsko. V marci 2017 slovenský platiteľ dane prijal platbu pred dodaním tovaru do Rakúska vo výške 50% celkovej dohodnutej protihodnoty, na základe čoho mu vznikla daňová povinnosť podľa §19 ods.4 zákona o DPH v rozsahu prijatej platby. Túto daň priznal v daňovom priznaní podanom v SR za marec 2017 a odviedol ju do štátneho rozpočtu. 

Následne ďalšou inou dodávkou tovaru v mesiaci apríl 2017 slovenský platiteľ dane presiahol hodnotu 35 000 eur určenú Rakúskom pre zásielkový predaj, na základe čoho miestom dodania tovaru formou zásielkového predaja už pri tejto dodávke bolo Rakúsko. Keď platiteľ dane dodal tovar do Rakúska, pri ktorom v marci 2017 prijal časť protihodnoty, už miestom dodania tovaru bolo Rakúsko, na základe čoho dodanie tovaru v rozsahu zostávajúcej protihodnoty už podliehalo dani z pridanej hodnoty v Rakúsku..  

 

Ak sa tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane, nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy ku kupujúcemu v tuzemsku, a kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, použije tovar na osobnú spotrebu, miestom dodania tohto tovaru je tuzemsko. Ak zahraničná osoba dodáva do tuzemska tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane, fyzickej osobe na osobnú spotrebu, je povinná sa v tuzemsku registrovať pre DPH pred prvým dodaním tohto tovaru a dodanie tovaru zdaňovať sadzbou dane platnou v SR.

 

Príklad č. 6

Rakúsky podnikateľ pripravuje v mesiaci jún 2017 dodávku cigariet fyzickým osobám na osobnú spotrebu na územie SR. Ešte pred dodaním tohto tovaru musí podať žiadosť o registráciu pre DPH na Daňový úrad Bratislava. Dňom uvedeným v osvedčení sa rakúsky podnikateľ stáva platiteľom DPH v SR. Dodávku cigariet fyzickým osobám na osobnú spotrebu zaťaží sadzbou DPH platnou v tuzemsku a daň prizná v daňovom priznaní podanom v tuzemsku.

 

2. oddiel: Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji v inom členskom štáte

Ak sa do tuzemska dodáva tovar formou zásielkového predaja z iného členského štátu a hodnota tovaru bez dane nedosiahne v kalendárnom roku v tuzemsku 35 000 eur a dodávateľ sa nerozhodol zdaňovať dodanie tovaru formou zásielkového predaja v tuzemsku, potom miestom dodania tovaru je členský štát, v ktorom začína preprava alebo odoslanie tovaru.

 

Príklad č. 7

Rakúsky podnikateľ zasiela tovar formou zásielkového predaja z Rakúska do tuzemska osobám neidentifikovaným pre DPH. Hodnota dodávaného tovaru nedosahuje hodnotu 35 000 eur, čo je limit pre určenie miesta dodania tovaru formou zásielkového predaja v tuzemsku. Rakúsky podnikateľ nepodal dobrovoľne žiadosť o registráciu pre DPH na Daňovom úrade Bratislava. Miestom dodania tovaru je Rakúsko a  daň je splatná v Rakúsku. Rakúsky podnikateľ uplatní k cene sadzbu DPH platnú v Rakúsku. 

 

Pokiaľ sa dodáva tovar formou zásielkového predaja z tuzemska do iného členského štátu a hodnota dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú členským štátom, v ktorom skončí preprava alebo odoslanie tovaru alebo ak si dodávateľ zvolí za miesto dodania tovaru tento členský štát, miestom dodania tovaru je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru. V takomto prípade je zdaniteľná osoba (dodávateľ tovaru) povinná registrovať sa v členskom štáte, v ktorom skončí preprava alebo odoslanie tovaru, pri dodaní tovaru použiť sadzbu DPH platnú v tomto členskom štáte a odviesť DPH v tomto členskom štáte.

 

Príklad č. 8

Slovenský platiteľ dane zasiela z tuzemska tovar formou zásielkového predaja do Rakúska osobám neidentifikovaným pre DPH. Limit pri zásielkovom predaji určený Rakúskom je 35 000 eur. Keďže hodnota dodávaného tovaru presahuje limit pre zásielkový predaj v Rakúsku, miestom dodania tovaru je Rakúsko. Daň z pridanej hodnoty je splatná v Rakúsku a slovenský platiteľ dane sa musí v Rakúsku registrovať pre DPH.

 

Miestom dodania tovaru je iný členský štát aj v tom prípade, ak sa z tuzemska do iného členského štátu dodáva formou zásielkového predaja tovar, ktorý je predmetnom spotrebnej dane a v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy ku kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou a ktorý použije tovar na svoju osobnú spotrebu, sa tento tovar nachádza v inom členskom štáte. Ak zdaniteľná osoba bude dodávať z tuzemska do iného členského štátu tovar, ktorý je predmetom spotrebnej dane, fyzickej osobe na osobnú spotrebu, bude sa musieť registrovať v členskom štáte, do ktorého tento tovar dodáva a bude ho potom zdaňovať sadzbou DPH platnou v tomto členskom štáte bez ohľadu na hodnotu dodávaného tovaru.

 

Príklad č. 9

Slovenský platiteľ dane sa dohodol s fyzickou osobou s bydliskom v Českej republike na dodaní liehovín. Liehoviny majú byť prepravené dodávateľom do Českej republiky. Keďže odberateľ kupuje liehoviny na osobnú spotrebu, ide o zásielkový predaj s miestom dodania v Českej republike. Dodávka liehovín podlieha DPH v Českej republike. Slovenský platiteľ dane sa musí v Českej republike registrovať pre DPH a dodanie liehovín zdaniť sadzbou DPH platnou v Českej republike. 

 

3. oddiel Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji v prípade, ak je tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu     

Ak je tovar dodávaný formou zásielkového predaja, odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a dovezený dodávateľom do členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru zákazníkovi, považuje sa tento tovar za odoslaný alebo prepravený z členského štátu dovozu.

 

Príklad č. 10

Slovenský platiteľ dane dováža tovar zo Švajčiarska cez Francúzsko a dodáva ho fyzickým osobám s bydliskom v Českej republike. Tovar je prepustený do colného režimu voľný obeh vo Francúzsku, na základe čoho je Francúzsko členským štátom dovozu tovaru. Tento tovar je fyzickým osobám s bydliskom v Českej republike dodaný z Francúzska. Miestom dodania tovaru formou zásielkového predaja je Francúzsko, ak v príslušnom kalendárnom roku slovenský platiteľ dane nedosiahol hodnotu pre zásielkový predaj určenú Českou republikou, a nezvolil si za miesto dodania Českú republiku. Slovenský platiteľ dane sa musí registrovať pre DPH vo Francúzsku a dodanie tovaru formou zásielkového predaja zdaniť sadzbou dane platnou vo Francúzsku. 

Ak by slovenský platiteľ dane dosiahol predmetnou dodávkou hodnotu stanovenú pre zásielkový predaj v Českej republike, miestom dodania tovaru formou zásielkového predaja by bola Česka republika. V takomto prípade by sa platiteľ dane musel registrovať pre DPH v Českej republike a dodanie tovaru formou zásielkového predaja zdaniť sadzbou dane platnou v Českej republike. 

 

Príklad č. 11

Slovenský platiteľ dane dováža tovar zo Švajčiarska do Francúzska a dodáva ho fyzickým osobám s bydliskom vo Francúzsku. Tovar je prepustený do colného režimu voľný obeh vo Francúzsku, na základe čoho je Francúzsko členským štátom dovozu tovaru. Keďže je tovar dodaný osobám s bydliskom vo Francúzsku, nejde o zásielkový predaj. Dodanie tovaru podlieha sadzbe DPH platnej vo Francúzsku a slovenský platiteľ dane sa musí vo Francúzsku informovať ohľadne svojich registračných a daňových povinností. 

 

4. oddiel: Zmena miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji

V článku 14 nariadenia RADY (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, v znení nariadení č. 967/2012 a č. 1042/2013 (ďalej len „nariadenie č. 282/2011“), je ustanovené, že keď sa počas kalendárneho roka prekročí limit, ktorý členský štát uplatňuje pri zásielkovom predaji, miesto dodania iného tovaru ako výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani, uskutočneného počas toho istého kalendárneho roka, ale predtým, než bol prekročený limit určený členským štátom sa nemení, ak sú splnené tieto podmienky:

  1. dodávateľ neuplatnil možnosť voľby zdaňovať zásielkový predaj v členskom štáte skončenia prepravy alebo odoslania tovaru v prípade, keď nedosahoval limit stanovený týmto členským štátom,
  2. hodnota jeho dodaní tovaru neprekročila limit v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku.

 

Ak bol však limit určený členským štátom skončenia prepravy alebo odoslania tovaru pre daný kalendárny rok prekročený, mení sa miesto dodaní tovaru na členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí. Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji sa mení pri nasledovných dodávkach tovaru:

  1. dodanie tovaru, ktorým bol pre daný kalendárny rok prekročený limit, ktorý členský štát uplatňuje v priebehu toho istého kalendárneho roku,
  2. všetky neskoršie dodania tovaru uskutočnené v tomto členskom štáte počas toho istého kalendárneho roku,
  3. dodania tovaru uskutočnené v uvedenom členskom štáte počas kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom došlo k udalosti uvedenej v písmene a).

 

Príklad č. 12

Podnikateľ so sídlom v Rakúsku zasiela z Rakúska tovar formou zásielkového predaja do tuzemska osobám neidentifikovaným pre DPH. V mesiacoch január až marec 2017 už zrealizoval dodávky tovaru v celkovej hodnote 32 000 eur bez dane. Keďže týmito dodávkami nedosiahol hodnotu stanovenú v tuzemsku pre zásielkový predaj a nerozhodol sa dobrovoľne zdaňovať dodanie tovaru v SR, miestom dodania tovaru bolo Rakúsko. Na dodávku tovaru v hodnote 32 000 eur uplatnil sadzbu DPH platnú v Rakúsku. V mesiaci máj 2017 rakúsky podnikateľ pripravuje ďalšiu dodávku tovaru v hodnote 15 000 eur bez DPH. Touto dodávkou by už v kalendárnom roku 2017 presiahol hodnotu 35 000 eur, čo je limit pre určenie miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji v tuzemsku. Prekročením limitu 35 000 eur pre zásielkový predaj v tuzemsku sa mení miesto dodania tovaru, čo znamená, že miestom dodania tovaru v hodnote 15 000 eur už nebude Rakúsko, ale tuzemsko. Dodanie tovaru v hodnote 15 000 eur už podlieha sadzbe dane platnej v tuzemsku. Z uvedeného dôvodu musí rakúsky podnikateľ ešte pred dodávkou tovaru v hodnote 15 000 eur požiadať o registráciu pre DPH na Daňovom úrade Bratislava a z dodania tovaru odviesť DPH v SR. Všetky ďalšie dodávky tovaru formou zásielkového predaja realizované do tuzemska počas kalendárneho roka 2017, v ktorom došlo k prekročeniu limitu 35 000 eur a aj počas kalendárneho roka 2018, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom došlo k prekročeniu limitu 35 000 eur, musí rakúsky podnikateľ zdaňovať sadzbou DPH platnou v tuzemsku, pretože miestom dodania tovaru formou zásielkového predaja je v zmysle článku 14 nariadenia č. 282/2011 tuzemsko.

 

 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica

Odbor daňovej metodiky

Júl 2017

 

[1] Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

 

Autor článku

Pridaj komentár