Hlásenie a ročné zúčtovanie v mimoriadnej situácii – pandémia KORONAVÍRUSU (schválené dňa 2.4.2020) – zákon č. 67/2020

V tejto mimoriadnej situácii, štát vydal zákon, ktorý rieši mimoriadne opatrenia na zabránenie dopadov pandémie KORONAVÍRUSU.  Jednou z tém, ktoré rieši zákon je aj skutočnosť podania hlásenia a vykonania ročného zúčtovania.

Podanie Hlásenia podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Podľa §39 ods.10  ZDP platí, že daňovník, ktorý je zamestnávateľ musí predkladať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky (ďalej len „hlásenie“); hlásenie obsahuje aj meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a daň, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.

Lehota na podanie tohto hlásenia je definovaná v §49 ods.2 ZDP. Hlásenie  podáva daňovník do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Teda za rok 2019 táto povinnosť spadá do obdobia pandémie KORONAVÍRUSU.

Zákon č. 67/2020 Z. z. v §24 rieši práve aj tento prípad. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa zákona ZDP uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.

 

Príklad

Zamestnávateľ má povinnosť podať hlásenie do 30.4.2020. Do kedy sa predlžuje lehota na podanie tohto hlásenia?

Riešnie:

Ak vláda ukončí pandémiu napr. v júli 2020, potom lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane je do 30.9.2020. Teda ak si zamestnávateľ splní túto lehotu, neporušuje zákon a štát mu neuloží sankciu.

Ročné zúčtovanie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Podľa §38 ods.6 ZDP platí, že ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu ( §32a), daňový bonus alebo jeho časť ( §33) a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť ( §33a) do výšky ustanovenej týmto zákonom.

Teda  v tomto prípade opäť lehota spadla do obdobia pandémie KORONAVÍRUSU. Podľa §24 zákona č. 67/2020 Z. z. sa teda upravuje lehota na vykonanie ročného zúčtovania. Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania podľa nových pravidiel, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť  a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej zákonom o dani z príjmov.

Príklad

Zamestnávateľ mal vykonať ročné zúčtovanie do 31.3.2020. Do kedy má povinnosť vykonať ročné zúčtovanie v mimoriadnej situácii a do kedy má vyplatiť správcovi dane rozdiel z ročného zúčtovania, prípadne vrátiť preplatky zamestnancovi

Riešenie:

Ak by vláda vyhlásila ukončenie pandémie v júli 2020, potom lehota na vykonanie ročného zúčtovania je najneskôr do 31.8.2020. Podľa §38 ods.7 ZDP platí, že daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 5 eur zráža zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odvedie zrazený daňový nedoplatok alebo zrazenú časť daňového nedoplatku správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň. Teda v tomto prípade by to bolo v septembri za august.

Ak ide o preplatok, ktorý sa má vyplatiť zamestnancom, v tomto prípade sa predlžuje lehota na vyplatenie preplatkov z ročného zúčtovania. Podľa zákona zamestnávateľ vráti preplatok najneskôr  pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie. Teda ak by bola ukončená pandémia v júli 2020, potom najneskôr vo mzde za september 2020 musí byť vyplatení preplatok zamestnancovi.

Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Pridaj komentár