Daň z motorových vozidiel – rýchle zhrnutie a príklady

Právne východiská:

 

Miestna príslušnosť na správu dane z MV od 1. januára 2016

V zmysle prechodného ustanovenia §15a zákona o dani z motorových vozidiel, na správu dane za zdaňovacie obdobia, ktoré skončili najneskôr do 31. decembra 2015 je od 1. januára 2016  príslušný správca dane podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby.
Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť  podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky daňového subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti (napríklad v prípade viacerých organizačných zložiek zahraničnej osoby). Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií, na správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava.
Predmet dane § 2 zákona:

 • kategória MV = L, M, N a O
 • vozidlo evidované v SR, ktoré sa používa na podnikanie (na Slovensku alebo v zahraničí) alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období

Predmetom dane je MV počas dlhodobej PN fyzickej osoby alebo počas dlhodobého výkonu opravy a zotrvania MV v servise.

 

Rozdelenie základných druhov cestných a zvláštnych vozidiel do kategórií je uvedené v prílohe č. 1 zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a je nasledujúce:

 • L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
 • M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. v z. n. p.)
 • N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. v z. n. p.)
 • O: prípojné vozidlá (bližšie príloha č. 1 nariadenia vlády č. 140/2009 Z. z. v z. n. p.)
 • T: kolesové traktory
 • C: pásové traktory
 • R: prípojné vozidlá traktorov
 • S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • P: pracovné stroje
 • LS: snežné skútre
 • V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií napr. záprahové vozidlá, bicykle, kolobežky, vozíky pre telesne postihnuté osoby a podobne.

Vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel sa viaže k vybraným kategóriám L, M, N a O.

 
Ktoré autá podliehajú dani?

autá podliehajúce dani z MV (používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť)
malé motocykle L1e, L2e, veľké motocykle L3e, L4e, trojkolky L5e, štvorkolky L6e, L7e áno
osobné autá M1, M2, M3 (od osobného auta po autobus) áno
nákladné autá N1, N2, N3 (od dodávky po ťažké nákladné autá s celkovou prípustnou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg) áno
prípojné vozidlá vrátane návesu O1, O2, O3, O4 (od malých prívesných vozíkov po veľké návesy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 750 kg áno
zaradené do obchodného majetku áno
nezaradené do obchodného majetku áno
u FO a u zamestnávateľa
na slovenských značkách (zapísané v IS policajného zboru Slovenskej repúubliky) áno

Ktoré autá nepodliehajú dani?

 • auto používané na skúšobné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo. Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novo vyrobenému vozidlu, novo kúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy (podľa §127 ods.6 zákona o o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.);
 • auto určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II má označenie ako špeciálne vozidlo (vyžaduje sa splnenie všetkých troch uvedených podmienok naraz);

Predmetom dane nie je napríklad:

 • vysokozdvižná plošina – nie je určená na prepravu,
 • vyprosťovacie vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu a podobne.

Predmetom dane je napríklad:

 • pohrebné vozidlo napriek tomu, že má v dokladoch uvedené „špeciálne vozidlo“,
 • nosič výmenných nadstavieb detto, ide o špeciálne vozidlo, ktoré však spĺňa podmienky na prepravu.

Kedy je predmetom dane MV na slovenskom EČV používanom zahraničnou osobou?

Ak zahraničná právnická osoba má na území SR podnik alebo jeho organizačnú zložku a používa vozidlo evidované v SR na účely podnikania  podľa  §2 ods.1 OZ, je naplnený predmet dane podľa §2 ods.1 zákona o dani z motorových vozidiel, pretože  vozidlo je evidované v SR a používa sa na podnikanie podľa §2 ods.1 OZ.

Ak právnická osoba nemá na území SR podnik alebo organizačnú zložku, i napriek tomu, že využíva na území svojho štátu motorové vozidlo evidované na území  SR na  podnikanie, v takomto prípade, nie je naplnený predmet dane z motorových vozidiel.  Predmetom dane z motorových vozidiel nie je ani vozidlo evidované na území SR, ktorého  držiteľom je  zamestnanec  a toto vozidlo používa pre zamestnávateľa zahraničnú právnickú osobu, ktorá nemá na území SR  podnik ani organizačnú zložku.

 
Použitie auta striedavo na zdaňovanú a nezdaňovanú činnosť neziskovky, prípadne príspevkovej organizácie.
Príklad 2.1 zdroj FRSR

Vozidlo používame na údržbu ciest ako príspevková organizácia v rámci hlavnej činnosti. Podľa zriaďovacej listiny je vozidlo používané napríklad v lete tri mesiace aj na podnikateľskú činnosť. Je možné prerušiť platenie dane z motorových vozidiel?

Riešenie:

k u daňovníka (príspevkovej organizácie) vznikla daňová povinnosť z dôvodu použitia vozidla na podnikanie (počas troch mesiacov) v rámci jeho vedľajšej činnosti a následne v rámci jeho  hlavnej činnosti sa vozidlo prestane  používať na podnikanie, v danom prípade nedochádza k zániku daňovej povinnosti podľa §8 ods.2 zákona o dani z motorových vozidiel.  Daňová povinnosť naďalej trvá až do doby zániku  daňovej povinnosti z dôvodov uvedených §8 ods.2 zákona  o dani z motorových vozidiel. V uvedenom prípade nezaniká daňová povinnosť ani podľa ustanovenia  §8 ods.6 citovaného zákona, nakoľko o vozidle je v priebehu zdaňovacieho obdobia  účtované v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.

 
Daňovník

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 1. držiteľ vozidla zapísaná v doklade (vlastné, v leasingu, pri výpožičke v rámci zabezpečovacieho prevodu práva)
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku (zapisuje sa do OR, má pridelené IČO, podnikanie v SR končí výmazom)
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená (ide o časový nesúlad pri zápise zmeny v dokladoch od vozidla)
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie (ide o požičané súkromné auto)
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

 

2.2 zdroj FRSR: 

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnancom. Držiteľom predmetného vozidla je zamestnanec, ktorý používa vozidlo aj na svoje podnikanie.

Riešenie:

Vozidlo je predmetom dane, avšak daňovníkom nie je zamestnávateľ ale držiteľ (zamestnanec). V tomto prípade, aj keď zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, avšak vzhľadom na to, že predmetné vozidlo sa používa na podnikanie zamestnancom – držiteľom vozidla,  daňovníkom je zamestnanec.

 
Oslobodenie od dane:

 1. vozidlo diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 2. vozidlo záchrannej služby a požiarnej ochrany,
 3. vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 4. vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Oslobodenie uplatňuje daňovník v daňovom priznaní; rovnako sa postupuje pri znížení alebo zvýšení dane.

 
Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

 1. zníženie o 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie,
 2. zníženie o 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 3. zníženie o 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 4. ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane,
 5. zvýšenie o 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 6. zvýšenie o 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

 Zníženie dane na polovicu pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na plyn (CNG, LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon,
 • vozidlo ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60-krát (u vozidla kategórie N a O sa preukazuje potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade); ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

 
Základ dane § 5 zákona:

 • elektromobily kategórie L, M a N = výkon motora v kW,
 • osobné vozidlo = zdvihový objem valcov motora v cm3 (účelové chápanie vozidiel kategórie L a M1)
 • úžitkový automobil a autobus = najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu (účelové chápanie vozidiel kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4)

Najväčšia prípustná celková hmotnosť je uvedená v doklade. Najväčšia prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

Celková hmotnosť je súčet pohotovostnej hmotnosti a užitočnej hmotnosti. Celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

Daňovník zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

 
Predmet dane v prípade prestavby vozidla
2.3 zdroj FRSR:

Je možné uplatniť zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel v súlade s §7 ods.4  zákona o dani z motorových vozidiel aj v prípade,  ak došlo k prestavbe na pohon CNG počas roka?  V tomto prípade je  problém pri vypísaní daňového priznania, pretože z dôvodu prestavby na pohon CNG nedošlo k zániku ani vzniku daňovej povinnosti.

Riešenie:

Daňovník za obdobie od 1. januára do konca mesiaca, v ktorom došlo k prestavbe vozidla vypočíta pomernú časť  ročnej  sadzby dane, ktorá je uvedená  v   prílohe č. 1  a následne upraví  podľa  §7 /1 až 3 zákona o dani z motorových vozidiel. Za zvyšné mesiace až do konca zdaňovacieho obdobia vypočíta pomernú časť ročnej sadzby dane podľa prílohy č. 1 a následne  upraví  podľa §7 /1 až  3 a podľa  §7 ods.4 pism. b) zákona o dani z motorových vozidiel. Daňové priznanie nie je upravené na takúto možnosť, z dôvodu prestavby vozidla, daňovník v daňovom priznaní vyplní údaje o vozidle č. 1  do jeho prestavby v III. Oddiele – výpočet dane, v ktorom  vypočíta pomernú časť dane  za počet mesiacov do jeho prestavby. Po jeho prestavbe vyplní údaje o vozidle č. 2 v III. Oddiele – výpočet dane, v ktorom vypočíta pomernú časť dane za zvyšné  mesiace  po jeho prestavbe.  

Vznik daňovej povinnosti, zánik daňovej povinnosti a oznamovacia povinnosť §8
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti.

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

 1. vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 2. ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 3. zániku daňovníka bez likvidácie,
 4. zmene držiteľa vozidla,
 5. ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa §3 ods.c až e).

Iné prípady vzniku a zániku daňovej povinnosti:

 • u právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie,
 • ak dôjde počas toho istého kalendárneho mesiaca k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane, vzniká daňová povinnosť novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k uvedenej zmene; daňová povinnosť pôvodnému daňovníkovi zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom k uvedenej zmene došlo,
 • daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa §2 ods.1 a v tomto zdaňovacom období o vozidle nebolo účtované, vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Podmienka zániku daňovej povinnosti 31. decembra je:

 • že sa automobil nepoužíva na podnikanie a
 • že sa o automobile neúčtuje alebo neeviduje v rámci daňovej evidencie, prípadne sa v súvislosti s autom neuplatňujú výdavky.

Spojka „a“ znamená, že stačí splniť jednu z uvedených podmienok, aby daňová povinnosť pretrvávala resp. obe podmienky na to, aby daňová povinnosť zanikla. Pri uplatnení výdavkov percentom z príjmov (paušálne výdavky) ostáva zachovaná podmienka použitia automobilu na podnikanie = daňová povinnosť pretrváva.

 

2.4 FRSR
Kúpa vozidla a jeho prvé použitie na podnikanie  v ďalšom mesiaci
Daňovník zakúpil vozidlo (nové) dňa 15. mája, ktoré prvýkrát použil na podnikanie ako držiteľ vozidla, dňa 12. júna.

Riešenie:

Daňová povinnosť v tomto prípade vznikla 1.júna.

 

2.5 FRSR 
Vznik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla od iného podnikateľa/ nepodnikateľa
Daňovník kúpil vozidlo od iného podnikateľa. K  zmene držiteľa vozidla došlo 13. marca  a vozidlo v tomto mesiaci podnikateľ začal používať aj na podnikanie. Ako by to bolo, keby predávajúci nebol podnikateľom?

Riešenie:

Daňová povinnosť v tomto prípade  vznikne   prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k zmene v osobe daňovníka, t. j. 1. apríla.

Keby predávajúci podnikateľom nebol, daňová povinnosť vznikne prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky, t. j. 1. marca.

2.6 FRSR
Vznik daňovej povinnosti pri prenájme vozidla do zahraničia
Slovenský podnikateľ prenajíma vozidlo, ktorého je držiteľom, do Rakúska. Vozidlo je evidované v Slovenskej republike. Vzniká rakúskemu podnikateľovi daňová povinnosť?

Riešenie:

Nie. Počas obdobia prenájmu je daňovníkom slovenský  podnikateľ.

Keby vozidlo prenajímal slovenský nepodnikateľ, tomuto daňová povinnosť nevznikne (príklad na FRSR) … pozn. zaujímavé, je, že predmetný prenájom nebol posúdený ako „podnikanie“. Resp. neoprávnené podnikanie nebolo predmetom zadania. Otázka smeruje k tuzemskému prenajímateľovi – súkromnej osobe, kde sa v odpovedi uvádza, že daňovníkom je osoba, ktorá automobil na podnikanie používa a za túto osobu bol označený nájomca.

 

2.7 FRSR P
Predaj vozidla 
Dňa 25. septembra došlo k zmene držiteľa u vozidla  z dôvodu jeho predaja inému podnikateľovi. Kedy došlo k zániku daňovej povinnosti?

Riešenie:

Daňová povinnosť zanikne posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, t. j. 30. septembra.

2.8 FRSR 
Nepoužívanie vozidla v celom zdaňovacom období
Fyzická osoba – SZČO používala v zdaňovacom období r. 2014 vozidlo na podnikanie, ktoré uviedol aj v daňovom priznaní podanom za toto zdaňovacie obdobie. Predmetné vozidlo nebolo zaradené do obchodného majetku podnikateľa. V zdaňovacom období r. 2015 už ale vôbec nepoužil vozidlo na podnikanie.
Riešenie:

Ak predmetné vozidlo v celom zdaňovacom období roka 2015 nebude predmetom dane (nebude sa používať na podnikanie ani raz) a súčasne o vozidle nebude v roku 2015 vôbec účtované, vozidlo nebude evidované v daňovej evidencii alebo nebudú  uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, zaniká daňová povinnosť spätne k 31. 12. 2014. Túto skutočnosť bude  podnikateľ  povinný oznámiť správcovi dane v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. 1. 2016.

 

2.9 FRSR
Vyradenie vozidla z evidencie
Jedným z dôvodov pre zánik daňovej povinnosti je aj vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie. Ide v tomto prípade o vyradenie vozidla z účtovnej evidencie  alebo z evidencie dopravného inšpektorátu?
Riešenie:

Na účely zákona o dani z MV pod pojmom “vyradenie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie” je potrebné chápať vyradenie vozidla z evidencie dopravného inšpektorátu.

 

2.10 FRSR
Vyradenie vozidla z majetku
Zaniká daňová povinnosť pri  vyradení vozidla z majetku?

Riešenie:

Podľa zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie (na dopravnom inšpektoráte),
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla daňovníkom  v prípade užívateľa, a to pri používaní vozidla osoby, ktorá zomrela, zanikla, alebo bola zrušená, resp. ktorá nie je podnikateľom, napr. pri prenájme vozidla medzi podnikateľom a nepodnikateľom.

Ak nenastali vyššie uvedené dôvody smerujúce k zániku daňovej povinnosti,  vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel naďalej.

Záver:
Nakoľko vyradením vozidla z majetku ešte nie sú splnené zákonom stanovené podmienky pre zánik daňovej povinnosti, daňová povinnosť trvá naďalej, a to až do splnenia jednej z vyššie uvedených podmienok.
Zdaňovacie obdobie §9
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

Výnimky:

 • ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie (podáva ho právny nástupca)
 • ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz (podáva správca)
 • zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom bol vyhlásený konkurz
 • ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie (podáva likvidátor)
 • zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a končí sa posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou
 • ak daňovník ukončil podnikanie, zdaňovacie obdobie sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil podnikanie (podáva daňovník)
 • ak daňovník zomrie, zdaňovacie obdobie sa končí dňom úmrtia (podáva dedič)

 

2.11 FRSR
Určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri ukončení živnosti
Podnikateľ doručil živnostenskému úradu  oznámenie o ukončení podnikania, v ktorom uviedol dátum ukončenia podnikania 1. novembra. Kedy zaniká daňová povinnosť podľa zákona o dani z MV?

Riešenie:

Dňom zániku živnostenského oprávnenia, t. j. 1. novembrom, už podnikateľ nemohol vykonávať podnikateľskú činnosť. Právne účinky ukončenia podnikania nastali 31. októbra.  Daňová povinnosť zanikla  31. októbra. Daňové priznanie sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. To znamená, že ak k ukončeniu podnikania a zároveň aj k zániku daňovej povinnosti došlo 31. októbra,  podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane (január až október) je daňovník povinný do 30. novembra.

 

Príklad 2.12 FRSR
Určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri prerušení živnosti
Podnikateľ doručil živnostenskému úradu  oznámenie o  pozastavení prevádzkovania živnosti 15. augusta (právne účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom doručenia). Kedy zaniká daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?

Riešenie:

Posledným dňom kedy ešte podnikateľ bol oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť  je 14. augusta  (v tento deň nastali právne účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia). Daňová povinnosť skončila 31. augusta. Daňové priznanie pri prerušení podnikania je daňovník povinný podať po ukončení zdaňovacieho obdobia (ktorým je kalendárny rok), a to najneskôr do 31. januára  a v tejto lehote pomernú časť dane  aj zaplatiť.

 

2.13 FRSR
Určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri vyradení vozidla z evidencie
Na základe dokladu dopravného inšpektorátu došlo k vyradeniu vozidla z evidencie dňa 1. decembra. Kedy zanikla daňová povinnosť podľa zákona o dani z motorových vozidiel?

Riešenie:

Pretože daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,  daňová povinnosť v danom prípade zanikla 31. decembra.
Daňové priznanie pri vyradení vozidla z evidencie je daňovník povinný podať po ukončení zdaňovacieho obdobia (ktorým je kalendárny rok), a to najneskôr do 31. januára  a v tejto lehote pomernú časť dane  aj zaplatiť.

 

2.14 FRSR
Určenie dňa zániku daňovej povinnosti pri úmrtí daňovníka
Daňovník zomrel 10. septembra. Kedy zanikla daňová povinnosť  k dani z motorových vozidiel v tomto prípade?
Riešenie:

Daňová povinnosť zanikla 30. septembra a dedič je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, t.j. od 1. januára  do 30. septembra. Lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel, t. j. v danom prípade do 31. decembra. Daňové priznanie sa v prípade pripadnutia dedičstva Slovenskej republike nepodáva.
Preddavky na daň a platenie dane §10

 • povinná platba počas zdaňovacieho obdobia
 • vychádza z predpokladanej dane = súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
 • štvrťročné preddavky = predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur
 • mesačné preddavky = predpokladaná daň presiahne 8 300 eur

Preddavky neplatí:

 • daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur
 • daňovník, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia

Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane, zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane počas zdaňovacieho obdobia a podanie dodatočného daňového priznania.

Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti daňovníka.
 Zaokrúhľovanie §12
Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená podľa § 7 sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

2.15 FRSR
Jazdná súprava
Daňovník používa na podnikanie jeden ťahač a dva návesy. Ako sa postupuje pri určení ročnej sadzby dane v daňovom priznaní?

Riešenie:

Daňovník na účely určenia dane v daňovom priznaní vytvorí „jednu návesovú jazdnú súpravu“. To znamená, že zaradí do nižšej daňovej skupiny ťahač a iba jeden z dvoch návesov podľa vlastného výberu. Následne sa na vozidlá uplatní upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla. Zaradenie vozidla do nižšej skupiny v daňovom priznaní osobitne vyznačí pre každé vozidlo. Na náves nezaradený v rámci návesovej súpravy do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane sa iba uplatní upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla.

 

Príklad 2.16 FRSR Jazdná súprava

Daňovník používa na podnikanie dva ťahače a dva návesy; daňovník je u ťahačov zapísaný v dokladoch ako držiteľ, ale návesy má v prenájme od iného podnikateľa.

Riešenie:

Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o dvoch daňovníkov (jeden je držiteľom zapísaným v dokladoch k ťahačom a druhý je držiteľom zapísaným v dokladoch k návesom), ani jeden z nich nevie vytvoriť na účely určenia dane v daňovom priznaní jednu návesovú jazdnú súpravu. Ani jeden z uvedených daňovníkov nemôže zaradiť ani jedno z vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Otázky a odpovede k článku sú skryté len pre predplatiteľov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

 • Ing. Jana Ácsová
 • Bc. Ing. Jana Acsová
  Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.