Konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti (1) … právne východiská, trestnoprávna zodpovednosť

(Postavenie, práva a povinnosti konateľov, spoločníkov, člena štatutárneho orgánu z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti. Register diskvalifikácií – vylúčenie osoby z výkonu funkcie. Prokúra. Konanie právnickej osoby.)

Právnická osoba pojmové znaky a vymedzenie:

  • účelové združenie majetku alebo osôb (fyzických, …

Náklady spojené so založením spoločnosti, nadobúdanie majetku podľa § 59a Obchodného zákonníka

So vznikom účtovnej jednotky sú spojené povinné poplatky a iné výdavky, ktoré súvisia so založením účtovnej jednotky  ešte pred jej vznikom (pred jej zápisom do Obchodného registra v prípade obchodných spoločností alebo zápisom do Živnostenského registra v prípade samostatne zárobkovo činných osôb). …