Usmernenie k § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa pri zmene obchodného mena

Podľa §8 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. …

Daňové odvolanie vzor

Nižšie nájdete vzor odvolanie v daňovej veci. V príklade je uvedených 22 možných dôvodov.

ALFA, s.r.o., Priemyselná 4, 971 01  Prievidza, DIČ: 2020304050

 

 

                                                                                               DAŇOVÝ ÚRAD TRENČÍN

                                                                                               pobočka Prievidza

                                                                                               G. …