Kurz prvej pomoci pre zamestnávateľov: Investícia do bezpečnosti a zdravia vašich zamestnancov

K úrazom a náhlym zmenám zdravotného stavu môže dôjsť v domácom prostredí, na verejnosti aj na pracovisku. Miera rizika vzniku niektorých typov úrazov je vyššia vo výrobných podnikoch a halách či pri prepravných službách, avšak úrazom sa nevyhnú ani zamestnanci v administratívnych budovách. Rovnako náhle zastavenie obehu, náhla cievna mozgová príhoda, epilepsia či popálenie a kolaps sú časté zdravotné ťažkosti, s ktorými by si na úrovni prvej pomoci mali poradiť na každom pracovisku.

Prevencia vzdelávaním – zákonná povinnosť každého zamestnávateľa

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má zamestnávateľ povinnosť určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru. Táto povinnosť mu vyplýva zo Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov §8 ods.1 pism. a), bod 3 . Absolvovaním kurzu prvej pomoci vybranými zamestnancami si zamestnávateľ túto povinnosť splní.

Okrem splnenia si zákonnej povinnosti získa zamestnávateľ aj ďalšie benefity:

 • záchrana životov – včasné a správne poskytnutie prvej pomoci môže zachrániť život kolegu v núdzi,
 • zníženie rizika trvalých následkov – odborná prvá pomoc môže znížiť riziko trvalých následkov úrazu alebo choroby,
 • zvýšenie povedomia o bezpečnosti – kurz prvej pomoci zvyšuje povedomie o bezpečnosti na pracovisku a môže pomôcť predchádzať úrazom a chorobám,
 • lepšia morálka zamestnancov – zamestnanci, ktorí vedia, že v prípade núdze im bude poskytnutá prvá pomoc, sa cítia bezpečnejšie a spokojnejšie.

Čas je rozhodujúci – cvik robí majstra

V spoločnosti často prevláda názor, že na poskytnutie prvej pomoci kdekoľvek sa práve nachádzate, postačuje zavolať záchrannú zdravotnú službu (ZZS). Žiaľ nie je to pravda. Najvzácnejšou premennou pre postihnutú osobu je čas – posádka ZZS sa síce na miesto zásahu ponáhľa, ale v niektorých prípadoch rozhodujú o živote a smrti minúty až sekundy – práve počas nich je potrebné poskytnúť laickú prvú pomoc. Pri zastavení obehu, kedy srdce prestane biť a následne sa zastaví aj dýchanie, máte len niekoľko desiatok sekúnd na zhodnotenie stavu a začatie resuscitácie, inak je do 5 minút mozog definitívne mŕtvy. Rovnako pri závažnom vonkajšom krvácaní nie je čas na čakanie na ZZS – kým totiž príde, pacient vykrváca. Pri oboch týchto stavoch môže zachrániť život postihnutému každý so základmi v poskytovaní prvej pomoci – pričom praktický nácvik zbaví veľkej časti stresu.

Podľa štatistík až 70% prípadov prvej pomoci sa týka blízkych – rodiny, spolupracovníkov – to znamená, že je veľká šanca, že našu pomoc bude potrebovať niekto, koho poznáme. Kurzy prvej pomoci poskytujú istotu, že stres v núdzovej situácii zvládnete a prvú pomoc poskytnete s istotou a pokojom.

Čo Vás naučíme na kurze prvej pomoci?

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu prvej pomoci je stanovená vo vyhláške č. 398/2010 Z. z.. Kurz zvyčajne trvá 8 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút) a pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa zameriava na zoznámenie sa s teoretickými vedomosťami o poskytovaní prvej pomoci. Praktická časť umožňuje účastníkom precvičiť si nadobudnuté vedomosti na figurínach a so zdravotníckym materiálom.

V teoretickej časti Vás naučíme:

 • všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci, aby ste neohrozili v prvom rade seba ani postihnutú osobu,
 • kedy volať 155 a kedy 112 a čo robiť do ich príchodu
 • základné život zachraňujúce úkony
 • ako bezpečne vyslobodiť a premiestniť postihnutú osobu
 • aké sú poruchy vedomia, dýchania a čo pri nich robiť
 • ako zastaviť vonkajšie krvácanie a prípadný šok
 • čo robiť pri kŕčových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsií
 • ako si poradiť s zlomeninou, popáleninami
 • ako postupovať pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda

 

Po teoretickej príprave nasleduje najdôležitejšia časť celého kurzu a to praktický nácvik, kde si môžete na figurínach, príp. na figurantoch vyskúšať poskytnutie prvej pomoci.

 

Podľa prieskumov priemerný človek strávi na mobile 4-5 hodín denne – často prehliadaním videí, ktoré nás síce zabavia, ale o chvíľu na ne zabudneme a pripravujú nás hlavne o čas. Kurz prvej pomoci trvá cca 8 vyučovacích hodín, pričom svoj čas venujete zmysluplnej činnosti – naučíte sa ako niekomu zachrániť život.  

 

Spoločnosť Porada.sk, s.r.o. poskytuje akreditované kurzy prvej pomoci pre firmy a organizácie, vodičov a autoškoly, ale aj pre laickú verejnosť. Používame moderné figuríny a pomôcky. Našim cieľom je naučiť Vás poskytnúť prvú pomoc tak, aby sme sa nebáli od Vás prvú pomoc dostať. Po absolvovaní kurzu Vám vystavíme potvrdenie o absolvovaní.

 

Investujte do bezpečnosti a zdravia Vašich pracovníkov a absolvujte kurz prvej pomoci!

Prihláste sa už dnes na školenie prvej pomoci – termín konania najbližšieho kurzu je 21.6.2024 v Bratislave.

V prípade väčšieho počtu záujemcov vieme prísť za Vami a školenie uskutočniť v priestoroch Vašej firmu/organizácie alebo v priestoroch Vašej autoškoly.

 

Kontaktujte nás:

 

Spojte sa s nami a sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

Instagram Školenia prvej pomoci

Facebook Školenia prvej pomoci

 

Autor článku

Pridaj komentár