Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 2013

Znenie účinné: od 01.12.2013 do 31.12.2013 Neplatné znenie pre dnes
362/2013 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013 do 31.12.2013
362
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
50.
V § 54 ods. 7 písm. d) sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku“.
51.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu je výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.“.
52.
V § 54 ods. 11 písm. i) sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.
53.
V § 54 ods. 14 písm. a) sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku“ a vypúšťajú sa slová „a odseku 10 písm. b)“.
54.
V § 54 ods. 15 úvodnej vete sa za slovo „balenia“ vkladajú slová „alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13“.
55.
V § 54 ods. 17 poslednej vete sa za slovo „oznámiť“ vkladá slovo „elektronicky“.
56.
V § 54 ods. 18 druhá veta znie: „Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.“.
57.
V § 54 ods. 20 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na obchodnú živnosť“.
58.
V § 54 ods. 21 sa písmeno b) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.“.
75.
V § 73 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 10 ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014.“.
76.
V § 73 ods. 2, 4 až 9 a 18 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.
77.
V § 73 ods. 2 písm. a) sa slová „30. apríla 2014“ nahrádzajú slovami „31. januára 2015“ a v písm. b) sa slová „15. mája 2014“ nahrádzajú slovami „15. februára 2015“.
78.
V § 73 ods. 4 sa slová „1. januáru 2014“ nahrádzajú slovami „31. augustu 2015“.
79.
V § 73 ods. 5 sa slová „31. marca 2014“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“.
80.
V § 73 ods. 6 sa slová „30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.
81.
V § 73 ods. 7 sa slová „31. júla 2014“ nahrádzajú slovami „31. júla 2015“.
82.
V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2016“.
83.
V § 73 ods. 9 sa slová „1. januáru 2014“ nahrádzajú slovami „31. marcu 2015“.
84.
V § 73 ods. 17 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“ a slová „v znení účinnom do 31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „v znení účinnom do 31. decembra 2014“.
85.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú:
„(19)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 53 ods. 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014.
(20)
Držiteľ povolenia na predaj, ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014, je povinný k 30. júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom21) a najneskôr do 15. júla 2015 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení.
(21)
Držiteľ povolenia na predaj a osoba oprávnená na distribúciu môže predávať spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 až po vypredaní rovnakého sortimentu spotrebiteľského balenia označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.
(22)
Konanie o uložení pokuty podľa § 47 a 47a zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 právoplatne neukončené k 31. decembru 2014 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa § 70 a 71 predpisu účinného od 1. októbra 2014, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(23)
Ak odberateľ kontrolných známok nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa odseku 7, colný úrad pri uložení pokuty postupuje podľa § 47 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.“.
86.
Za § 76a sa vkladá § 76b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§76b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013, sa považuje za prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(3)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 15 ods. 1, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2, § 32 ods. 3, § 49 ods. 1 alebo § 63 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie ukončí podľa znenia účinného do 31. decembra 2013.“.
87.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:
§77a
Zrušujú sa:“.
88.
V § 78 sa slová „§ 51, 52, § 53 ods. 8 až 27 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „§ 51, 52, 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a siedmeho bodu v § 77, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 15, 17 až 29, 50 až 58, 60 až 63, 73 a 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, čl. I bodov 12, 16, 30 až 49, 59, 64 až 72 a bodu 87 § 77a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a čl. I bodu 87 § 77a prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.