Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 2014

Znenie účinné: od 01.01.2014 do 30.09.2014 Neplatné znenie pre dnes
Porovnanie zmien počas roka:
362/2013 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014 do 30.09.2014
362
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 a 9, § 15 ods. 1, § 19 ods. 1, 12 a 13, § 20 ods. 1, § 26 ods. 2 písm. a), § 29 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 10, § 31 ods. 5, § 32 ods. 3, 8 a 17, § 41 ods. 1, § 49 ods. 1, § 50 ods. 1 a 3, § 51 ods. 11, § 52 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 54 ods. 3, 9 a § 63 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomne“.
2.
V § 9 ods. 4 písm. d), § 15 ods. 4 písm. d), § 19 ods. 4 písm. d), § 20 ods. 4 písm. d), § 49 ods. 3 písm. b), § 52 ods. 3 písm. c) a § 73 ods. 12 písm. c) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „voči colnému úradu nedoplatky na dani“ a slová „daňové nedoplatky“ sa nahrádzajú slovami „nedoplatky na dani“.
3.
V § 9 ods. 10 prvej vete sa prvé slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a odseku 2 písm. b) a d)“.
4.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.“.
5.
V § 13 ods. 7 sa slová „ktorého zdanenie“ nahrádzajú slovami „ak platba dane z tohto alkoholického nápoja bola vykonaná podľa osobitného predpisu28a) alebo započítaná s vrátením dane a jeho zdanenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.“.
6.
V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
7.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a g).
Doterajšie písmená f), h) a i) sa označujú ako písmená e) až g).
8.
V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „i)“ nahrádza slovom „g)“.
9.
V § 15 ods. 7 sa slová „písm. b) až d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e)“.
10.
V § 15 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Colný úrad zmení vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa denaturuje lieh, ak prevádzkovateľ daňového skladu nevykonáva denaturáciu liehu podľa tohto zákona alebo zariadenie podľa § 47 ods. 4 už nie je vhodné na denaturáciu; ustanovenie odseku 6 tým nie je dotknuté. Ak prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa predchádzajúcej vety a bolo mu vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa lieh iba denaturuje, colný úrad toto povolenie odníme.“.
11.
V § 16 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky, a ktorý“.
13.
V § 16 odsek 15 znie:
„(15)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 15 ods. 4 písm. e) až h).“.
14.
V § 17 ods. 13, § 18 ods. 11 a § 49 ods. 16 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
15.
V § 19 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
17.
V § 19 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo v elektronickej forme“.
18.
V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
19.
V § 26 ods. 8 sa vypúšťa slovo „písomné“.
20.
V § 32 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,45a) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu45a) a tohto zákona okrem minerálnych olejov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
22.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa za slovo „skladov“ vkladá čiarka a slová „s povolením na denaturáciu liehu“ sa nahrádzajú slovami „ktoré denaturujú lieh“.
23.
V § 46 ods. 4 posledná veta znie: „Ak chce osoba v sklade liehu podľa odseku 1 denaturovať lieh, musí v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu uviesť obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať, obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby.“.
24.
V § 46 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
je vybavený zariadením podľa § 47 ods. 4, a to ak sa v sklade bude lieh denaturovať.“.
25.
V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na denaturáciu všeobecne denaturovaného liehu možno použiť aj denaturačný prostriedok, ktorý možno podľa osobitného predpisu60a) používať na tento účel vo všetkých členských štátoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Časť I prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 162/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 49, 22. 2. 2013).“.
26.
V § 47 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorého prevádzkovateľovi bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48,“.
27.
V § 47 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48“.
28.
§ 48 sa vypúšťa.
29.
V § 49 ods. 1 druhá veta znie: „Žiadosť musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu.84)“.
50.
V § 54 ods. 7 písm. d) sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku“.
51.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu je výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.“.
52.
V § 54 ods. 11 písm. i) sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.
53.
V § 54 ods. 14 písm. a) sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku“ a vypúšťajú sa slová „a odseku 10 písm. b)“.
54.
V § 54 ods. 15 úvodnej vete sa za slovo „balenia“ vkladajú slová „alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13“.
55.
V § 54 ods. 17 poslednej vete sa za slovo „oznámiť“ vkladá slovo „elektronicky“.
56.
V § 54 ods. 18 druhá veta znie: „Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.“.
57.
V § 54 ods. 20 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na obchodnú živnosť“.
58.
V § 54 ods. 21 sa písmeno b) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.“.
60.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 58 ods. 2 sa slová „má povolenie na denaturáciu liehu“ nahrádzajú slovami „denaturuje lieh“.
62.
V § 69 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vyzvať odberateľa kontrolných známok o predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne a nachádzajú sa mimo daňového územia, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.“.
63.
V § 69 ods. 5 sa slová „Držiteľ povolenia na denaturáciu liehu“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý denaturuje lieh,“.
73.
V § 72 ods. 2 sa slová „§ 69 a § 71 ods. 6“ nahrádzajú slovami „sa v § 69, § 71 ods. 6 a odsekoch 6 a 7“.
74.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. a) a d), § 17 ods. 13, § 18 ods. 11, § 19 ods. 11, 16 a 17, § 20 ods. 6, § 29 ods. 9, § 31 ods. 11, § 33 ods. 4, § 41 ods. 4, § 49 ods. 14 a 15, § 52 ods. 7 a § 54 ods. 21 nemožno podať odvolanie.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 16 ods. 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § 19 ods. 18 písm. a) a d), § 22 ods. 10, § 29 ods. 4, § 31 ods. 8, § 34 ods. 5, § 49 ods. 12 a § 56 ods. 4 nemá odkladný účinok.
(8)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:
„85)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
75.
V § 73 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 10 ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014.“.
76.
V § 73 ods. 2, 4 až 9 a 18 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.
77.
V § 73 ods. 2 písm. a) sa slová „30. apríla 2014“ nahrádzajú slovami „31. januára 2015“ a v písm. b) sa slová „15. mája 2014“ nahrádzajú slovami „15. februára 2015“.
78.
V § 73 ods. 4 sa slová „1. januáru 2014“ nahrádzajú slovami „31. augustu 2015“.
79.
V § 73 ods. 5 sa slová „31. marca 2014“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“.
80.
V § 73 ods. 6 sa slová „30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.
81.
V § 73 ods. 7 sa slová „31. júla 2014“ nahrádzajú slovami „31. júla 2015“.
82.
V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2016“.
83.
V § 73 ods. 9 sa slová „1. januáru 2014“ nahrádzajú slovami „31. marcu 2015“.
84.
V § 73 ods. 17 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“ a slová „v znení účinnom do 31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „v znení účinnom do 31. decembra 2014“.
85.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú:
„(19)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 53 ods. 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014.
(20)
Držiteľ povolenia na predaj, ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014, je povinný k 30. júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom21) a najneskôr do 15. júla 2015 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení.
(21)
Držiteľ povolenia na predaj a osoba oprávnená na distribúciu môže predávať spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 až po vypredaní rovnakého sortimentu spotrebiteľského balenia označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.
(22)
Konanie o uložení pokuty podľa § 47 a 47a zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 právoplatne neukončené k 31. decembru 2014 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa § 70 a 71 predpisu účinného od 1. októbra 2014, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(23)
Ak odberateľ kontrolných známok nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa odseku 7, colný úrad pri uložení pokuty postupuje podľa § 47 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.“.
86.
Za § 76a sa vkladá § 76b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§76b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013, sa považuje za prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(3)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 15 ods. 1, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2, § 32 ods. 3, § 49 ods. 1 alebo § 63 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie ukončí podľa znenia účinného do 31. decembra 2013.“.
87.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:
§77a
Zrušujú sa:“.
88.
V § 78 sa slová „§ 51, 52, § 53 ods. 8 až 27 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „§ 51, 52, 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a siedmeho bodu v § 77, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 15, 17 až 29, 50 až 58, 60 až 63, 73 a 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, čl. I bodov 12, 16, 30 až 49, 59, 64 až 72 a bodu 87 § 77a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a čl. I bodu 87 § 77a prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.