Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 14.11.2020
460/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 14.11.2020
460
ZÁKON
z 20. septembra 2007
o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

Postavenie Slovenského Červeného kríža
§1
(1)
Slovenský Červený kríž je jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov,1) ktorá ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom (§ 5 ods. 1).
(2)
Slovenský Červený kríž je nezávislá právnická osoba2) so sídlom v Bratislave.
(3)
Slovenský Červený kríž pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,1) ako aj inými medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
§2
(1)
Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
(2)
Slovenský Červený kríž plní úlohy podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov,1) a záverov medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spolupracuje s Medzinárodným výborom Červeného kríža a s ostatnými národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca; má výlučné právo uzatvárať s nimi zmluvy o medzinárodnej spolupráci.
§3 Vzťahy štátu a Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenská republika uznáva nezávislé postavenie Slovenského Červeného kríža a poskytuje mu pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh vyplývajúcich zo Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov,1) ako aj pri plnení ďalších úloh ustanovených týmto zákonom (§ 5 ods. 1). Slovenská republika finančne3) a inak podporuje činnosť Slovenského Červeného kríža podľa zásad ustanovených týmto zákonom.
(2)
Slovenský Červený kríž alebo územné spolky Slovenského Červeného kríža môžu na základe osobitných zmlúv uzatvorených s vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo s inými štátnymi orgánmi a za dohodnutú náhradu prevziať aj plnenie iných úloh vo verejnom záujme, ak neodporujú Ženevským dohovorom a ich dodatkovým protokolom1) a sú v súlade s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
(3)
Vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú so Slovenským Červeným krížom a poskytujú mu bezodkladne všetky informácie potrebné pre jeho činnosť; na ten účel predkladajú Slovenskému Červenému krížu na zaujatie stanoviska a pripomienkovanie aj návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti, úloh a poslania Slovenského Červeného kríža a prizývajú jeho zástupcov do príslušných poradných orgánov vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
(4)
Podrobnosti o spolupráci, súčinnosti a vzájomných vzťahoch medzi vládou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a Slovenským Červeným krížom pri plnení úloh podľa tohto zákona a iných úloh vo verejnom záujme ustanoví zmluva o vzájomných vzťahoch a spolupráci uzatvorená medzi vládou a Slovenským Červeným krížom. Zmluvy o vzájomných vzťahoch a spolupráci môžu uzatvárať aj územné spolky Slovenského Červeného kríža s miestnymi orgánmi štátnej správy.
§4 Vzťahy obcí a vyšších územných celkov a Slovenského Červeného kríža
(1)
Obce a vyššie územné celky poskytujú Slovenskému Červenému krížu pomoc a súčinnosť pri plnení jeho úloh vyplývajúcich zo Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov,1) ako aj pri plnení ďalších úloh ustanovených týmto zákonom (§ 5 ods. 1), finančne4) a inak podporujú jeho činnosť a činnosť jeho územných spolkov a spolupracujú s ním, ako aj s jeho územnými spolkami. V tejto súvislosti obce a vyššie územné celky prizývajú zástupcov Slovenského Červeného kríža do komisií obecného zastupiteľstva a komisií zastupiteľstva vyššieho územného celku, ako aj do iných poradných orgánov a iniciatívnych orgánov.
(2)
Slovenský Červený kríž a územné spolky Slovenského Červeného kríža sa môžu na základe osobitných zmlúv uzatvorených s obcami a s vyššími územnými celkami a za dohodnutú náhradu podieľať aj na plnení iných úloh vo verejnom záujme patriacich do pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov ustanovenej osobitnými predpismi,5) ak neodporujú Ženevským dohovorom a ich dodatkovým protokolom1) a sú v súlade s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
§5 Úlohy Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenský Červený kríž v súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi a závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca plní v čase mieru a v čase vojny alebo vojnového stavu6) najmä tieto úlohy:
a)
pôsobí ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenských zdravotníckych zariadení a zdravotníckych útvarov7) a je výhradne oprávnený pripravovať a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnícku službu; na ten účel získava, registruje, organizuje a pripravuje dobrovoľných zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckych dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža,
b)
podieľa sa na civilnej ochrane obyvateľstva; na ten účel spolupracuje s orgánmi štátnej správy na úseku civilnej ochrany, môže poskytovať zdravotnú, záchrannú a inú humanitárnu pomoc v prípade mimoriadnych udalostí8) a núdzového stavu9) a na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,10)
c)
spolupracuje pri organizovaní, poskytovaní a sprostredkovaní zdravotnej a záchrannej pomoci a organizuje, poskytuje a sprostredkúva inú humanitárnu pomoc pri mimoriadnych udalostiach a núdzovom stave v postihnutých oblastiach aj mimo územia Slovenskej republiky na základe výzvy alebo podnetu príslušných štátnych orgánov, ako aj na základe vlastného rozhodnutia,
d)
pôsobí ako zložka integrovaného záchranného systému,11)
e)
je oprávnený uskutočňovať školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci podľa osobitného predpisu12) na základe akreditácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“),
f)
organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi a odber krvných produktov na diagnostické a liečebné účely na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva a v súčinnosti so zdravotníckymi zariadeniami; túto pôsobnosť vykonáva najmä v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky,
g)
pomáha orgánom štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní ďalších zdravotných a záchranných služieb,
h)
poskytuje sociálnu pomoc podľa osobitného predpisu13) a v spolupráci a na základe zmlúv s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) a ďalšími orgánmi štátnej správy na úseku sociálnej pomoci, obcami a vyššími územnými celkami poskytuje humanitárnu starostlivosť,
i)
zabezpečuje pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) a príslušných medzinárodných pravidiel; pri plnení tejto úlohy sú Policajný zbor Slovenskej republiky, orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky povinné poskytnúť Slovenskému Červenému krížu pomoc a potrebné informácie,
j)
oboznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža, so zásadami medzinárodného humanitárneho práva, šíri myšlienky mieru, mierového spolužitia, vzájomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi, národmi a štátmi; na základe zmlúv s vysokými školami14) a strednými školami15) sa podieľa na organizovaní a uskutočňovaní výučby medzinárodného humanitárneho práva,
k)
oceňuje bezpríspevkových darcov krvi bronzovou, striebornou, zlatou a diamantovou plaketou prof. MUDr. Jána Jánskeho a medailou MUDr. Jána Kňazovického; podrobnosti upravia Stanovy Slovenského Červeného kríža (ďalej len „stanovy“),
l)
oceňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí účinným zásahom a nasadením vlastného života poskytli pomoc iným fyzickým osobám, ktorých život bol bezprostredne ohrozený, medailou „Za záchranu života“ a udeľuje občanom Slovenskej republiky ďalšie ocenenia za celoživotný výkon dobrovoľnej služby v prospech humanity; podrobnosti upravia stanovy,
m)
poskytuje ďalšie všeobecne prospešné služby podľa osobitného zákona.16)
(2)
Slovenský Červený kríž zabezpečuje plnenie úloh podľa odseku 1 prostredníctvom svojich zamestnancov a dobrovoľníkov. Plnenie úloh podľa odseku 1 dobrovoľníkom sa považuje na účely tohto zákona za iný úkon vo všeobecnom záujme.17)
§6 Organizačná štruktúra Slovenského Červeného kríža
(1)
Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné; členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách.
(2)
Základnými organizačnými jednotkami Slovenského Červeného kríža sú miestne spolky, ktoré sa združujú do územných spolkov. Územné spolky majú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom (§ 3 ods. 2 a 4 a § 4 ods. 2) právnu subjektivitu; v tomto rozsahu vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú samostatnú zodpovednosť z týchto právnych vzťahov.
(3)
Orgánmi Slovenského Červeného kríža sú prezident Slovenského Červeného kríža (ďalej len „prezident“), generálny sekretár, najvyššia rada a snem. Najvyšším orgánom Slovenského Červeného kríža je snem, ktorý zvoláva najvyššia rada najmenej raz za štyri roky.
(4)
Štatutárnym zástupcom Slovenského Červeného kríža je prezident. Prezidenta volí a odvoláva snem.
(5)
V rozsahu ustanovenom stanovami vykonáva funkciu štatutárneho zástupcu Slovenského Červeného kríža aj generálny sekretár. Generálny sekretár je zamestnancom Slovenského Červeného kríža.
(6)
Podrobnosti o vnútornej organizácii Slovenského Červeného kríža, o spôsobe tvorby, pôsobnosti a vzájomných vzťahoch jeho orgánov, právach a povinnostiach členov Slovenského Červeného kríža a zásadách hospodárenia upravujú stanovy. Stanovy, ako aj ich zmeny a doplnky schvaľuje snem.
Hospodárenie a účtovníctvo Slovenského Červeného kríža
§7 Majetok a príjmy Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenský Červený kríž samostatne hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu, majetok obcí a majetok vyšších územných celkov podľa osobitných predpisov.18)
(2)
Majetok Slovenského Červeného kríža sa môže použiť len v súlade so zásadami ustanovenými týmto zákonom a stanovami a na úhradu výdavkov (nákladov) Slovenského Červeného kríža. Výška výdavkov (nákladov) Slovenského Červeného kríža sa určí každoročne v rozpočte Slovenského Červeného kríža (§ 9) v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Slovenského Červeného kríža.
(3)
Slovenský Červený kríž získava prostriedky na svoju činnosť najmä z členských príspevkov, z výnosov z vlastnej činnosti a vlastného majetku, z darov od fyzických osôb a právnických osôb, z dedičstva, z verejných zbierok,19) z poukázaného podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníkov,20) z dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtov vyšších územných celkov a z rozpočtov obcí a štrukturálnych fondov Európskej únie.
(4)
Slovenská republika poskytuje Slovenskému Červenému krížu každoročne dotácie zo štátneho rozpočtu na plnenie jeho úloh podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) a na plnenie ďalších úloh ustanovených týmto zákonom (§ 5 ods. 1) podľa osobitného zákona.3)
(5)
Obce a vyššie územné celky môžu poskytnúť Slovenskému Červenému krížu a jeho územným spolkom dotácie zo svojich rozpočtov podľa osobitného zákona4) na plnenie úloh podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) a na plnenie ďalších úloh ustanovených týmto zákonom (§ 5 ods. 1).
(6)
Na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.21)
(7)
Slovenský Červený kríž je pri plnení úloh podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1) oslobodený od daní, cla, súdnych poplatkov a správnych poplatkov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.22)
(8)
Korešpondencia Slovenského Červeného kríža podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) je oslobodená od poštových poplatkov.23)
§8 Podnikanie Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenský Červený kríž môže podnikať len za podmienok ustanovených osobitným predpisom24) a za podmienky, že sa touto činnosťou dosiahne účelnejšie využitie jeho majetku a nebude ohrozené plnenie jeho úloh podľa § 5. Predmet podnikania nesmie byť v rozpore so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi1) a závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
(2)
Slovenský Červený kríž sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve.
(3)
Príjmy z podnikateľskej činnosti podľa odseku 1 podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových predpisov.
(4)
Prostriedky Slovenského Červeného kríža nesmú byť použité na podporu a financovanie činnosti politických strán a hnutí.
§9 Rozpočet Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenský Červený kríž hospodári podľa rozpočtu schváleného orgánom určeným stanovami.
(2)
Rozpočet Slovenského Červeného kríža obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky; zostavuje sa a schvaľuje sa na príslušný kalendárny rok. Súčasťou rozpočtových výdavkov sú ročné členské poplatky Medzinárodnému výboru Červeného kríža, Medzinárodnej federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Úradu Červeného kríža pri Európskej únii.
(3)
Návrh rozpočtu predkladá na schválenie orgánu podľa odseku 1 generálny sekretár najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa zostavuje.
§10 Účtovníctvo Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenský Červený kríž vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.25)
(2)
Slovenský Červený kríž musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s plnením úloh podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1) a plnením iných úloh vo verejnom záujme prevzatých podľa tohto zákona (§ 3 ods. 2 a § 4 ods. 2) a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou (§ 8).
(3)
O overení ročnej účtovnej závierky platia ustanovenia osobitného zákona.26) Ročná účtovná závierka je uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok.27)
§11 Výročná správa Slovenského Červeného kríža
(1)
Slovenský Červený kríž vypracúva výročnú správu v termíne určenom stanovami po skončení kalendárneho roka, najneskôr do 30. júna.
(2)
Výročná správa obsahuje najmä
a)
prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k úlohám Slovenského Červeného kríža ustanoveným týmto zákonom (§ 5 ods. 1),
b)
ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c)
výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
d)
prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e)
prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f)
stav a pohyb majetku a záväzkov Slovenského Červeného kríža,
g)
zmeny a nové zloženie orgánov Slovenského Červeného kríža, ku ktorým došlo v priebehu roka.
(3)
Slovenský Červený kríž uloží výročnú správu za príslušné účtovné obdobie do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla nasledujúceho účtovného obdobia.
(4)
Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle Slovenského Červeného kríža.

DRUHÁ ČASŤ | OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KRÍŽA

§12 Používanie znaku a názvu Červeného kríža
V súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,1) závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pravidlami Medzinárodného výboru Červeného kríža o používaní znaku a názvu Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca národnými spoločnosťami smie na území Slovenskej republiky v čase mieru a v čase vojny alebo vojnového stavu6) znak Červeného kríža alebo názov Červeného kríža používať iba
a)
Slovenský Červený kríž, najmä na označenie nehnuteľností vo vlastníctve alebo užívaní Slovenského Červeného kríža a jeho územných spolkov, zariadení Slovenského Červeného kríža, ako aj zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža pri plnení úloh podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1),
b)
národné spoločnosti Červeného kríža a ich zamestnanci, ako aj v ich mene konajúce osoby za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,1)
c)
vojenské zdravotnícke zariadenie a vojenská zdravotnícka služba na označenie a ochranu zdravotníckych útvarov a zariadení, personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi1) a ostatnými medzinárodnými dohovormi upravujúcimi obdobné veci, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d)
prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancie a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc; v čase mieru len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža.
§13 Priestupok
(1)
Tomu, kto použije znak alebo názov Červeného kríža alebo znak alebo názov ich napodobňujúci v rozpore s § 12 tohto zákona alebo k tomu vedome napomáha, uloží príslušný orgán obce na návrh príslušného orgánu Slovenského Červeného kríža pokutu do 100 000 Sk, a ak ide o konanie v čase udalostí, na ktoré sa vzťahujú Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly,1) pokutu do 500 000 Sk.
(2)
Na konanie o priestupku podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis,28) ak tento zákon neustanovuje inak. Na prejednávanie priestupku podľa odseku 1 prizve príslušný orgán obce zástupcu Slovenského Červeného kríža. Výnosy z pokút uložených podľa odseku 1 sú príjmom rozpočtu obce.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o konanie, ktoré je trestným činom.29)
(4)
Držiteľ veci je povinný bez meškania odstrániť neoprávnené označenie veci znakom alebo názvom Červeného kríža alebo znakom alebo názvom ich napodobňujúcim; ak tak neurobí, rozhodne príslušný orgán obce na návrh Slovenského Červeného kríža o odstránení neoprávneného označenia na náklady držiteľa. Ak neoprávnené označenie nemožno z veci odstrániť, uloží príslušný orgán obce prepadnutie veci alebo zhabanie veci, a to aj vtedy, ak k opatreniu podľa odseku 1 alebo k trestnému činu nedošlo; vlastníkom prepadnutej veci alebo zhabanej veci sa bez náhrady stáva Slovenská republika.

TRETIA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§14
Rozoznávací znak červeného polmesiaca, červeného leva a slnka požívajú podľa tohto zákona rovnakú ochranu ako rozoznávací znak Červeného kríža.30)
§15
(1)
Vláda a Slovenský Červený kríž uzatvoria zmluvu o vzájomných vzťahoch a spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom (§ 3 ods. 4) do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce a Slovenský Červený kríž uzatvoria zmluvy podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1) do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy podľa odseku 1.
(3)
Slovenský Červený kríž je povinný získať akreditáciu na uskutočňovanie školenia a výučby obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci najneskôr do 31. decembra 2008. Uskutočňovanie školenia a výučby obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci do tohto obdobia sa riadi doterajšími právnymi predpismi.
§16
Konania o priestupkoch začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§17
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z. zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342 /2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákon č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 359/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája text „a Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.1c)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
§ 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z. a zákona č. 120/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny v znení oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 44/2001 Z. z.
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb., že 8. júna 1977 boli v Ženeve prijaté Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) a Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 375/2007 Z. z. o prijatí Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 týkajúceho sa prijatia dodatkového rozoznávacieho znaku (Protokol III).
3)
§ 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.
5)
§ 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
8)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
12)
§ 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
§ 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
18)
§ 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
20)
§ 50 ods. 4 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 27, 28, 79 až 85, 87c, 133 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. 3. 1993, ktorým sa ustanovuje v Európskom spoločenstve systém oslobodenia od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
23)
Čl. 124 Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami a čl. 141 Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny v znení vykonávacieho poriadku Svetovej poštovej dohody z roku 1989 v znení jej doplnkov.
24)
§ 30 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
25)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
26)
27)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
30)
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 týkajúci sa prijatia dodatkového rozoznávacieho znaku (Protokol III).