Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 2024 – úplné znenie

  • Zmeny
  • 0
609/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2022
609
ZÁKON
z 28. novembra 2007
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie elektriny, uhlia a zemného plynu spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§2 Vymedzenie pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,
1b) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,
1b)
c)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretieho štátu územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
e)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa osobitných predpisov,2)
f)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom3) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v inom členskom štáte podľa právneho predpisu tohto členského štátu,
g)
konečným spotrebiteľom elektriny osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti4) alebo odberateľom elektriny mimo domácnosti, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu,
h)
konečným spotrebiteľom uhlia osoba, ktorej bolo dodané uhlie na jej konečnú spotrebu,
i)
konečným spotrebiteľom zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu,
j)
koncovým odberateľom elektriny v domácnosti osoba, ktorá nakupuje elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
k)
koncovým odberateľom uhlia v domácnosti fyzická osoba, ktorá nakupuje uhlie pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
l)
koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
m)
metalurgickým procesom tepelné spracovanie rúd a ich koncentrátov ako výstupného produktu tejto činnosti a výroba kovov klasifikovaná v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 24 „výroba a spracovanie kovov“,8)
n)
mineralogickým procesom proces klasifikovaný v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 „výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov“,8)
o)
duálnym použitím použitie uhlia alebo zemného plynu ako paliva na výrobu tepla a na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla; za duálne použitie sa považuje aj použitie uhlia alebo zemného plynu na chemickú redukciu, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
p)
elektroenergetickým podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike9) a ktorý vyrába elektrinu alebo ktorý je prevádzkovateľom prenosovej sústavy,10) alebo osoba, ktorá vyrába elektrinu podľa osobitného predpisu,10a) podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom distribučnej sústavy,10b) alebo podnikateľ, ktorý nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, pričom elektroenergetickým podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý vyrába elektrinu alebo distribuuje elektrinu na vlastnú spotrebu; elektroenergetickým podnikom nie je koncový odberateľ elektriny v domácnosti,
q)
dodávateľom elektriny podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike, a ktorý dodáva elektrinu konečnému spotrebiteľovi elektriny,
r)
plynárenským podnikom podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike a ktorý zemný plyn vyrába, pričom výrobou zemného plynu sa rozumie ťažba zemného plynu alebo prevádzkovanie ťažobnej siete na ťažbu zemného plynu, alebo ktorý vyrába bioplyn, plyn z biomasy15) alebo plyn z iného plynného uhľovodíka, alebo ktorý je prevádzkovateľom prepravnej siete,12) prevádzkovateľom distribučnej siete,13) alebo podnikateľ, ktorý nakupuje zemný plyn na účely ďalšieho predaja alebo ktorý je oprávnený na uskladňovanie zemného plynu v zásobníkoch zemného plynu, pričom plynárenským podnikom sa rozumie aj podnikateľ, ktorý nemá povolenie podnikať v energetike a ktorý zemný plyn vyrába alebo distribuuje výlučne na vlastnú spotrebu; plynárenským podnikom nie je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,
s)
dodávateľom zemného plynu podnikateľ, ktorý má povolenie podnikať v energetike, a ktorý dodáva zemný plyn konečnému spotrebiteľovi zemného plynu,
t)
výrobcom uhlia podnikateľ, ktorý v rámci podnikania uhlie vyrába, pričom výrobou uhlia sa rozumie ťažba alebo spracovanie uhlia,
u)
obchodníkom s uhlím podnikateľ, ktorý v rámci podnikania nakupuje uhlie len na účely ďalšieho predaja,
v)
dodávateľom uhlia podnikateľ, ktorý v rámci podnikania dodáva uhlie konečnému spotrebiteľovi uhlia,
w)
kódom kombinovanej nomenklatúry číselné označenie vybraných výrobkov uvedených v osobitných predpisoch,2)
x)
konečným spotrebiteľom stlačeného zemného plynu osoba, ktorá je koncovým odberateľom stlačeného zemného plynu v domácnosti alebo odberateľom stlačeného zemného plynu mimo domácnosti, ktorá nakupuje stlačený zemný plyn pre vlastnú spotrebu,
y)
koncovým odberateľom stlačeného zemného plynu v domácnosti osoba, ktorá nakupuje stlačený zemný plyn pre vlastnú spotrebu v domácnosti.
(2)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane uvedená v § 6, 18, 30 alebo § 39a, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§3 Správa dane
Správu dane vykonáva miestne príslušný colný úrad podľa osobitného predpisu.13a)

DRUHÁ ČASŤ | DAŇ Z ELEKTRINY

§4 Predmet dane
Predmetom dane je elektrina kódu kombinovanej nomenklatúry 2716.
§5 Základ dane a výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo elektriny vyjadrené v megawatthodinách (MWh).
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§6 Sadzba dane
Sadzba dane z elektriny sa ustanovuje vo výške 1,32 eura/MWh.
§7 Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodená elektrina
a)
používaná predovšetkým na účely chemickej redukcie, v elektrolytických procesoch alebo v metalurgických procesoch,
b)
používaná v mineralogických procesoch,
c)
používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu predstavujú viac ako 50 % podielu na priemerných vlastných nákladoch na výrobu výrobku, ktoré tvorí súčet obstarávacích cien materiálu a služieb, osobných nákladov a odpisov vzťahujúcich sa na výrobu výrobku; nákladom na elektrinu sa rozumie
1.
obstarávacia cena elektriny alebo
2.
vlastné náklady na výrobu elektriny, ak sa vyrába vlastnou činnosťou,
d)
používaná na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo distribúcii elektriny, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty elektriny zodpovedajú charakteru činnosti elektroenergetického podniku a obvyklej výške strát iného elektroenergetického podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,
e)
vyrobená z obnoviteľného zdroja,14) ak sa jej výroba preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie14a) a ak ide o výrobu elektriny
1.
v solárnom zariadení,
2.
vo veternej elektrárni,
3.
v zariadení na využitie geotermálnej energie,
4.
vo vodnej elektrárni,
5.
v zariadení na využitie biomasy15) alebo výrobku vyrobeného z biomasy,
f)
vyrobená v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná osobou, ktorá ju vyrobila, a ak je jej výroba preukázaná potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a) a ak zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla nie je odpísané podľa osobitného predpisu,15b) najviac však na 12 rokov od uvedenia zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla do prevádzky,
g)
používaná na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
h)
používaná na prepravu osôb alebo nákladov vlakom, metrom, električkou, trolejbusom, elektrobusom alebo lanovkou, vykonávanú v rámci podnikania a na činnosti bezprostredne súvisiace s takouto prepravou,
i)
vyrobená na palube lode používanej na prepravu osôb alebo nákladov, vykonávanú v rámci podnikania,
j)
používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.15c)
(2)
Od dane je oslobodená aj elektrina vyrobená a spotrebovaná osobou, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia neprevyšuje 5 MW a ak je elektrina vyrobená z preukázateľne zdaneného minerálneho oleja, uhlia alebo zemného plynu. Oslobodenie od dane sa neuplatní na elektrinu vyrobenú z uhlia oslobodeného od dane podľa § 19 písm. d) a e), elektrinu vyrobenú zo zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) a elektrinu vyrobenú z minerálneho oleja oslobodeného od dane podľa osobitného predpisu.15ca)
§8 Oprávnený spotrebiteľ elektriny
(1)
Oprávneným spotrebiteľom elektriny na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať elektrinu oslobodenú od dane. Osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h), je povinná požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny.
(2)
Osoba, ktorá chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h), musí mať samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane a je povinná požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber elektriny oslobodenej od dane (ďalej len „povolenie na oslobodenú elektrinu“), ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Osoba, ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) a ktorá nemá samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, môže uplatniť podľa § 13 vrátenie dane z množstva preukázateľne zdanenej elektriny skutočne použitej na účely oslobodené od dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Elektroenergetický podnik, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako platiteľ dane z elektriny, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu prílohu podľa odseku 6 písm. a).
(5)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu musí obsahovať okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa)
a)
účel použitia elektriny oslobodenej od dane a jej predpokladané množstvo ročnej spotreby v megawatthodinách,
b)
číslo samostatného odberného miesta16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, ak ide o žiadateľa podľa odseku 2,
c)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s adresou trvalého pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“) dodávateľa elektriny.
(6)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia elektriny oslobodenej od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
vyhlásenie o tom, že je technicky vylúčené, aby elektrina oslobodená od dane bola použitá na iné účely, ako je uvedené v § 7, ak ide o osobu podľa odseku 2.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny a vydaním rozhodnutia o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, vydá aj povolenie na oslobodenú elektrinu, a to do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(8)
V povolení na oslobodenú elektrinu colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5. Povolenie na oslobodenú elektrinu vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia doručí oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý jedno vyhotovenie doručí svojmu dodávateľovi elektriny; ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny viacerých dodávateľov elektriny, vydá colný úrad povolenie na oslobodenú elektrinu pre každého dodávateľa elektriny osobitne.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) až c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu alebo
b)
pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu zruší a vydá nové povolenie na oslobodenú elektrinu; odsek 7 týmto nie je dotknutý.
(10)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny podľa odseku 2 okrem koncového odberateľa elektriny v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi elektriny povolenie na oslobodenú elektrinu vydané pre tohto dodávateľa elektriny najneskôr pri prvom odbere elektriny oslobodenej od dane. Dodávateľ elektriny nesmie dodať elektrinu oslobodenú od dane osobe bez predloženia povolenia na oslobodenú elektrinu.
(11)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny vrátane koncového odberateľa elektriny v domácnosti môže použiť elektrinu oslobodenú od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.
(12)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny
a)
opakovane použil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm g) a h) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia elektriny od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie.
(13)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak bolo vydané, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak o to oprávnený spotrebiteľ elektriny požiada. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny nepoužil povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie. Ak má oprávnený spotrebiteľ elektriny colným úradom vydaných viac povolení na oslobodenú elektrinu a oprávnený spotrebiteľ elektriny nepoužil ani jedno povolenie na oslobodenú elektrinu na odber elektriny oslobodenej od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a odníme povolenia na oslobodenú elektrinu.
(14)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorému bolo doplnené pôvodné povolenie na oslobodenú elektrinu, vydané nové povolenie na oslobodenú elektrinu alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodenú elektrinu, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Za doručenie písomnej informácie sa považuje aj jej doručenie faxom alebo elektronicky.
(15)
Dodávateľ elektriny je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 14. Zmenu vykoná do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia po vykonaní merania odberu.
(16)
V odôvodnených prípadoch, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny preukáže, že spotreba elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovanej elektriny dodanej na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe žiadosti oprávneného spotrebiteľa elektriny vydať povolenie na oslobodenú elektrinu. Ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 písm. a) až c), g) a h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom elektriny. Colný úrad odníme povolenie na oslobodenú elektrinu, ak oprávnený spotrebiteľ elektriny prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie podľa prvej vety v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§9 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania elektriny na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
b)
spotreby elektriny na daňovom území elektroenergetickým podnikom.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia neoprávneného odberu elektriny,17)
b)
spotreby elektriny oslobodenej od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7.
(3)
Dňom dodania elektriny pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo elektriny vzťahuje. Dňom dodania elektriny je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky elektriny.
(4)
Dňom spotreby elektriny je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva elektriny za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom elektriny dodanej za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom elektriny za zúčtovacie obdobie; tento deň spotreby elektriny je rozhodujúci na určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý rozdiel v spotrebe elektriny týka. Dňom spotreby elektriny v elektroenergetickom podniku môže byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe elektriny.
(5)
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní elektriny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
§10 Osoba povinná platiť daň z elektriny
(1)
Osobou povinnou platiť daň z elektriny (ďalej len „platiteľ dane z elektriny“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá
a)
dodala elektrinu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi elektriny,
b)
spotrebovala elektrinu na daňovom území a ktorá je elektroenergetickým podnikom.
(2)
Platiteľom dane z elektriny je aj
a)
konečný spotrebiteľ elektriny, ktorému právnická osoba, ktorá nemá na daňovom území sídlo alebo organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území, alebo ktorému fyzická osoba, ktorá nemá na daňovom území trvalý pobyt a ani nemá personálne a materiálne vybavenie na výkon podnikateľskej činnosti, z ktorej dosahuje príjem na daňovom území (ďalej len „zahraničná osoba“), dodá elektrinu na daňovom území okrem konečného spotrebiteľa elektriny, ktorý je koncovým odberateľom elektriny v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
c)
osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja energie,14) ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1,
d)
osoba, ktorá vyrába elektrinu v zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
e)
osoba, ktorá nakupuje elektrinu len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a),
f)
osoba, ktorá dodáva elektrinu oslobodenú od dane, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a),
g)
osoba, ktorá neoprávnene odobrala elektrinu,17)
h)
osoba, ktorá spotrebovala elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7,
i)
osoba, ktorá dodáva elektrinu na nabíjaciu stanicu, ak už nie je platiteľom dane podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).
§11 Registrácia platiteľa dane z elektriny
(1)
Osoba podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a), c) až f), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny. Zahraničná osoba podľa § 10 ods. 2 písm. b), ktorá chce dodávať elektrinu na daňovom území koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane z elektriny.
(2)
Žiadosť o registráciu platiteľa dane z elektriny musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu16aa).
(3)
Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny a v prílohe k nej.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z elektriny a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z elektriny alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.
(6)
Platiteľ dane z elektriny je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z elektriny; odsek 5 týmto nie je dotknutý.
(7)
Platiteľ dane z elektriny je povinný predložiť dodávateľovi elektriny rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny vydané colným úradom podľa odseku 5 pred prvým odberom elektriny. Dodávateľ elektriny nesmie dodať elektrinu bez dane osobe bez predloženia rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny.
(8)
Platiteľ dane z elektriny, ktorému bola podľa odseku 6 doplnená registrácia platiteľa dane z elektriny alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z elektriny, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi elektriny najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.
(9)
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zruší registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny
a)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
b)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
c)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
d)
vstúpil do likvidácie,
e)
opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
f)
požiadal o zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušenie registrácie platiteľa dane z elektriny.
(10)
Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zrušiť registráciu platiteľa dane z elektriny, ak platiteľ dane z elektriny nevykonával činnosť ako platiteľ dane z elektriny, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z elektriny, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(11)
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny a zruší registráciu platiteľa dane z elektriny dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
§12 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Platiteľ dane z elektriny je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(3)
Platiteľ dane z elektriny je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo elektriny, z ktorej vznikla daňová povinnosť alebo z ktorej sa uplatňuje vrátenie dane.
(4)
Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo elektriny považuje predpokladané množstvo spotrebovanej elektriny, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.
(5)
Platiteľ dane z elektriny je povinný vypočítať daň sám. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(6)
Platiteľ dane z elektriny, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.
§13 Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdanenej elektriny na daňovom území
a)
oprávnenému spotrebiteľovi elektriny uvedenému v § 8 ods. 3, ak takú elektrinu preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane,
b)
platiteľovi dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) a ktorý sa preukáže zárukou pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,14a)
c)
platiteľovi dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) a ktorý sa preukáže potvrdením o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a)
d)
platiteľovi dane z elektriny podľa § 11 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanenú elektrinu.
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(3)
Preukázateľne zdanenou elektrinou na účely tohto zákona je elektrina, pri ktorej platba dane z tejto elektriny bola vykonaná podľa osobitného predpisu,18b) a jej zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene elektriny.
(4)
Preukázateľne spotrebovaným množstvom elektriny na účely oslobodené od dane na účely tohto zákona je množstvo elektriny odmerané určeným meradlom,19) ktoré sa nachádza na mieste odsúhlasenom colným úradom a ktoré je opatrené na daňové účely uzáverou colného úradu. V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť, na základe žiadosti osoby, spôsob výpočtu a preukazovania spotreby elektriny na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane aj iným spôsobom.
(5)
Ak žiadateľom o vrátenie dane je oprávnený spotrebiteľ elektriny, ktorý platí za dodané množstvo elektriny formou preddavkovej platby, vrátenie dane si uplatní v lehote štyroch rokov od skončenia zúčtovacieho obdobia. Daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie musí byť doložené dokladmi preukazujúcimi použitie elektriny na účely oslobodené od dane.
(6)
Ak je žiadateľom o vrátenie dane platiteľ dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) a ktorý je držiteľom záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, je povinný k daňovému priznaniu podľa odseku 2 priložiť záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.14a)
(7)
Ak je žiadateľom o vrátenie dane platiteľ dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. d), ktorý vyrobil elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f), je povinný k daňovému priznaniu podľa odseku 2 priložiť
a)
potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,15a)
b)
doklady preukazujúce dátum uvedenia zariadenia do prevádzky a spôsob odpisovania tohto zariadenia podľa osobitného predpisu.15b)
(8)
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z elektriny, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
platiteľ dane z elektriny v neprospech odberateľa elektriny, ktorému vyhotovil dobropis,
b)
platiteľ dane z elektriny vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane z elektriny, o čom informuje platiteľa dane z elektriny.
(9)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
Vedenie evidencií
§14
(1)
Platiteľ dane z elektriny je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v megawatthodinách
a)
vyrobeného,
b)
odobratého,
c)
dodaného, z toho na
1.
účely ďalšieho predaja,
2.
účely oslobodené od dane okrem dodania elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
3.
účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti,
4.
spotrebu konečnému spotrebiteľovi elektriny,
d)
použitého na vlastnú spotrebu,
e)
použitého na výrobu elektriny a na udržanie spôsobilosti zariadenia na výrobu elektriny a z toho straty v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri prenose elektriny alebo pri distribúcii elektriny.
(2)
Podnikateľ, ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 10 ods. 2 písm. e), vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.
§15
(1)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny uvedený v § 8 ods. 2 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v megawatthodinách
a)
odobratého na účely oslobodené od dane,
b)
použitého na účely oslobodené od dane,
c)
použitého na iný účel, ako je uvedený v § 7.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ elektriny uvedený v § 8 ods. 3 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva elektriny v megawatthodinách
a)
odobratého,
b)
použitého na účely oslobodené od dane.
§15a Malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja
(1)
Na osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, sa nevzťahuje § 9 až 14 a 41.
(2)
Elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW osobou podľa odseku 1 sa považuje za elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e).
§15b Osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice
(1)
Nabíjacou stanicou je na účely tohto zákona jeden alebo viacero nabíjacích bodov. Jeden alebo viacero nabíjacích bodov v domácnosti sa na účely tohto zákona nepovažuje za nabíjaciu stanicu.
(2)
Nabíjacím bodom je na účely tohto zákona rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla.
(3)
Elektrickým vozidlom je na účely tohto zákona motorové vozidlo vybavené hnacou jednotkou, ktorá sa skladá minimálne z jedného neperiférneho elektrického motora ako meniča energie s nabíjateľným systémom ukladania elektriny, ktorý možno externe nabíjať.
(4)
Daňová povinnosť vzniká dňom dodania elektriny na nabíjaciu stanicu alebo dňom spotreby elektriny na nabíjacej stanici platiteľom dane podľa § 10 ods. 1 písm. b).
(5)
Platiteľom dane z elektriny, ktorá sa použije na nabíjanie elektrického vozidla, je osoba podľa § 10 ods. 1 písm. b), ktorá spotrebuje elektrinu na nabíjacej stanici, alebo osoba podľa § 10 ods. 2 písm. i).
(6)
Ustanovenia § 11 až 13 sa na platiteľa dane podľa odseku 5 použijú primerane.
(7)
Platiteľ dane z elektriny podľa odseku 5 je povinný priebežne viesť evidenciu nabíjacích staníc a evidenciu množstva elektriny dodanej na nabíjaciu stanicu v MWh za kalendárny mesiac a množstva elektriny spotrebovanej na nabíjacej stanici v MWh za kalendárny mesiac.

TRETIA ČASŤ | DAŇ Z UHLIA

§16 Predmet dane
Predmetom dane je uhlie, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie
a)
čierne uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2701,
b)
hnedé uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 2702,
c)
koks a polokoks z čierneho uhlia kódu kombinovanej nomenklatúry 2704,
d)
ostatné pevné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715, ak sú použité, dodané alebo ponúkané na použitie ako pohonná látka alebo palivo na výrobu tepla, okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2713 20 00, ktorý je predmetom dane podľa osobitného predpisu27) bez ohľadu na účel jeho použitia.
§17 Základ dane a výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo uhlia vyjadrené v tonách (t).
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§18 Sadzba dane
Sadzba dane na uhlie sa ustanovuje vo výške 10,62 eura/t.
§19 Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodené uhlie, ak je používané
a)
na duálne použitie,
b)
v mineralogických procesoch,
c)
na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,
d)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
e)
na výrobu elektriny,
f)
na výrobu koksu a polokoksu,
g)
na prepravu osôb alebo nákladov vykonávanú v rámci podnikania v železničnej doprave alebo v riečnej doprave,
h)
koncovým odberateľom uhlia v domácnosti s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)
i)
na prevádzkové účely a technologické účely v podniku na ťažbu uhlia a spracovanie uhlia.
(2)
Od dane je oslobodené aj uhlie maximálne do výšky technicky odôvodnených skutočných strát pri skladovaní a preprave, ak sú tieto straty uznané colným úradom ako oprávnené a zodpovedajú charakteru činnosti a obvyklej výške strát pri rovnakej alebo obdobnej činnosti.
§20 Oprávnený spotrebiteľ uhlia
(1)
Oprávneným spotrebiteľom uhlia na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať uhlie oslobodené od dane. Osoba, ktorá chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. a) až g) a i), je povinná požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na odber uhlia oslobodeného od dane (ďalej len „povolenie na oslobodené uhlie“).
(2)
Výrobca uhlia, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako platiteľ dane z uhlia, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydanie povolenia na oslobodené uhlie prílohu podľa odseku 4 písm. a).
(3)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) musí obsahovať
a)
účel použitia uhlia oslobodeného od dane a jeho predpokladané množstvo ročnej spotreby v tonách,
b)
identifikačné údaje dodávateľa uhlia.
(4)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia uhlia oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na oslobodené uhlie, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia. Koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. h), vzniká nárok na oslobodené uhlie dňom predloženia prehlásenia podľa odseku 8 druhej vety dodávateľovi uhlia.
(6)
V povolení na oslobodené uhlie colný úrad uvedie údaje podľa odseku 3. Povolenie na oslobodené uhlie vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia doručí oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý jedno vyhotovenie doručí svojmu dodávateľovi uhlia; ak má oprávnený spotrebiteľ uhlia viacerých dodávateľov uhlia, vydá colný úrad povolenie na oslobodené uhlie pre každého dodávateľa uhlia osobitne.
(7)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) a b) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 4 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné povolenie na oslobodené uhlie alebo
b)
pôvodné povolenie na oslobodené uhlie zruší a vydá nové povolenie na oslobodené uhlie; odsek 5 týmto nie je dotknutý.
(8)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia okrem koncového odberateľa uhlia v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi uhlia povolenie na oslobodené uhlie vydané pre tohto dodávateľa uhlia najneskôr pri prvom odbere uhlia oslobodeného od dane alebo colnému úradu pri prepustení uhlia do voľného obehu.19b) Koncový odberateľ uhlia v domácnosti, ktorý chce používať uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. h), je povinný najneskôr pri prvom odbere uhlia oslobodeného od dane predložiť dodávateľovi uhlia prehlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie aj svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt. Dodávateľ uhlia nesmie dodať uhlie oslobodené od dane osobe bez predloženia povolenia na oslobodené uhlie alebo koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti bez predloženia prehlásenia podľa druhej vety.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia vrátane koncového odberateľa uhlia v domácnosti môže použiť uhlie oslobodené od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.
(10)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorý odobral uhlie oslobodené od dane a ktorý uhlie oslobodené od dane nedokáže z dôvodov uznaných colným úradom spotrebovať na účely oslobodené od dane, ani na žiadne iné účely, je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu. Na základe preverenia a uznania dôvodov colným úradom vykoná oprávnený spotrebiteľ uhlia inventarizáciu zásob uhlia oslobodeného od dane a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň alebo so súhlasom colného úradu uhlie oslobodené od dane dodá inému oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý má povolenie na oslobodené uhlie.
(11)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia
a)
opakovane použil uhlie oslobodené od dane podľa § 19 ods. 1 písm. d) až g) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia uhlia od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie,
g)
požiadal o odňatie povolenia na oslobodené uhlie.
(12)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie. Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak o to oprávnený spotrebiteľ uhlia požiada. Colný úrad odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenie na oslobodené uhlie, ak oprávnený spotrebiteľ uhlia nepoužil povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Ak má oprávnený spotrebiteľ uhlia colným úradom vydaných viac povolení na oslobodené uhlie a oprávnený spotrebiteľ uhlia nepoužil ani jedno povolenie na oslobodené uhlie na odber uhlia oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a odníme povolenia na oslobodené uhlie.
(13)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je pri zrušení registrácie ku dňu odňatia povolenia na oslobodené uhlie povinný vykonať inventarizáciu zásob uhlia oslobodeného od dane a v lehote určenej colným úradom podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň alebo so súhlasom colného úradu môže uhlie oslobodené od dane dodať inému oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý má povolenie na oslobodené uhlie.
(14)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorému bolo podľa odseku 7 doplnené pôvodné povolenie na oslobodené uhlie, vydané nové povolenie na oslobodené uhlie alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodené uhlie, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Na doručenie tejto informácie sa vzťahuje § 8 ods. 14 druhá veta rovnako.
(15)
Dodávateľ uhlia je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 14, a to odo dňa účinnosti tejto zmeny.
§21 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania uhlia na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
b)
spotreby uhlia na daňovom území výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b) ak na voľný obeh19b) nenadväzuje oslobodenie od dane, alebo dňom vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b)
b)
spotreby uhlia oslobodeného od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
c)
spotreby uhlia osobou, ak nevznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 a písmena a).
(3)
Dňom dodania uhlia pri preddavkovej platbe je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe skutočne dodaného množstva uhlia.
(4)
Daňová povinnosť nevzniká osobe, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu19b) a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
(5)
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní uhlia do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
§22 Osoba povinná platiť daň z uhlia
(1)
Osobou povinnou platiť daň z uhlia (ďalej len „platiteľ dane z uhlia“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá
a)
dodala uhlie na daňovom území konečnému spotrebiteľovi uhlia,
b)
spotrebovala uhlie na daňovom území a ktorá je výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím.
(2)
Platiteľom dane z uhlia je aj
a)
konečný spotrebiteľ uhlia, ktorému zahraničná osoba dodala uhlie na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa uhlia, ktorý je koncovým odberateľom uhlia v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala uhlie na daňovom území koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
c)
osoba, ktorá spotrebovala uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
d)
osoba, ktorá spotrebovala uhlie, z ktorého nevznikla daňová povinnosť podľa § 21 ods. 1 a ods. 2 písm. a).
(3)
Platiteľom dane z uhlia je aj osoba,
a)
ktorá je konečným spotrebiteľom uhlia okrem koncového odberateľa uhlia v domácnosti a na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b) ak na voľný obeh19b) nenadväzuje oslobodenie od dane,
b)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena a),
c)
na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do voľného obehu.19b)
§23 Registrácia platiteľa dane z uhlia
(1)
Osoba podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. a), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z uhlia.
(2)
Žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu16aa).
(3)
Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia a v prílohe k nej.
(5)
O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinný požiadať colný úrad aj výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ak už nie je registrovaný podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(6)
Zahraničná osoba, ktorá chce dodávať uhlie na daňovom území koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane z uhlia. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(7)
O registráciu platiteľa dane z uhlia je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá dodáva uhlie oslobodené od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane z uhlia a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane z uhlia a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane z uhlia alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.
(9)
Platiteľ dane z uhlia je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane z uhlia; odsek 8 týmto nie je dotknutý.
(10)
Platiteľ dane z uhlia je povinný predložiť dodávateľovi uhlia rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia vydané colným úradom podľa odseku 8 pred prvým odberom uhlia. Dodávateľ uhlia nesmie dodať uhlie bez dane osobe bez predloženia rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia.
(11)
Platiteľ dane z uhlia, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane z uhlia alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane z uhlia, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi uhlia najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.
(12)
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia
a)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
b)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
c)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
d)
vstúpil do likvidácie,
e)
opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
f)
požiadal o zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušenie registrácie platiteľa dane z uhlia.
(13)
Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zrušiť registráciu platiteľa dane z uhlia, ak platiteľ dane z uhlia nevykonával činnosť ako platiteľ dane z uhlia, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane z uhlia, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(14)
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia a zruší registráciu platiteľa dane z uhlia dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
§24 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Platiteľ dane z uhlia je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(3)
Platiteľ dane z uhlia je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(4)
Platiteľ dane z uhlia je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(5)
Platiteľ dane z uhlia, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak daňová povinnosť vznikne podľa § 21 ods. 2 písm. a).
§25 Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdaneného uhlia na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi uhlia podľa § 20 ods. 1, ak má povolenie na oslobodené uhlie a také uhlie preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane. Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z uhlia podľa § 23 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanené uhlie.
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(3)
Preukázateľne zdaneným uhlím na účely tohto zákona je uhlie, pri ktorom platba dane z tohto uhlia bola vykonaná podľa osobitného predpisu,18b) a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene uhlia.
(4)
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane z uhlia, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
platiteľ dane z uhlia v neprospech odberateľa uhlia, ktorému vyhotovil dobropis,
b)
platiteľ dane z uhlia vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane z uhlia, o čom informuje platiteľa dane z uhlia.
(5)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
(6)
Daň možno vrátiť aj z preukázateľne zdaneného uhlia na daňovom území osobe, ktorá má zdanené uhlie a nie je jeho konečným spotrebiteľom.
Vedenie evidencií
§26
(1)
Platiteľ dane z uhlia je povinný priebežne viesť evidenciu množstva uhlia v tonách
a)
vyrobeného,
b)
odobratého,
c)
dodaného, z toho na
1.
účely ďalšieho predaja,
2.
účely oslobodené od dane okrem dodania uhlia koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
3.
účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti,
4.
spotrebu konečnému spotrebiteľovi uhlia,
d)
použitého na vlastnú spotrebu,
e)
použitého na prevádzkové a technologické účely výrobcom uhlia.
(2)
Pri dodaní uhlia koncovému odberateľovi uhlia v domácnosti je v evidencii podľa odseku 1 písm. c) tretieho bodu potrebné uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt koncového odberateľa uhlia v domácnosti.
(3)
Výrobca uhlia alebo obchodník s uhlím, ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 23 ods. 5, vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.
§27
Oprávnený spotrebiteľ uhlia je povinný priebežne viesť evidenciu množstva uhlia v tonách
a)
odobratého,
b)
použitého na účely oslobodené od dane.

ŠTVRTÁ ČASŤ | DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU

§28 Predmet dane
Predmetom dane je zemný plyn, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie
a)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11,
b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 21,
c)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 29,
d)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2705.
§29 Základ dane a výpočet dane
(1)
Základom dane je množstvo zemného plynu vyjadrené v megawatthodinách (MWh) okrem § 39a ods. 2.
(2)
Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.
§30 Sadzba dane
Sadzba dane na zemný plyn sa ustanovuje, ak je
a)
používaný ako palivo na výrobu tepla, alebo dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla vo výške 1,32 eura/MWh,
b)
dodaný na výrobu stlačeného zemného plynu určeného na použitie ako pohonná látka vo výške 9,36 eura/MWh.
§31 Oslobodenie od dane
(1)
Od dane je oslobodený zemný plyn, ak je používaný
a)
na duálne použitie,
b)
v mineralogických procesoch,
c)
na iný účel ako pohonná látka alebo ako palivo na výrobu tepla,
d)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
e)
na výrobu elektriny,
f)
koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)
g)
na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku vrátane strát v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu, pričom príslušný colný úrad je oprávnený na základe cenového návrhu schváleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví posúdiť, či vzniknuté straty zemného plynu zodpovedajú charakteru činnosti plynárenského podniku a obvyklej výške strát iného plynárenského podniku pri rovnakej alebo obdobnej činnosti,
h)
na činnosti bezprostredne súvisiace s prepravou osôb alebo nákladov v železničnej doprave vykonávané v rámci podnikania.
(2)
Od dane je oslobodený aj zemný plyn nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri ich vstupe na daňové územie z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu, ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž, ktorá umožňuje priame použitie pohonnej látky.
§32 Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
(1)
Oprávneným spotrebiteľom zemného plynu na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať zemný plyn oslobodený od dane. Osoba, ktorá chce používať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h), je povinná požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu.
(2)
Osoba, ktorá chce priamo odoberať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h), musí mať samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane a je povinná požiadať colný úrad aj o vydanie povolenia na odber zemného plynu oslobodeného od dane (ďalej len „povolenie na oslobodený zemný plyn“), ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Osoba, ktorá chce používať zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) a ktorá nemá samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, môže uplatniť podľa § 37 vrátenie dane z množstva preukázateľne zdaneného zemného plynu skutočne použitého na účely oslobodené od dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Plynárenský podnik, ktorý je zaregistrovaný na colnom úrade ako platiteľ dane zo zemného plynu, nie je povinný priložiť k žiadosti o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn prílohu podľa odseku 6 písm. a).
(5)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn musí obsahovať okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa)
a)
účel použitia zemného plynu oslobodeného od dane a jeho predpokladané množstvo ročnej spotreby v megawatthodinách,
b)
číslo samostatného odberného miesta20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, ak ide o žiadateľa podľa odseku 2,
c)
identifikačné údaje dodávateľa zemného plynu.
(6)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia zemného plynu oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a vydaním rozhodnutia o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, vydá aj povolenie na oslobodený zemný plyn, a to do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(8)
V povolení na oslobodený zemný plyn colný úrad uvedie údaje podľa odseku 5. Povolenie na oslobodený zemný plyn vydá colný úrad v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá a dve vyhotovenia doručí oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu, ktorý jedno vyhotovenie doručí svojmu dodávateľovi zemného plynu; ak má oprávnený spotrebiteľ zemného plynu viacerých dodávateľov zemného plynu, vydá colný úrad povolenie na oslobodený zemný plyn pre každého dodávateľa zemného plynu osobitne.
(9)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. a) až c) okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa) a každú zmenu údajov podľa odseku 6 písm. b) oznámiť colnému úradu v lehote podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien
a)
doplní pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn alebo
b)
pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn zruší a vydá nové povolenie na oslobodený zemný plyn; odsek 7 týmto nie je dotknutý.
(10)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu podľa odseku 2 okrem koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu povolenie na oslobodený zemný plyn vydané pre tohto dodávateľa zemného plynu najneskôr pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od dane. Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu okrem koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu údaj o stave meradla ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu prvého odberu zemného plynu oslobodeného od dane. Dodávateľ zemného plynu nesmie dodať zemný plyn oslobodený od dane osobe podľa odseku 2 bez predloženia povolenia na oslobodený zemný plyn.
(11)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu vrátane koncového odberateľa zemného plynu v domácnosti môže použiť zemný plyn oslobodený od dane iba na účel oslobodený od dane podľa tohto zákona.
(12)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme vydané povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu
a)
opakovane použil zemný plyn oslobodený od dane podľa § 31 ods. 1 písm. d) a e) na iný účel ako oslobodený od dane a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
prestal spĺňať podmienky na účely oslobodenia zemného plynu od dane,
c)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
d)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
e)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť, a ak v podnikaní nepokračuje do skončenia konania o dedičstve žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
f)
vstúpil do likvidácie.
(13)
Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme vydané povolenie na oslobodený zemný plyn dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie. Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu, ak o to oprávnený spotrebiteľ zemného plynu požiada, alebo zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak o to oprávnený spotrebiteľ zemného plynu požiada. Colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu nepoužil povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa jeho doručenia. Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie. Ak má oprávnený spotrebiteľ zemného plynu colným úradom vydaných viac povolení na oslobodený zemný plyn a oprávnený spotrebiteľ zemného plynu nepoužil ani jedno povolenie na oslobodený zemný plyn na odber zemného plynu oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa ich doručenia, colný úrad zruší registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a odníme povolenia na oslobodený zemný plyn.
(14)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, ktorému bolo podľa odseku 9 doplnené pôvodné povolenie na oslobodený zemný plyn, vydané nové povolenie na oslobodený zemný plyn alebo ktorému bolo odňaté povolenie na oslobodený zemný plyn, je povinný doručiť písomnú informáciu o týchto skutočnostiach dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku týchto skutočností. Na doručenie tejto informácie sa vzťahuje § 8 ods. 14 druhá veta rovnako.
(15)
Dodávateľ zemného plynu je povinný zmenu v zdaňovaní alebo v oslobodení od dane uskutočniť po obdržaní písomnej informácie podľa odseku 14. Zmenu vykoná do 15. dňa odo dňa doručenia oznámenia po vykonaní merania odberu.
(16)
V odôvodnených prípadoch, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu preukáže, že spotreba zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) predstavuje najmenej 95 % z celkového množstva spotrebovaného zemného plynu dodaného na samostatné odberné miesto, môže colný úrad na základe žiadosti oprávneného spotrebiteľa zemného plynu vydať povolenie na oslobodený zemný plyn. Ustanovenie § 33 ods. 2 písm. b) tým nie je dotknuté. Spôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na iné účely ako oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. a) až e) a h) dohodne colný úrad s oprávneným spotrebiteľom zemného plynu. Colný úrad odníme povolenie na oslobodený zemný plyn, ak oprávnený spotrebiteľ zemného plynu prestal spĺňať podmienky na jeho vydanie podľa prvej vety v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(17)
Ak koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti, ktorý odoberá zemný plyn na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody do spoločného tepelného zdroja bytového domu podliehajúci dani a súčasne používa zemný plyn na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. f), je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu informáciu o množstve zemného plynu na účely oslobodené od dane za každé odberné miesto samostatne. Ak je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti podľa prvej vety zastúpený spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) podľa osobitného predpisu15c) alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu (ďalej len „správca“) podľa osobitného predpisu,15c) je túto informáciu povinný poskytnúť dodávateľovi zemného plynu správca alebo spoločenstvo. Dodávateľ zemného plynu je povinný uplatniť oslobodenie podľa § 31 ods. 1 písm. f) od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola informácia doručená, najneskôr však vo faktúre, v ktorej sa zúčtováva skutočná dodávka zemného plynu.
§33 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu,
b)
spotreby zemného plynu na daňovom území plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu okrem spotreby zemného plynu na výrobu stlačeného zemného plynu,
c)
dodania zemného plynu určeného na výrobu stlačeného zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, okrem dodania zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 alebo platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia neoprávneného odberu zemného plynu,21)
b)
spotreby zemného plynu oslobodeného od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31.
(3)
Dňom dodania zemného plynu pri opakovaných dodávkach18) je najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za dodané množstvo zemného plynu vzťahuje. Dňom dodania zemného plynu je aj deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie obdobie; na rozdiel vzniknutý zúčtovaním celkového množstva zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie sa použije sadzba dane platná v čase realizácie dodávky zemného plynu.
(4)
Dňom spotreby zemného plynu je deň vyhotovenia dokladu, ktorý je vyhotovený na základe vykonania odpočtu skutočne dodaného množstva zemného plynu za zúčtovacie obdobie, ak vznikol rozdiel medzi celkovým množstvom zemného plynu dodaného za jednotlivé obdobia, ktoré sú predmetom zúčtovania, a skutočne dodaným množstvom zemného plynu za zúčtovacie obdobie; tento deň spotreby zemného plynu je rozhodujúci pre určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého sa vzniknutý rozdiel v spotrebe zemného plynu týka. Dňom spotreby zemného plynu v plynárenskom podniku alebo u dodávateľa zemného plynu môže byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe zemného plynu.
(5)
Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní zemného plynu do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
§34 Osoba povinná platiť daň zo zemného plynu
(1)
Osobou povinnou platiť daň zo zemného plynu (ďalej len „platiteľ dane zo zemného plynu“) je na účely tohto zákona osoba, ktorá
a)
dodala zemný plyn na daňovom území konečnému spotrebiteľovi zemného plynu okrem dodania zemného plynu plynárenskému podniku alebo dodávateľovi zemného plynu,
b)
spotrebovala zemný plyn na daňovom území a ktorá je plynárenským podnikom alebo dodávateľom zemného plynu,
c)
dodala zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu na daňovom území konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu okrem dodania zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 alebo platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
d)
vyrobila zemný plyn pre vlastnú spotrebu; výrobou zemného plynu pre vlastnú spotrebu nie je výroba stlačeného zemného plynu pre vlastnú spotrebu v domácnosti.
(2)
Platiteľom dane zo zemného plynu je aj
a)
konečný spotrebiteľ zemného plynu, ktorému zahraničná osoba dodala zemný plyn na daňovom území, okrem konečného spotrebiteľa zemného plynu, ktorý je koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,
c)
osoba, ktorá neoprávnene odobrala zemný plyn,21)
d)
osoba, ktorá spotrebovala zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31.
§35 Registrácia platiteľa dane zo zemného plynu
(1)
Osoba podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a), ktorá chce vykonávať činnosti podľa § 34 ods. 1 a ods. 2 písm. a), je povinná požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu.
(2)
Žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu16aa).
(3)
Prílohou k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a v prílohe k nej.
(5)
O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinný požiadať colný úrad aj podnikateľ, ktorý chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie je registrovaný podľa odseku 1. Uvedené neplatí pre zahraničnú osobu, ktorá chce nakupovať zemný plyn len na účely ďalšieho predaja. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(6)
Zahraničná osoba, ktorá chce dodávať zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti, je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(7)
O registráciu platiteľa dane zo zemného plynu je povinná požiadať colný úrad aj osoba, ktorá dodáva zemný plyn oslobodený od dane, ak už nie je registrovaná podľa odseku 1. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a prílohu k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a vydaním rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov tejto žiadosti.
(9)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 oznámiť colnému úradu podľa osobitného predpisu.18aa) Colný úrad s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní registráciu platiteľa dane zo zemného plynu; odsek 8 týmto nie je dotknutý.
(10)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu vydané colným úradom podľa odseku 8 pred prvým odberom zemného plynu. Dodávateľ zemného plynu nesmie dodať zemný plyn bez dane osobe bez predloženia rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu.
(11)
Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorému bola podľa odseku 9 doplnená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu alebo ktorému bola zrušená registrácia platiteľa dane zo zemného plynu, je povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi zemného plynu najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jej vzniku.
(12)
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zruší registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu
a)
požiadal o výmaz z obchodného registra alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie alebo o zrušenie živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitným predpisom,16a) oznámil ukončenie podnikania alebo bol zrušený, ak nebol zriadený na podnikateľské účely,
b)
bol fyzickou osobou, ktorá zomrela, a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
c)
bol fyzickou osobou a rozhodnutie súdu o vyhlásení tejto fyzickej osoby za mŕtvu nadobudlo právoplatnosť a do skončenia konania o dedičstve nepokračuje v podnikaní žiadny z oprávnených dedičov alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
d)
vstúpil do likvidácie,
e)
opakovane porušuje povinnosti podľa tohto zákona a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
f)
požiadal o zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo zemného plynu.
(13)
Colný úrad môže zrušiť rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zrušiť registráciu platiteľa dane zo zemného plynu, ak platiteľ dane zo zemného plynu nevykonával činnosť ako platiteľ dane zo zemného plynu, a to v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa registrácie platiteľa dane zo zemného plynu, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(14)
Colný úrad zruší rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu a zruší registráciu platiteľa dane zo zemného plynu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie.
§36 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Platiteľ dane zo zemného plynu alebo platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu18a) a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(3)
Platiteľ dane zo zemného plynu a platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo zemného plynu alebo stlačeného zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť, alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(4)
Pri preddavkovej platbe sa za dodané množstvo zemného plynu považuje predpokladané množstvo spotrebovaného zemného plynu, na ktoré sa preddavková platba vzťahuje.
(5)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný vypočítať daň sám. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(6)
Platiteľ dane zo zemného plynu, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň.
§37 Vrátenie dane
(1)
Daň možno vrátiť za podmienok ustanovených týmto zákonom z preukázateľne zdaneného zemného plynu na daňovom území oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu uvedenému v § 32 ods. 3, ak taký zemný plyn preukázateľne spotreboval na účely oslobodené od dane. Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 1, ktorý nadobudol preukázateľne zdanený zemný plyn.
(2)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 3 alebo odseku 4 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(3)
Preukázateľne zdaneným zemným plynom na účely tohto zákona je zemný plyn, pri ktorom platba dane z tohto zemného plynu bola vykonaná podľa osobitných predpisov,18b) a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene zemného plynu.
(4)
Preukázateľne spotrebovaným množstvom zemného plynu na účely oslobodené od dane na účely tohto zákona je množstvo zemného plynu odmerané určeným meradlom,19) ktoré sa nachádza na mieste odsúhlasenom colným úradom a ktoré je opatrené na daňové účely uzáverou colného úradu, alebo množstvo zemného plynu určené na základe údajov o dodávke plynu určených typovým diagramom dodávky.21a) V odôvodnených prípadoch môže colný úrad povoliť, na základe žiadosti osoby, spôsob výpočtu a preukazovania spotreby zemného plynu na účely oslobodené od dane na účely vrátenia dane aj iným spôsobom.
(5)
Ak žiadateľom o vrátenie dane je oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, ktorý platí za dodané množstvo zemného plynu formou preddavkovej platby, vrátenie dane si uplatní v lehote štyroch rokov od skončenia zúčtovacieho obdobia. Daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie musí byť doložené dokladmi preukazujúcimi použitie zemného plynu na účely oslobodené od dane.
(6)
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane zo zemného plynu, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
platiteľ dane zo zemného plynu v neprospech odberateľa zemného plynu, ktorému vyhotovil dobropis,
b)
platiteľ dane zo zemného plynu vo svoj neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane zo zemného plynu, o čom informuje platiteľa dane zo zemného plynu.
(7)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu19a) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
Vedenie evidencií
§38
(1)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný priebežne viesť evidenciu množstva zemného plynu v megawatthodinách
a)
vyrobeného,
b)
odobratého,
c)
dodaného, z toho na
1.
účely ďalšieho predaja,
2.
účely oslobodené od dane okrem dodania zemného plynu koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,
3.
účely oslobodené od dane koncovému odberateľovi zemného plynu v domácnosti,
4.
spotrebu konečnému spotrebiteľovi zemného plynu,
d)
použitého na vlastnú spotrebu,
e)
použitého na prevádzkové účely a technologické účely v plynárenskom podniku a z toho straty v technologicky odôvodnenom množstve, a to aj pri preprave zemného plynu alebo distribúcii zemného plynu,
f)
spotrebovaného na výrobu stlačeného zemného plynu.
(2)
Platiteľ dane zo zemného plynu je povinný priebežne viesť evidenciu množstva vyrobeného stlačeného zemného plynu v kilogramoch.
(3)
Podnikateľ, ktorý je povinný požiadať colný úrad o registráciu podľa § 35 ods. 5, vedie evidenciu primerane podľa odseku 1.
§39
(1)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu uvedený v § 32 ods. 2 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva zemného plynu v megawatthodinách
a)
odobratého na účely oslobodené od dane,
b)
použitého na účely oslobodené od dane,
c)
použitého na iný účel, ako je uvedený v § 31.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ zemného plynu uvedený v § 32 ods. 3 je povinný priebežne viesť evidenciu množstva zemného plynu v megawatthodinách
a)
odobratého,
b)
použitého na účely oslobodené od dane.
§39a Osobitné ustanovenie pre stlačený zemný plyn
(1)
Na účely tohto zákona sa stlačeným zemným plynom (CNG) rozumie zemný plyn podľa § 28 stlačený v plniacej stanici kompresorom, ktorý možno použiť ako pohonnú látku, ktorá spĺňa požiadavky podľa technickej normy,21b) alebo ako palivo.
(2)
Základom dane stlačeného zemného plynu je množstvo stlačeného zemného plynu vyjadrené v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane na stlačený zemný plyn dodaný alebo používaný ako
a)
pohonná látka je vo výške 0,141 eur/kg,
b)
palivo na výrobu tepla je sadzba dane vo výške 0,01989 eur/kg.
(3)
Daňová povinnosť vzniká dňom
a)
dodania stlačeného zemného plynu konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, ktorý použije stlačený zemný plyn ako pohonnú látku, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
b)
dodania stlačeného zemného plynu konečnému spotrebiteľovi stlačeného zemného plynu, ktorý použije stlačený zemný plyn ako palivo na výrobu tepla, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
c)
vlastnej spotreby stlačeného zemného plynu, ako pohonnej látky u platiteľa dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a u platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
d)
vlastnej spotreby stlačeného zemného plynu, ako paliva na výrobu tepla u platiteľa dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a u platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a.
(4)
Platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu je osoba, ktorá
a)
dodala stlačený zemný plyn konečnému spotrebiteľovi, ktorý používa stlačený zemný plyn ako pohonnú látku, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
b)
dodala stlačený zemný plyn konečnému spotrebiteľovi, ktorý používa stlačený zemný plyn ako palivo na výrobu tepla, okrem dodania stlačeného zemného plynu platiteľovi dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 a platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu registrovaného podľa § 39a,
c)
spotrebovala stlačený zemný plyn, ako pohonnú látku, ktorý sama vyrobila, okrem fyzickej osoby, ktorá spotrebovala stlačený zemný plyn ako pohonnú látku na iný účel ako na podnikanie,
d)
spotrebovala stlačený zemný plyn, ako palivo na výrobu tepla, ktorý sama vyrobila.
(5)
Platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu je aj
a)
konečný spotrebiteľ stlačeného zemného plynu, ktorému zahraničná osoba dodala stlačený zemný plyn na daňovom území, okrem koncového odberateľa stlačeného zemného plynu v domácnosti, ktorý odobral stlačený zemný plyn určený ako palivo na výrobu tepla,
b)
zahraničná osoba, ktorá dodala stlačený zemný plyn na daňovom území koncovému odberateľovi stlačeného zemného plynu v domácnosti,
c)
osoba, ktorá odobrala stlačený zemný plyn, ako palivo na výrobu tepla a colný úrad zistí, že ho použila ako pohonnú látku,
d)
osoba, ktorá je platiteľom dane zo zemného plynu, ak jej vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3.
(6)
O registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti je povinná požiadať colný úrad
a)
osoba podľa odseku 4 a odseku 5 písm. a), ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35,
b)
osoba, ktorá chce odoberať zemný plyn na výrobu stlačeného zemného plynu bez dane, ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 4 alebo odseku 5 písm. a) alebo ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35,
c)
osoba, ktorá chce na daňovom území dodávať alebo nakupovať na účel ďalšieho predaja stlačený zemný plyn ako pohonnú látku alebo ako palivo na výrobu tepla, ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 4 alebo odseku 5 písm. a) alebo ak už nie je registrovaná ako platiteľ dane zo zemného plynu podľa § 35.
(7)
Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 5 písm. b), je povinná požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu najneskôr v deň vzniku prvej daňovej povinnosti. Na žiadosť o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa vzťahuje odsek 8 primerane.
(8)
Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, vydanie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, zrušenie rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a zrušenie registrácie platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.
(9)
Prílohami k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sú
a)
doklad podľa § 35 ods. 3,
b)
technická dokumentácia zariadenia na výrobu stlačeného zemného plynu a údaje o inštalovanom plniacom zariadení.
(10)
Na určenie dňa dodania stlačeného zemného plynu pri opakovaných dodávkach a dňa spotreby stlačeného zemného plynu sa použije § 33 ods. 3 a 4 primerane. Daňová povinnosť nevzniká na daňovom území osobe pri dodaní stlačeného zemného plynu do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu.
(11)
Na vrátenie dane platiteľovi dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 37 primerane.
(12)
Platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu podľa odseku 6 písm. b) je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu alebo dodávateľovi stlačeného zemného plynu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu alebo rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu vydané colným úradom najneskôr pred prvým odberom zemného plynu alebo stlačeného zemného plynu. Dodávateľ zemného plynu alebo dodávateľ stlačeného zemného plynu nesmie dodať zemný plyn alebo stlačený zemný plyn bez dane osobe bez predloženia rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu alebo rozhodnutia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu.
(13)
Platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu, podľa svojej činnosti, je povinný priebežne viesť evidenciu množstva
a)
odobratého zemného plynu v MWh,
b)
odobratého zemného plynu v MWh a z toho použitého na výrobu stlačeného zemného plynu,
c)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil a dodal na použitie ako pohonná látka,
d)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil a dodal na použitie ako palivo na výrobu tepla,
e)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil ako pohonnú látku pre vlastnú spotrebu,
f)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý vyrobil ako palivo na výrobu tepla pre vlastnú spotrebu,
g)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a dodal na použitie ako pohonná látka,
h)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a použil ako pohonnú látku,
i)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a dodal na použitie ako palivo na výrobu tepla,
j)
stlačeného zemného plynu v kg, ktorý nakúpil a použil ako palivo na výrobu tepla.

PIATA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§40 Osobitná úprava oslobodenia od dane z elektriny, uhlia a zemného plynu používaných osobami iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
(1)
Na účely tohto zákona osobou iného štátu, ktorá požíva výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,22) (ďalej len „zahraničný zástupca“) je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy.22)
(2)
Od dane je oslobodená elektrina, uhlie a zemný plyn používané zahraničným zástupcom.
(3)
Oslobodenie od dane sa poskytuje zahraničnému zástupcovi tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie osobám Slovenskej republiky, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy22) (ďalej len „slovenský zástupca“).
(4)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie slovenskému zástupcovi v rozsahu poskytovanom Slovenskou republikou, prizná sa zahraničnému zástupcovi tohto štátu obdobné zvýhodnenie najviac v takom rozsahu, v akom obdobné zvýhodnenie poskytuje tento štát slovenskému zástupcovi. Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodnú organizáciu a jej oblastnú úradovňu podľa odseku 1 písm. b).
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce používať elektrinu oslobodenú od dane alebo uhlie oslobodené od dane, alebo zemný plyn oslobodený od dane, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 1.
(6)
Zahraničný zástupca je povinný predložiť dodávateľovi elektriny, dodávateľovi uhlia alebo dodávateľovi zemného plynu potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti najneskôr pri prvom odbere elektriny oslobodenej od dane, pri prvom odbere uhlia oslobodeného od dane alebo pri prvom odbere zemného plynu oslobodeného od dane.
§41 Daňová kontrola
(1)
Daňovú kontrolu podľa osobitného predpisu23) vykonáva miestne príslušný colný úrad.
(2)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.19a)
(3)
Ak colný úrad zistí, že oprávnený spotrebiteľ elektriny, oprávnený spotrebiteľ uhlia, oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, platiteľ dane z elektriny, platiteľ dane z uhlia, platiteľ dane zo zemného plynu alebo platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu porušuje tento zákon, vyzve ho na plnenie povinností podľa tohto zákona a poučí ho o následkoch spojených s ich nedodržiavaním.
§42 Vedenie evidencie colným úradom a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky
(1)
Na účely správy dane je colný úrad povinný viesť elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje register platiteľov dane z elektriny, platiteľov dane z uhlia, platiteľov dane zo zemného plynu, platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, oprávnených spotrebiteľov elektriny, oprávnených spotrebiteľov uhlia, oprávnených spotrebiteľov zemného plynu, a ak nie sú zaregistrovaní ako platitelia dane z uhlia aj výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím a podnikateľov, ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja, alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ako aj platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, ak nie sú registrovaní ako platitelia dane zo zemného plynu.
(2)
Elektronická databáza údajov obsahuje najmä identifikačné údaje
a)
platiteľov dane z elektriny, platiteľov dane z uhlia, platiteľov dane zo zemného plynu, platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
oprávnených spotrebiteľov elektriny, oprávnených spotrebiteľov uhlia a oprávnených spotrebiteľov zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia registračného čísla a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
výrobcov uhlia a obchodníkov s uhlím, ak už nie sú registrovaní ako platitelia dane z uhlia podľa § 23 ods. 1, ako aj podnikateľov, ktorí majú povolenie podnikať v energetike, a ktorí nakupujú elektrinu len na účely ďalšieho predaja, alebo ktorí nakupujú zemný plyn len na účely ďalšieho predaja, ak už nie sú registrovaní ako platitelia dane z elektriny podľa § 11 ods. 1 alebo ako platitelia dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 1,
d)
platiteľov dane zo stlačeného zemného plynu, ak nie sú registrovaní ako platitelia dane zo zemného plynu, registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.
(3)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
§43 Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí podnikateľ, ak
a)
dodá elektrinu oslobodenú od dane bez povolenia na oslobodenú elektrinu,
b)
dodá uhlie oslobodené od dane bez povolenia na oslobodené uhlie,
c)
dodá zemný plyn oslobodený od dane bez povolenia na oslobodený zemný plyn,
d)
použije elektrinu na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodenú elektrinu,
e)
použije uhlie na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodené uhlie,
f)
použije zemný plyn na účely oslobodené od dane bez povolenia na oslobodený zemný plyn,
g)
použije elektrinu oslobodenú od dane na iný účel, ako je uvedený v § 7, okrem podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodenú elektrinu podľa § 8 ods. 16,
h)
použije uhlie oslobodené od dane na iný účel, ako je uvedený v § 19,
i)
použije zemný plyn oslobodený od dane na iný účel, ako je uvedený v § 31, okrem podnikateľa, ktorému colný úrad vydal povolenie na oslobodený zemný plyn podľa § 32 ods. 16.
(2)
Správneho deliktu sa dopustí aj platiteľ dane
a)
z elektriny, ak nepredloží v súlade s § 11 ods. 7 dodávateľovi elektriny rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z elektriny vydané colným úradom,
b)
z uhlia, ak nepredloží v súlade s § 23 ods. 10 dodávateľovi uhlia rozhodnutie o registrácii platiteľa dane z uhlia vydané colným úradom,
c)
zo zemného plynu, ak nepredloží v súlade s § 35 ods. 10 dodávateľovi zemného plynu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu vydané colným úradom,
d)
zo stlačeného zemného plynu, ak nepredloží v súlade s § 39a ods. 12 dodávateľovi zemného plynu alebo dodávateľovi stlačeného zemného plynu rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu alebo rozhodnutie o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu vydané colným úradom.
(3)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) až c) od 330 eur do výšky dane pripadajúcej na množstvo dodanej elektriny, množstvo dodaného uhlia alebo množstvo dodaného zemného plynu,
b)
podľa odseku 1 písm. d) až f) od 330 eur do výšky dane pripadajúcej na množstvo použitej elektriny, množstvo použitého uhlia alebo množstvo použitého zemného plynu,
c)
podľa odseku 1 písm. g) až i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo spotrebovanej elektriny, množstvo spotrebovaného uhlia alebo množstvo spotrebovaného zemného plynu, najmenej však 300 eur,
d)
podľa odseku 2 od 100 eur do 10 000 eur.
(4)
Pokuta podľa odseku 3 písm. a) sa neuloží, ak podnikateľ preukáže, že oprávnený spotrebiteľ elektriny, oprávnený spotrebiteľ uhlia alebo oprávnený spotrebiteľ zemného plynu si nesplnil v ustanovenej lehote povinnosť písomne informovať dodávateľa elektriny, dodávateľa uhlia alebo dodávateľa zemného plynu o odňatí povolenia na oslobodenú elektrinu, povolenia na oslobodené uhlie alebo povolenia na oslobodený zemný plyn.
(5)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 3 písm. a), b) a d) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.
(6)
Ak colný úrad uloží pokutu podľa odseku 3 písm. b) až d), nepoužije sa ustanovenie osobitného predpisu.25)
(7)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
§44
(1)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,26) ak § 3, 10, 11, 12, 15a, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 39a, § 41 ods. 2 a § 43 neustanovujú inak.
(2)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu27) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu prílohy k ďalšej žiadosti o registráciu, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
§45
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§46
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na elektrinu, uhlie a zemný plyn, pri ktorých vznikla daňová povinnosť od 1. júla 2008.
Prechodné ustanovenia
§47
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba evidovaná ako prevádzkovateľ podniku na výrobu, skladovanie alebo spracovanie zemného plynu podľa doterajších predpisov27) sa považuje za právnickú osobu alebo fyzickú osobu registrovanú podľa § 35.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bude od 1. júla 2008 daňovým dlžníkom, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu daňového dlžníka do 31. marca 2008.
(3)
Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo.
(4)
Prílohou k žiadosti je výpis z obchodného registra, alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(5)
Zahraničná osoba, ktorá bude daňovým dlžníkom od 1. júla 2008, je povinná písomne požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu daňového dlžníka do 31. marca 2008. Na žiadosť sa vzťahujú ustanovenia odsekov 2 a 3 primerane.
§48
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom elektriny a ktorá chce používať elektrinu oslobodenú od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a ak chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane a má samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, aj o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(2)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny a o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia elektriny oslobodenej od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v megawatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane,
e)
identifikačné údaje dodávateľa elektriny.
(3)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia elektriny oslobodenej od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby elektriny a údaj o ročnom objeme spotreby elektriny na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby elektriny za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby elektriny za kalendárny rok.
(4)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa elektriny a pred vydaním povolenia na oslobodenú elektrinu preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 3. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto16) výlučne na odber elektriny oslobodenej od dane, aj povolenie na oslobodenú elektrinu do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodenú elektrinu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom uhlia a ktorá chce používať uhlie oslobodené od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(6)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa uhlia a o vydanie povolenia na oslobodené uhlie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia uhlia oslobodeného od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v tonách.
(7)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia uhlia oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti.
(8)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa uhlia a pred vydaním povolenia na oslobodené uhlie preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 6 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 7. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodené uhlie do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na oslobodené uhlie v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. júla 2008 oprávneným spotrebiteľom zemného plynu a ktorá chce používať zemný plyn na účely oslobodené od dane, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a ak má samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, aj o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn, a to najneskôr do 31. marca 2008.
(10)
Žiadosť o registráciu oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a o vydanie povolenia na oslobodený zemný plyn musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa; ak žiadateľ nemá daňové identifikačné číslo, uvedie sa rodné číslo,
c)
účel použitia zemného plynu oslobodeného od dane podľa tohto zákona a predpokladané množstvo ročnej spotreby v megawatthodinách,
d)
číslo samostatného odberného miesta20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane,
e)
identifikačné údaje dodávateľa zemného plynu.
(11)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, alebo z inej evidencie oprávnení na podnikanie ustanovenej osobitným predpisom, a to nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia,
b)
opis účelu použitia a spôsobu použitia zemného plynu oslobodeného od dane potrebný na posúdenie oprávnenosti oslobodenia a doklady preukazujúce uvedené skutočnosti,
c)
údaj o celkovom ročnom objeme spotreby zemného plynu a údaj o ročnom objeme spotreby zemného plynu na účely oslobodené od dane; ak nemožno vychádzať zo skutočnej spotreby zemného plynu za predchádzajúci kalendárny rok, žiadateľ vychádza z predpokladaného množstva spotreby zemného plynu za kalendárny rok.
(12)
Colný úrad pred registráciou oprávneného spotrebiteľa zemného plynu a pred vydaním povolenia na oslobodený zemný plyn preverí u žiadateľa údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 10 a v prílohách k žiadosti podľa odseku 11. Ak sú tieto údaje pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi osvedčenie o registrácii a žiadateľovi, ktorý má samostatné odberné miesto20) výlučne na odber zemného plynu oslobodeného od dane, aj povolenie na oslobodený zemný plyn do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad vydá osvedčenie o registrácii, ako aj povolenie na oslobodený zemný plyn v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(13)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na oslobodenú elektrinu, povolenie na oslobodené uhlie alebo povolenie na oslobodený zemný plyn, je povinná bezodkladne predložiť povolenie na oslobodenú elektrinu, povolenie na oslobodené uhlie alebo povolenie na oslobodený zemný plyn svojmu dodávateľovi elektriny, dodávateľovi uhlia alebo dodávateľovi zemného plynu.
§48a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Registrácia oprávneného spotrebiteľa uhlia a povolenie na uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ uhlia, ktorý používa uhlie oslobodené od dane podľa § 19 písm. j) predpisu účinného do 31. decembra 2010, je povinný vykonať najneskôr do 15. júna 2011 inventarizáciu zásob uhlia podľa stavu k 31. máju 2011.
(3)
Registrácia oprávneného spotrebiteľa zemného plynu na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010 platí do 31. mája 2011.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola oprávneným spotrebiteľom na odber zemného plynu oslobodeného od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010, je oprávnená po 1. júni 2011 postupovať pri vrátení dane podľa § 37 primerane. Daň možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa prvej vety z preukázateľne zdaneného zemného plynu použitého do 31. mája 2011 na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. i) predpisu účinného do 31. decembra 2010.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá odoberá zemný plyn na účel výroby stlačeného zemného plynu a ktorá nie je k 1. januáru 2011 daňovým dlžníkom, môže požiadať o vrátenie dane podľa § 37 z preukázateľne zdaneného zemného plynu, ktorý táto právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudla na účel výroby stlačeného zemného plynu za obdobie od 1. januára 2011 do dňa, keď ju colný úrad registroval ako daňového dlžníka.
§48b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Oprávnený spotrebiteľ podľa § 8 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, ktorý vyrába elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, sa považuje za platiteľa dane podľa § 10 ods. 2 písm. c) predpisu účinného od 1. januára 2012 a colný úrad mu vydá osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny. Osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, ako aj povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 stráca platnosť 1. januára 2012.
(2)
Oprávnený spotrebiteľ podľa § 8 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, ktorý vyrába elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011, sa považuje za platiteľa dane podľa § 10 ods. 2 písm. d) predpisu účinného od 1. januára 2012 a colný úrad mu vydá osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny. Osvedčenie o registrácii oprávneného spotrebiteľa elektriny, ako aj povolenie na odber elektriny oslobodenej od dane podľa § 7 ods. 1 písm. f) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 stráca platnosť 1. januára 2012.
(3)
Ak osoba, ktorá chce vyrábať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 požiadala colný úrad o registráciu oprávneného spotrebiteľa elektriny alebo požiadala o vydanie povolenia na oslobodenú elektrinu, ak chce priamo odoberať elektrinu oslobodenú od dane podľa § 8 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 a konanie o tejto žiadosti nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 11 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(4)
Daňový dlžník registrovaný podľa § 11 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za platiteľa dane z elektriny registrovaného podľa § 11 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(5)
Daňový dlžník registrovaný podľa § 23 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za platiteľa dane z uhlia registrovaného podľa § 23 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(6)
Daňový dlžník registrovaný podľa § 35 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 sa považuje za platiteľa dane zo zemného plynu registrovaného podľa § 35 predpisu účinného od 1. januára 2012.
(7)
Ak osoba požiadala colný úrad o registráciu daňového dlžníka podľa § 11, § 23 alebo § 35 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2011 a konanie o tejto žiadosti nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 11, § 23 alebo § 35 predpisu účinného od 1. januára 2012.
§48c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012
(1)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 4 a ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, ak chce od 1. apríla 2012 prijímať a dodávať na daňovom území stlačený zemný plyn. Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.
(2)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo stlačeného zemného plynu podľa § 39a ods. 5 písm. b) predpisu účinného od 1. apríla 2012, je povinná do 31. januára 2012 požiadať Colný úrad Bratislava o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu, ak chce od 1. apríla 2012 dodávať na daňovom území stlačený zemný plyn koncovému odberateľovi stlačeného zemného plynu v domácnosti. Na registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu sa použije § 35 primerane.
(3)
Prílohami k žiadosti o registráciu platiteľa dane zo stlačeného zemného plynu podľa odsekov 1 a 2 sú
a)
doklad podľa § 35 ods. 3,
b)
technická dokumentácia zariadenia na výrobu stlačeného zemného plynu a údaje o inštalovanom plniacom zariadení.
§48d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Ak mala byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 elektrina dodaná s daňou osobám podľa § 7 ods. 1 písm. j) predpisu účinného do 29. februára 2012 a táto bola dodaná oslobodená od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Ak malo byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 uhlie dodané s daňou osobám podľa § 19 písm. h) predpisu účinného do 29. februára 2012 a toto bolo dodané oslobodené od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu.28)
(3)
Ak mal byť v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 zemný plyn dodaný s daňou osobám podľa § 31 ods. 1 písm. f) predpisu účinného do 29. februára 2012 a tento bol dodaný oslobodený od dane, z rozdielu dane sa neuloží sankcia podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Ustanovenie § 7 ods. 1 písm. j) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky elektriny osobe, ktorou je koncový odberateľ elektriny v domácnosti,7) aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.
(5)
Ustanovenie § 19 písm. h) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky uhlia osobe, ktorou je koncový odberateľ uhlia v domácnosti,7) aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.
(6)
Ustanovenie § 31 ods. 1 písm. f) predpisu účinného od 1. marca 2012 sa použije na dodávky zemného plynu osobe, ktorou je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,7) aj v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012, ak je to pre túto osobu priaznivejšie.
§48e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2012
(1)
Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, a ktorá postupuje podľa § 9 až 14 predpisu účinného od 1. januára 2012, sa na účely tohto zákona od 1. augusta 2012 považuje za osobu podľa § 15a predpisu účinného od 1. augusta 2012.
(2)
Osvedčenie o registrácii platiteľa dane z elektriny podľa § 11 predpisu účinného do 31. júla 2012 vydané platiteľovi dane z elektriny, ktorý vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, platí do 31. júla 2012; toto osvedčenie je tento platiteľ dane z elektriny povinný zaslať príslušnému colnému úradu najneskôr do 31. augusta 2012.
(3)
Ak osoba, ktorá chce vykonávať činnosť podľa osobitného predpisu10a) a vyrábať elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW, požiadala colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny podľa § 11 ods. 1 predpisu účinného do 31. júla 2012 a konanie o tejto žiadosti nebolo právoplatne ukončené do 31. júla 2012, colný úrad túto osobu považuje za osobu podľa § 15a predpisu účinného od 1. augusta 2012.
§48f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 8 ods. 5, § 11 ods. 2, § 20 ods. 3, § 23 ods. 2, § 32 ods. 5, § 35 ods. 2 alebo § 39a v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.
§48g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane z elektriny a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny použije § 11 primerane.
(2)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 15b v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane z elektriny a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny použije § 11 primerane.
(3)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu použije § 35 primerane.
(4)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2019 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2020 a na pokuty sa vzťahuje § 43 v znení účinnom od 1. januára 2020, ak je takto určená výška pokuty pre osobu priaznivejšia.

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715 okrem tovaru kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 11, 2711 21, 2711 29 a pevných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2706 až 2715,“.
2.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo zemného plynu“.
3.
V § 4 odsek 6 znie:
„(6)
Minerálnym olejom na účely tohto zákona nie sú
a)
elektrina, uhlie a zemný plyn podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu,2a)
b)
palivové drevo, drevené uhlie kódu kombinovanej nomenklatúry 4401 a 4402,
c)
rašelina kódu kombinovanej nomenklatúry 2703.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 ods. 8 písm. d) sa vypúšťajú slová „s výnimkou tovarov kódov kombinovanej nomenklatúry 2711 11 00, 2711 21 00 a 2711 29 00“.
5.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
6.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
7.
V § 6 ods. 5 písm. a) sa slovo „48/100“ nahrádza slovom „47/100“ a slovo „7,2 %“ sa nahrádza slovom „7,05 %“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovom „zborov“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a pre lietadlovú techniku pre potreby Hasičského a záchranného zboru4b) pri plnení úloh podľa osobitného predpisu4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 4 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
4c)
Napríklad § 3 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z.“.
9.
V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
v mineralogických procesoch klasifikovaných v nomenklatúre NACE Rev. 2 v kóde 23 “výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov„ podľa osobitného predpisu,4d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
Nariadenie Rady (EHS) 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 293, 24. 10. 1990) v platnom znení.“.
10.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa za slová „pohonná látka“ vkladajú slová „lietadiel a lodí“.
11.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
na výrobu elektriny,
i)
na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.“.
12.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
13.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Od dane je oslobodený aj minerálny olej, ktorým je skvapalnený plynný uhľovodík kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 00 až 2711 19 00, určený na použitie, ponúkaný na použitie alebo použitý ako pohonná látka.“.
14.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Užívateľský podnik môže použiť označený plynový olej aj na pohon prenajatých strojov alebo na pohon strojov poskytovateľa služby výlučne na práce výrobnej povahy alebo na služby v pôdohospodárskej produkcii3) podľa § 7 ods. 1 písm. b) druhého bodu, a to na základe zmluvy o nájme strojov, zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej s iným užívateľským podnikom. Užívateľský podnik o použití označeného plynového oleja podľa prvej vety je povinný písomne informovať colný úrad najneskôr v deň takéhoto použitia. Písomná informácia obsahuje identifikačné údaje užívateľských podnikov uzatvárajúcich príslušnú zmluvu, čísla ich odberných poukazov a zoznam prenajatých strojov alebo zoznam strojov použitých na poskytovanú službu. Prílohou tejto písomnej informácie je kópia zmluvy o nájme strojov alebo zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy o poskytnutí služby.“.
15.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
dodania alebo dňom použitia minerálneho oleja oslobodeného od dane na iný ako určený účel,“.
16.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
17.
V § 13 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
dodala na použitie alebo použila minerálny olej oslobodený od dane na iný ako určený účel,“.
18.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
19.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „prevádzkovateľ podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu (§ 34a), prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu podľa osobitného predpisu7a)“ a v druhej vete sa za slovom „nevznikla“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „s výnimkou prevádzkovateľa podniku na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu a prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.
20.
V § 19 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak biogénnu látku vyrobil tento prevádzkovateľ daňového skladu,“.
21.
V § 29 ods. 1 druhej vete a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou zemného plynu“.
22.
§ 34a sa vypúšťa.
23.
V § 41 ods. 1 sa za slovom „olejom“ vypúšťa čiarka a slová „prevádzkovateľov podnikov na výrobu, spracovanie alebo skladovanie zemného plynu, prevádzkovateľov distribučnej siete zemného plynu“.
24.
V § 42 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo v § 6 ods. 1 písm. f) v druhom bode“.
25.
Za § 46b sa vkladá § 46c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§46c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2008
(1)
Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. júlom 2008, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv a plnenie povinností.
(2)
Daňové konanie právoplatne neukončené do 30. júna 2008 sa dokončí podľa doterajších prepisov.
(3)
Na zemný plyn dodaný a spotrebovaný do 30. júna 2008 sa použijú doterajšie predpisy.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 s výnimkou ustanovení čl. I § 1 až 46, čl. II bodov 1 až 7, 9 až 13, 15 až 19 a 21 až 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
VZOR
Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 40 ods. 5 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Príloha č. 2 k zákonu č. 609/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 1; Ú. v. EÚ L 283, 31. 10. 2003) v znení smernice Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. v . EÚ L 195, 2. 6. 2004) a smernice Rady 2004/75/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/ zv. 2; Ú. V. EÚ L 195, 2. 6. 2004).
2.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009).
3.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
4.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).
1)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1a)
Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1b)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2)
Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v platnom znení.
4)
§ 115 Občianskeho zákonníka.
8)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 293, 24.10.1990) v platnom znení.
9)
§ 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
13a)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
14)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2018 Z. z.
14a)
§ 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
15)
15a)
§ 8 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 136/2011 Z. z.
15b)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
15c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
15ca)
§ 10 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.
16)
§ 2 písm. b) bod 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 382/2013 Z. z.
16a)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
16aa)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
17)
§ 46 zákona č. 251/2012 Z. z.
18)
§ 19 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18aa)
§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
18b)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
19b)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
21)
§ 82 zákona č. 251/2012 Z. z.
21a)
§ 76 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21b)
STN EN ISO 15403-1 Zemný plyn. Zemný plyn na použitie ako stlačené palivo do vozidiel. Časť 1: Označovanie kvality (38 6177).
22)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
26)
Zákon č. 563/2009 Z. z.
27)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.