Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2010 – úplné znenie

  • Zmeny
  • 1
82/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2010 do 19.07.2011
82
ZÁKON
z 9. februára 2005
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Predmet úpravy
Tento zákon vymedzuje nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ustanovuje zákaz vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, výkon kontroly a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
§2 Vymedzenie pojmov
(1)
Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom1) a
a)
nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,2)
b)
je cudzincom3) a nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis4) a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak alebo
c)
je uchádzačom o zamestnanie a nesplní oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) ak využíva závislú prácu
a)
fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,2)
b)
fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu2) a nesplnila oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa osobitného predpisu6) alebo
c)
cudzinca,3) ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis4) a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.
(3)
Nelegálna práca je aj práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom1) a nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom,1) ak využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Na účely tohto zákona sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj sprostredkovanie zamestnania spôsobom, ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom.8)
§2a
(1)
Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
(2)
Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom,1) príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov8a) alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.
§3 Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
(1)
Fyzická osoba nesmie vykonávať nelegálnu prácu.
(2)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať fyzickú osobu.
(3)
Opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.8b)
§4 Ponuka práce
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponúka prácu prostredníctvom informačných prostriedkov,9) je prevádzkovateľ informačných prostriedkov povinný na požiadanie bezplatne oznámiť kontrolnému orgánu podľa § 5 ods. 1 meno a adresu alebo názov a sídlo objednávateľa ponuky.
§5 Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
(1)
Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávajú tieto kontrolné orgány:
a)
inšpektorát práce,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2)
Kontrolou podľa odseku 1 nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov.10) Kontrolný orgán a orgán vykonávajúci kontrolu podľa osobitného predpisu sú pri vykonávaní kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania povinné spolupracovať a poskytovať si potrebné informácie v rozsahu svojej pôsobnosti.
(3)
Právnická osoba, fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, a fyzická osoba vykonávajúca závislú prácu sú povinné kontrolnému orgánu poskytovať informácie v rozsahu svojej pôsobnosti, poskytovať doklady, vyjadrenia a ďalšie písomnosti potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly a výkonu kontroly.
(4)
Fyzická osoba je povinná predložiť kontrolnému orgánu vykonávajúcemu kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania doklad, ktorý obsahuje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby.11)
(5)
Na výmenu informácií podľa odsekov 2 a 3 súvisiacich s vykonávaním kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby podľa osobitného predpisu.12)
Postih za porušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
§6
Postihy za nelegálne zamestnávanie upravujú osobitné predpisy.13)
§7
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto vykonáva nelegálnu prácu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Priestupky prejednávajú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
(4)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.14)

Čl. II

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z. a zákona č. 203/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ neposkytne štátnu pomoc podnikateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu8a) počas piatich rokov odo dňa prerokovania protokolu o výsledku kontroly. Podnikateľ preukazuje neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely poskytnutia štátnej pomoci potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 130 ods. 5 druhá veta znie: „Údaj o celkovej cene práce tvorí súčet mzdy a úhrady poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a úhrady príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.“.
2.
V § 224 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená d) a e), ktoré znejú:
„d)
viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené,
e)
viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov.“.
3.
V § 244 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnanci priamo volia členov osobitného vyjednávacieho orgánu zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní.“.
4.
V § 247 odsek 1 znie:
„(1)
Európsku zamestnaneckú radu volia zástupcovia zamestnancov zo zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní. Členov európskej zamestnaneckej rady za zamestnancov zamestnaných v Slovenskej republike vymenujú zástupcovia zamestnancov zamestnávateľa na spoločnom rokovaní; ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, volia si zástupcu zamestnancov, ktorý sa za nich zúčastní na spoločnom rokovaní, zamestnanci. Rozdelenie hlasov na spoločnom rokovaní sa určí pomerne podľa počtu zastupovaných zamestnancov.“.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 721/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 226 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zahŕňa na účely § 231 ods. 1 písm. b) aj zamestnancov podľa § 4 ods. 2,“.
2.
V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia
1.
zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti pred vznikom týchto poistení najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 1 najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),
2.
zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na účely úrazového poistenia a na účely osobitného predpisu100b) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu najneskôr pred začatím výkonu práce, odhlásiť zamestnanca podľa § 4 ods. 2 z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr v deň nasledujúci po skončení pracovnoprávneho vzťahu, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu69) nevznikol, a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:
„100b)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 231 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. a) až f), h) až j) a m)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a), c) až f), h) až j) a m)“ a na konci sa pripája táto veta: „Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 1 písm. b) je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odoslalo faxom alebo elektronickou poštou alebo ak bola informácia podľa odseku 1 písm. b) odoslaná prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).“.
4.
V § 231 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Informáciu odoslanú prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je zamestnávateľ povinný potvrdiť na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania Sociálnej poisťovni.“.
5.
V § 233 ods. 12 sa slová „Príslušný úrad podľa osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ a na konci sa pripája tento text: „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný oznámiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia zaradenie fyzickej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom prijatia žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a jej vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom vydania rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Lehota na splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zachovaná aj vtedy, ak sa tlačivo odoslalo v ustanovenej lehote faxom alebo elektronickou poštou.“.
6.
Za § 293b sa vkladá § 293c, ktorý znie:
§293c
Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom uvedeným v § 4 ods. 2 pracovnoprávny vzťah pred 1. aprílom 2005 a tento pracovnoprávny vzťah naďalej trvá, je povinný prihlásiť tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr do 31. mája 2005.“.

Čl. VII

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,5a)“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 7 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z. a zákona č. 1/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.“.
2.
V § 12 písm. m) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 12 písmeno s) znie:
„s)
viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. ES L 039, 14. 2. 1976).“.
4.
V § 12 písmeno v) znie:
„v)
viesť centrálnu evidenciu18b) vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov uvedených v § 23 ods. 9,“.
5.
§ 12 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)
rozhodovať o uložení pokuty,
x)
uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.“.
6.
V § 13 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
uložení pokuty,“.
7.
V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)“.
Doterajšie písmená f) až ad) sa označujú ako písmená g) až ae).
8.
V § 13 ods. 1 písm. r) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,“.
9.
V § 13 ods. 1 písmeno u) znie:
„u)
oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.
10.
V § 13 ods. 3 úvodná veta znie: „Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a cudzinca patrí“.
11.
V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovami „povolenie na zamestnanie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
12.
V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
viesť evidenciu18b)
1.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,
3.
vydaných povolení na zamestnanie cudzincom,
4.
údajov uvedených v § 23 ods. 9,
d)
oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie cudzincom a údaje uvedené v § 23 ods. 8 a 9 za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
13.
V § 19 ods. 3 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti“.
14.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa aj kontrolu postupu pri posudzovaní spôsobilosti na prácu uchádzača o zamestnanie a kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti posudkový lekár spolupracuje s ošetrujúcim lekárom podľa osobitného predpisu.22aa)
(12)
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie zahŕňa aj výkon kontroly v byte dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne pracovne neschopný uchádzač o zamestnanie zdržuje.
(13)
Zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu podľa odseku 12 povinný preukázať dočasne pracovne neschopnému uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie kontroly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
§20a
Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie potvrdenia o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie.“.
16.
V § 22 ods. 7 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu mu umožňuje osobitný zákon,24a)
c)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov,24b)“.
Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená d) až p).
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a)
§ 23 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b)
§ 22 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 606/2003 Z. z.“.
17.
V § 23 odsek 8 znie:
„(8)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7, najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.“.
18.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.“.
19.
V § 28 písmeno b) znie:
„b)
poskytovať ústrediu
1.
údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a o osobách, ktorým bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu, so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,
2.
správu o svojej činnosti raz za rok,“.
20.
V § 33 ods. 1 sa za slová „dátum narodenia“ vkladajú slová „štátnu príslušnosť,“.
21.
V § 34 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 6 a povinnosť periodicity návštev podľa odseku 8 v období trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(10)
Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 6 a povinnosť periodicity návštev podľa odseku 8 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 11 a 12.
22.
V § 36 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
nástupu do zamestnania,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
23.
V § 36 ods. 4 úvodná veta znie: „Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 písm. b) až d) sa považuje,“.
24.
V § 36 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:
„c)
dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
25.
V § 36 ods. 5 v úvodnej vete sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d)“.
26.
V § 36 ods. 5 písm. b) a c) sa na konci pripájajú slová „bez vážnych dôvodov“.
27.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti predložené do troch dní odo dňa vystavenia je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 8, ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvá.“.
28.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§41a Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancov
Evidencia18b) údajov o zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a evidencia18b) údajov o zamestnávaní cudzinca obsahuje najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ukončené vzdelanie, štátnu príslušnosť, odvetvie, druh vykonávanej práce a miesto výkonu práce.“.
29.
V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
30.
V § 56 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas troch rokov.“.
31.
V § 56 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 12.
32.
V § 56 ods. 11 sa slová „v odsekoch 9 a 10“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 8 a 9“.
33.
V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
34.
V § 68 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) aj oprávnenia
a)
vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie,
b)
požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.
(5)
Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, môže ústredie a úrad uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 20 000 Sk, a to aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v novo určenej lehote.
(6)
Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) pri vykonávaní kontrolnej činnosti; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej kontrolnú činnosť alebo marenie výkonu kontrolnej činnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“.
35.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri kontrole podľa § 19 ods. 11 sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného poistenca podľa osobitného predpisu.15)“.
36.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§68a Správne delikty
(1)
Ústredie a úrad sú oprávnené uložiť pokutu
a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 1 000 000 Sk,
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) do výšky 1 000 000 Sk.
(2)
Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a na závažnosť ich následkov.
(3)
Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.
(5)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.
37.
V § 69 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3,“.
38.
V § 70 ods. 1 sa slová „§ 12 písm. j) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 12 písm. j), n) a w)“.
39.
V § 70 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

Čl. IX

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu38a) v celom rozsahu,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„“.
38a)
§ 19 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.
2)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 21 ods. 2 a § 22 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
5)
6)
§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
7)
Napríklad Obchodný zákonník.
8)
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. v znení zákona č. 279/2001 Z. z.
9)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 235 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 43/2004 Z. z.
12)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.