Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 2022

23/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005
23
ZÁKON
z 18. decembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 470/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „obehu“ vkladá čiarka a slová „podmienok výroby a zásobovania pitnou vodou1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 13c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
2.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a. V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa citácia „Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č. 54/1987 Zb., zákona č. 194/1988 Zb., zákona č. 479/1992 Zb. a zákona č. 539/1992 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 271/1991 Zb., zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb., zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii, zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 143/1995 Z. z., zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb. (úplné znenie č. 105/1995 Z. z.), zákona č. 600/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb. o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z., zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 1 sa v prvej vete za slovom „liekov“ bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „omamných látok a psychotropných látok.“, na konci druhej vety sa pripájajú slová „prídavné látky a látky určené na aromatizáciu, ktoré sú určené na predaj spotrebiteľovi na účel konzumácie“ a na konci sa pripája táto veta: „Potravinami podľa tohto zákona nie sú dietetické potraviny na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Potraviny alebo zložky potravín nového typu (ďalej len „potraviny nového typu“) sú potraviny alebo zložky potravín, ktoré sa doteraz významnou mierou v Slovenskej republike na ľudskú spotrebu nepoužívali. Potraviny nového typu sú:
a)
potraviny pozostávajúce alebo obsahujúce geneticky modifikované organizmy, ich časti, deriváty a metabolity,
b)
potraviny, ktoré boli vyrobené z geneticky modifikovaných organizmov, ale konkrétna potravina ich už neobsahuje,
c)
potraviny s novou alebo úmyselne modifikovanou primárnou molekulárnou štruktúrou,
d)
potraviny pozostávajúce alebo izolované z mikroorganizmov, húb alebo rias,
e)
potraviny pozostávajúce alebo izolované z rastlín alebo zo živočíchov okrem rastlín alebo živočíchov získaných tradičným postupom šľachtenia alebo chovu, alebo rozmnožovania a ktoré sa považujú za zdravotne neškodné,
f)
potraviny vyrobené doteraz nepoužívanými technologickými postupmi, ktoré vedú k významným zmenám v štruktúre potraviny alebo v zložení, ktoré ovplyvňujú ich výživovú hodnotu, metabolizmus alebo tvorbu a v jej dôsledku aj obsah nežiaducich látok.“.
Doterajšie odseky 3 až 17 sa označujú ako odseky 4 až 18.
5.
V § 2 odsek 8 znie:
„(8)
Zdravotne neškodné potraviny sú potraviny, ktoré sú spôsobilé na ľudskú spotrebu z hygienického hľadiska.“.
6.
V § 2 sa vypúšťa odsek 12.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 19 až 29, ktoré znejú:
„(19)
Látky určené na aromatizáciu potravín sú látky používané a určené na to, aby po pridaní do potraviny zvýraznili vôňu a chuť potraviny.
(20)
Potravinové doplnky sú výživové látky s významným biologickým účinkom, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, špecifické mastné kyseliny a iné, ktoré sú zámerne pridávané do potraviny v procese výroby.
(21)
Potraviny na osobitné výživové účely sú potraviny a výživové doplnky, ktoré sa na základe svojho osobitného zloženia alebo osobitného spôsobu výroby odlišujú od ostatných potravín, sú vhodné na daný účel výživy a zodpovedajú osobitným potrebám výživy určitých skupín obyvateľstva.
(22)
Dátum spotreby je dátum ukončujúci dobu použitia potravín, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlej skaze a môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.
(23)
Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti.
(24)
Výživové tvrdenie je znázornenie, ktoré udáva, naznačuje, že potravina má osobitné výživové vlastnosti vzhľadom na
a)
energetickú hodnotu, ktorú potravina dodáva, dodáva v zníženej miere alebo vo zvýšenej miere alebo nedodáva,
b)
živiny, ktoré potravina obsahuje, prípadne obsahuje vo zvýšenej miere alebo v zníženej miere alebo neobsahuje; informácia o množstve živín alebo kvalite živín nie je výživovým tvrdením.
(25)
Klasifikácia jatočne upravených tiel jatočných zvierat je spôsob zaraďovania jatočne upravených tiel jatočných zvierat do príslušných tried kvality podľa ustanovených znakov a charakteristík, ich označenie triedou, kontrola úpravy tiel alebo polovičiek a preberacej hmotnosti v teplom stave v jatočnej úprave.
(26)
Potravina neznámeho pôvodu je potravina, pri ktorej nemožno dokladom preukázať jej výrobcu alebo pri dovezenej potravine krajinu pôvodu a jej výrobcu.
(27)
Kontrola je akákoľvek inšpekcia, overovací audit, odber vzoriek, laboratórne vyšetrenie alebo analýza, ako aj ďalšie prostriedky na vykonávanie kontroly potravín orgánmi potravinového dozoru.
(28)
Špecifický charakter je znak alebo súbor znakov, ktorými sa poľnohospodársky výrobok alebo potravina zreteľne odlišuje od iných obdobných výrobkov alebo potravín patriacich do tej istej kategórie. Výrobok alebo potravina musí byť vyrobená s použitím tradičných surovín alebo musí byť charakterizovaná tradičným zložením alebo spôsobom výroby, alebo spracovaním odrážajúcim tradičný typ výroby alebo spracovania. Za špecifický charakter poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny sa nepovažuje znak spôsobený miestom jeho pôvodu alebo zemepisným pôvodom, alebo výhradne aplikáciou technologickej inovácie.
(29)
Osvedčenie špecifického charakteru je uznanie špecifického charakteru poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny.“.
8.
V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Podnikatelia sú ďalej povinní
a)
zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a kvalitu (vlastná kontrola) ustanovených potravinovým kódexom a viesť o tom evidenciu,
b)
používať v prevádzkarňach pitnú vodu; inú vodu možno používať len na základe súhlasu orgánu na ochranu zdravia a ak sa zabezpečí, že nebudú kontaminované výrobky a suroviny,
c)
dodržiavať požiadavky na zdravotnú neškodnosť, čistotu a identitu surovín a látok ustanovených potravinovým kódexom,
d)
viesť evidenciu o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,
e)
viesť evidenciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín,
f)
zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú,
g)
registrovať u orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy všetky potraviny vyrábané, dovážané a v Slovenskej republike uvádzané na trh.
(3)
Podnikatelia sú povinní vykonať všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa príprava, spracovanie, výroba, balenie, skladovanie, preprava, distribúcia, manipulácia a ponúkanie potravín na predaj vykonávali hygienickým spôsobom; na tento účel musia identifikovať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti potravín, a musia zabezpečiť vedenie a prehodnocovanie primeraných bezpečnostných postupov na základe zásad ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 256 až 261 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998-100 (oznámenie č. 284/1998 Z. z.).“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5.
9.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Podrobnosti o podmienkach na registráciu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.“.
11.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobou potravín sa na účely tohto zákona rozumie čistenie, triedenie, upravovanie, opracúvanie alebo spracúvanie surovín, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok vrátane balenia a skladovania pri výrobe potravín určených na uvádzanie do obehu.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „zákon č. 87/1987 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 337/1998 Z. z.“ a vypúšťa sa citácia „vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 258/1994 Z. z., vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.“.
13.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
§6 Ohlasovanie výroby potravín a podmienky ich uvádzania do obehu
(1)
Výrobca potravín a ten, kto potraviny ponúka na predaj, predáva alebo ponúka na spotrebu, skladuje, prepravuje na potreby predaja (ďalej len „uvádzanie do obehu“), sú povinní uvedenú činnosť najneskôr v deň jej začatia oznámiť písomne orgánu potravinového dozoru (§ 23) a uviesť miesto, druh vykonávanej činnosti a skupiny výrobkov. Fyzická osoba je ďalej povinná uviesť obchodné meno a trvalý pobyt alebo miesto podnikania a právnická osoba obchodné meno a sídlo. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí sú povinní pred začatím výroby alebo skladovania produktov živočíšneho pôvodu požiadať o vydanie osvedčenia o splnení podmienok podľa osobitného predpisu.8)
(2)
Podnikateľ, ktorý uvádza potraviny do obehu,
a)
je povinný ihneď vyradiť z ďalšieho obehu potraviny
1.
uvedené v odseku 3,
2.
balené do obalov a obalových materiálov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa § 8 ods. 2,
3.
nedostatočne označené alebo nesprávne označené,
4.
nezodpovedajúce požiadavkám na kvalitu a zdravotnú neškodnosť ustanovenú potravinovým kódexom alebo deklarovanú výrobcom,
5.
falšované,
6.
skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené, deformované, znečistené alebo chemicky alebo mikrobiologicky narušené,
b)
môže uvádzať do obehu potraviny
1.
nového typu a
2.
potraviny určené na osobitné výživové účely
len so súhlasom a za podmienok ustanovených rozhodnutím ministerstva zdravotníctva.8a)
(3)
Do obehu je zakázané uvádzať potraviny
a)
iné ako zdravotne neškodné,
b)
klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom,
c)
neznámeho pôvodu,
d)
po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti.
(4)
Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.
(5)
Postupy, ktoré sa musia uplatňovať v rámci systému rýchlej výmeny informácií v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 8a znejú:
„8)
§ 29 a 30 zákona č. 337/1998 Z. z.
8a)
§ 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“.
14.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6a Klasifikácia tiel jatočných zvierat
(1)
Prevádzkovateľ bitúnku,8b) ktorý zabíja jatočné zvieratá, je povinný zabezpečiť klasifikáciu tiel jatočných zvierat, najmä ošípaných, hovädzieho dobytka a oviec.
(2)
Klasifikáciu jatočných ošípaných vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom. Podrobnosti o klasifikácii jatočných ošípaných a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Klasifikáciu jatočného hovädzieho dobytka a oviec vykonávajú fyzické osoby alebo právnické osoby na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom. Podrobnosti o klasifikácii jatočného hovädzieho dobytka a oviec a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 a 3 sa vydáva fyzickým osobám, ktoré preukážu zdravotnú spôsobilosť, absolvovali stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v príslušnom odbore, majú tri roky praxe a úspešne absolvovali odbornú prípravu.
(5)
Náklady spojené s klasifikáciou tiel jatočných zvierat hradí rovnakým dielom dodávateľ jatočných zvierat a prevádzkovateľ bitúnku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
§ 29 a 36 zákona č. 337/1998 Z. z.“.
15.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
§7 Dovoz potravín a vývoz potravín
(1)
Dovážané potraviny musia zodpovedať požiadavkám ustanoveným týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.4)
(2)
Dovoz potravín a zložiek na ich výrobu, do ktorých boli pridané rádioaktívne látky, je zakázaný.
(3)
Vyvážané potraviny musia zodpovedať požiadavkám tohto zákona, potravinovému kódexu a osobitným predpisom,4) ak predpisy a iné právne alebo administratívne postupy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.“.
16.
V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na balenie potravín možno používať len také obaly a obalové materiály, ktoré zodpovedajú požiadavkám na predmety a materiály prichádzajúce do priameho styku s potravinami.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
17.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
§9 Označovanie potravín a klamlivá reklama
(1) Ten, kto vyrába potraviny, manipuluje s nimi alebo ich uvádza do obehu, je povinný ich označiť v štátnom jazyku8c) týmito údajmi:
a)
názvom, pod ktorým sa potravina predáva,
b)
obchodným menom a sídlom výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu,
c)
o množstve; pri pevných potravinách nachádzajúcich sa v náleve musí byť okrem celkovej hmotnosti uvedená i hmotnosť pevnej potraviny,
d)
dátumom spotreby, ak ide o druhy potravín podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, ako aj o druhy potravín ustanovených potravinovým kódexom,
e)
dátumom minimálnej trvanlivosti,
f)
o osobitnom spôsobe skladovania; ak ide o potraviny, pri ktorých by po otvorení obalu spotrebiteľom došlo k rýchlemu poškodeniu kvality alebo zdravotnej neškodnosti, uvedú sa konkrétne podmienky na uchovanie po otvorení obalu u spotrebiteľa, prípadne lehota spotreby potraviny,
g)
návodom na použitie v prípade, ak by jeho neuvedenie mohlo spôsobiť nesprávne použitie alebo prípravu potraviny,
h)
o určení potraviny na osobitné výživové účely alebo osobitné použitie,
i)
zoznamom jednotlivých zložiek,
j)
o množstve určitých zložiek alebo kategórií zložiek,
k)
o ošetrení potraviny alebo jej zložiek ožiarením,
l)
o výživovej hodnote pri potravinách, na obaloch ktorých je uvedené výživové tvrdenie,
m)
o možnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí,
n)
o skutočnom množstve etanolu vyjadrenom v percentách objemu, ak ide o nápoje s množstvom etanolu viac ako 1,2 percenta objemu,
o)
o pôvode alebo mieste pôvodu v prípade, ak by neuvedenie tejto informácie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu, ak potravinový kódex neustanovuje inak.
(2)
Potravinový kódex ustanoví povinnosť označovať niektoré potraviny okrem údajov uvedených v odseku 1 aj ďalšími údajmi.
(3)
Za klamlivé označenie podľa osobitného predpisu9) sa pri označovaní potravín uvádzaných do obehu považuje také označenie, ktoré
a)
uvádza spotrebiteľa do omylu, a to najmä
1.
z hľadiska vlastností potraviny, najmä pokiaľ ide o charakter, identitu, vlastnosti, zloženie, množstvo, trvanlivosť, pôvod alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo spracovania,
2.
prisudzovaním takých vlastností alebo účinkov potraviny, ktoré jej neprislúchajú,
3.
naznačením, že potravina má osobitné vlastnosti, pričom tieto vlastnosti majú v skutočnosti všetky podobné potraviny,
b)
pripisuje potravine preventívne, liečebné alebo hojivé vlastnosti alebo na takéto vlastnosti odkazuje s výnimkou prírodných liečivých vôd a potravín určených na osobitné výživové účely, ustanovených potravinovým kódexom a tieto vlastnosti nemá.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na prezentáciu potravín, a to najmä na ich tvar, vzhľad alebo balenie, použité obalové materiály, spôsob ich aranžovania, vystavovania a reklamu.
(5)
Medzinárodný symbol „e“ pri označení množstva potraviny možno uviesť na obale len vtedy, ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise.9a)
(6)
Potraviny nového typu sa na spotrebiteľskom obale označujú podľa odseku 1. Ďalej sa na obale označí
a)
zloženie, výživová hodnota alebo výživové účinky a určenie použitia v prípade, že sa potraviny nového typu určitou vlastnosťou odlišujú od bežnej potraviny rovnakého názvu,
b)
prítomnosť látky, ktorú bežná potravina neobsahuje a ktorá môže mať vplyv na zdravie niektorých skupín spotrebiteľov,
c)
údaj, že potravina obsahuje geneticky modifikované organizmy, ich časti, deriváty a metabolity alebo ich produkty, ak tak ustanovuje potravinový kódex,
d)
prítomnosť novej látky, ktorá sa nevyskytuje v bežnej potravine.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8c a 9a znejú:
„8c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
9a)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.“.
18.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa slová „potravín po dátume najneskoršej spotreby a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a označenie obmedzene použiteľných potravín,“ nahrádzajú slovami „potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel,“.
19.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „živočíšneho pôvodu“.
20.
V § 12 písm. c) sa slová „obmedzene použiteľných potravín“ nahrádzajú slovami „potravín na iný než pôvodný účel“.
21.
V § 12 písm. g) sa slová „dátumu najneskoršej spotreby.“ nahrádzajú slovami „dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti.“.
22.
§ 12 sa dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:
„h)
je povinný potraviny určené na osobitné výživové účely a potraviny nového typu uvádzať do obehu len balené,
i)
je povinný vzhľadom na povahu potraviny primerane skrátiť dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedenej na obale potraviny, ak bola rozbalená na účel predaja jednotlivých častí, a ustanoviť podmienky ich ďalšieho uchovania tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality a zdravotnej neškodnosti potraviny,
j)
je povinný zabezpečiť, aby pri predaji a preprave potravín bol k dispozícii doklad o pôvode tovaru,
k)
je povinný zabezpečiť pri ponuke na predaj a predaji potraviny uvádzané výživové tvrdenie a uvedenú výživovú hodnotu umiestniť na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, ak už nie je uvedená na obale výrobcom potraviny,
l)
je povinný uchovávať potraviny a suroviny pri teplotách ustanovených potravinovým kódexom alebo deklarovaných výrobcom.“.
23.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ten, kto ponúka na predaj alebo predáva potraviny zabalené mimo prevádzky výrobcu a bez prítomnosti spotrebiteľa, je povinný označiť potravinu týmito údajmi:
a)
obchodným menom právnickej osoby a jej sídlom, ktorá potravinu zabalila,
b)
názvom potraviny, pod ktorým sa uvádza do obehu,
c)
údajom o množstve výrobku (objeme plnenia, hmotnosti),
d)
údajmi uvedenými v § 9 ods. 1 písm. d) alebo e) a písm. f) a m),
e)
triedou kvality, ak tak ustanovuje potravinový kódex.
(3)
Rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
24.
§ 15 a 16 sa vypúšťajú.
25.
§ 17 znie:
§17
Na tabakové výrobky sa nevzťahujú ustanovenia § 9 ods. 1 písm. e), i) a j). Ustanovenia § 3 až 12 sa vzťahujú na tabakové výrobky primerane, pričom sa na tabakové výrobky nevzťahujú ustanovenia, ktoré upravujú podmienky zdravotnej neškodnosti.“.
26.
§ 18 a 19 znejú:
§18
(1)
Potravinový dozor vykonávajú orgány štátnej správy oprávnené dozerať, či právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom a potravinovým kódexom upravujúcim výrobu potravín a tabakových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu pri potravinárskych prídavných látkach, vitamínoch, minerálnych soliach, stopových prvkoch a ďalších prídavných látkach, ktoré sú určené na predaj, vrátane požiadaviek na materiály a zariadenia prichádzajúce do styku s potravinami v záujme ochrany zdravia, zistenia statočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti (označenie výrobkov).
(2)
Kontrolou (potravinovým dozorom) podľa odseku 1 sa overuje zhoda s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom a potravinovým kódexom v oblastiach a na účel uvedený v odseku 1. Výkon kontroly nad potravinami sa uplatňuje nezávisle od osobitných predpisov.4) Neuplatňuje sa pri metrologickej kontrole a metrologickom dozore.9b)
§19
(1)
Potravinový dozor sa vykonáva
a)
nad výrobou potravín a tabakových výrobkov, manipuláciou s nimi, ich uvádzaním do obehu a nad ich dovozom a vývozom z hľadiska ich zdravotnej neškodnosti a kvality, pričom požiadavka zdravotnej neškodnosti sa nevzťahuje na tabakové výrobky,
b)
nad dodržiavaním podmienok zdravotnej spôsobilosti podľa hygienických predpisov určujúcich požiadavky na osobnú hygienu a hygienu osôb priamo alebo nepriamo zúčastnených na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich uvádzaní do obehu,
c)
nad dodržiavaním zákazu klamlivej reklamy potravín a tabakových výrobkov.
(2)
Orgány potravinového dozoru (§ 23) vedú evidenciu oznámení podľa § 6 ods. 1 týkajúcich sa prevádzok, nad činnosťou ktorých vykonávajú dozor.
(3)
Orgány potravinového dozoru vykonávajú inšpekcie
a)
pravidelne alebo pri podozrení z neplnenia podmienok a požiadaviek tohto zákona a potravinového kódexu,
b)
spravidla bez predchádzajúceho ohlásenia,
c)
s použitím prostriedkov primeraných sledovanému cieľu,
d)
na všetkých stupňoch výrobného procesu, prepravy, pri dovoze, manipulácii, skladovania, dopravy, pri distribúcii a v obchode, pričom orgán potravinového dozoru zváži pri každej inšpekcii, ktorý zo stupňov si vyberie na účel uskutočnenia kontroly.
(4)
Orgány potravinového dozoru pri výkone kontroly plánované vyšetrenia vykonávajú v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 1 písm. b), odsekoch 5 až 7 a § 20 v jednej alebo vo viacerých činnostiach, ktorými sú
a)
inšpekcia,
b)
odber vzoriek a ich analýza,
c)
kontrola hygieny zamestnancov,
d)
previerka písomností a dokumentov,
e)
kontrola dodržiavania zásad správnej výrobnej praxe a vnútorného kontrolného systému a dosahované výsledky.
(5)
Inšpekcii podliehajú
a)
pozemky, stavby, výrobné priestory, kancelárske a ostatné priestory, zariadenia a ich okolie, dopravné prostriedky, stroje a materiály a všetky ostatné predmety používané v jednotlivých stupňoch uvedených v odseku 3 písm. d),
b)
suroviny, prídavné látky, technologické pomocné látky a iné výrobky používané pri príprave a výrobe potravín,
c)
polotovary,
d)
hotové výrobky,
e)
materiály a predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami,
f)
čistiace, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na údržbu, práca s nimi a pesticídy,
g)
postupy používané pri príprave a ošetrení potravín,
h)
označovanie potravín,
i)
metódy používané na konzerváciu.
(6)
Zamestnanci orgánu potravinového dozoru sú pri výkone inšpekcie oprávnení
a)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaných právnických osôb a fyzických osôb potrebnú na riadny výkon kontroly,
b)
odčítať údaje z meracích prístrojov umiestnených v prevádzkarni,
c)
prekontrolovať výsledky merania prístrojov umiestnených v prevádzkarni vlastnými meracími prístrojmi.
(7)
Zamestnanci orgánu potravinového dozoru vykonávajú hygienickú kontrolu podľa odseku 4 písm. c) u tých osôb, ktoré pri výkone svojej činnosti priamo alebo nepriamo prichádzajú do styku s látkami a výrobkami uvedenými v odseku 5 písm. b) až f); tým nie je dotknutá povinnosť lekárskeho vyšetrenia.
(8)
Orgány potravinového dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone dozoru
a)
zakážu výrobu výrobkov, manipuláciu s výrobkami alebo obeh výrobkov, ktoré odporujú tomuto zákonu a potravinovému kódexu, pri preukázaní zdravotnej škodlivosti a nevhodnosti na ľudskú spotrebu na mieste znehodnotia alebo vydajú príkaz na zneškodnenie podľa osobitného predpisu,10)
b)
zakážu používanie prístrojov a zariadení negatívne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu potravín,
c)
podávajú okresnému úradu11) podnety na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti,
d)
rozhodnú o dočasnom zákaze uvádzania potravín do obehu na obdobie potrebné na vykonanie potrebných kontrol a analýz, ak existuje podozrenie, že výrobky sú škodlivé,
e)
zakážu umiestniť na trh výrobky, pri ktorých sa potvrdila ich škodlivosť podľa písmena d); v prípade, ak sú už v predaji, vydajú príkaz na ich stiahnutie,
f)
rozhodnú o uzatvorení celej prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušovanie zákona a potravinového kódexu, ktoré môže mať za následok riziko pre zdravotnú neškodnosť potravín; pri určovaní rizika pre zdravotnú neškodnosť potravín sa prihliada na povahu potravín, spôsob, akým sa s nimi zaobchádza, balenie a na akýkoľvek postup, ktorému je potravina vystavená, skôr než sa dostane spotrebiteľovi, a na podmienky, ktorým je potravina vystavená pri predaji alebo skladovaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 10 znejú:
„9b)
Zákon č. 142/2000 Z. z.
10)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
27.
V § 20 ods. 1 písm. c) sa za slová „odoberať vzorky“ vkladajú slová „výrobkov uvedených v § 19 ods. 5 písm. b) až f)“.
28.
V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
vydávať na základe rozborov vzoriek výrobkov posudky, rozhodovať o ich použiteľnosti v prípadoch, ak výrobok nezodpovedá tomuto zákonu alebo potravinovému kódexu,
e)
podľa povahy zistených nedostatkov ukladať rozhodnutím odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a ich príčin.“.
29.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Pôsobnosť vo veciach potravinového dozoru podľa tohto zákona vykonávajú
a)
ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva,
b)
orgány na ochranu zdravia,13)
c)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“),14)
d)
krajské veterinárne a potravinové správy,14)
e)
regionálne veterinárne a potravinové správy.14)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 337/1998 Z. z.“.
30.
§ 22 a 23 znejú:
§22
(1)
Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva ako ústredné orgány štátnej správy na úseku potravinového dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti17)
a)
dozerajú na výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi potravinového dozoru,
b)
poverujú štátne laboratóriá výkonom odberov a rozborov vzoriek výrobkov surovín alebo ich zložiek podľa tohto zákona.
(2)
Podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu a na odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie osôb vykonávajúcich potravinový dozor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.
(3)
Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo s ministerstvom zdravotníctva
a)
zjednocuje postupy na výkon potravinového dozoru a zabezpečenie vzájomnej informovanosti o výsledkoch kontroly,
b)
spolupracuje pri plnení potravinovej bezpečnosti, pri zisťovaní príčin poškodenia alebo ohrozenia zdravia a zamedzenia šírenia nákazlivých ochorení alebo iného poškodenia zdravia z potravín.13)
§23
(1)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v § 21 ods. 1 písm. c) až e) vykonávajú potravinový dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu
a)
potravín živočíšneho pôvodu okrem poskytovania služieb spoločného stravovania a potravín uvedených v odseku 3 písm. a), b) a d),
b)
potravín rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny a zemiakov a ostatných poľnohospodárskych výrobkov (v poľnohospodárskej prvovýrobe po zbere úrody), nápojov vrátane potravín s niektorými zložkami živočíšneho pôvodu (zmiešaný pôvod), okrem poskytovania služieb spoločného stravovania a potravín uvedených v odseku 3 písm. a), b) a d),
c)
tabakových výrobkov.
(2)
Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v odseku 1 vykonávajú dozor nad klasifikáciou tiel jatočných zvierat.
(3)
Orgány na ochranu zdravia13) vykonávajú potravinový dozor
a)
nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,
b)
nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,
c)
nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,
d)
nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a pridávania rádioaktívnych látok do potravín.
(4)
Orgány potravinového dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú záväzné pokyny, ukladajú opatrenia a pokuty a prerokúvajú priestupky, ktoré zistia pri výkone potravinového dozoru.
(5)
Orgány potravinového dozoru pri plnení svojich úloh navzájom spolupracujú a v mieste svojej pôsobnosti spolupracujú s územne príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy.19)
(6)
Orgánmi potravinového dozoru sú aj štátne zdravotné ústavy20) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.21)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 19 znejú:
„17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.“.
31.
§ 24 sa vypúšťa.
32.
§ 25 znie:
§25
(1)
Skúšanie vzoriek výrobkov odobraných podľa § 19 ods. 4 písm. b) vykonávajú laboratóriá poverené ministerstvom a ministerstvom zdravotníctva. Ich spôsobilosť na vykonávanie skúšania výrobkov sa preukazuje osvedčením o akreditácii.21a)
(2)
Metódy skúšania a spôsob odberu a prípravy kontrolných vzoriek na účel zisťovania zdravotnej neškodnosti a kvality ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva.
(3)
Výkon potravinového dozoru môžu vykonávať len kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci. Podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 26 zákona č. 264/1999 Z. z.“.
33.
V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „obmedzene použiteľné alebo inak neplnohodnotné potraviny“ nahrádzajú slovami „potraviny použiteľné na iný než pôvodný účel“.
34.
V § 28 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nezabezpečuje kontrolu podľa § 4 ods. 2 písm. a)“.
35.
V § 28 ods. 1 písm. g) sa za slová „uvedené v“ vkladajú slová „§ 19 a“.
36.
V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
nezabezpečuje školenie o hygiene potravín,
i)
nevedie evidenciu o dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín,
j)
nevedie evidenciu o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii.“.
37.
V § 28 ods. 2 písm. a) sa slová „po uplynutí určeného dátumu najneskoršej spotreby“ nahrádzajú slovami „po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti“ a slová „alebo pri ktorých sa nesplnili podmienky ich uvádzania do obehu ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „výrobky neznámeho pôvodu, klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom, skazené, vzbudzujúce odpor alebo inak poškodené, deformované, znečistené alebo chemicky alebo mikrobiologicky narušené a potraviny neschválené orgánom na ochranu zdravia [§ 6 ods. 2 písm. b)]“.
38.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nezabezpečuje výrobu potravín a ich uvádzanie do obehu hygienickým spôsobom.“.
39.
V § 28 ods. 3 sa slová „zakáže výrobu potravín, manipuláciu s nimi alebo ich uvádzanie do obehu.“ nahrádzajú slovami „rozhodne podľa § 19 ods. 8 písm. f).“.
40.
V § 28 odsek 6 znie:
„(6)
Pokuty ukladané pri výkone potravinového dozoru orgánmi uvedenými v § 23 sú príjmami štátneho rozpočtu.“.
41.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Podrobnosti o niektorých požadovaných charakteristikách alebo postupoch z technickej špecifikácie výrobku27) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 2 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z.“.
42.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Požiadavky výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu ich udeľovania, registrácie a kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
43.
§ 31 znie:
§31
(1)
Na potravinový dozor podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,14) ak sa vykonáva podľa § 23 ods. 1 tohto zákona.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.27a)
(3)
Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov potravinového dozoru nemá odkladný účinok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
44.
Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré znejú:
§31a
(1)
Označovať potraviny podľa doterajších právnych predpisov po účinnosti tohto zákona okrem § 9 ods. 6 písm. c) možno do 31. decembra 2003.
(2)
Uvádzať potraviny do obehu patriace do kategórie „potraviny na osobitné výživové účely“ po účinnosti tohto zákona možno do 31. decembra 2002 len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
§31b
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii v znení zákona č. 271/1991 Zb. a zákona č. 264/1999 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení vyhlášky č. 112/1997 Z. z., vyhlášky č. 369/1997 Z. z. a vyhlášky č. 27/2001 Z. z.,
3.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 112/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť krajských inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu.“.
45.
Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.
46.
Slová „kozmetické prostriedky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťajú.

Čl. IV

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z. a zákona č. 281/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 616 sa vypúšťajú slová „podliehajúcich skaze“ a slová „dátum výroby a dátum najneskoršej spotreby.“ sa nahrádzajú slovami „dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.“.

Čl. V

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 10 písmeno a) znie:
„a)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) § 23 ods. 1 zákona č. 23/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 470/2000 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky s výnimkou § 4 ods. 6 a § 6a ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2002, § 6a ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002, a § 30 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.