Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.01.2018
Časové verzie:
294/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018
294
ZÁKON
z 19. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z. a zákona č. 351/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „nesplnila povinnosť podľa osobitného predpisu6)“ nahrádzajú slovami „neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „§ 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 232/2008 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V § 7b sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Dodávka práce na účely tohto zákona je
a)
vnútroštátna dodávka práce, ktorou je dočasné pridelenie fyzickej osoby na výkon práce podľa osobitného predpisu,24a)
b)
cezhraničná dodávka práce, ktorou je
1.
dočasné pridelenie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky,
2.
vyslanie fyzickej osoby z iného štátu ako Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky uskutočnené medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou24b) alebo medzi ovládanými osobami.“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a) § 58 a 58a zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b) § 66a Obchodného zákonníka.“.
4.
V § 7b ods. 9 a 10 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
5.
Za § 7c sa vkladá § 7ca, ktorý vrátane nadpisu znie:
§7ca Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2018
Porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 písm. b) účinného do 31. decembra 2017 právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, sa na účely vedenia centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania, a na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitných predpisov27) na základe ich písomnej žiadosti podanej Národnému inšpektorátu práce nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uplynutím 15 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, ak táto právnická osoba alebo táto fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktoré využívali závislú prácu fyzickej osoby, prihlásili túto fyzickú osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) Napríklad § 8a ods. 4 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.