Usmernenie k § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa pri zmene obchodného mena

Podľa §8 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. 289/2008 Z. z.“) pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje (okrem iného) obchodné meno podnikateľa. Zákon č. 289/2008 Z. z. neupravuje lehotu, v ktorej je podnikateľ povinný zabezpečiť aktualizáciu identifikačných údajov v on-line registračnej pokladnici odo dňa, kedy tieto zmeny nastali, t. j. do koľkých dní je podnikateľ povinný zabezpečiť zmenu obchodného mena a následnú aktualizáciu identifikačných a autentifikačných údajov vo všetkých svojich on-line registračných pokladniciach.

 

Podľa §7a ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný pri zmene identifikačných údajov podľa odseku 4 zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať, do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny.

Ak podnikateľ používajúci na evidenciu tržieb on-line registračnú pokladnicu zmení obchodné meno,  môže do vykonania aktualizácie obchodného mena podnikateľa v on-line registračnej pokladnici používať aj on-line registračnú pokladnicu s pôvodným obchodným menom, najneskôr však do 30 dní odo dňa, kedy došlo k zmene obchodného mena.

 

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica

Odbor daňovej metodiky

Júl 2019

Autor článku