Metodický pokyn k uplatneniu ustanovenia § 49 ods. 9 zákona o DPH

Účinnosť článku (od 23 Mar, 2017 - *) 
Článok spracúva metodický pokyn z PDF do nášho elektronického formátu s prepojením odkazov na paragrafy v zákonoch a vytvorenie navigačného obsahu pre uľahčenie štúdia. Na konci nájdete aj originál PDF pre tlačovú verziu tak ako ho zverejnilo Finančné riaditeľstvo.

Na základe doplnenia ustanovenia §49 ods.9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) zákonom č. 297/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017 Finančné riaditeľstvo SR vydáva nový aktualizovaný metodický pokyn, do ktorého boli prevzaté všetky časti predchádzajúceho metodického pokynu, ktorých sa novela zákona o DPH nedotkla. Týmto metodickým pokynom sa zároveň ruší metodický pokyn č. 15/2013/MP k uplatňovaniu odpočítania dane zahraničnou osobou registrovanou podľa §5 zákona o DPH prostredníctvom daňového priznania podaného po 1.10.2012 v zmysle §49 ods.9 zákona o DPH v znení neskorších predpisov.

 

Odpočítanie dane zahraničnou osobou registrovanou pre DPH podľa §5 zákona o DPH sa v zákone o DPH upravilo s účinnosťou od 1.10.2012. Z ustanovenia §49 ods.9 zákona o DPH vyplýva, že platiteľ dane registrovaný pre DPH podľa §5 zákona o DPH prednostne uplatňuje režim vrátenia dane podaním žiadosti o vrátenie dane pred uplatnením odpočítania dane prostredníctvom daňového priznania, ak spĺňa podmienky na vrátenie dane. Uvedené sa týka nielen zahraničných osôb z iného členského štátu, ale aj zahraničných osôb z tretieho štátu, a to na základe novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014.

 

Ak platiteľ dane registrovaný pre DPH podľa §5 zákona o DPH spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa §55a alebo §56 zákona o DPH, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania. Z uvedeného pravidla platia dve výnimky, z ktorých jedna bola do zákona o DPH doplnená od 1.1.2017. Z platného ustanovenia §49 ods.9 zákona o DPH teda vyplýva, že platiteľ dane registrovaný pre daň podľa §5 zákona o DPH, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa §55a alebo §56  zákona o DPH, nemôže uplatňovať odpočítanie dane z tovarov a služieb prostredníctvom daňového priznania, okrem odpočítania dane z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH a okrem odpočítania ním uplatnenej dane na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň.

 

1. oddiel: Určenie osoby povinnej platiť daň

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba“), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane. Zákon o DPH ustanovuje výnimky, kedy zahraničná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň.

 

Zahraničná osoba sa musí v tuzemsku registrovať pre DPH podľa §5 zákona o DPH len vtedy, ak bude vykonávať v tuzemsku činnosti, ktoré sú predmetom dane v tuzemsku okrem dovozu tovaru (napr. nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, dodanie tovaru do iného členského štátu alebo vývoz tovaru do tretieho štátu). Pokiaľ by zahraničná osoba na území SR vykonávala výlučne činnosť, pri ktorej vzniká daňová povinnosť, ale nie je zo zákona osobou povinnou platiť DPH z dôvodu, že daňová povinnosť sa prenáša na príjemcu plnenia, resp. vykonáva niektorú z činností uvedených v §5 ods.1 písm. a) až f) zákona o DPH, nie je povinná registrovať sa pre DPH podľa §5 zákona o DPH platného v tuzemsku.

 

Osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH je platiteľ dane, ak zákon o DPH neustanovuje inak. Platiteľom dane sa na účely DPH rozumie zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa §4 a zahraničná osoba registrovaná podľa §5 alebo §6 zákona o DPH. Vo všeobecnosti platí, že osobou povinnou platiť daň je dodávateľ tovaru alebo služby. Z tohto základného pravidla však v určitých prípadoch platia výnimky, kedy osobou povinnou platiť daň nie je dodávateľ, ale príjemca plnenia.

 

V ktorých prípadoch je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia, zákon o DPH ustanovuje v §69 ods. 2, 3, 6, 7, 9 až 12 zákon o DPH. Pre zahraničnú osobu registrovanú pre DPH podľa §5 zákona o DPH prichádzajú do úvahy len nasledovné prípady, kedy môže byť osobou povinnou platiť daň ako príjemca plnenia:

 • odsek 6 – nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,
 • odsek 3 – pasívna prevádzkareň (napr. zahraničná osoba, ktorá má v tuzemsku pasívnu prevádzkareň)
 • odsek 7 – druhý odberateľ pri trojstrannom obchode,
 • odsek 9 – zahraničná osoba ako zákazník
 • odsek 10 – platiteľ dane, ktorému je dodané zlato vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej; tento odsek sa netýka prípadu, ak je príjemcom sprostredkovateľskej služby zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa §5 zákona o DPH z dôvodu, že miesto dodania tejto služby nie je v tuzemsku,
 • odsek 11 – platiteľ dane, ktorému je dodané investičné zlato platiteľom dane, ktorý využil možnosť zdanenia podľa §67 ods.4 zákona o DPH; tento odsek sa netýka prípadu, ak je príjemcom sprostredkovateľskej služby zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa §5 zákona o DPH z dôvodu uvedeného pri odseku 10,
 • odsek 12 – platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnení uvedených v písm. a), c) až j) iným platiteľom dane v tuzemsku.

 

Ak je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia, potom tento príjemca plnenia je povinný uplatniť k prijatému plneniu DPH, priznať ju v daňovom priznaní a zaplatiť v zákonom stanovenej lehote.

 

2. oddiel: Vrátenie dane na základe žiadosti o vrátenie dane

Vrátenie dane podľa §55a a §56 zákona o DPH predstavuje osobitný spôsob odpočítania dane, ktorý má svoje pravidlá. Vrátenie dane zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte, upravuje smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008 (§ 55a – § 55e zákona o DPH). Pokiaľ ide o zdaniteľné osoby, ktoré nie sú usadené na území EÚ, vrátenie dane upravuje Trinásta smernica Rady 86/560//EHS zo 17.11.1986 (§ 56 – § 58 zákona o DPH).

 

Smernica  Rady 2008/9/ES sa podľa čl. 3 vzťahuje na každú zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane a ktorá počas obdobia vrátenia dane nemala v členskom štáte vrátenia dane sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonávala podnikateľskú činnosť, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, nemala na tomto území svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu a počas obdobia vrátenia dane nedodávala žiaden tovar ani neposkytovala žiadne služby, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane.

 

Zahraničná osoba z iného členského štátu má za podmienok uvedených v § §55a zákona o DPH nárok na vrátenie

 • dane z tovaru a služby, ktoré jej dodal platiteľ dane v tuzemsku, pričom tomuto platiteľovi vznikla daňová povinnosť a bol osobou povinnou platiť daň správcovi dane
 • dane vyrubenej a zaplatenej pri dovoze tovaru v tuzemsku.

 

Podľa §55a ods.2 pism. c) zákona o DPH zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava, má nárok na vrátenie dane, ak v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa §47 ods. 6, 8, 10 a 12 a §48 ods.8 zákona o DPH, dodania služby a dodania tovaru, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca (§69 ods. 2, 3 a 12 zákona o DPH), dodania tovaru podľa §13 ods.1 písm. e) a f) zákona o DPH, ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento tovar dodaný (§69 ods.9 zákona o DPH), dodania tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu zahraničnou osobou, ktorá bola zastúpená daňovým zástupcom podľa §69a zákona o DPH a dodania tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa §45 zákona o DPH, na ktorom sa zúčastnila ako prvý odberateľ a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ.

 

Príklad č. 1

Zahraničná osoba registrovaná podľa §5 zákona o DPH uskutočňuje v tuzemsku len zdaniteľné obchody, pri ktorých je podľa §69 ods.2 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň príjemca – tuzemská zdaniteľná osoba. DPH uplatnenú v tuzemsku iným platiteľom dane nemôže vzhľadom na ustanovenie §49 ods.9 zákona o DPH odpočítať prostredníctvom daňového priznania. Zahraničná osoba v danom prípade postupuje podľa § 55a až  § 55e zákona o DPH.

 

Obdobím vrátenia dane je podľa §55c zákona o DPH kalendárny rok, pričom zahraničná osoba z iného členského štátu môže žiadosť o vrátenie dane podať aj za obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok za podmienok uvedených v §55c ods.1 zákona o DPH.

 

Príklad č. 2:

Zahraničná osoba registrovaná podľa §5 zákona o DPH v mesiacoch január až jún 2017 realizuje v tuzemsku zdaniteľné obchody , pri ktorých osobou povinnou platiť daň je príjemca – tuzemská zdaniteľná osoba podľa §69 ods.2 zákona o DPH. Zahraničná osoba uplatní §49 ods.9 zákona o DPH a predpokladá podanie žiadosti o vrátenie dane podľa §55a zákona o DPH. V mesiaci júl 2017 zahraničná osoba uskutoční v tuzemsku dodávku tovaru, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH, na základe čoho má právo na odpočítanie dane podľa §49 zákona o DPH. Okruh dodávok do konca roku 2017 zatiaľ nie je zrejmý, pričom sa môže stať, že uskutoční dodávky, pri ktorých osobou povinnou platiť daň bude len príjemca plnenia podľa §69 ods.2 zákona o DPH alebo len samotná zahraničná osoba ako dodávateľ podľa §69 ods.1 zákona o DPH, prípadne môže uskutočniť kombinované dodávky. V takomto prípade je akceptovateľný jeden z nižšie uvedených postupov.  

Riešenie 1:

Zahraničná osoba podá žiadosť o vrátenie dane za mesiace január – marec 2017 a apríl – jún 2017  a daň sa vráti podľa §55a zákona o DPH. V danom prípade sú splnené podmienky vrátenia dane, pretože v období, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie dane, zahraničná osoba neuskutočnila dodávky v tuzemsku. Za ostatnú časť roka 2017 (mesiace júl – december) nemôže zahraničná osoba podať žiadosť o vrátenie dane podľa §55a zákona o DPH, pretože za dané obdobie dodala v tuzemsku tovar, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň. Daň uplatnenú iným platiteľom v tuzemsku uplatní prostredníctvom podaného daňového  priznania v rozsahu a za podmienok uvedených v §49 zákona o DPH.   

Riešenie 2:

Zahraničná osoba nepodá žiadosť o vrátenie dane za mesiace január – jún 2017, pretože plánovala podať žiadosť o vrátenie dane za celý kalendárny rok 2017. Za obdobie celého kalendárneho roka 2017 však nie je možné podať žiadosť o vrátenie dane, pretože nie sú splnené podmienky podľa §55a ods.2 pism. c) zákona o DPH z dôvodu, že zahraničná osoba v tomto období dodala v tuzemsku tovar. Keďže zahraničná osoba nespĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a zákona o DPH, uplatní si odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania. Zahraničná osoba môže vzhľadom na  §51 ods.2 zákona o DPH uplatniť odpočítanie dane najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka 2017, v ktorom vzniklo právo na odpočítanie dane, ak má do lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie doklad.  

 

Podľa §56 ods.2 pism. c) zákona o DPH zahraničná osoba z tretieho štátu (osoba, ktorá nemá na území EÚ sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa na území EÚ obvykle nezdržiava) má nárok na vrátenie dane, za obdobných podmienok ako zahraničná osoba usadená na území EÚ v prípade, ak by daň bola odpočítateľná podľa §49 zákona o DPH a ak štát, v ktorom má táto zahraničná osoba sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko, poskytuje vrátenie dane zdaniteľným osobám, ktoré sú platiteľmi podľa zákona o DPH. Obdobím vrátenia dane je kalendárny rok, pričom zahraničná osoba z tretieho štátu môže žiadosť o vrátenie dane podať aj za obdobie kalendárneho polroka za podmienok uvedených v §57 ods.2 zákona o DPH.

 

Ak zahraničná osoba spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a až § 55e alebo podľa § 56 až § 58 zákona o DPH, daň uplatnenú iným platiteľom dane v tuzemsku a daň pri dovoze tovaru uplatňuje na základe podanej žiadosti o vrátenie dane v zmysle uvedených ustanovení zákona o DPH. Týka sa to prípadov, keď DPH voči zahraničnej osobe uplatňuje iný platiteľ dane a prijaté plnenie zahraničná osoba použije na dodávky, pri ktorých nie je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH.

 

Naopak, pokiaľ zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa §5 zákona o DPH použije prijaté plnenie na dodávky tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH alebo je ona sama ako príjemca plnenia povinná uplatniť daň z prijatého plnenia, neuplatňuje DPH prostredníctvom podania žiadosti o vrátenie dane, ale DPH uplatňuje prostredníctvom podaného daňového priznania.

 

3. oddiel: Odpočítanie dane prostredníctvom podaného daňového priznania

Odpočítanie DPH prostredníctvom daňového priznania zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa §5 zákona o DPH uplatní, ak:

 • nespĺňa podmienky na vrátenie dane podľa §55a a §56 zákona o DPH,
 • uskutoční v tuzemsku zdaniteľný obchod, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH, resp. z ktorých by bola povinná platiť DPH, ak by tieto uskutočnené zdaniteľné plnenia neboli oslobodené od DPH podľa §43 a §47 zákona o DPH,
 • je príjemcom zdaniteľného obchodu, pri ktorom je podľa §69 zákona o DPH v postavení osoby povinnej platiť daň správcovi dane.

 

Zahraničná osoba nemá nárok na vrátenie dane ňou uplatnenej dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, pretože ustanovenie §55a zákona o DPH sa nevzťahuje na vrátenie dane z nadobudnutia tovaru. Ak zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa §5 zákona o DPH nadobudla v tuzemsku tovar z iného členského štátu podľa §11 zákona o DPH, uplatňuje odpočítanie dane podľa § 49 až  § 51 zákona o DPH prostredníctvom daňového priznania.

 

Príkladč. 3:

Zahraničná osoba so sídlom v ČR je  v SR registrovaná podľa §5 zákona o DPH. Zahraničná osoba si premiestni tovar z ČR do SR a tiež nadobudne tovar od dodávateľa z Nemecka a prepraví ho do SR. Zahraničná osoba z ČR uskutoční nadobudnutie tovaru v tuzemsku  podľa §11 zákona o DPH (z ČR aj z Nemecka) a je povinná nadobudnutie tovaru zdaniť slovenskou DPH. Okrem toho zahraničná osoba kúpi tovar v tuzemsku od platiteľa DPH so slovenskou DPH. Tovary (nadobudnuté podľa § 11 a tovary nakúpené v tuzemsku) sú predmetom dodávok v  SR  nezdaniteľným osobám.

Riešenie:

Zahraničná osoba si uplatní odpočítanie DPH z nadobudnutia tovaru prostredníctvom daňového priznania – nemôže uplatniť vrátenie dane, pretože §55a zákona o DPH sa nevzťahuje na vrátenie dane z nadobudnutia tovaru. Aj z kúpy tovaru od platiteľa dane v SR si zahraničná osoba uplatní odpočítanie dane prostredníctvom podaného daňového priznania, keďže uskutočnila dodávky, pri ktorých bola osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH.

 

Príklad č. 4:

Zahraničná osoba so sídlom v Rakúsku je v SR registrovaná podľa § 5 zákona o DPH. Nadobudne v tuzemsku  tovar od dodávateľa z Nemecka a prepraví ho do SR. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku je povinná zdaniť slovenskou DPH. Okrem toho zahraničná osoba kúpi v tuzemsku tovar od platiteľa dane so slovenskou DPH.

Tovary sú spracované v SR a po spracovaní je tovar dodaný  z tuzemska do Talianska. 

Riešenie:

Zahraničná osoba si uplatní odpočítanie DPH z nadobudnutia tovaru prostredníctvom daňového priznania – nemôže uplatniť vrátenie dane, pretože §55a zákona o DPH sa nevzťahuje na vrátenie dane z nadobudnutia tovaru. Z kúpy tovaru od platiteľa dane v SR si tiež uplatní odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania, pretože nie je splnená podmienka vrátenia dane z dôvodu, že zahraničná osoba dodala tovar v tuzemsku, pri ktorom by bola  povinná platiť daň, ak by tieto uskutočnené zdaniteľné plnenia neboli oslobodené od DPH podľa §43.

 

Príklad č. 5:

Česká firma „A“ registrovaná v tuzemsku podľa §5 zákona o DPH dodáva tovar v tuzemsku slovenskej firme „B“, pri ktorej osobou povinnou platiť daň je odberateľ (§69 ods.2 zákona o DPH). Súčasne v inej svojej zákazke (dodávka tovaru s montážou) realizovanej na Slovensku vystupuje ako subdodávateľ tovaru pre inú českú firmu „C“, kedy je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH. 

Riešenie:

Česká firma „A“ uplatňuje odpočítanie dane z tovarov a služieb nakúpených v tuzemsku podľa §49 ods. 1 – 8 zákona o DPH  prostredníctvom podávaného daňového priznania. Zahraničná osoba „A“ uplatňuje odpočítanie dane z nakúpených zdaniteľných obchodov, ktoré sa vzťahujú k obom zákazkám, prostredníctvom daňového priznania.

 

Novelou zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2017 bolo v §49 ods.9 jednoznačne ustanovené, že v prípade dane uplatnenej zahraničnou osobou registrovanou pre DPH podľa §5 zákona o DPH na prijaté tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, sa uplatní odpočítanie dane prostredníctvom daňového priznania.

 

Príklad č. 6:

Platiteľ dane so sídlom v SR dodal v máji 2017 nehnuteľnosť v tuzemsku, ktorá je viac ako 5 rokov od jej prvej kolaudácie, ale dodanie nehnuteľnosti sa rozhodol zdaniť podľa §38 ods.1 zákona o DPH. Nehnuteľnosť kúpila zahraničná osoba so sídlom v ČR, ktorá je v tuzemsku registrovaná podľa §5 zákona o DPH. Dodávateľ pri dodaní neuplatnil slovenskú DPH, vyhotovil faktúru, na ktorej uviedol hodnotu 300 000 eur a slovnú informáciu „prenesenie  daňovej  povinnosti“. 

Riešenie :

Česká zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku podľa §5 zákona o DPH, platiteľ dane, je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.12 pism. c) zákona o DPH. K prijatej  dodávke uplatní DPH v sume 60 000 eur a plnenie uvedie v daňovom priznaní za máj 2017. Ak spĺňa podmienky na odpočítanie dane, daň uplatnenú pri kúpe nehnuteľnosti uplatní prostredníctvom podaného daňového priznania. 

 

Príklad č. 7:

Zahraničná osoba so sídlom v Poľsku  je registrovaná v SR podľa §5 zákona. Na území   tuzemska na základe zmluvy o dielo stavia nehnuteľnosť pre platiteľa dane registrovaného v SR podľa §4 zákona o DPH. Dodávateľom stavebných prác pre túto zahraničnú osobu je slovenský platiteľ dane, ktorý pre poľského odberateľa fakturuje stavebné práce  s prenosom daňovej povinnosti podľa §69 ods.12 pism. j) zákona o DPH. V marci 2017 dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie stavebných prác v sume 100 000 eur, na ktorej uviedol slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. 

Riešenie :

Poľská zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku podľa §5 zákona o DPH – platiteľ dane, je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.12 pism. j) zákona o DPH. Daň uplatnenú v sume 20 000 eur uvedie v podanom daňovom priznaní za marec 2017. Zároveň má nárok na odpočítanie ním uplatnenej dane z prijatej služby stavebných prác, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, prostredníctvom daňového priznania.

 

Príklad č. 8:

Zahraničná osoba so sídlom v Poľsku je v SR registrovaná podľa §5 zákona o DPH. Na území tuzemska v roku 2017 dodáva stavebné práce a tiež uskutočňuje dodávky tovaru s montážou, a to súčasne pre zdaniteľné osoby registrované pre DPH a aj pre osoby iné ako zdaniteľné (pre občanov). Zahraničná osoba  uskutočňuje v tuzemsku dodávky (kombinované dodávky), pri ktorých je osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH a súčasne aj dodávky, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň  príjemca – tuzemská zdaniteľná osoba podľa §69 ods.2 a §69 ods.12 zákona o DPH. Zahraničná osoba  v tuzemsku od platiteľov dane nakúpila tovary (stavebný materiál, materiál k montáži, …) a tiež služby (napr. krátkodobý prenájom dopravného prostriedku, prenájom skladu, ….), ktoré používa pri svojich kombinovaných dodávkach a nie je možné presne vymedziť, ktoré nákupy tovarov a služieb a v akej časti sa viažu  ku ňou dodanej dodávke. 

Riešenie:

Zahraničná osoba je oprávnená uplatniť odpočítanie DPH z nákupov tovaru a služieb  od tuzemských platiteľov dane prostredníctvom daňového priznania podľa §49 ods. 1 – 8 zákona o DPH. Zahraničná osoba má prostredníctvom daňového priznania nárok na odpočítanie  DPH  z nakúpených tovarov a služieb v tuzemsku, ktoré sa vzťahujú k dodaniam pre zdaniteľné osoby aj pre iné ako zdaniteľné osoby. Zahraničná osoba nemá podľa §55a ods.1 zákona o DPH nárok na refundáciu dane, pretože v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, dodala okrem prác s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác a tovaru, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa §69 ods.2 a §69 ods.12 zákona o DPH aj  tovar s montážou a službu v tuzemsku,  pri ktorej bola osobou povinnou platiť daň podľa §69 ods.1 zákona o DPH.

 

V Banskej Bystrici dňa 14. 02. 2017

Ing. Marcela Hricová

riaditeľka odboru daňovej metodiky

 

Autor článku

Pridaj komentár