Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 2019

Účinnosť článku (od 18 Dec, 2018 - *) 
 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019

Článok spracúva metodický pokyn z PDF do nášho elektronického formátu s prepojením odkazov na paragrafy v zákonoch a vytvorenie navigačného obsahu pre uľahčenie štúdia. Na konci nájdete aj originál PDF pre tlačovú verziu tak ako ho zverejnilo Finančné riaditeľstvo.
  

Úvodné ustanovenie

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) od 01.01.2019.

 

Preddavok na daň je definovaný v §2 ods.u ZDP ako povinná platba na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa.

 

Preddavky na daň sa platia miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie  (§51c ods.1 ZDP).

 

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (ďalej len „preddavky na daň“) upravuje §42 ZDP.

 

1.    Výška preddavkov na daň a lehoty ich platenia

 V §42 ods.1 až 3 ZDP je upravené platenie preddavkov na daň a lehoty ich platenia (mesačne, štvrťročne) nasledovne:

 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 16 600 €, daňovník dane z príjmov právnickej osoby je povinný platiť mesačné preddavky na daň (§42 ods.1 ZDP), ktoré sú splatné do konca príslušného mesiaca;
 • ak daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 presiahla sumu 2 500 € a nepresiahla sumu 16 600 €, daňovník platí štvrťročné preddavky na daň (§42 ods.2 ZDP), ktoré

sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. 

Príklad č. 1

Daňovník – právnická osoba má zdaňovacie obdobie hospodársky rok od 01.02.2019 do 31.01.2020. Daňovníkovi v tomto zdaňovacom období vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň. V akých lehotách sú splatné tieto preddavky na daň?

Preddavky na daň u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, ktorý začne 01.02.2019 a skončí 31.01.2020, sú splatné do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. do 30.04.2019, 31.07.2019,

31.10.2019 a 31.01.2020.

 

Ak správca dane neurčí platenie preddavkov na daň rozhodnutím podľa §42 ods.10 ZDP, preddavky na daň neplatí:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vypočítaná podľa odseku 6 nepresiahla 2 500 € [ §42 ods.3 pism. a) ZDP];

Poznámka: Preddavky na daň neplatí ani daňovník, ktorý v riadku 400 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“) vykázal daňovú stratu, resp. v riadku 800 daňového priznania vykázal daňovú povinnosť, ktorá nepresiahla 2 500 €.

V súlade s prechodným ustanovením §52zk ZDP ustanovenie §46b v znení účinnom do 31.12.2017 sa naposledy uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31.12.2017, a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018. Tzn., že povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 2 880 € vznikne daňovníkovi, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2017 a končí v roku 2018 a za uvedené zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac ako 500 000 €.

Takýto daňovník zo sumy daňovej licencie neplatí preddavky na daň. Podľa §42 ods.6 ZDP daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa §15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o úľavy vyplývajúce zo ZDP, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vyberanú podľa §43 ZDP odpočítanú ako preddavok na daň, tzn. pri výpočte preddavkov na daň sa vychádza z riadku 500 daňového priznania.

 

 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období podľa 41/4 a 6 ZDP. Daňovník počas reštrukturalizácie platí preddavky na daň rovnako ako pred povolením reštrukturalizácie, čo súvisí  so skutočnosťou, že podľa §14 ods.2 ZDP povolením reštrukturalizácie u daňovníka nedochádza k zmene zdaňovacieho obdobia, tzn. daňovník podáva daňové priznanie tak, ako keby k povoleniu reštrukturalizácie nedošlo (nevzniká samostatné zdaňovacie obdobie) [§42 ods.3 pism. b) ZDP];
 • daňovník podľa odseku 8, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Tento daňovník sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní [§42 ods.3 pism. c) ZDP].

 

2. Platenie preddavkov na daň

ZDP v §42 osobitne upravuje platenie preddavkov na daň

 • do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na základe poslednej známej daňovej povinnosti a
 • po lehote na podanie daňového priznania na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

 

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak ZDP neustanovuje inak (§49 ods.2 ZDP). V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

 

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa §49 ods.2 ZDP, sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje na základe oznámenia alebo žiadosti daňovníka za podmienok uvedených v §49 ods.2 a 3 ZDP.

 

Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň [§27 ods.4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“)].

 

V roku 2019 má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2018 (ďalej len „zdaňovacie obdobie roka 2018“) do 01.04.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.03.2019) za predpokladu, že nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

 

2.1   Platenie preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania

Do lehoty na podanie daňového priznania, v ktorom bude uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (§42 ods.7 ZDP).

 

Ustanovenie §42 ods.7 ZDP upravuje poslednú známu daňovú povinnosť na účely platenia preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania. Pri stanovení poslednej známej daňovej povinnosti sa vychádza z daňového priznania podaného za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, pričom pri výpočte poslednej známej daňovej povinnosti sa postupuje rovnako, ako pri výpočte dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vrátane použitia aktuálnej sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň.

 

V súlade s §15 ods.b pism. 1) ZDP je sadzba dane z príjmov právnickej osoby 21 %.

 

Príklad č. 2

Na základe akej daňovej povinnosti budú platené preddavky na daň v roku 2019 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018?

Daňovník – právnická osoba so zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ktorý nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, pri platení preddavkov na daň v roku 2019, do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, tzn. do 01.04.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.03.2019), vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2017, na výpočet ktorej sa použila sadzba dane 21 %, ktorá je platná aj v zdaňovacom období roka 2019. Z tejto daňovej povinnosti sa v súlade s  §42 ods.1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení podľa §47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené v roku 2019 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018.

 

Príklad č. 3

Daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017 v r. 500 vykázal základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 18 500 €. V r. 1110 daňového priznania daňovník uviedol sumu 3 885 € (21 % z 18 500 €), z čoho mu vyplynula povinnosť platiť v zdaňovacom období roka 2018 štvrťročné preddavky na daň vo výške 971,25 €. Na základe akej daňovej povinnosti bude platiť preddavky na daň v roku 2019 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018?

V roku 2019 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 daňovník naďalej platí preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017, nakoľko nedochádza k zmene sadzby dane z príjmov právnickej osoby. Tzn. daňovník je povinný zaplatiť preddavok na daň za I. štvrťrok 2019 vo výške 971,25 € do 01.04.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.03.2019).

 

2.2   Platenie preddavkov na daň po lehote na podanie daňového priznania

 Po lehote na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá je definovaná v §42 ods.6 ZDP.

 

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa rozumie daň

 • vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane podľa §15 ZDP platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň,
 • znížená o
  • úľavy vyplývajúce zo ZDP,
  • zápočet dane zaplatenej v zahraničí a
  • daň vybranú podľa §43 ZDP odpočítavanú ako preddavok na daň.

 

Príklad č. 4

Ako sa určia preddavky na daň v zdaňovacom období roka 2019 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018?

Preddavky na daň v zdaňovacom období roka 2019 splatné po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, tzn. po 01.04.2019 (za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), sa vypočítajú z dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 v r. 1110 – Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň.

 

Pri určení hodnoty v r. 1110 sa vychádza zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v r. 500 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 pri použití aktuálnej sadzby dane platnej v období, na ktoré sú preddavky na daň platené (21 %). Následne sa odpočítajú hodnoty uvedené v riadkoch 610 – Úľava na dani, 710 – Zápočet  dane  zaplatenej v zahraničí a 1030 – Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok na daň podľa §43 ods.6 a 7 ZDP, tzn. r. 1110 = (r. 500 x 21 %) – (r. 610 + r. 710 + r. 1030) daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018.

 

Až z takto upravenej dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie uvedenej v r. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 sa v súlade s §42 ods.1 a 2 ZDP, po zaokrúhlení podľa §47 ZDP, určia a vypočítajú preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania v roku 2019.

 

Daňová povinnosť týkajúca sa časti zdaňovacieho obdobia

 

Podľa §42 ods.5 ZDP, ak sa daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie týkala len časti zdaňovacieho obdobia, daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období platí preddavky na daň na toto zdaňovacie obdobie podľa §42 ods.1 a 2 ZDP.

 

Príklad č. 5

Daňovník – právnická osoba vznikla v mesiaci jún 2018. V podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 vykázala daňovú povinnosť vo výške 3 150 € (v r. 500 vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 15 000 €). Z akej daňovej povinnosti sa bude vychádzať pri platení preddavkov na daň v roku 2019 po lehote na podanie daňového priznania?

Daňovník v r. 1110 uvedie daň vo výške 3 150 €, ktorá zakladá daňovníkovi v roku 2019 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 787,50 € (1/4 z 3 150 €).

 

Príklad č. 6

Daňovník – právnická osoba vznikla podľa výpisu z Obchodného registra dňa 15.11.2018. V podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 nevykázala daň (v r. 400 daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 uviedla daňovú stratu – 1 000 €). Aké preddavky na daň bude platiť v roku 2019 po lehote na podanie daňového priznania za rok 2018?

Nakoľko daňovník v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 nevykázal daň, v roku 2019 po lehote na podanie tohto daňového priznania neplatí preddavky na daň.

 

Zaokrúhľovanie preddavkov na daň

 

ZDP upravuje zaokrúhľovanie preddavkov na daň v §47 ods.1 na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol.

 

3. Vyrovnanie  rozdielu  vzniknutého  na  zaplatených  preddavkoch  na  daň do lehoty na podanie daňového priznania

 

Ak zaplatené preddavky na daň podľa §42 ods.7 ZDP sú nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, je daňovník povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.  

 

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorému určil správca dane platenie preddavkov na daň podľa §42 ods.10 ZDP. Ak správca dane v rozhodnutí vydanom do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania neuvedie inak, tzn. ak správca dane v rozhodnutí o určení preddavkov na daň inak neuvedie iný spôsob vyrovnania preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania, rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia je aj tento daňovník povinný zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

 

Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie, použijú sa na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Správca dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa §79 daňového poriadku.

 

Príklad č. 7

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 do 30.04.2019. Do lehoty na podanie tohto daňového priznania neplatil preddavky na daň. Ak daňovníkovi z výšky daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 vyplýva platenie mesačných preddavkov na daň v roku 2019,  v akej lehote je povinný doplatiť preddavky na daň za január až apríl 2019?

Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 je daňovník povinný preddavky na daň platené do lehoty na jeho podanie vysporiadať tak, aby ich výška zodpovedala preddavkom na daň vypočítaným z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Ak dovtedy platené preddavky na daň (aj nulové) vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti sú nižšie ako suma preddavkov na daň vypočítaných z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (rok 2018), daňovník je povinný rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. v uvedenom prípade, keď mal daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.04.2019, vyrovnanie preddavkov na daň za január až apríl 2019 je splatné do 31.05.2019.

 

Ustanovenie §42 ods.9 ZDP stanovuje povinnosť zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania. Lehota na podanie daňového priznania je v súlade s §49 ods.2 ZDP tri kalendárne mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. V prípade, že posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, je daňovníkovi poskytnutá možnosť podania daňového priznania najbližší nasledujúci pracovný deň, pričom lehota na podanie daňového priznania je stále tri mesiace po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak vychádzame z týchto skutočností, daňovník je povinný preddavky na daň za I. štvrťrok 2019 vyrovnať do 30.04.2019, tzn. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

 

Ak má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 podľa §49 ods.3 pism. a)) alebo b) ZDP, napr. do 30.06.2019 [keďže 30.06.2019 je nedeľa, daňovník má povinnosť podať daňové priznanie do 01.07.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.06.2019)] a  je povinný vyrovnať preddavky na daň platené do 01.07.2019 do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 31.07.2019.

 

Príklad č. 8

Zdaňovacím obdobím daňovníka je kalendárny rok, daňovník má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 do 31.5.2019. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 (do 31.05.2019) platil štvrťročné preddavky na daň z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2017 vo výške 1 200 € (tzn. preddavok na daň za I. štvrťrok 2019 vo výške 1 200 €). Z výšky daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 vyplynula daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky na daň v roku 2019 vo výške 1 400 €. V akej lehote a v akej výške je daňovník povinný doplatiť preddavky na daň za január až máj 2019?

Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 vyplynula daňovníkovi povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 €, tzn. že v súlade s §42 ods.9 ZDP mu vznikla povinnosť zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. zaplatiť rozdiel na preddavkoch na daň vo výške 5 800 € (5 x 1 400 € – 1 200 €) v lehote do 01.07.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.06.2019).

 

4. Platenie preddavkov na daň novými daňovníkmi v  zdaňovacom období, v ktorom vznikli a v nasledujúcom zdaňovacom období

 

Daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol (úvodná veta §42 ods.4 ZDP).

Správca dane však môže daňovníkovi aj na obdobie po jeho vzniku v odôvodnených prípadoch určiť platenie  preddavkov na daň inak rozhodnutím podľa §42 ods.10 ZDP.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, v zdaňovacom období, v ktorom má byť podané daňové priznanie, do lehoty na jeho podanie neplatí preddavky na daň. Sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške vypočítanej z dane uvedenej v daňovom priznaní (§42 ods.8 ZDP).

 

Príklad č. 9

Podľa výpisu z Obchodného registra obchodná spoločnosť (s. r. o.) vznikla dňom 15.03.2018. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Ako bude táto spoločnosť platiť preddavky na daň v zdaňovacom v období, v ktorom vznikla a v nasledujúcom zdaňovacom období?

Vzhľadom k tomu, že ide o nového daňovníka – právnickú osobu, ktorá vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia a nie je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie, počas zdaňovacieho obdobia  roka 2018 (v období od 15.03.2018 do 31.12.2018) neplatí preddavky na daň.

V roku 2019 bude spoločnosť podávať daňové priznanie prvýkrát. Do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, tzn. do 01.04.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.03.2018), za predpokladu, že nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, preddavky na daň neplatí a sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 vyrovná v lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 01.04.2019 podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní v r. 1110 – Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň (§42 ods.5 a 8 ZDP). Pri výpočte preddavkov na daň postupuje podľa §42 ods.1 až 3 ZDP.

Po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 spoločnosť platí preddavky na daň podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018 (r. 1110), pričom z tejto dane platí preddavky na daň aj v roku 2020, a to až do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Príklad č. 10

Daňovník – právnická osoba vznikla v mesiaci apríl 2018. Lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 si predĺžila do 30.06.2019 [keďže 30.06.2019 je nedeľa, daňovník má povinnosť podať daňové priznanie do 01.07.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.06.2019)]. V daňovom priznaní vykázala daňovú povinnosť vo výške 5 250 € (v r. 500 vykázala základ dane znížený o odpočet daňovej straty vo výške 25 000 €). V akej výške bude daňovník platiť preddavky na daň v roku 2019? Je daňovník povinný doplatiť preddavky na daň splatné do lehoty na podanie daňového priznania a v akej lehote?

Daňovník v r. 1110 uvedie daň vo výške 5 250 €, ktorá mu zakladá v roku 2019 po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 312,50 € (1/4 z 5 250 €). Preddavky na daň splatné do lehoty na podanie daňového priznania, tzn. preddavky na daň za I. a II. štvrťrok 2019 vo výške 2 625 € (2 x 1 312,50 €) daňovník zaplatí spolu s daňovou povinnosťou v lehote na podanie daňového priznania, tzn. do 01.07.2019.

 

5. Platenie preddavkov na daň právnym nástupcom a pri zmene právnej formy daňovníka

 

Daňovník, ktorý počas roka zmenil právnu formu, pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zmene právnej formy [595/2003 Z.z. 42/4/a) ZDP].

Pri zmene právnej formy medzi kapitálovými obchodnými spoločnosťami (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) a družstvom nedochádza k zániku právnickej osoby a k vzniku novej právnickej osoby. Zdaňovacie obdobie daňovníka sa nemení, transformovaná spoločnosť pokračuje v platení preddavkov na daň počas celého zdaňovacieho obdobia. Rovnako sa postupuje aj pri zmene právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie na akciovú spoločnosť.

Pri zmenách verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti na kapitálové obchodné spoločnosti (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným) alebo družstvo uvedené v Obchodnom zákonníku, zmenou právnej formy dochádza aj k zmene spôsobu zdaňovania, kedy dochádza k ukončeniu zdaňovacieho obdobia a podaniu daňového priznania za zdaňovacie obdobie predchádzajúce tejto zmene.

 

Príklad č. 11

S. r. o. dňom 01.08.2018 zmenila právnu formu na k. s. a podľa §41 ods.7 ZDP za obdobie predchádzajúce tejto zmene, ktoré predstavuje časť kalendárneho roka (od 01.01.2018 do dňa, ktorý predchádza zápisu zmeny právnej formy v obchodnom registri, tzn. do 31.07.2018), v lehote podľa §49 ods.2 ZDP (do 31.10.2018) podala daňové priznanie. S. r. o. v období do 31.07.2018 platila štvrťročné preddavky na daň na základe daňovej povinnosti vykázanej v daňovom priznaní za rok 2017 uvedenej v r. 1110. Ako bude platiť preddavky na daň k. s.?

Podľa §42 ods.4 pism. a)) ZDP pri zmene právnej formy platí spoločnosť preddavky na daň ďalej z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k tejto zmene. Tzn., ak v roku 2018 došlo k zmene právnej formy s. r. o. na k. s., podanie daňového priznania k 31.10.2018 neovplyvňuje platenie preddavkov na daň, k. s. ďalej pokračuje v platení štvrťročných preddavkov na daň určených z daňovej povinnosti, ktorú vykázala s. r. o. za rok 2017. Z tejto daňovej povinnosti platí daňovník preddavky na daň aj v roku 2019 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.08.2018 do 31.12.2018.

K zmene pri platení preddavkov na daň k. s. dôjde až v roku 2019, po lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.08.2018 do 31.12.2018, kedy spoločnosť platí preddavky na daň podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní za predmetné zdaňovacie obdobie v r. 1110 (za predpokladu, že správca dane tejto spoločnosti neurčí rozhodnutím platenie preddavkov na daň inak).

 

Právny nástupca daňovníka zrušeného alebo zaniknutého bez likvidácie (splynutím, zlúčením alebo rozdelením) platí preddavky na daň podľa §42 ods.4 pism. b)) až d) ZDP.

 

Daňovník, ktorý počas roka

 • vznikol splynutím, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane daňovníkov zaniknutých splynutím za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníkov [§42 ods.4 pism. b) ZDP],
 • sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane o daňovníka zaniknutého zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka,

o daňovníka, s ktorým sa zlúčil zaniknutý daňovník, za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu [§42 ods.4 pism. c) ZDP],

 • vznikol rozdelením, platí preddavky na daň v pomernej výške vypočítanej z dane daňovníka zaniknutého rozdelením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku daňovníka, zodpovedajúcej pomeru vlastného imania zaniknutého daňovníka prevzatého daňovníkom vzniknutým rozdelením [§42 ods.4 pism. d) ZDP].

 

Daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období vznikol splynutím, rozdelením alebo zlúčením,  pokračuje v platení preddavkov na daň vo výške vypočítanej podľa §42 ods.4 pism. b) až d) ZDP, a to až do lehoty na podanie daňového priznania.

 

Príklad č. 12

Spoločnosť A sa k 10.08.2018 (rozhodný deň)  zlúčila so spoločnosťou B, ktorá sa dňom zlúčenia zrušila, spoločnosť A je jej právnym nástupcom. Zdaňovacím obdobím daňovníkov je kalendárny rok. V spoločnosti A posledná známa daňová povinnosť na účely platenia preddavkov na daň uvedená v r. 1110 v daňovom priznaní za rok 2017 predstavovala sumu 22 000 €, na základe čoho jej vznikla v roku 2018 povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 833,33 € (1/12 z 22 000 €). V spoločnosti B posledná známa daňová povinnosť na účely platenia preddavkov na daň uvedená v r. 1110 v daňovom priznaní za rok 2017 predstavovala sumu 4 180 €, na základe čoho jej vznikla v roku 2018 povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1 045 € (1/4 zo 4 180 €). Ako budú platené a započítané preddavky na daň zaplatené po zlúčení daňovníkov?

Spoločnosť A (právny nástupca) podá daňové priznanie za spoločnosť B za zdaňovacie obdobie od 01.01.2018 do 09.08.2018 v lehote podľa §49 ods.2 ZDP, tzn. do 30.11.2018. Preddavky na daň zaplatené spoločnosťou B na toto obdobie [preddavok na daň za I. štvrťrok 2018 vo výške 1 045 € zaplatený do 03.04.2018 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.03.2018) a preddavok na daň za II. štvrťrok 2018 vo výške 1 045 € zaplatený do 02.07.2018 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.06.2018)] sa spoločnosti B započítajú na daň vypočítanú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.01.2018 do 09.08.2018.

Spoločnosť A v zdaňovacom období roka 2018 od začiatku zdaňovacieho obdobia do dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu platila mesačné preddavky na daň vo výške 1 833,33 €, tzn. 7 x 1 833,33 € za január až júl 2018.

V súlade s §42 ods.4 pism. c)) ZDP od rozhodného dňa (10.08.2018) spoločnosť A, ktorá sa zlúčila so spoločnosťou B, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2017 a daňovej povinnosti uvedenej spoločnosťou B v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2017, ktorá predstavuje sumu 26 180 € (22 000 € + 4 180 €), tzn. spoločnosti A vznikla od rozhodného dňa (10.08.2018) povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 181,66 € (1/12 z 26 180 €), tzn. 5 x 2 181,66 € za august až december 2018.

V súlade s §42 ods.7 ZDP (posledná veta) z tejto daňovej povinnosti platí spoločnosť A preddavky na daň aj v roku 2019 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 10.08.2018 do 31.12.2018, tzn. mesačné preddavky na daň vo výške 2 181,66 € (3 x 2 181,66 € za január až marec 2019) za predpokladu, že si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania.

 

6. Platenie preddavkov na daň pri zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok

 

Podľa §3 ods.6 a 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) daňovník môže zmeniť účtovné obdobie na hospodársky rok, a to na základe písomného oznámenia daňovému úradu doručenému v ustanovenej lehote. Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí účtovná jednotka uplatňovať minimálne jedno účtovné obdobie. Obdobne postupuje daňovník aj pri zmene hospodárskeho roka na kalendárny rok alebo pri zmene hospodárskeho roka na iný hospodársky rok.   

 

Ak v súlade so zákonom o účtovníctve došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím. Zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok sa považuje za samostatné zdaňovacie obdobie (§41 ods.11 ZDP). Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny v lehote podľa §49 ods.2 ZDP (§41 ods.10 ZDP).

 

V ZDP nie je osobitne upravené platenie preddavkov na daň pri zmene účtovného (zdaňovacieho) obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak. Vo všeobecnosti však možno primerane postupovať podľa jednotlivých odsekov §42 ZDP, ktoré upravujú platenie preddavkov na daň. Pri zmene zdaňovacieho obdobia, ktorým je hospodársky rok, sa obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok považuje za samostatné zdaňovacie obdobie, tzn. daňová povinnosť vykázaná za obdobie od začiatku kalendárneho roka do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na  hospodársky rok predstavuje daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

 

Vzhľadom k tomu, že v uvedených prípadoch možno predpokladať, že suma preddavkov na daň vypočítaných  na základe dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie podľa §41 ods.11 ZDP, ktoré je kratšie ako kalendárny rok, nebude zodpovedať očakávanej daňovej povinnosti, na ktorú sú preddavky na daň platené,  odporúčame, aby daňovník v týchto prípadoch požiadal správcu dane o stanovenie platenia preddavkov na daň inak (napr. podľa výšky dane, ktorá bola vypočítaná za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a ktorý bezprostredne predchádza obdobiu, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia  na hospodársky rok).

 

V súlade s §42 ods.2 ZDP u daňovníka so  zdaňovacím obdobím hospodársky rok je štvrťročný preddavok na daň splatný do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

 

Príklad č. 13

Spoločnosť (a. s.) oznámi v lehote do 15.05.2019 zmenu účtovného obdobia z  kalendárneho roka na hospodársky rok, ktorý začne od 01.06.2019 (tzn. hospodársky rok od 01.06.2019 do 31.05.2020). Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2017 spoločnosti nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2018 ani v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018 (za zdaňovacie obdobie roka 2017 vykázala daňovú stratu). Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2018, v ktorom v r. 1110 vykázala daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 24 000 €, vznikla spoločnosti povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 000 €. Daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za uvedené zdaňovacie obdobie. Tzn. podľa 42/9 ZDP spoločnosti vznikne povinnosť vyrovnať rozdiel na preddavkoch na daň za január až marec 2019 vo výške 6 000 € (3 x 2 000 €) do 30.04.2019 a povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 000 € v apríli a máji 2019 (2 x 2000 €). Na základe daňového priznania za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka 2019 do dňa predchádzajúceho zmene zdaňovacieho obdobia na hospodársky rok, tzn. za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019, ktorého lehota na podanie je do 02.09.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.08.2019), jej vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 800 € (v r. 1110 vykázala daň na účely určenia výšky preddavkov na daň vo výške 11 200 €).

 • A Ako má spoločnosť platiť preddavky na daň počas hospodárskeho roka?
 • B ktorom daňovom priznaní si spoločnosť započíta na úhradu dane preddavky na daň zaplatené za mesiace január až máj 2019?
 • C Podliehajú preddavky na daň zaplatené v hospodárskom roku do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 vysporiadaniu?

 

A. Spoločnosť v hospodárskom roku od 01.06.2019 do 31.05.2020 platí preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019), tzn. do 02.09.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.08.2019), z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2018, tzn. z daňovej povinnosti 24 000 €. Na základe tejto daňovej povinnosti jej v súlade s §42 ods.1 ZDP vznikla povinnosť platiť mesačné preddavky na daň vo výške 2 000 € za jún 2019 [splatný 01.07.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.06.2019)], júl 2019 (splatný 31.07.2019) a august 2019 [splatný 02.09.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.08.2019)], tzn. spolu 6 000 € (3 x 2 000 €).

Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 spoločnosť platí preddavky na daň na základe dane uvedenej v tomto daňovom priznaní. Zo zadania prikladu vyplýva, že jej vznikla povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 800 €. Podľa §42 ods.2 ZDP u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok je štvrťročný preddavok na daň splatný do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka, tzn. v tomto prípade do 02.12.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 30.11.2019), 29.02.2020 a 01.06.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.05.2020), tzn. spolu 8 400 € (3 x 2 800 €).

 

B. Spoločnosť si započíta zaplatené vyrovnanie preddavkov na daň za január až marec 2019 vo výške 6 000 € a zaplatené preddavky na daň za apríl a máj 2019 vo výške 4 000 € na úhradu daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019. [Daňová povinnosť v r. 800 daňového priznania je vo výške 11 200 €, úhrn preddavkov zaplatených na zdaňovacie obdobie podľa §42 a §51c ods.1 ZDP v r. 1010 je vo výške 10 000 €, tzn. spoločnosti vznikne povinnosť doplatiť v lehote na podanie daňového priznania za obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 daň vo výške 1 200 € (r. 1100 daňového priznania)].

 

C. V hospodárskom roku od 01.06.2019 do 31.05.2020 preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019), tzn. mesačné preddavky na daň vo výške 2 000 € za jún až august 2019, ktoré sú splatné do 01.07.2019 (najbližší pracovný deň po 30.06.2019), 31.07.2019 a 02.09.2019 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.08.2019), spoločnosť vysporiada podľa výšky dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie od 01.01.2019 do 31.05.2019 podľa §42 ods.9 ZDP. Spoločnosti k 01.07.2019 vznikne záporný predpis vyrovnania vo výške 3 200 € [k 01.07.2019, kedy je splatný preddavok za I. štvrťrok hospodárskeho roka od 01.06.2019 do 31.05.2020, má spoločnosť zaplatené na preddavkoch na daň sumu 6 000 € (3 x 2 000 €) a na základe dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie má mať predpísaný preddavok na daň za I. štvrťrok hospodárskeho roka vo výške 2 800 €)]. Keďže zaplatené preddavky na daň sú vyššie, použijú sa na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia. Na postup správcu dane pri vrátení preddavkov na daň na základe žiadosti daňovníka sa použijú ustanovenia daňového poriadku.

Ak by tieto zaplatené preddavky na daň boli nižšie, ako vyplýva z výpočtu podľa daňového priznania, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň by bola spoločnosť povinná zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, tzn. v uvedenom prípade do 30.09.2019.

7. Platenie preddavkov na daň na základe rozhodnutia správcu dane – preddavky na daň inak

 

Podľa §42 ods.10 ZDP správca dane môže na základe žiadosti daňovníka alebo z vlastného podnetu rozhodnutím zmeniť preddavky na daň platené podľa pravidiel upravených ZDP, a to ak ide o:

 • prípady, kedy daňovník preddavky na daň neplatí a ak ide o platenie preddavkov na daň u novovzniknutých daňovníkov,
 • prípady, kedy daň uvedená v daňovom priznaní, na ktorej základe sú platené preddavky na daň, bola zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) alebo dodatočným daňovým priznaním (podanie dodatočného daňového priznania u právnickej osoby nezakladá povinnosť upraviť platenie preddavkov na daň).

Správca dane môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň inak aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v ustanovení §42 ods.10 ZDP.

 

8. Započítanie preddavkov na daň na úhradu dane uvedenú v daňovom priznaní

 

Podľa §51c ods.1 ZDP sa preddavky na daň platia v eurách a po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. 

 

V daňovom priznaní v časti – Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu, v riadku 1010 – Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa §42 a §51c ods.1 ZDP (do lehoty na podanie daňového priznania) sa v súlade s poučením na vyplnenie daňového priznania uvádza suma preddavkov na daň zaplatených v zdaňovacom období podľa §42 a §51c ods.1 ZDP (znížená o časť prevyšujúcu preddavky na daň zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti podľa §42 ods.9 ZDP). Do tejto sumy sa započítavajú aj preddavky na daň, ktoré daňovník uhradil po skončení zdaňovacieho obdobia, najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, ak sa vzťahujú k daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva (napr. preddavok splatný v decembri 2018, ktorý daňovník uhradil až vo februári 2019). Súčasťou tejto sumy je aj preplatok, ak bol použitý na úhradu preddavkov na daň podľa §79 daňového poriadku. Do tejto sumy sa nezapočítavajú preddavky na daň platené daňovníkom na budúce zdaňovacie obdobie do lehoty na podania daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, napr. mesačné preddavky na daň platené za január, február a marec 2019, ktoré sa zahrnú do sumy preddavkov na daň zaplatených na zdaňovacie obdobie roka 2019.

 

Ak z podaného daňového priznania vyplynie, že daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie je vyššia ako preddavky na daň zaplatené v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré boli platené, daňovník je povinný daň doplatiť v lehote na podanie daňového priznania, za predpokladu, že daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tzn. za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2018, do 01.04.2019 (najbližší pracovný deň po 31.03.2019).

Ak daňová povinnosť uvedená v daňovom priznaní je nižšia ako zaplatené preddavky na daň, daňovníkovi vznikne daňový preplatok a daňovník môže požiadať o jeho vrátenie. Pri vrátení preplatku na dani správca dane postupuje podľa §79 daňového poriadku.

 

9.  Vrátenie preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň

 

Správca dane vráti do 30 dní odo dňa podania žiadosti daňovníka

 • zaplatené preddavky na daň, ak daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň podľa ZDP alebo
 • rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak daňovník zaplatil preddavky na daň v sume vyššej, akú bol povinný zaplatiť podľa ZDP.

 

Pri vrátení preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň správca dane použije postup podľa §79 daňového poriadku.

Upozornenie: Na rozdiel od možnosti vrátenia preddavkov na daň zaplatených do lehoty na podanie daňového priznania podľa §42 ods.9 ZDP, ustanovenie §42 ods.12 ZDP umožňuje vrátenie zaplatených preddavkov na daň alebo rozdielu zaplatených preddavkov na daň na žiadosť daňovníka v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak boli zaplatené bez právneho dôvodu (nad rámec ustanovení §42 ZDP) alebo boli zaplatené vo vyššej sume, akú bol daňovník povinný platiť podľa ZDP. Pri vrátení takto vzniknutého preplatku správca dane postupuje podľa §79 daňového poriadku.

 

Záverečné ustanovenia

 

Do tohto metodického pokynu sú prevzaté všetky časti metodického pokynu k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby od 01.01.2018 IRA č. 88/2017, ktoré sú aktuálne aj po 01.01.2019.

Zrušuje sa IRA č. 88/2017 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2018.

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Odbor daňovej metodiky

December 2018

Prílohy

 

Autor článku

Pridaj komentár