Kto povinne zostavuje – prehľad o peňažných tokoch (výkaz CF) ?

Aký je obsah účtovnej závierky obchodnej spoločnosti ? Sú predmetom overenia audítorom aj poznámky k účtovnej závierke a prehľad o peňažných tokoch (výkaz cash-flow) ? Je výkaz CF povinný ?

Podľa §17 ods.3 zákona o účtovníctve účtovná závierka v podvojnom účtovníctve obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát (výsledovku) a poznámky. Súvaha a výkaz ziskov a strát sú účtovné výkazy, ktorí predstavujú číselné (numerické) zobrazenie ekonomiky podniku na základe riadne vedeného účtovníctva. Podkladom sú jednotlivé účty a ich kumulácie. Pritom súvaha predstavuje zobrazenie majetku a záväzkov podniku; je členená na aktíva a pasíva. Výsledovka predstavuje zobrazenie výkonnosti podniku; je členená na náklady a výnosy podniku. Rozdiel nákladov a výnosov je výsledok hospodárenia – zisk, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.