Finančný majetok – účtovné a daňové súvislosti

ÚČTOVNÉ SÚVISLOSTI
Podľa § 17 ods. 3 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov obsahuje účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva tri súčasti – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky. Majetková pozícia podniku sa meria v súvahe, výsledková (výkonnostná) pozícia podniku sa meria vo výkaze ziskov a strát. Poznámky, ako tretia súčasť účtovnej závierky, sú miestom, kde sa prezentujú ďalšie údaje a komentár účtovnej politiky konkrétnej účtovnej jednotky.

Súvaha obsahuje formy majetku (aktíva) a zdroje krytia toho istého majetku (pasíva). Finančný majetok sa v súvahe vykazuje v časovom členení ako dlhodobý finančný majetok a krátkodobý finančný majetok. Pravidlá klasifikácie majetku upravuje Opatrenie MF SR č.23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (postupy účtovania). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.