Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
11/01/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
  • Mení (novelizuje) zákon 289/2008 Z.z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Číslo: 9/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2019-04-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/9

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy