Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
01/06/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 120/2024 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2024-06-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/120

24/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 530/2011 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Číslo: 114/2024 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

Dátum účinnosti od: 2024-06-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/114

20/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník
 • Mení (novelizuje) zákon 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 105/2024 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2024-06-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/105

17/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 98/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
 • Mení (novelizuje) zákon 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
 • Mení (novelizuje) zákon 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • Mení (novelizuje) zákon 609/2007 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
 • Mení (novelizuje) zákon 289/2008 Z.z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 530/2011 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Číslo: 102/2024 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2024-05-17

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/102

17/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 18/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách

Číslo: 104/2024 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. októbra 2023 č. MF/006608/2023-77, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2024-05-17

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/104

09/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 92/2024 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2024-05-09

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/92

09/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 90/2024 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 35/2024 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2024-05-09

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/90

07/05/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Mení (novelizuje) zákon 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 87/2024 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2024-05-15

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/87

18/04/2024
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách

Číslo: 73/2024 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Dátum účinnosti od: 2024-05-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2024/73

  Upozornite ma na nové zmeny