Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
21/09/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 366/2023 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Dátum účinnosti od: 2023-10-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/366

18/08/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
 • Mení (novelizuje) zákon 18/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách

Číslo: 332/2023 Z. z.

Názov: Zákon o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2024-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/332

18/08/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 331/2023 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2024-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/331

01/08/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 315/2023 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2024-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/315

21/07/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 18/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách

Číslo: 296/2023 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2023-08-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/296

13/07/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 274/2023 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2023-08-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/274

30/06/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách

Číslo: 247/2023 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Dátum účinnosti od: 2023-07-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/247

30/06/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 309/2009 Z.z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 246/2023 Z. z.

Názov: Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania vybraných regulovaných činností v elektroenergetike

Dátum účinnosti od: 2023-07-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/246

22/06/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 229/2023 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov

Dátum účinnosti od: 2023-06-22

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/229

  Upozornite ma na nové zmeny