Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
01/02/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 34/2023 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2023-02-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/34

28/01/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 18/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách

Číslo: 30/2023 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 25. januára 2023 č. S11615-2023-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2023-01-28

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/30

10/01/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Mení (novelizuje) zákon 530/2011 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Číslo: 9/2023 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2023-02-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/9

04/01/2023
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo: 2/2023 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2023-02-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2023/2

29/12/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 512/2022 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 145/2018 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2023-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/512

28/12/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 309/2009 Z.z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 504/2022 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 373/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení vyhlášky č. 216/2017 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2023-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/504

23/12/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 488/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2023-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/488

22/12/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 484/2022 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva financií SR zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Dátum účinnosti od: 2022-12-22

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/484

22/12/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 485/2022 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-336, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy

Dátum účinnosti od: 2022-12-22

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/485

  Upozornite ma na nové zmeny