Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
27/11/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 361/2014 Z.z. Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 339/2020 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2020-12-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/339

13/11/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 309/2009 Z.z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 316/2020 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení vyhlášky č. 191/2017 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2020-11-15

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/316

11/11/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 312/2020 Z. z.

Názov: Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2021-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/312

10/11/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 310/2020 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/310

09/10/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 455/1991 Z.z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Číslo: 279/2020 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2020-11-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/279

29/09/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Mení (novelizuje) zákon 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 264/2020 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2020-09-29

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/264

18/08/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 530/2011 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Číslo: 226/2020 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 538/2011 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2020-08-25

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/226

21/07/2020
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 196/2020 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2020-07-21

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2020/196

  Upozornite ma na nové zmeny