Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
26/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 89/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-02-26

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/89

26/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 88/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie

Dátum účinnosti od: 2021-02-26

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/88

25/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 87/2021 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa dopĺňa opatrenie z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Dátum účinnosti od: 2021-02-25

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/87

19/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 455/1991 Z.z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Číslo: 75/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2021-02-19

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/75

12/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 57/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-02-12

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/57

12/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 56/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam

Dátum účinnosti od: 2021-02-12

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/56

06/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 45/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-02-06

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/45

06/02/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 47/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-02-06

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/47

29/01/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 31/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-01-29

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/31

19/01/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 9/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

Dátum účinnosti od: 2021-01-19

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/9

  Upozornite ma na nové zmeny