Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
28/09/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 98/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Číslo: 317/2022 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 441/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu

Dátum účinnosti od: 2022-10-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/317

27/08/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Číslo: 301/2022 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023

Dátum účinnosti od: 2022-08-27

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/301

06/08/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách

Číslo: 282/2022 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Dátum účinnosti od: 2022-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/282

23/07/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 270/2022 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 520/2021 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/2022 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2022-08-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/270

19/07/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 253/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2022-07-19

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/253

12/07/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 455/1991 Z.z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
 • Mení (novelizuje) zákon 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve
 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Mení (novelizuje) zákon 309/2009 Z.z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 530/2011 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Číslo: 249/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

Dátum účinnosti od: 2022-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/249

12/07/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 442/2012 Z.z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní

Číslo: 250/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2023-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/250

09/07/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 246/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2022-08-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/246

  Upozornite ma na nové zmeny