Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
21/01/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 16/2022 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2022-01-21

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/16

14/01/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 8/2022 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 552/2021 Z. z. o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

Dátum účinnosti od: 2022-01-15

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/8

31/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 552/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov

Dátum účinnosti od: 2021-12-31

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/552

30/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
  • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 540/2021 Z. z.

Názov: Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2022-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/540

30/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 544/2021 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Dátum účinnosti od: 2022-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/544

29/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 532/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2021-12-30

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/532

28/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve

Číslo: 530/2021 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 9. decembra 2021 č. MF/011078/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-12-28

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/530

23/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 517/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-12-23

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/517

22/12/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 530/2011 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Číslo: 511/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2023-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/511

  Upozornite ma na nové zmeny