Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
21/10/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 378/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2022-01-17

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/378

21/10/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 379/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-10-21

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/379

20/10/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 373/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-11-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/373

20/10/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 372/2021 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2021-11-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/372

20/10/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 377/2021 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

Dátum účinnosti od: 2021-12-31

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/377

07/10/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Číslo: 353/2021 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022

Dátum účinnosti od: 2021-10-07

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/353

31/08/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 330/2021 Z. z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti

Dátum účinnosti od: 2021-08-31

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/330

27/08/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 327/2021 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Dátum účinnosti od: 2021-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/327

25/08/2021
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 309/2009 Z.z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 326/2021 Z. z.

Názov: Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2021-08-25

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2021/326

  Upozornite ma na nové zmeny