Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
25/06/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 227/2022 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Dátum účinnosti od: 2022-07-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/227

22/06/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 18/1996 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách
 • Mení (novelizuje) zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Mení (novelizuje) zákon 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty

Číslo: 222/2022 Z. z.

Názov: Zákon o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2022-07-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/222

24/05/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 181/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2022-07-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/181

24/05/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 180/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2023-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/180

24/05/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo: 178/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2022-06-15

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/178

20/05/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 67/2020 Z.z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Číslo: 169/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2022-05-20

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/169

11/05/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 156/2022 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení vyhlášky č. 327/2021 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2022-05-15

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/156

13/04/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 125/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2022-04-13

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/125

13/04/2022
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 122/2022 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2022-05-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2022/122

  Upozornite ma na nové zmeny