Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
10/11/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 267/2017 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2018-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/267

08/11/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

Číslo: 264/2017 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2017-11-08

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/264

29/09/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 227/2017 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018

Dátum účinnosti od: 2018-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/227

18/07/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 190/2017 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní

Dátum účinnosti od: 2017-07-18

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/190

30/06/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 173/2017 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Dátum účinnosti od: 2017-07-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/173

15/04/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 81/2017 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2017-05-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/81

  Upozornite ma na nové zmeny