Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
14/10/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 • Mení (novelizuje) zákon 283/2002 Z.z. Zákon o cestovných náhradách

Číslo: 307/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2020-07-30

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/307

23/08/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 265/2019 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

Dátum účinnosti od: 2019-10-31

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/265

31/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 233/2019 Z. z.

Názov: Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2020-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/233

31/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 234/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2020-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/234

22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 455/1991 Z.z. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Číslo: 221/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/221

22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 225/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/225

22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 601/2003 Z.z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 226/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/226

22/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

 • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov
 • Mení (novelizuje) zákon 5/2004 Z.z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 223/2019 Z. z.

Názov: Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2019-09-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/223

  Upozornite ma na nové zmeny