§80 Súhrnný výkaz – komentár DPH

Účinnosť článku (od 1 Jan, 2018 - *) 
Tento článok obsahuje komentár k §80 Zákona o dani z pridanej hodnoty, príklady a súdne rozhodnutia. Celý obsah komentára k dani z pridanej hodnoty nájdete tu.

Podávanie súhrnného výkazu platiteľom dane

Účelom podávania súhrnného výkazu je získať od podnikateľov informácie o dodávkach tovaru z tuzemska do iného členského štátu s oslobodením od dane a poskytnúť tieto informácie príslušným daňovým správam jednotlivých členských štátov EÚ na využitie pri daňovej kontrole u osôb, ktoré tento tovar nadobudli a mali povinnosť priznať a zaplatiť z tohto tovaru daň.

Nadväzne na nové pravidlá o určení miesta dodania služby sa od 1. januára 2010 v súhrnnom výkaze uvádzajú okrem údajov o dodávke tovarov aj údaje o poskytnutí služieb s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa §15 ods.1 zákona o DPH, pri ktorých prechádza daňová povinnosť na príjemcu služby v inom členskom štáte. To znamená, že podávanie súhrnných výkazov sa týka nielen dodávok tovarov, ale aj dodávok služieb do iného členského štátu.

Podľa §80 ods.1 zákona o DPH je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz, ak v kalendárnom mesiaci

 • dodal tovar oslobodený od dane podľa §43 ods.1 zákona o DPH z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, alebo
 • premiestnil tovar, ktorý je v jeho vlastníctve a ktorý je oslobodený od dane podľa §43 ods.4 zákona o DPH, z tuzemska do iného členského štátu na účely jeho podnikania v tomto členskom štáte alebo
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa §45 zákona o DPH alebo
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

Podľa §15 ods.1 zákona o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň; ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Toto všeobecné pravidlo určenia miesta dodania služby medzi zdaniteľnými osobami platí pre všetky dodávané služby okrem služieb, ktoré sú ustanovené v §16 ods.1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH.

Príklad

Podanie súhrnného výkazu po dodaní služby

Platiteľ dane poskytol v mesiaci júl reklamnú službu českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Českej republike. Český podnikateľ si službu objednal zo svojho sídla, ktoré má v Českej republike. Miesto dodania služby je podľa §15 ods.1 zákona o DPH v Českej republike. Platiteľ dane fakturuje službu v cene bez dane, pretože osobou povinnou platiť daň v Českej republike je český podnikateľ. Platiteľ dane uvedie dodanie služby v súhrnnom výkaze podanom v tuzemsku za obdobie, v ktorom vznikla príjemcovi služby daňová povinnosť (je to deň dodania služby). V súhrnnom výkaze sa uvedie identifikačné číslo DPH príjemcu služby a hodnota poskytnutej služby. V daňovom priznaní podanom v tuzemsku sa toto dodanie služby neuvádza.

Podľa §80 ods.1 zákona o DPH je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, okrem prípadu, ak hodnota tovarov dodaných z tuzemska do iného členského štátu podľa §43 ods.1 zákona o DPH, vrátane premiestnenia tovaru podľa §43 ods.4 zákona o DPH a tovaru dodaného v rámci trojstranného obchodu v pozícii druhého dodávateľa (prvý odberateľ), nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur (80/2 zákona o DPH).

 

 

Príklad Podávanie súhrnného výkazu mesačne

Platiteľ dane v januári začal dodávať tovar s oslobodením od dane do iných členských štátov a v mesiaci január dodal tovar v hodnote 70 000 eur. Platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz za január.

Následne platiteľ dane podáva mesačné súhrnné výkazy až do času, kým nesplní podmienku, že hodnota tovarov dodaných do iných členských štátov s oslobodením od dane nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v každom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur. Po splnení týchto podmienok môže podávať súhrnný výkaz štvrťročne.

 

Do hodnoty 50 000 eur sa nezahŕňa hodnota dodaných služieb. Ak platiteľ dane dodáva len služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, pretože hodnota tovarov je v danom prípade nula.

 

Ak hodnota dodaných tovarov uvedených v §80 ods.1 pism. a)  až c) zákona o DPH presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur, platiteľ dane nemôže súhrnný výkaz podať za kalendárny štvrťrok. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota dodaných tovarov presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur. V takomto prípade je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

 

Príklad

Kedy musím podávať súhrnný výkaz mesačne a kedy môžem podávať znova kvartálne?

Platiteľ dane dodal v októbri tovar pre rakúskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Rakúsku v hodnote 20 000 eur a pre maďarského podnikateľa identifikovaného pre daň v Maďarsku v hodnote 23 000 eur. V novembri dodal tovar pre nemeckého podnikateľa identifikovaného pre daň v Nemecku v hodnote 15 000 eur. Po skončení mesiaca november hodnota dodaných tovarov za mesiace október a november predstavuje 58 000 eur.

Keďže sa presiahla hodnota 50 000 eur, platiteľ dane je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac IV. štvrťroka, t. j. samostatne za kalendárny mesiac október a samostatne za kalendárny mesiac november v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov presiahla 50 000 eur §80 ods.1 pism. a), teda do 25. decembra.

Ak hodnota dodaných tovarov presiahla v niektorom z kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur, možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prichádza do úvahy najskôr po uplynutí ďalších štyroch kalendárnych štvrťrokov.

 

 

Príklad Možnosť podávať súhrnný výkaz štvrťročne

Platiteľ dane podal za I. štvrťrok súhrnný výkaz do 25. apríla, keďže hodnota tovarov dodaných podľa §43 zákona o DPH dosiahla v tomto štvrťroku 25 000 eur. V rámci II. štvrťroka platiteľ dane podával súhrnný výkaz za jednotlivé kalendárne mesiace, pretože v mesiaci apríl dodal tovar do iného členského štátu oslobodený od dane v celkovej hodnote 100 000 eur.

Opätovne podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok bude platiteľ dane môcť najskôr až za III. štvrťrok nasledujúceho kalendárneho roka za podmienky, ak hodnota dodaných tovarov do iného členského štátu nepresiahne v tomto kalendárnom štvrťroku a v každom zo štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur.

 

Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu, nepremiestnil tovar z tuzemska do iného členského štátu, nezúčastnil sa na trojstrannom obchode ako druhý dodávateľ (prvý odberateľ) a zároveň nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH, súhrnný výkaz nepodáva.

 

Podávanie súhrnného výkazu zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom dane

Povinnosť podať súhrnný výkaz zdaniteľnou osobou registrovanou pre daň podľa §7 alebo §7a zákona o DPH (táto osoba nie je platiteľom dane), ak poskytla služby s miestom dodania podľa §15 ods.1 zákona o DPH v inom členskom štáte zdaniteľným osobám a nezdaniteľným právnickým osobám identifikovaným pre DPH, ktoré sú osobou povinnou platiť daň, sa zaviedla s účinnosťou od 1. januára 2010. Tieto osoby sú povinné podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodali službu uvedenú v 222/2004 Z.z. §80 ods.1 písm. d) zákona o DPH.

Aby bolo možné poskytovať medzi členskými štátmi informácie o dodávkach služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH, je od 1. januára 2010 ustanovená povinná registrácia pre DPH aj pre zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, ak prijímajú službu od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej sú povinné platiť daň podľa §69 ods.3 zákona o DPH, alebo dodávajú službu, pri ktorej je miesto dodania podľa §15 ods.1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby.

Povinnosť registrácie podľa 222/2004 Z.z. §7a zákona o DPH majú zdaniteľné osoby, ktoré nie sú platiteľom dane, a ktoré majú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiavajú. Ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 zákona o DPH, žiadosť o registráciu pre daň podľa §7a zákona o DPH nepodáva.

 

Príklad

Podanie súhrnného výkazu zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom dane

Podnikateľ so sídlom v Nitre nie je platiteľom dane a nie je ani registrovaný pre daň podľa §7 zákona o DPH, keďže nenadobúda tovar z iného členského štátu. Na základe dohody s podnikateľom, ktorý má sídlo a je identifikovaný pre daň v Poľsku, má zámer poskytnúť mu nájom stavebného stroja na obdobie 12 mesiacov. Miesto dodania služby bude v Poľsku a osobou povinnou platiť daň bude poľský podnikateľ.

Slovenský podnikateľ musí ešte pred dodaním služby požiadať daňový úrad o registráciu pre daň podľa §7a zákona o DPH. Službu fakturuje v cene bez dane a dodanie služby uvádza v súhrnnom výkaze, ktorý podá za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodá službu. Ak sa dodanie služby uskutočňuje opakovane, slovenský podnikateľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom je deň dodania služby podľa §19 ods.3 zákona o DPH.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 alebo §7a zákona o DPH nedodá v príslušnom kalendárnom štvrťroku službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca služby, súhrnný výkaz nepodáva.

 

Od 1. januára 2018 sú osoby registrované pre daň podľa § 7 a 7a zákona o DPH, ktoré sa zúčastnia na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, povinné podávať súhrnný výkaz, pričom obdobie, za ktoré budú podávať súhrnný výkaz, sa ustanovuje rovnako ako u platiteľov dane, ktorí dodávajú tovar do iných členských štátov resp., ktorí sa zúčastňujú na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ.

Lehota na podanie súhrnného výkazu

Podľa 222/2004 Z.z. §80 ods.9 zákona o DPH je lehota na podanie súhrnného výkazu do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré je povinnosť podať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz je možné podať len elektronickými prostriedkami. Takto podávaný súhrnný výkaz musí byť buď podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, musí mať uzavretú s daňovým úradom písomnú dohodu ohľadne náležitosti elektronického doručovania, spôsobu overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a preukazovania doručenia, v zmysle ktorej bude postupovať. Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Vykazovanie údajov v súhrnnom výkaze

Podľa 222/2004 Z.z. §80 ods.4 zákona o DPH sa v súhrnnom výkaze uvádza identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá súhrnný výkaz podáva, a ďalej

a) pri tovare

 • identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru z iného členského štátu, pod ktorým mu bol tovar dodaný podľa §43 ods.1 zákona o DPH, a celková hodnota dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne,
 • identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ dane pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru premiestneného z tuzemska podľa §43 ods.4 zákona o DPH, a hodnota tovaru zodpovedajúca základu dane podľa §22 ods.6 zákona o DPH,
 • identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru dodaného v rámci trojstranného obchodu, a hodnota tovaru dodaného druhému odberateľovi,
 • kód 1 len v prípade dodania tovaru druhému odberateľovi v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu; ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu,

b) pri službe s miestom dodania podľa §15 ods.1 zákona o DPH v inom členskom štáte, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,

 • identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, a celková hodnota dodaných služieb pre každého príjemcu služby osobitne,
 • kód 2, ktorý bude charakterizovať v súhrnnom výkaze dodanie služby.

Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.

 

Príklad – vyplnenie súhrnného výkazu

Platiteľ dane dodal v októbri tovar pre belgického podnikateľa identifikovaného pre daň v Belgicku (identifikačné číslo DPH – BE1212121111) v hodnote 10 000 eur a v mesiaci december v hodnote 17 000 eur. V mesiaci november dodal tovar pre dánskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Dánsku (identifikačné číslo DPH – DK88888888), ktorý je druhým odberateľom v rámci trojstranného obchodu, v hodnote 20 000 eur. Okrem toho v mesiaci december dodal poradenskú službu českému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Českej republike (identifikačné číslo DPH – CZ 333333333) v hodnote 30 000 eur.

Celková hodnota dodaných tovarov do iného členského štátu v IV. štvrťroku je v sume 47 000 eur. V súhrnnom výkaze podanom za IV. štvrťrok platiteľ dane uvedie nasledovné údaje:

– identifikačné číslo DPH nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby

– hodnotu tovarov a služieb (v eurách)

– kód 1 alebo 2,

konkrétne:

BE1212121111 27 000

DK88888888 20 000 kód 1

CZ333333333 30 000 kód 2.

 

Podľa 222/2004 Z.z. §80 ods.5 zákona o DPH sa v súhrnnom výkaze neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby. To znamená, že ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 alebo §7a zákona o DPH dodajú v príslušnom období len služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH, ktoré sú oslobodené od dane, nie sú povinní podať súhrnný výkaz.

 

Príklad

Nemecký podnikateľ identifikovaný pre daň v Nemecku si objednal u slovenského platiteľa dane prepravu tovaru z Nemecka na Ukrajinu. Miesto dodania prepravnej služby je v Nemecku. Podľa článku 146/1 písm. e) smernice Rady 2006/112/ES členské štáty oslobodia od dane poskytovanie služieb vrátane prepravných a doplnkových transakcií, ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru. Keďže sú prepravné služby priamo spojené s vývozom tovaru oslobodené od dane podľa ustanovenia nemeckého zákona o DPH, ktoré zodpovedá cit. ustanoveniu smernice a §47 ods.6 slovenského zákona o DPH, platiteľ dane neuvedie tieto služby v súhrnnom výkaze. Nemecký podnikateľ nie je povinný v Nemecku platiť daň z prijatej služby prepravy, pretože ide o službu oslobodenú od dane.

 

Podľa 222/2004 Z.z. §80 ods.6 zákona o DPH sa hodnota

 • dodaného tovaru oslobodeného od dane podľa §43 ods.1 a 4 zákona o DPH,
 • dodaného tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu a
 • dodaných služieb s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,

uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Pri dodaní tovaru podľa §43 ods.1 a 4 zákona o DPH sa daňová povinnosť určí podľa §19 ods.8 zákona o DPH.

Pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby (§ 19/2 zákona o DPH) a taktiež dňom prijatia platby pred dodaním služby (§ 19/4 zákona o DPH). Ak sa služba dodáva čiastkovo alebo opakovane, deň dodania je ustanovený v §19 ods.3 zákona o DPH.

Príklad Podanie súhrnného výkazu

Platiteľ dane vykonáva pre podnikateľa identifikovaného pre daň v Poľsku prieskum trhu. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní služby a poľský podnikateľ sa zaviazal zaplatiť za každý kalendárny štvrťrok protihodnotu vo výške 1 500 eur. Opakovane poskytovaná služba sa považuje za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane dodávanú službu vzťahuje a týmto dňom vzniká daňová povinnosť z dodanej služby. Platiteľ dane uvedie službu v súhrnnom výkaze v mesiacoch marec, jún, september a december alebo v jednotlivých štvrťrokoch, ak obdobím, za ktoré podáva súhrnný výkaz, je kalendárny štvrťrok.

 

Ak je pred dodaním služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH prijatá platba, daňová povinnosť vzniká z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19/4 zákona o DPH). To znamená, že pri vykazovaní služieb v súhrnnom výkaze sa bude brať do úvahy aj vznik daňovej povinnosti podľa §19 ods.4 zákona o DPH. Z článkov 65 a 66 smernice 2006/112/ES doplnenej smernicou 2008/117/ES vyplýva, že ak je platba prijatá pred poskytnutím služby s miestom dodania v inom členskom štáte, za ktorú je povinný platiť daň príjemca služby, daňová povinnosť vzniká z prijatej sumy prijatím platby. To znamená, že vznik daňovej povinnosti sa v danom prípade posudzuje rovnako v každom členskom štáte.

 

Príklad

Podanie súhrnného výkazu pri platbe pred dodaním služby

Rakúsky podnikateľ identifikovaný pre daň v Rakúsku si objednal u platiteľa dane opravu stroja. Dňa 14. októbra zaplatil preddavok na dodanie služby vo výške 30 % dohodnutej protihodnoty. Služba bola poskytnutá dňa 7. novembra. Miesto dodania služby je v Rakúsku a osobou povinnou platiť daň je rakúsky podnikateľ. Ak je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz mesačne, uvedie hodnotu dodanej služby vo výške 30 % dohodnutej protihodnoty v súhrnnom výkaze podanom za kalendárny mesiac október a vo výške ostávajúcej časti protihodnoty v súhrnnom výkaze podanom za kalendárny mesiac november.

Ak by bola dňa 14. októbra zaplatená celá dohodnutá protihodnota, dodanie služby sa v súhrnnom výkaze uvedie len za kalendárny mesiac október.

Ak slovenský platiteľ dane uskutoční v rámci trojstranného obchodu dodanie tovaru v inom členskom štáte ako prvý odberateľ (teda ako druhý dodávateľ) druhému odberateľovi, v súhrnnom výkaze podanom podľa §80 zákona o DPH sa toto dodanie tovaru uvádza za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z dodania tovaru druhému odberateľovi, na ktorého je prenesená daňová povinnosť z dodania tovaru.

Upozornenie: V zmysle predpisov platných v tuzemsku daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Ak prvý odberateľ prijme platbu pred dodaním tovaru druhému odberateľovi, daňová povinnosť by mala druhému odberateľovi vzniknúť z prijatej platby dňom prijatia platby. Smernica 2006/112/ES však v článku 66 uvádza, že členské štáty môžu odchylne od článkov 63, 64 a 65 ustanoviť, že pri niektorých transakciách alebo niektorých kategóriách zdaniteľných osôb daňová povinnosť vzniká najneskôr v deň vyhotovenia faktúry alebo najneskôr v deň prijatia platby alebo v stanovenej lehote po dni vzniku zdaniteľnej udalosti. Na základe uvedeného možno predpokladať, že v prípade dodania tovaru prvým odberateľom (druhým dodávateľom) druhému odberateľovi môže v členských štátoch, v ktorých je miesto dodania takto dodávaného tovaru, daňová povinnosť vznikať odlišne. Vzhľadom na túto skutočnosť finančná správa odporúča, aby platiteľ dane, ktorý sa zúčastnil trojstranného obchodu ako prvý odberateľ, uviedol hodnotu dodaného tovaru druhému odberateľovi v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom dodal tovar.

Ak dodávateľ služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, nemá do uplynutia lehoty na podanie súhrnného výkazu identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pričom príjemca služby ho informoval o tom, že požiadal o pridelenie identifikačného čísla pre daň, dodanie služby sa uvedie do súhrnného výkazu za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre daň príjemcovi služby pridelené (§80 ods.6 posledná veta zákona o DPH). Predmetná úprava nadväzuje na článok 18 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. V tomto článku sa uvádza, že pokiaľ poskytovateľ nemá informácie, ktoré svedčia o opaku, môže odberateľa usadeného v rámci Spoločenstva, ktorý je zdaniteľnou osobou a ktorému ešte nebolo pridelené identifikačné číslo pre DPH, považovať za zdaniteľnú osobu, ak ho odberateľ informoval o tom, že oň požiadal, a ak získa akýkoľvek iný dôkaz, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Týmto dôkazom môže byť napríklad potvrdenie daňovej správy členského štátu odberateľa, že je zdaniteľnou osobou alebo že odberateľ požiadal o vydanie identifikačného čísla pre DPH, alebo výpis z webovej stránky odberateľa, identifikácia odberateľa ako zdaniteľnej osoby na objednávkovom formulári alebo v zmluve, prípadne platba z podnikateľského účtu.

Ak v čase dodania služby odberateľ neposkytol dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte, v ktorom je usadený, ale informoval dodávateľa o tom, že požiadal o pridelenie identifikačného čísla pre DPH, a poskytovateľ si overil, že príjemca je zdaniteľnou osobou v zmysle §3 zákona o DPH alebo sa považuje za zdaniteľnú osobu podľa §15 ods.4 zákona o DPH, dodanie služby s miestom dodania podľa §15 ods.1 zákona o DPH, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, dodávateľ fakturuje v cene bez DPH. Dodávateľ služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa §15 ods.1 zákona o DPH neuvádza túto službu v daňovom priznaní, ale je povinný uviesť dodanie služby v súhrnnom výkaze. Ak do lehoty na podanie súhrnného výkazu poskytovateľ služby nemá k dispozícii identifikačné číslo odberateľa služby pridelené príslušným členským štátom, v zmysle zákona o DPH poskytovateľ služby uvedie dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, v súhrnnom výkaze podanom za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre daň príjemcovi služby pridelené.

Príklad

Platiteľ dane sa dňa 26. septembra dohodol s českým podnikateľom, že mu poskytne prepravu tovaru z územia Maďarska do Českej republiky. V tento deň český podnikateľ oznámil platiteľovi dane, že požiadal o pridelenie identifikačného čísla pre DPH v Českej republike a že mu toto identifikačné číslo oznámi hneď po jeho pridelení. Prepravná služba bola poskytnutá dňa 29. septembra. Keďže platiteľ dane nemal v čase vyhotovenia faktúry k dispozícii identifikačné číslo pre DPH odberateľa, požiadal českého podnikateľa o predloženie dôkazov, že je zdaniteľnou osobou. Keď si platiteľ dane overil postavenie zákazníka, vyhotovil dňa 30. septembra faktúru v cene bez DPH. Český podnikateľ dňa 24. októbra poskytol platiteľovi dane informáciu, že mu bolo dňa 22. októbra pridelené identifikačné číslo pre DPH. Platiteľ dane uvedie dodanie služby do súhrnného výkazu za október, ak obdobím, za ktoré podáva súhrnný výkaz, je kalendárny mesiac.

 

Oprava údajov uvedených v podanom súhrnnom výkaze

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, postupuje pri oprave týchto údajov v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu alebo po uplynutí tejto lehoty.

Ak k zisteniu, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, dôjde pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, podá opravný súhrnný výkaz. V opravnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú všetky správne údaje, teda nielen tie, ktoré sa opravujú. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, podáva dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú. Postup pri oprave údajov, ako je oprava hodnoty dodaného tovaru alebo služby, oprava identifikačného čísla pre daň nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby alebo oprava nesprávneho priradenia kódu 1 alebo kódu 2 sa uvádza v Poučení na vyplnenie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

 

Ak platiteľ dane po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje v podanom súhrnnom výkaze za kalendárny štvrťrok sú neúplné a z tohto dôvodu hodnota dodaných tovarov presiahla v tomto kalendárnom štvrťroku hodnotu 50 000 eur, je podľa §80 ods.2 zákona o DPH povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka. Súhrnný výkaz, ktorý bol podaný za kalendárny štvrťrok, sa bude považovať za súhrnný výkaz za posledný mesiac kalendárneho štvrťroka z dôvodu, že sa podával v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok. K tomuto obdobiu platiteľ dane podá dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom uvedie údaje, ktoré opravuje alebo dopĺňa, a to tak, aby v súhrnnom výkaze za príslušný kalendárny mesiac boli vykázané len dodávky týkajúce sa tohto kalendárneho mesiaca. Za prvé dva kalendárne mesiace príslušného štvrťroka musia byť platiteľom dane podané dva samostatné súhrnné výkazy.

 

Príklad

Platiteľ dane spĺňal podmienky na podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok. Dňa 23. januára podal súhrnný výkaz za IV. štvrťrok. Hodnota dodaných tovarov za tento štvrťrok bola vo výške 33 500 eur. Dňa 12. februára zistil, že v podanom súhrnnom výkaze za IV. štvrťrok neuviedol dodanie tovaru v hodnote 52 000 eur pre rakúskeho podnikateľa identifikovaného pre daň v Rakúsku. Dňom dodania tovaru pre rakúskeho podnikateľa bol 15. november.

Vzhľadom na to, že v IV. štvrťroku hodnota tovarov presiahla hodnotu 50 000 eur, platiteľ dane bol povinný podať súhrnný výkaz mesačne. Súhrnný výkaz za kalendárny mesiac október a november bol platiteľ dane povinný podať do 27. decembra. Keďže v lehote do 25. januára platiteľ dane podal súhrnný výkaz s označením IV. štvrťrok, bude sa na tento súhrnný výkaz hľadieť, ako keby bol podaný za kalendárny mesiac december. K takto podanému súhrnnému výkazu platiteľ dane podá dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom uvedie opravené údaje, a to tak, aby sa tieto údaje týkali len dodávok v mesiaci december. Okrem dodatočného súhrnného výkazu je platiteľ dane povinný podať samostatne súhrnný výkaz za mesiac október a november do 27. decembra. Vzhľadom na zistenie rozdielov dňa 12. februára, tieto dva súhrnné výkazy sú podané oneskorene.

 

Ak platiteľ dane alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7 alebo §7a zákona o DPH opravujú základ dane podľa §25 zákona o DPH, sú povinní opraviť aj údaje v podanom súhrnnom výkaze. V prípade opravy základu dane podľa §25 zákona o DPH sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane opravil, a to za obdobie, v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi služby.

Príklad Oprava základu dane a súhrnný výkaz

Platiteľ dane dodal v mesiaci október tovar oslobodený od dane nemeckému podnikateľovi identifikovanému pre daň v Nemecku v hodnote 48 000 eur. Súhrnný výkaz podáva mesačne. Na základe uznanej reklamácie znížil cenu dodaného tovaru o 10 000 eur a v mesiaci január  vyhotovil pre nemeckého podnikateľa dobropis, ktorý mu zaslal v mesiaci február. V súhrnnom výkaze podanom za kalendárny mesiac február, resp. I. štvrťrok platiteľ dane uvedie identifikačné číslo nemeckého podnikateľa a sumu, o ktorú sa základ dane opravil, teda mínus 10 000 eur.

 

Autor článku

 • Ing. Zdenka Jablonková
 • Ing. Zdenka Jablonková
  Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

2 komentárov

 1. Dobrý deň, pri kontrole súhrnného výkazu som zistila, že som sa pomýlila v mesiaci, za ktorý som SV podávala. Potrebujem podať dodatočný súhrnný výkaz so správnymi údajmi. Prosím, nikde som nenašla usmernenie, ako postupovať v tomto prípade. Mám podať SV so všetkými údajmi aj z druhej strany a so správne zadaným mesiacom, alebo podať len prvú stranu SV ?
  Ďakujem za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   podľa § 80 ods. 8 druhej vety zákona o DPH, ak sa zistí, po uplynutí lehoty na podanie SV, že údaje v SV sú nesprávne, podá sa dodatočný SV, v ktorom sa uvedú len opravené údaje. Podľa môjho názoru by ste mali vyplniť len prvú stranu SV. Odporučila by som však informovať správcu dane (napr. mailom), že ste mali len nesprávny údaj v mesiaci.

Pridaj komentár