Komentár k zákonu o DPH č. 222/2004 Z.z. – Úvod a obsah

Obsah
3.77 strany
Naučte sa s nami všetko o DPH. Komentár k zákonu o DPH vydávame postupne formou seriálu, takže si môžete rozložiť komentár na postupné štúdium.

Sledujte autorku komentára, získate okamžitú notifikáciu na vydanie novej časti a môžete postupne študovať a získať komplexné znalosti o pravidlách a princípoch DPH.

Ak Vám je vo výklade zákona niečo nejasné, spýtajte sa v komentári ku konkrétnemu paragrafu, AUTORA Vás spája priamo s autorom komentára.

Každý paragraf je okomentovaný v samostatnom článku aj s príkladmi. Komentár je prepojený na aktuálne znenie zákona. Konkrétne znenie si môžete otvoriť popri čítaní textu priamo v okienku obrazovky aj s prepojeniami a odkazmi na súvisiace paragrafy a zákony.

Nižšie nájdete úvod k problematike DPH a v tomto článku budeme zhromažďovať postupne odkazy na jednotlivé komentáre podľa paragrafov.

Obsah

§1 Predmet úpravy
§2 Predmet dane
§3 Zdaniteľná osoba
§4 Registračná povinnosť
§4a a §4b
§4c Zábezpeka na daň 
§5 (Registrácia zahraničnej osoby)
§6 – (Zásielkový predaj)
§7 – (Registračná povinnosť)
§7a – (Registračná povinnosť)
§8 – Dodanie tovaru
§ 9 Dodanie služby – komentár k zákonu o DPH
§ 10 – komentár k zákonu o DPH
§ 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
§ 11a Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade – komentár k zákonu o DPH
§ 12 Dovoz tovaru – komentár k zákonu o DPH
§ 13 Miesto dodania tovaru
§ 14 Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji
§ 15 Miesto dodania služby – komentár k zákonu o DPH
§ 16 Osobitné pravidlá o mieste dodania služby – komentár k zákonu o DPH
§ 17 Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu – komentár k zákonu o DPH
§ 18 Miesto dovozu tovaru – komentár k zákonu o DPH
§ 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby – komentár k zákonu o DPH
§ 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – komentár k zákonu o DPH
§ 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru – komentár k zákonu o DPH
§ 22 Základ dane pri dodaní tovaru a služby – komentár k zákonu o DPH
§ 23 Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – komentár k zákonu o DPH
§ 24 Základ dane pri dovoze tovaru
§ 25 Oprava základu dane

§26 Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane – komentár k DPH

§ 27 Sadzby dane – komentár k dani z pridanej hodnoty

§ 28 Poštové služby – komentár k DPH

§ 29 Zdravotná starostlivosť – komentár k DPH

§ 30 Služby sociálnej pomoci

§ 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

§ 32 Služby dodávané členom

§ 34 Kultúrne služby

§ 35 Zhromažďovanie finančných prostriedkov

§ 36 Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu – komentár DPH

§ 37 Poisťovacie služby – komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty

§ 38 Dodanie a nájom nehnuteľnosti – komentár k dani z pridanej hodnoty

§ 39 Finančné služby

§ 40 Predaj poštových cenín a kolkov

§ 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

§ 42 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň – komentár k DPH

§ 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu

§ 44 Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

§ 45 Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode

§ 46 Oslobodenie prepravných (dopravných) služieb od dane

§ 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb

§ 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru – komentár k DPH

§ 48a Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich

§ 48b Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru z tretích štátov

§ 49 Odpočítanie dane platiteľom – komentár k DPH

§ 49a – Odpočítanie dane pri nehnuteľnom majetku využívanom aj na iný účel ako na podnikanie

§ 50 Pomerné odpočítanie dane

§ 51 Uplatnenie práva na odpočítanie dane

§ 52 Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

§ 53 Oprava odpočítanej dane

§ 54 Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku

§ 54a Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku – komentár k DPH

54b Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku – komentár k DPH

§ 54c Odpočítanie dane, ak sa zmenil účel použitia investičného majetku

§ 55 0dpočítanie dane pri registrácii platiteľa

§ 56 až 58 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

§ 59 a 60 Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru

§ 61 až 64 Vrátenie dane v osobitných prípadoch

§ 65 Osobitná úprava uplatňovania DPH pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

§ 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare

§ 67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

§ 68 až § 68c Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby

§ 68d Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby

§ 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane

§ 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru – komentár DPH

ďalšie § už čoskoro

 

Úvod

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) sa uplatňuje odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie – od 1. mája 2004. K tomuto dátumu museli byť pravidlá DPH nastavené tak, aby boli v súlade so smernicami, ktoré upravujú DPH v EÚ. DPH je daňou, ktorá je v EÚ vysoko harmonizovaná, to znamená, že okrem určitých výnimiek sú pravidlá DPH vo všetkých členských štátoch EÚ rovnaké. Harmonizované pravidlá sú nevyhnutnou podmienkou voľného pohybu tovarov a služieb.

Dňom vstupu do EÚ sa Slovenská republika stala súčasťou jednotného trhu EÚ, ktorý existuje od 1. januára 1993. Vznik jednotného trhu si vyžiadal zrušenie colných úradov a colnej kontroly tovaru na hraniciach medzi členskými štátmi EÚ. Pred vznikom jednotného trhu EÚ sa tovar dovážaný z jedného členského štátu do iného členského štátu zdaňoval DPH na hraniciach jednotlivých členských štátov rovnako ako dovoz tovaru z tretích štátov, to znamená zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ.

 

Pravidlá DPH sú upravené najmä v smernici Rady (EÚ) 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len “smernica 2006/112/ES”), ktorá je najvýznamnejšou zo všetkých smerníc, ktoré upravujú DPH. Smernice sú záväzné pre členský štát, ktorému sú určené, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom voľba foriem a metód sa ponecháva na orgány členského štátu. Smernice nezaväzujú a nezakladajú priamo práva a povinnosti fyzickým a právnickým osobám a vyžadujú si transpozíciu (prevzatie) do vnútroštátneho práva formou právneho aktu členského štátu. Konkrétne v oblasti DPH to znamená, že na základe smernice 2006/112/ES a na základe ostatných smerníc upravujúcich DPH v EÚ (napr. smernica o refundácii dane zahraničným podnikateľom, smernica o oslobodení od dane pri dovoze tovaru z tretích štátov) bol vypracovaný a schválený zákon o dani z pridanej hodnoty platný v Slovenskej republike.

 

Základným predpokladom efektívneho fungovania práva EÚ je jednotný výklad a aplikácia jeho právnych noriem vo všetkých členských štátoch. Jednotný výklad a aplikáciu komunitárneho práva zabezpečuje súdny systém, ktorého súčasťou je aj Súdny dvor EÚ. Väzby v rámci súdnej moci významnou mierou upevňuje konanie o predbežnej otázke (prejudiciálne konanie), ktorého hlavným účelom je jednotná aplikácia a konzistentný výklad komunitárneho práva v členských štátoch EÚ. Rozsudky Súdneho dvora EÚ o predbežných otázkach položených národnými súdmi preto zohrávajú významnú úlohu aj v oblasti DPH. Ani v smernici 2006/112/ES, ani v samotnom zákone o DPH nemožno rozpoznať princípy, ktorými sa uplatňovanie DPH riadi, tieto vyplývajú z rozsudkov Súdneho dvora EÚ a majú zásadný význam pri uplatňovaní DPH.

 

 

Autor článku

 • Ing. Zdenka Jablonková
 • Ing. Zdenka Jablonková
  Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

7 komentárov

 1. Dobrý deň, pani Jablonková,

  potrebovali by sme usmernenie k nasledujúcej situácii:
  Slovenská spoločnosť,registrovaný plátca DPH,realizuje príjem formou čerpania dotácií z Eurofondov (vzdelávacie projekty).
  Z nakúpených služieb a materiálu si priebežne uplatňuje odpočet DPH. Je nutné na konci roka vypočítať ročný koeficient DPH?
  Okrem dotácií spoločnosť iný príjem nemá.
  Ďakujem
  K.Košová

  • Dobrý deň,
   spoločnosť pravdepodobne nemá nárok na odpočítanie dane podľa zákona o DPH. K tomuto záveru ma vedú tieto predpoklady:
   – spoločnosť nebude žiadať za vzdelávacie služby odplatu od účastníkov vzdelávania, to znamená, že sa nebude uplatňovať daň na výstupe za vzdelávacie služby poskytnuté účastníkom vzdelávania (predmetom dane podľa zákona o DPH sú služby poskytnuté odplatne – § 2 zákona o DPH),
   – finančné prostriedky z Eurofondov neznamenajú úhradu ceny za vzdelávanie za každého účastníka, ale ide o celkové financovanie vzdelávacieho projektu,
   – z judikatúry Súdneho dvora EÚ jednoznačne vyplýva, že na účely uplatnenia odpočtu dane musí existovať priama/resp. nepriama väzba medzi vstupnými nákladmi (ktoré obsahujú fakturovanú DPH) a poskytovaným plnením (napr. službou), ktoré podlieha dani na výstupe.
   Zmyslom odpočtov dane je zbaviť podnikateľa, ktorý odvádza daň na výstupe, bremena vstupnej dane, a tak zabrániť dvojitému zdaneniu.

Pridaj komentár