Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2021
Časové verzie:
420/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021
420
ZÁKON
z 1. decembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 399/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 písmeno i) znie:
„i)
ukončením prác na investičnom zámere nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorá je súčasťou oprávnených investičných nákladov, do trvalej prevádzky, alebo zaradenie poslednej technológie do trvalej prevádzky; ak v priebehu realizácie investičného zámeru nastali viaceré skutočnosti, ktoré zakladajú ukončenie prác na investičnom zámere, za ukončenie prác na investičnom zámere sa považuje skutočnosť, ktorá nastala neskôr,“.
2.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Mzdové náklady sú oprávnené, ak realizácia investičného zámeru vedie k čistému nárastu pracovných miest, pričom na jedno vytvorené nové pracovné miesto sú mzdové náklady oprávnené najviac do výšky trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru zistenej pracoviskovou metódou a zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené. Pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto odseku zohľadňuje najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené.“.
3.
V § 8 písmeno c) znie:
„c)
vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zistenou pracoviskovou metódou a  zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené; pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto ustanovenia zohľadňuje  najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,“.
4.
V § 9 písmeno c) znie:
„c)
vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zistenou pracoviskovou metódou a  zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené; pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto ustanovenia zohľadňuje  najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,“.
5.
V § 16 ods. 3 sa slová „podľa § 3 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 písm. e)“.
6.
V § 22 ods. 19 písmeno e) znie:
„e)
zmena charakteru finálnych výrobkov a  služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,“.
7.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Ak ide o rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov alebo o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci, zmena oznámená podľa odseku 1 alebo zmena zistená podľa odseku 14 po lehote na splnenie podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ktorej sa zmena týka, alebo po lehote na splnenie povinnosti prijímateľa, ktorej sa zmena týka a má vplyv na povinnosti prijímateľa, alebo na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, je zmenou podľa odseku 6.“.
8.
V § 25 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
porušil povinnosť vyplácania minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) alebo § 9 písm. c) tým, že počas doby podľa § 22 ods. 10 vyplatil menej ako 85 % minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) alebo § 9 písm. c),“.
9.
V § 27 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak počas vykonávania kontroly nastane zmena v údajoch uvedených v správach podľa § 22 ods. 17, ministerstvo hospodárstva je povinné aktualizáciu týchto správ zaslať kontrolným orgánom podľa odseku 1 písm. b) a c) do 30 dní od jej doručenia.“.
10.
Za § 30 sa vkladajú § 30a a 30b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§30a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 31. decembra 2020 zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia § 5 písm. i), § 6 ods. 4, § 8 písm. c), § 9 písm. c), § 22 ods. 19 písm. e), § 23 ods. 15, § 25 ods. 1 písm. f) a § 27 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú do 31. decembra 2020.
(3)
Konania o schválení investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. januára 2021.
§30b Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2021
(1)
Ak ide o konania o schválení investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020 a o rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020 podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prijímateľ nebol povinný do 12. marca 2020 splniť
a)
podmienku krytia obstaraného dlhodobého hmotného a  dlhodobého nehmotného majetku vlastným imaním najmenej v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 3 písm. a), § 4 ods. 4 písm. a), § 4 ods. 5, § 4 ods. 6 písm. a), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 3, § 7 ods. 4 písm. a), § 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 561/2007 Z. z. o  investičnej pomoci a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa táto podmienka považuje za splnenú,
b)
podmienku obstarania nových výrobných a  technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely najmenej v hodnote podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. b), § 4 ods. 4 písm. b), § 4 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa táto podmienka znižuje o ďalších 10 %,
c)
podmienku obsadenia vytvorených nových pracovných miest zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním najmenej v podiele podľa § 5 písm. b) a § 6 písm. b) zákona č. 561/2007 Z. z. o  investičnej pomoci a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa táto podmienka považuje za splnenú.
(2)
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020, o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2021 a neukončené do 31. decembra 2021 a o rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020 a prijímateľ nebol povinný do 12. marca 2020 splniť
a)
povinnosť podľa § 22 ods. 3, sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na 24 mesiacov,
b)
povinnosť podľa § 22 ods. 13 a 14, sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
povinnosť podľa § 22 ods. 16, sa hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom alebo v objemovom vyjadrení znižuje na najmenej 5 %,
d)
podmienku podľa § 22 ods. 19 písm. a), sa hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) znižuje na 70 %,
e)
podmienku podľa § 22 ods. 19 písm. d), sa hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) znižuje na 80 %,
f)
povinnosti podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c), sa tieto v kalendárnych rokoch 2020 až 2022 považujú za splnené; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
g)
povinnosť podľa § 22 ods. 12, sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2020 až 2022 považuje táto povinnosť za splnenú; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(3)
Ustanovenia odseku 2 sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak tým nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody prijímateľovi.
(4)
V období kalendárnych rokov 2021 a 2022 sa obmedzenie v ustanovení § 23 ods. 13 nepoužije.“.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z. a zákona č. 416/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 52zzk sa vkladá § 52zzl, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52zzl Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
(1)
Pre daňovníka, ktorému bolo do 31. decembra 2020 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa osobitného predpisu,156) a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani podľa rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci aj po 31. decembri 2019, sa do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani podľa § 30a ods. 4 nezapočítava obdobie rokov 2020 až 2022.
(2)
Pre daňovníka, ktorému bolo do 31. decembra 2020 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa osobitného predpisu,156) a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani aj po 31. decembri 2019, sa do lehoty, počas ktorej má nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 4, nezapočítavajú tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé z týchto zdaňovacích období začalo plynúť v roku 2020.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 156 znie:
156) Zákon č. 57/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.