Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža

Znenie účinné: od 01.05.1994 do 31.12.2007 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 460/2007 Z. z.

84/1994 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1994 do 31.12.2007
84
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. marca 1994
o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ

§1
(1)
Slovenský Červený kríž je jediná vládou Slovenskej republiky uznaná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokoloch1). Je neštátna právnická osoba so sídlom v Bratislave. Na území Slovenskej republiky je nástupcom Česko-slovenského Červeného kríža, ktorý bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 1. decembra 1919.
(2)
Slovenský Červený kríž v súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi1) a závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca plní v mierových a vojenských časoch najmä tieto úlohy:
a)
pôsobí ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby a je výhradne oprávnený pripravovať a vykonávať pomocnú vojenskú zdravotnú službu,
b)
pôsobí v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytuje pomoc v prípade katastrof, pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných nešťastiach,
c)
organizuje a sprostredkúva pomoc pri katastrofách a núdzových stavoch v postihnutých oblastiach mimo územia republiky,
d)
organizuje zdravotnícku prípravu obyvateľov, školenie a výučbu obyvateľstva v poskytovaní prvej pomoci, obstaráva, udržuje a obnovuje zdravotnícke zásoby, organizuje a registruje sieť záchranných tímov, je garantom výučby prvej pomoci v autoškolách,
e)
pomáha štátnej zdravotníckej správe pri organizovaní a zabezpečovaní bezpríspevkového darcovstva krvi vrátane prípravy krvných produktov na lekárske účely a oceňovania bezpríspevkových darcov krvi,
f)
poskytuje ďalšie zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracuje pri každej verejnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti, riešení problémov bezdomovcov, utečencov a ostatných osôb, ktoré túto pomoc nevyhnutne potrebujú,
g)
zabezpečuje pátraciu službu podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) a príslušných medzinárodných pravidiel,
h)
zoznamuje obyvateľstvo so základnými princípmi Červeného kríža, so zásadami medzinárodného humanitného práva, šíri myšlienky mieru, vzájomnej úcty a porozumenia medzi ľuďmi a národmi,
ch)
plní ďalšie úlohy, o ktoré ho požiada vláda Slovenskej republiky a sú v súlade s princípmi Červeného kríža.
(3)
Slovenský Červený kríž je súčasťou medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca; 25. augustom 1993 bol uznaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve a je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
(4)
Slovenský Červený kríž spolupracuje a sprostredkúva styky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1), záverov medzinárodných konferencií aj s inými národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ich medzinárodnými ústredňami a delegatúrami.
(5)
Slovenský Červený kríž pôsobí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky. Podrobnejšie úlohy Slovenského Červeného kríža upravujú stanovy Slovenského Červeného kríža.
§2 Organizačná štruktúra Slovenského Červeného kríža
(1)
Základnými organizačnými jednotkami Slovenského Červeného kríža sú miestne spolky, ktoré sa na základe dobrovoľnosti združujú do územných spolkov.
(2)
Miestne spolky a územné spolky sú neštátne právnické osoby, ktoré v rozsahu vymedzenom stanovami vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú zodpovednosť z týchto vzťahov.
(3)
Najvyšším orgánom Slovenského Červeného kríža je snem, ktorý zasadá raz za štyri roky.
(4)
Predstaviteľom Slovenského Červeného kríža, ktorý ho reprezentuje navonok, je prezident Slovenského Červeného kríža; volí a odvoláva ho snem.
(5)
Ďalšie orgány Slovenského Červeného kríža, pôsobnosť týchto orgánov, práva a povinnosti členov Slovenského Červeného kríža a zásady hospodárenia s jeho majetkom upravujú stanovy Slovenského Červeného kríža, ktoré schvaľuje snem.
(6)
Vnútornú organizačnú štruktúru, vzájomné vzťahy medzi orgánmi a činnosť ústredného sekretariátu Slovenského Červeného kríža a sekretariátov územných spolkov Slovenského Červeného kríža upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje Najvyššia rada Slovenského Červeného kríža.
§3
(1)
Slovenský Červený kríž získava prostriedky na svoju činnosť najmä členskými príspevkami, výnosmi z vlastnej činnosti a z vlastného majetku (§ 6 ods.2), z dotácií zo štátneho rozpočtu,2) prijímaním darov, dedičskými odkazmi, zbierkami a podobne.
(2)
Vláda Slovenskej republiky poskytne každoročne Slovenskému Červenému krížu príspevok na výkon jeho činností podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov1) v rozsahu úloh vymedzených v § 1 ods.2.
(3)
Slovenský Červený kríž je pri plnení svojich úloh a povinností oslobodený od daní, cla, súdnych poplatkov a správnych poplatkov podľa osobitných predpisov 3), pričom pri bezplatnom darovaní hnuteľných vecí i nehnuteľných vecí Slovenskému Červenému krížu je oslobodený od poplatkov aj darca.
(4)
Korešpodencia Slovenského Červeného kríža podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov je oslobodená od poštových poplatkov.4)

DRUHÁ ČASŤ | OCHRANA ZNAKU A NÁZVU ČERVENÉHO KRÍŽA

§4
(1)
V súlade so ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi 1), závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pravidlami Medzinárodného výboru Červeného kríža a Červeného polmesiaca na používanie znaku a názvu Červeného kríža národnými spoločnosťami smie na území Slovenskej republiky v čase mieru a za vojny znak Červeného kríža alebo názov Červeného kríža používať iba
a)
vojenská zdravotnícka služba na označenie a ochranu zdravotníckych útvarov a ústavov personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi, ich dodatkovými protokolmi a ostatnými medzinárodnými dohovormi, upravujúcimi obdobné veci, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
Slovenský Červený kríž, jeho ústavy, zariadenia a personál pri svojej činnosti podľa písmena a) a v čase mieru a za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,
c)
medzinárodné organizácie Červeného kríža a ich personál za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi,
d)
prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancie a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých; na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc v čase mieru len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža.
(2)
Na iné účely alebo iné fyzické osoby alebo právnické osoby nesmú používať znak alebo názov uvedený v odseku 1 alebo znak a názov ich napodobňujúci.
§5
(1)
Tomu, kto použije neoprávnene znak alebo názov uvedený v § 4 alebo k tomu vedome napomáha, uloží príslušný orgán na návrh príslušného orgánu Slovenského Červeného kríža pokutu do výšky 50 000 Sk a ak ide o konanie v čase udalostí, na ktoré sa vzťahujú Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly, pokutu 250 000 Sk.
(2)
Výnosy z pokút uložených podľa odseku 1 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o konanie, ktoré je trestným činom.
(4)
Držiteľ veci je povinný bez meškania odstrániť neoprávnené označenie veci znakom alebo názvom uvedeným v § 4; ak tak neurobí, rozhodne príslušný orgán miestnej štátnej správy na návrh orgánu územného spolku Slovenského Červeného kríža o odstránení neoprávneného označenia na náklady držiteľa. Ak neoprávnené označenie nemožno z veci odstrániť, vysloví príslušný správny orgán prepadnutie alebo zhabanie veci, a to aj vtedy, ak k opatreniu podľa odseku 1 alebo k trestnému činu nedošlo; prepadnutá alebo zhabaná vec pripadá bez náhrady štátu.

TRETIA ČASŤ | SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§6
(1)
Orgány štátnej správy a orgány miestnej samosprávy sú povinné pomáhať Slovenskému Červenému krížu pri plnení jeho úloh.
(2)
Slovenský Červený kríž je vlastníkom nehnuteľného majetku, ktorý mu bol prinavrátený podľa zákona č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 108/1993 Z. z.
§7
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 108/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Slovenského Červeného kríža.
§8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny a Záverečný akt Diplomatickej konferencie uverejnené vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny a vyhlásené ako samostatné Prílohy Zbierky zákonov k čiastke 40/1954 Zb.Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) a Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II) uverejnené oznámením Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb.Ženevské dohovory a ich dodatkové protokoly ratifikovala Slovenská republika 2. apríla 1993.
2)
§ 5 ods.2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
3)
§ 4 ods. 1 písm. f), § 9 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľnosti.§ 18 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechoduĺ nehnuteľností.§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.§ 4 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.§ 4 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskejĺ republiky č. 181/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.
4)
Článok 140 Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny v znení vykonávacieho poriadku Svetovej poštovej dohody z roku 1989 v znení jej doplnkov.