Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.11.2001
Časové verzie:
436/2001 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2001
436
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výrobkom každá vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná bez ohľadu na stupeň jej spracovania a je určená na uvedenie na trh,
b)
výrobcom podnikateľ, ktorý vyťažil, vyrobil alebo iným postupom získal výrobok alebo sa za výrobcu označuje tým, že k výrobku pripája svoje obchodné meno, výrobnú značku alebo iný identifikačný znak, ktorý ho identifikuje ako výrobcu alebo ktorý ho odlišuje od iného výrobcu; výrobcom môže byť aj dovozca,
c)
dovozcom podnikateľ, ktorý uvedie na trh výrobok z iného štátu alebo uvedenie takého výrobku na trh sprostredkuje,
d)
splnomocnencom slovenská právnická osoba2a) alebo fyzická osoba,2b) ktorú výrobca alebo dovozca poveril svojím zastupovaním vo veciach týkajúcich sa povinností vyplývajúcich z tohto zákona,
e)
distribútorom podnikateľ, ktorý výrobky predáva, sprostredkúva ich predaj alebo ich iným spôsobom poskytuje používateľom, ale svojou činnosťou priamo neovplyvňuje vlastnosti výrobku (ďalej len „distribuuje“); distribútorom je aj dodávateľ,3)
f)
uvedením výrobku na trh okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy distribúcie, a to aj v prípade, ak je určený pre vlastnú potrebu,
g)
uvedením výrobku do prevádzky okamih, keď výrobok prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby alebo dovozu do etapy prevádzky, a to najmä po jeho dokončenej inštalácii, alebo do etapy používania, či už je určený pre potreby iných osôb, alebo pre vlastnú potrebu,
h)
technickými požiadavkami na výrobok požadované charakteristiky výrobku obsiahnuté v technickom predpise alebo v technickej norme, ktorými sú:
1.
úroveň kvality,
2.
úžitkové vlastnosti,
3.
bezpečnosť,
4.
rozmery,
5.
názov, pod ktorým sa predáva,
6.
značky,
7.
skúšanie výrobku a skúšobné metódy,
8.
balenie,
9.
označovanie výrobku alebo vybavenie štítkom,
10.
postupy posudzovania zhody výrobku s právnymi predpismi alebo s technickými normami,
11.
výrobné metódy a procesy, ktoré majú vplyv na charakteristiky výrobku,
12.
iné požiadavky nevyhnutné z dôvodov ochrany oprávneného záujmu alebo ochrany spotrebiteľa,4) ktoré sa týkajú životného cyklu použitia alebo zneškodnenia výrobku alebo zmeny účelu jeho použitia, ak tieto podmienky môžu významne ovplyvniť zloženie alebo povahu výrobku, alebo jeho uvedenie na trh.
(2)
Na účely tohto zákona sa za výrobok považuje aj služba, ak ju poskytuje informačná spoločnosť za úhradu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby; za službu sa nepovažujú služby rozhlasového a televízneho vysielania.4a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a, 2b a 4a znejú:
„2a)
§ 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2b)
§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 citácia „ods. 3“ sa vypúšťa.
3.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a rozvojové programy“.
4.
V § 3 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ako aj na vedenie registra značiek zhody so slovenskými technickými normami a na vydávanie registračných kódov pre ich používateľov“.
5.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
vedie register identifikačných kódov.“.
6.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
§4 Technické predpisy
Technický predpis na účely tohto zákona je všeobecne záväzný právny predpis,5) ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní, alebo ktorý zakazuje alebo obmedzuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zahraničná norma, ktorú prijala zahraničná národná normalizačná organizácia a ktorá je verejne prístupná.“.
9.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom a v prípade potreby so súhlasom orgánov Európskych spoločenstiev určí technické normy vhodné na posudzovanie zhody; určenie technickej normy vhodnej na posudzovanie zhody oznámi úrad vo vestníku.“.
10.
V § 6 ods. 2 sa za slovom „noriem“ vypúšťa čiarka a slová „vedenie registra a vydávanie registračných kódov podľa § 20“, slovo „jednu“ sa nahrádza slovom „jedinú“ a na konci sa pripája táto veta:
„Rozhodnutie o určení právnickej osoby, ako aj rozhodnutie o zrušení určenia vyhlási uverejnením úrad vo forme oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
11.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j).
12.
V § 6 odsek 7 znie:
„(7)
Náklady na tvorbu harmonizovaných slovenských technických noriem a slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody uhrádza úrad. V ostatných prípadoch náklady na tvorbu slovenských technických noriem uhrádza ten, kto požaduje ich spracovanie.“.
13.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Dodržiavanie slovenskej technickej normy je dobrovoľné.“.
14.
V § 8 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Príslušné ministerstvo je povinné predložiť úradu návrh technického predpisu, jeho zmeny alebo doplnenia.“.
15.
V § 9 ods. 1 a 3 sa slová „§ 2 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. h)“.
16.
V § 9 ods. 4 sa slová „§ 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. f) a g)“ a na konci textu sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nariadenie vlády neustanovuje inak.“.
17.
V § 9 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Úrad môže na základe žiadosti ministerstva rozhodnúť o uvedení určeného výrobku na trh, ak neboli použité postupy posudzovania zhody podľa § 12, ak si to vyžaduje ochrana oprávneného záujmu (napríklad havária, experimentálne účely a pod.).
(6)
Rozhodnutie podľa odseku 5, ako aj zrušenie takého rozhodnutia oznamuje úrad vo vestníku.“.
18.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad po prerokovaní s príslušným ministerstvom opatrením na prechodný čas zaradí výrobok medzi určené výrobky alebo na určenom výrobku určí posudzovanie konkrétnej technickej požiadavky, alebo na určenom výrobku dočasne určí postup posudzovania zhody. Opatrenie úrad vyhlási uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
19.
V § 10 ods. 1 sa za slová „výrobca alebo dovozca“ vkladajú slová „alebo ich splnomocnenec (ďalej len „výrobca alebo dovozca“)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Ak nemožno identifikovať výrobcu alebo dovozcu, za splnenie podmienok uvedenia výrobku na trh zodpovedá distribútor.“.
20.
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku môže uviesť na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú. Pred uvedením určeného výrobku na trh je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi (ďalej len „vyhlásenie o zhode“), ak sa naň nevzťahuje § 13 ods. 6.“.
21.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Výrobca alebo dovozca musí distribútorovi na jeho žiadosť poskytnúť vyhlásenie o zhode.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
22.
V § 11 ods. 9 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
identifikačný kód,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
23.
V § 11 sa odsek 10 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
na základe rozhodnutia úradu dokončiť proces posudzovania zhody začatý inou autorizovanou osobou.“.
24.
V § 11 ods. 11 písm. c) sa slovo „pečiatku“ nahrádza slovami „odtlačok pečiatky“.
25.
V § 11 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Ak úrad rozhodne o zrušení autorizácie autorizovanej osoby podľa odseku 13, ustanoví autorizovanú osobu, ktorá dokončí proces posúdenia zhody.“.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 15 a 16.
26.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
§12 Posudzovanie zhody
(1)
Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.
(2)
Zhoda sa považuje za preukázanú, ak určený výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú.
(3)
Postupy posudzovania zhody sú:
a)
posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
b)
posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
c)
posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,
d)
posúdenie systému kvality výroby alebo jeho zložiek v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
e)
posúdenie systému výstupnej kontroly kvality výrobku v podniku autorizovanou osobou a vykonávanie inšpekcie nad jeho riadnym fungovaním,
f)
overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku alebo s ustanovenými požiadavkami, ktoré vykonáva výrobca alebo dovozca, alebo autorizovaná osoba na každom výrobku alebo na štatisticky vybratej vzorke,
g)
overovanie zhody každého výrobku s technickými požiadavkami autorizovanou osobou,
h)
inšpekcia riadneho fungovania systému manažérstva kvality v podniku autorizovanou osobou a v prípade potreby overenie zhody výrobku s požiadavkami technických predpisov v etape návrhu výrobku,
i)
iné postupy posudzovania zhody, ak je to nevyhnutné na prevzatie obsahu technického predpisu vydaného orgánmi Európskych spoločenstiev.
(4)
Pri posudzovaní zhody sa môže použiť certifikát alebo závery a výsledky inšpekcie.
(5)
Náklady spojené s posúdením zhody hradí podnikateľ, ktorý žiada o posúdenie zhody.
(6)
Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.
(7)
Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť aj pri dobrovoľnom vyhlasovaní zhody so slovenskými technickými normami.
(8)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví podrobnosti
a)
o uvádzaní jednotlivých skupín určených výrobkov na trh v závislosti od ich technickej zložitosti a miery možného nebezpečenstva spojeného s ich používaním,
b)
o postupoch a úkonoch, ktoré musia byť splnené pri posudzovaní zhody (ďalej len „postup posudzovania zhody“), a to ich konkretizáciou alebo kombináciou,
c)
o obsahu príslušnej dokumentácie v závislosti od skupín určených výrobkov, ich technickej zložitosti, miery možného ohrozenia oprávneného záujmu a spôsobu posudzovania zhody,
d)
o obsahu vyhlásenia zhody v závislosti od použitého postupu posudzovania zhody.“.
27.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Výrobca alebo dovozca určeného výrobku zodpovedá za obsah písomného vyhlásenia o zhode s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody.“.
28.
V § 13 odsek 3 znie:
„(3)
Dokumentáciu o použitom postupe posudzovania zhody a vyhlásenia o zhode a podklady k nemu je výrobca alebo dovozca povinný uchovávať na území Slovenskej republiky a na vyžiadanie kedykoľvek poskytnúť orgánom dohľadu do desiatich rokov od skončenia výroby, dovozu alebo uvedenia na trh. Povinnosť zabezpečiť uchovanie dokumentov prechádza z výrobcov a dovozcov, ktorí zanikli v dôsledku likvidácie, konkurzu alebo vyrovnania, na správcu konkurznej podstaty alebo na likvidátora. Na dovážaný výrobok označený podľa odseku 6 označením CE nemá dovozca povinnosť dokumenty o použitom spôsobe posudzovania zhody uchovávať na území Slovenskej republiky, je však povinný predložiť ich orgánu dohľadu v lehote ním určenej, a to v štátnom jazyku.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.“.
29.
V § 15 ods. 1 sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „súvisiaca s postupmi posudzovania zhody“ a za slovom „zariadenie“ sa vypúšťa čiarka a slovo „služba“.
30.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
§16 Skúšanie určeného výrobku
Skúšanie určeného výrobku je činnosť autorizovanej osoby, akreditovanej osoby, výrobcu alebo dovozcu, pri ktorej sa zisťujú vlastnosti alebo charakteristiky určeného výrobku s cieľom posúdiť jeho zhodu s technickými požiadavkami.“.
31.
V § 17 sa vypúšťa odsek 4.
32.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „svoj identifikačný kód a“.
33.
V § 18 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
34.
§ 20 sa vypúšťa.
35.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
§21 Označenie CE
(1)
Osobitné postavenie má označenie CE. Označenie možno umiestniť na výrobok, len ak bolo vydané na výrobok alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskych spoločenstiev.
(2)
Označenie CE pozostáva zo štylizovaného písmenového označenia uvedeného v prílohe.
(3)
Pri vyhotovovaní a umiestňovaní označenia CE postupuje značkár obdobne ako pri umiestňovaní slovenskej značky zhody; § 19 sa použije primerane.
(4)
Podrobnosti o používaní označenia CE a o náležitostiach vyhlásenia o zhode ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
36.
V § 22 ods. 3 sa za slovo „ktorú“ vkladajú slová „na základe jej žiadosti“.
37.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Výdavky akreditujúcej osoby súvisiace s členstvom v medzinárodných akreditačných organizáciách hradí ministerstvo hospodárstva len v rozsahu členských príspevkov.“.
38.
V § 29 ods. 3 v poslednej vete sa slovo „autorizujúcej“ nahrádza slovom „akreditujúcej“.
39.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.“.
40.
V § 30 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
na určené výrobky uvedené na trh bolo vydané vyhlásenie o zhode, a ak to technický predpis vyžaduje, či sú označené značkou zhody,“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.