Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Znenie účinné: od 01.07.2016 do 28.02.2019 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 54/2019 Z. z.

307/2014 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 28.02.2019
307
ZÁKON
zo 16. októbra 2014
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1 Úvodné ustanovenia
(1)
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1) (ďalej len "protispoločenská činnosť") a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon upravuje tiež povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.
(2)
Za pracovnoprávny vzťah sa na účely tohto zákona považuje aj štátnozamestnanecký pomer a služobný pomer.
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona o ochrane utajovaných skutočností,2) poštového tajomstva,3) obchodného tajomstva,4) bankového tajomstva,5) telekomunikačného tajomstva6) alebo daňového tajomstva,7) o poskytovaní a sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie,8) o povinnosti mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb,9) o povinnosti mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb10) ani povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu.11)
(4)
Oznamovanie protispoločenskej činnosti sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť ani za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného zákona,12) ak ide o povinnosť vyplývajúcu z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a nejde o povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 3.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa okrem § 9 považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi,
b)
oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa,
c)
závažnou protispoločenskou činnosťou protiprávne konanie, ktoré je
1.
niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
2.
trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, alebo
3.
správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur,
d)
podnetom
1.
oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
2.
neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
e)
zamestnávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu,
f)
orgánom verejnej moci
1.
štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
2.
právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,13)
3.
právnická osoba založená osobou v prvom bode alebo druhom bode,
4.
právnická osoba a fyzická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.
(2)
Konaním v dobrej viere sa na účely tohto zákona rozumie konanie osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v tom čase má, je presvedčená o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak.
(3)
Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa na účely tohto zákona považujú za anonymné.
Poskytovanie ochrany v rámci trestného konania
§3
(1)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom (ďalej len "trestný čin"), možno podať zároveň s oznámením alebo počas trestného konania. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva prokurátorovi okrem konania pred súdom, kedy sa žiadosť podáva súdu, ktorý koná vo veci. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa predchádzajúcej vety.
(2)
Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu osoby, ktorá podáva žiadosť, miesto výkonu jej práce a označenie jej zamestnávateľa.
§4
(1)
Ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa § 7; to neplatí, ak osoba požiadala o ochranu podľa odseku 2. Doručením písomného oznámenia prokurátora alebo súdu zamestnávateľovi podľa prvej vety sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.
(2)
Osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, môže namiesto ochrany podľa § 7 požiadať len o zaslanie písomného potvrdenia o tom, že je oznamovateľ. Ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne oznámi, že je oznamovateľom.
(3)
Ak prokurátor alebo súd zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, nie je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany.
Poskytovanie ochrany v rámci konania o správnom delikte
§5
(1)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom (ďalej len "správny delikt"), možno podať zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len "správny orgán"). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa predchádzajúcej vety.
(2)
Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu osoby, ktorá podáva žiadosť, miesto výkonu jej práce a označenie jej zamestnávateľa.
§6
(1)
Ak správny orgán zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods. 1, je oznamovateľom, bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a oznamovateľovi, že sa oznamovateľovi poskytuje ochrana podľa § 7; to neplatí, ak osoba požiadala o ochranu podľa odseku 2. Doručením písomného oznámenia správneho orgánu zamestnávateľovi podľa prvej vety sa oznamovateľ stáva chráneným oznamovateľom.
(2)
Osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, môže namiesto ochrany podľa § 7 požiadať len o zaslanie písomného potvrdenia o tom, že je oznamovateľ. Ak správny orgán zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 3 ods. 1, je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne oznámi, že je oznamovateľom.
(3)
Ak správny orgán zistí, že osoba, ktorá podala žiadosť o poskytnutie ochrany podľa § 5 ods. 1, nie je oznamovateľom, bezodkladne jej písomne oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov neposkytnutia ochrany.
(4)
Ak sa v trestnom konaní odovzdá alebo postúpi vec inému orgánu na konanie o správnom delikte po podaní žiadosti o ochranu, správny orgán posúdi poskytnutie ochrany aj bez podania ďalšej žiadosti o ochranu.
§7 Ochrana pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti
(1)
Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len "pracovnoprávny úkon") voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce; voči chránenému oznamovateľovi, ktorým je profesionálny vojak, sa súhlas inšpektorátu práce vyžaduje, len ak tak ustanovuje osobitný predpis.14) Súhlas inšpektorátu práce sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.15)
(2)
Zamestnávateľ podáva žiadosť o udelenie súhlasu inšpektorátu práce. Žiadosť o udelenie súhlasu obsahuje
a)
označenie zamestnávateľa,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska chráneného oznamovateľa,
c)
označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý sa žiada súhlas inšpektorátu práce,
d)
odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu.
(3)
Inšpektorát práce pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o udelenie súhlasu umožní chránenému oznamovateľovi vyjadriť sa v primeranej lehote k navrhovanému pracovnoprávnemu úkonu.
(4)
V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na základe žiadosti zamestnávateľa a vyjadrenia chráneného oznamovateľa, inšpektorát práce rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu bezodkladne. V ostatných veciach rozhodne inšpektorát práce do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie súhlasu.
(5)
Inšpektorát práce udelí súhlas s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom zamestnávateľa voči chránenému oznamovateľovi, len ak zamestnávateľ preukáže, že navrhovaný pracovnoprávny úkon nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením, inak žiadosť o udelenie súhlasu zamietne.
(6)
Proti rozhodnutiu o žiadosti o udelenie súhlasu inšpektorátu práce sa môže odvolať zamestnávateľ a chránený oznamovateľ.
(7)
Od podania žiadosti zamestnávateľa o udelenie súhlasu inšpektorátu práce do právoplatného rozhodnutia o žiadosti o udelenie súhlasu zamestnávateľovi lehoty a skúšobné doby podľa osobitných predpisov neplynú.16)
(8)
Právny úkon, na ktorý neudelil súhlas inšpektorát práce podľa odseku 1, je neplatný.
§8 Zánik ochrany
(1)
Ochrana poskytovaná podľa § 7 zaniká
a)
doručením písomného oznámenia chráneného oznamovateľa o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce,
b)
skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu chráneného oznamovateľa,
c)
skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte; ochrana však nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu,
d)
odsúdením chráneného oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy v súvislosti s podaním oznámenia, alebo
e)
ak sa preukáže, že oznámenie nebolo podané v dobrej viere.
(2)
Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. a) inšpektorát práce bezodkladne písomne oznámi zamestnávateľovi a prokurátorovi, súdu alebo správnemu orgánu.
(3)
Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. b) zamestnávateľ bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce a prokurátorovi, súdu alebo správnemu orgánu.
(4)
Zánik ochrany podľa odseku 1 písm. c) a d) prokurátor, súd alebo správny orgán bezodkladne písomne oznámi inšpektorátu práce, zamestnávateľovi a chránenému oznamovateľovi.
(5)
Ochrana podľa odseku 1 písm. e) zaniká písomným oznámením prokurátora, súdu alebo správneho orgánu zamestnávateľovi; prokurátor, súd alebo správny orgán bezodkladne písomne oznámi zánik ochrany inšpektorátu práce a chránenému oznamovateľovi.
Odmena
§9
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") môže poskytnúť oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odmenu až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy, ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného činu, alebo ak v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa preukázalo spáchanie správneho deliktu.
(2)
Orgán, ktorý oznamovateľovi zaslal písomné oznámenie podľa § 4 ods. 1 alebo ods. 2 alebo podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2, oznámi oznamovateľovi nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1.
(3)
Žiadosť o poskytnutie odmeny podľa odseku 1 môže podať oznamovateľ ministerstvu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2. Na žiadosti o poskytnutie odmeny podané po tejto lehote sa neprihliada.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska oznamovateľa a odôvodnenie žiadosti; k žiadosti oznamovateľ priloží kópiu oznámenia podľa odseku 2.
(5)
Ministerstvo pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie odmeny zohľadní mieru účasti oznamovateľa na objasnení závažnej protispoločenskej činnosti, zistení alebo usvedčení jej páchateľa a rozsah uchráneného alebo vráteného majetku, ak ho možno vyčísliť; na ten účel si vyžiada stanovisko prokurátora, súdu alebo správneho orgánu, ktorý vo veci konal.
(6)
Ministerstvo rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia.
(7)
Na poskytnutie odmeny oznamovateľovi nie je právny nárok. Preskúmanie rozhodnutia ministerstva o odmene súdom je vylúčené.
§10
Zamestnanci ministerstva, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie odmeny, sú pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do príslušných spisov a požadovať od orgánov činných v trestnom konaní, súdov a správnych orgánov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o poskytnutí odmeny.
Vnútorný systém vybavovania podnetov
§11
(1)
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť osobitnú organizačnú zložku alebo osobu (ďalej len "zodpovedná osoba"), ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa odsekov 4 až 7 a § 12; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba, ktorú určil orgán verejnej moci, plní úlohy podľa odsekov 4 až 7 a § 12 aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, vo vzťahu k štátnemu podniku, ktorého je zakladateľom, a vo vzťahu k akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, ku ktorej vykonáva akcionárske práva, ak tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov; orgán verejnej moci môže určiť, že bude plniť úlohy podľa odsekov 4 až 7 a § 12 aj vtedy, ak táto právnická osoba zamestnáva najmenej 50 zamestnancov.
(2)
Zodpovedná osoba musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa, a ak nie je zamestnancom, je viazaná len pokynmi štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
(3)
V obci a vo vyššom územnom celku plní úlohy zodpovednej osoby podľa odsekov 4 až 7 a § 12 hlavný kontrolór.
(4)
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podala podnet, s uvedením dôvodov predĺženia.
(5)
Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.
(6)
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
(7)
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.
(8)
Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o
a)
podávaní podnetov,
b)
preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,
c)
zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,
d)
evidovaní podnetov podľa § 12,
e)
oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,
f)
spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
§12
Zamestnávateľ podľa § 11 ods. 1 je povinný po dobu troch rokov odo dňa doručenia podnetu viesť evidenciu podnetov v rozsahu
a)
dátum doručenia podnetu,
b)
meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c)
predmet podnetu,
d)
výsledok preverenia podnetu,
e)
dátum skončenia preverenia podnetu.
§13 Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
(1)
Ak sa osoba, ktorá podala podnet podľa § 11, domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do siedmich dní odo dňa, keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.
(2)
Inšpektorát práce bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 1 a ak je dôvodné podozrenie, že tento pracovnoprávny úkon bol urobený v súvislosti s podaním podnetu. Inšpektorát práce vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti a doručí ho zamestnávateľovi a osobe, ktorá podala podnet podľa § 11.
(3)
V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby, ktorá podala podnet podľa § 11, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak inšpektorát práce nevyhovie žiadosti podľa odseku 1, písomne oznámi osobe, ktorá podala podnet podľa § 11, dôvody nepozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu.
(4)
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku 2 osobe, ktorá podala podnet podľa § 11. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.
(5)
Inšpektorát práce osobu, ktorá podala podnet podľa § 11, pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne poučí o možnosti podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch podľa odseku 6.
(6)
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 14 dní od doručenia potvrdenia podľa odseku 2 osobe, ktorá podala podnet podľa § 11. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na
a)
osobu, ktorá podala podnet svojmu zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa § 11 ods. 1,
b)
osobu, ktorá podala podnet svojmu zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa § 11 ods. 1 a nemá vnútorný systém vybavovania podnetov podľa § 11,
c)
oznamovateľa, ktorému zanikla ochrana podľa § 8 ods. 1 písm. c), a to až do skončenia alebo zániku pracovnoprávneho vzťahu,
d)
oznamovateľa, ktorému bolo doručené písomné oznámenie podľa § 4 ods. 2 alebo § 6 ods. 2, a to až do zániku pracovnoprávneho vzťahu.
§14 Poriadkové pokuty
(1)
Fyzickej osobe a osobe oprávnenej robiť právne úkony za právnickú osobu, ktoré v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 17 ods. 2, inšpektorát práce môže uložiť poriadkovú pokutu do 500 eur, a to aj opakovane, ak povinnosť nesplnili ani v novourčenej lehote.
(2)
Poriadkovú pokutu môže inšpektorát práce uložiť do jedného roka odo dňa nesplnenia povinnosti.
(3)
Výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§15 Správne delikty
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 11 alebo § 12, inšpektorát práce môže uložiť pokutu do 20 000 eur.
(2)
Pri ukladaní pokuty inšpektorát práce prihliada na závažnosť, následky, čas trvania porušenia povinnosti podľa tohto zákona a prípadné opakované porušenie povinnosti podľa tohto zákona.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát práce dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné ustanovenia
§16
Oznamovateľ a osoba, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa § 13 ods. 2, majú právo na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu.17)
§17
(1)
Inšpektor práce má na účely § 7 a 13 oprávnenia podľa osobitného predpisu18) ako pri výkone inšpekcie práce.
(2)
Fyzické osoby a právnické osoby majú na účely § 7 a 13 povinnosti podľa osobitného predpisu19) ako pri výkone inšpekcie práce.
(3)
Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce na účely § 7 a 13 spracúvajú osobné údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom20) bez súhlasu dotknutých osôb.
§18
(1)
Štát podporuje prevenciu protispoločenskej činnosti a protikorupčné vzdelávanie a výchovu ako súčasť prevencie protispoločenskej činnosti.
(2)
Cieľom výchovy a vzdelávania na školách a v školských zariadeniach, ktorý je obsahom výchovno-vzdelávacích programov podľa osobitného predpisu,21) je aj úcta k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia protispoločenskej činnosti.
(3)
Subjektom, ktoré sa v rámci svojej činnosti zameriavajú na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1, môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytnúť dotáciu podľa osobitného predpisu.22) Dotáciu na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 2 môže týmto subjektom poskytnúť aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.23)
§19
(1)
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva pravidelne vyhodnocuje a na svojom webovom sídle zverejňuje informácie, ktoré sa týkajú oznamovania protispoločenskej činnosti a poskytovania ochrany podľa tohto zákona, ďalej zverejňuje znenia právnych predpisov, ktoré s touto problematikou súvisia, ako aj súvisiace súdne rozhodnutia, odborné články a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú oznamovania protispoločenskej činnosti a poskytovania ochrany podľa tohto zákona a ktoré sú verejne dostupné.
(2)
Ministerstvá a ostatné orgány verejnej moci poskytujú Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva pri zhromažďovaní informácií podľa odseku 1 potrebnú súčinnosť.
§20
(1)
Ak si orgán verejnej moci zriadi na oznamovanie protispoločenskej činnosti telefónnu linku, hovory na túto linku je povinný zaznamenávať; o tejto skutočnosti je orgán verejnej moci povinný oznamovateľa vopred informovať.
(2)
Orgán verejnej moci vedie evidenciu zvukových záznamov hovorov podľa odseku 1 a uchováva ich tri roky od zaznamenania na elektronickom neprepisovateľnom nosiči.
§21
(1)
Na Slovenskú informačnú službu, Vojenské spravodajstvo a Národný bezpečnostný úrad a ich príslušníkov sa nevzťahuje § 3 až 10, § 13 až 15 a § 19 ods. 2. Pri plnení povinností podľa § 11 ods. 4 a 7 nesmie byť ohrozený záujem spravodajskej služby.
(2)
Dozor nad dodržiavaním § 11 a 12 vo vzťahu k Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Národnému bezpečnostnému úradu vykonáva Národná rada Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.24)
§22
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní25) okrem konania o udelenie súhlasu inšpektorátu práce podľa § 7, konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 14 a konania o správnych deliktoch podľa § 15.
(2)
Na doručovanie oznámenia prokurátora alebo súdu zamestnávateľovi podľa § 4 ods. 1, oznámenia správneho orgánu zamestnávateľovi podľa § 6 ods. 1, oznámenia prokurátora, súdu alebo správneho orgánu zamestnávateľovi podľa § 8 ods. 5 a potvrdenia o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu podľa § 13 ods. 2 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem doručovania verejnou vyhláškou.
(3)
Inšpektorát práce príslušný na účely § 4 ods. 1,§ 6 ods. 1, § 7, 8 a 13 je ten, v ktorého územnom obvode oznamovateľ alebo osoba, ktorá podala podnet podľa § 11, vykonávajú prácu.
§23 Prechodné ustanovenia
(1)
Ochrana podľa tohto zákona sa poskytuje aj fyzickej osobe, ktorá urobila oznámenie pred účinnosťou tohto zákona a po jeho účinnosti podala žiadosť o poskytnutie ochrany.
(2)
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť plnenie povinností podľa § 11 a 12 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z. a zákona č. 183/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti".
2.
V § 13 ods. 3 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti".
3.
V § 47 ods. 2 prvej vete sa za slovom "dodržiavať," vypúšťa slovo "a" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a s vnútorným predpisom upravujúcim oznamovanie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti".
4.
V § 79 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru počas poskytovania ochrany podľa osobitného predpisu.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
5.
V § 79 ods. 5 sa slová "odseku 3" nahrádzajú slovami "odseku 4".
6.
V § 81 písm. f) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,".

Čl. III

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z. a zákona č. 195/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 62 ods. 2 prvej vete sa za slovo "obvinenia" vkladá čiarka a slová "o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu".
2.
V § 62 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: "Na žiadosť oznamovateľa sa v trestnom oznámení neuvedú údaje o jeho totožnosti. Materiály, ktoré umožňujú zistenie totožnosti takého oznamovateľa, sa ukladajú na prokuratúre. Do spisu sa zakladajú len s jeho súhlasom.".
3.
V § 131 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "svedka treba poučiť aj o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu.".
4.
V § 265 ods. 2 prvej vete sa za slovo "svedok" vkladajú slová "poučený o možnosti poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu a musí byť".

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 80 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.28je)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 28je znie:
„28je)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2a ods. 2 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti".
3.
V § 250 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Neplatný je aj právny úkon, ak tak ustanovuje osobitný predpis.52a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a)
§ 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VI

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 5a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5a ods. 2 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti".
3.
V § 238 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ak tak ustanovuje osobitný predpis.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
§ 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. VII

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z. a zákona č. 261/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 10 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.11aaa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aaa znie:
„11aaa)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Sudca nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, že podá na iného sudcu sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.“.
3.
V § 147 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.11aaa)".

Čl. VIII

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 372/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21c ods. 1 sa slová "osoby,7a)" nahrádzajú slovami "osoby,7aa)".
2.
V § 67 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.18e)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 18e znie:
„18e)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IX

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Prokurátor nesmie byť disciplinárne stíhaný alebo inak prenasledovaný alebo postihovaný za to, že podá na iného prokurátora sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.“.
2.
V § 26 ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.16a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. X

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z. a zákona č. 37/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak to ustanovuje osobitný predpis,10ab) na rozhodnutie vo veciach služobného pomeru je potrebný predchádzajúci súhlas príslušného orgánu.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ab znie:
„10ab)
§ 7 ods. 1 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 16 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti10e)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:
„10e)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 16 ods. 3 sa slová "žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti".
4.
V § 69 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby, ak nie je tejto povinnosti zbavený vedúcim služobného úradu, a to aj po skončení služobného pomeru; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,10e)“.

Čl. XI

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z. a zákona č. 103/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.13aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XII

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2005 Z. z., zákona č. 326/2007 Z. z., zákona č. 85/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 388/2011 Z. z. a zákona č. 32/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 9 ods. 2 na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o nedodržanie zásady rovnakého zaobchádzania z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, môže sa tiež domáhať neplatnosti právneho úkonu, ktorého účinnosť bola podľa osobitného predpisu pozastavená.".

Čl. XIII

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 207/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z. a zákona č. 652/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 59 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "ani na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.54b)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 54b znie:
„54b)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XIV

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z. a zákona č. 495/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slovo "alebo" nahrádza čiarkou a za slovo "predpisu1)" sa vkladá čiarka a slová "oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti1aaa) (ďalej len "protispoločenská činnosť") alebo osobe, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu,1aab)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1aaa a 1aab znejú:
„1aaa)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1aab)
§ 13 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci spojka "a" nahrádza čiarkou.
3.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
oznamovateľovi protispoločenskej činnosti v konaniach súvisiacich s podaním oznámenia okrem trestného konania a konania o správnom delikte a
e)
osobe, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu1aab) v konaniach súvisiacich s podaním návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.“.
4.
Za § 24e sa vkladajú § 24f a 24g, ktoré vrátane nadpisu nad § 24f znejú:
„Právna pomoc súvisiaca s oznamovaním protispoločenskej činnosti
§24f
(1)
Oznamovateľ protispoločenskej činnosti má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak požiadal o poskytnutie právnej pomoci a nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 sa podáva v kancelárii centra. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý alebo prechodný pobyt, rodné číslo a doklad o tom, že ide o oznamovateľa protispoločenskej činnosti.
(3)
Ak nie je v odsekoch 1 a 2 uvedené inak, na poskytovanie právnej pomoci oznamovateľovi protispoločenskej činnosti sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tohto zákona okrem posudzovania materiálnej núdze a finančnej spoluúčasti.
§24g
(1)
Osoba, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu,1aab) má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak požiadala o poskytnutie právnej pomoci a nemá svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiada o poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 sa podáva v kancelárii centra. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, jeho trvalý alebo prechodný pobyt, rodné číslo a doklad o tom, že voči nemu bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu.1aab)
(3)
Ak nie je v odsekoch 1 a 2 uvedené inak, na poskytovanie právnej pomoci osobe, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu,1aab) sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tohto zákona okrem posudzovania materiálnej núdze a finančnej spoluúčasti.“.
5.
§ 26 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vzor žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti podľa § 24f ods. 2 a § 24g ods. 2.“.

Čl. XV

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová "žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania" nahrádzajú slovami "žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti".
2.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý je oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,4aa) služobný úrad vo veciach týkajúcich sa jeho služobného pomeru a právnych vzťahov s ním súvisiacich podľa § 70 ods. 1 písm. a), b), d), e), h) a o) a ods. 2 písm. b) až e) rozhoduje po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu podľa osobitného predpisu,4ab)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 4aa a 4ab znejú:
„4aa)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4ab)
§ 7 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 119 ods. 1 písm. n) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,4aa)".

Čl. XVI

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z. a zákona č. 308/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
osobitného predpisu,3c) ktorý upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, zamestnávateľom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 11 a 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 6 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u)
určuje inšpektorát práce príslušný na udelenie súhlasu alebo pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu,15aaa) ak ide o zamestnanca iného inšpektorátu práce,“.
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15aaa znie:
„15aaa)
§ 7 a 13 zákona č. 307/2014 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15aa sa dopĺňa touto citáciou: "§ 10 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).".
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Napríklad § 37 zákona č. 462/2007 Z. z., § 14 a 15 zákona č. 307/2014 Z. z.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ad sa dopĺňa touto citáciou: "§ 7 a 13 zákona č. 307/2014 Z. z.".
6.
V § 21 ods. 3 sa slová "a t)" nahrádzajú slovami "a s)".

Čl. XVII

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 462/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti6a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Štátny zamestnanec nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného štátneho zamestnanca alebo na vedúceho štátneho zamestnanca (ďalej len "vedúci zamestnanec") sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.".
3.
V § 11 ods. 1 uvádzacej vete sa slová "Vedúci štátny zamestnanec (ďalej len "vedúci zamestnanec") nahrádzajú slovami "Vedúci zamestnanec".
4.
V § 60 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,6a)".
5.
§ 121 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Právny úkon je neplatný aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.70a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a)
§ 7 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4d sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.“.

Čl. XIX

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: "ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti,".

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 10 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
7)
§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 319/2012 Z. z.
10)
Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z.
12)
Napríklad § 10 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 11 ods. 2 písm. k) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 164/2008 Z. z.
13)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
§ 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad § 192 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, § 60 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 45 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 57 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 181/1998 Z. z., § 51 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z.
17)
§ 24f a 24g zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 307/2014 Z. z.
18)
§ 12 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 4 písm. g) a § 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2014 Z. z.
22)
Zákon č. 583/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
24)
§ 60 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
25)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.