Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

Znenie účinné: od 01.01.2012
215/2007 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012
215
ZÁKON
z 23. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 524/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Správca trhoviska plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§14b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 35b ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 215/2007 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z. a zákona č. 656/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 78 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou platiteľa, ktorý je povinný platiť preddavok na daň podľa § 78a.".
2.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§78a Platenie preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste
(1)
Zahraničná osoba, ktorá je platiteľom, je povinná platiť preddavok na daň splatnú za príslušné zdaňovacie obdobie pripadajúcu na tovar predávaný na trhovom mieste.29a) Preddavok na daň sa platí vo výške 50 % z dane pripadajúcej na množstvo tovaru určeného na predaj na trhovom mieste v príslušnom zdaňovacom období, najmenej 5 000 Sk. Pri výpočte preddavku na daň sa vychádza z predpokladanej predajnej ceny tovaru.
(2)
Preddavok na daň podľa odseku 1 je splatný najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu, v ktorom platiteľ začne po prvýkrát v príslušnom zdaňovacom období predávať tovar na trhovom mieste.
(3)
Platiteľ, ktorý zaplatil preddavok na daň, upraví svoju vlastnú daňovú povinnosť alebo nadmerný odpočet v príslušnom zdaňovacom období o sumu zaplateného preddavku na daň.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z. a zákona č. 12/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 76 ods. 3 písm. d) sa za slová „daňových orgánov92)" vkladá čiarka a slová „colných orgánov92a) a obcí ako správcov daní92b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:
„92a)
§ 2 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
92b)
Napríklad § 4 ods. 3 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 146/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 219/1999 Z. z., zákonom č. 367/1999 Z. z., zákonom č. 240/2000 Z. z., zákonom č. 493/2001 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 233/2002 Z. z., zákonom č. 291/2002 Z. z., zákonom č. 526/2002 Z. z., zákonom č. 114/2003 Z. z., zákonom č. 609/2003 Z. z., zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 215/2004 Z. z., zákonom č. 350/2004 Z. z., zákonom č. 443/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 679/2004 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 534/2005 Z. z., zákonom č. 584/2005 Z. z., zákonom č. 122/2006 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem čl. I jedenásteho bodu § 14c a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.