Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania v stavebnom poriadku

Znenie účinné: od 01.01.1981 do 31.07.2000 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
155/1980 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1981 do 31.07.2000
155
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
z 31. októbra 1980,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 143 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 1 písm. d) znie:
„d)
prípojky na verejné rozvodné siete a kanalizáciu,“.
2.
v § 2 ods. 1 sa za písm. d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
oporné múry,
f)
podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.“.
3.
§ 3 znie :
§3 Drobné stavby
(1)
Drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (pre stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu a pod.) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a)
prízemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a výška 4,5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby pre chov drobného zvieratstva, poľnohospodárske drobné stavby, vrátnice, šatne, umyvárne, hygienické zariadenia, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b)
podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy bez prepadu.
(2)
Za drobné stavby sa považujú aj:
a)
stavby organizácií na lesnej pôde slúžiacej na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad prenosné jednoduché prístrešky, kŕmidlá, kŕmidlá s pohyblivou strechou, kŕmne linky, posedy, zvážnice, sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b)oplotenie,
c)
pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,13)
d)
nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, 14) priepusty a pod.
(3)
Za drobné stavby sa nepovažujú stavby uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sú prevádzkárňou, stavby garáží, skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú obranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení, stavby domových čistiarní odpadových vôd.“.
4.
V § 7 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 6 a vkladá sa nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
S dotknutými orgánmi štátnej správy, ktorých stanoviská, prípadne vyjadrenia sa zaopatrili k dokumentácii požadovanej podľa odseku 3 písm. a) a b) ešte pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokúvanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia podľa miery, v akej sa splnili ich požiadavky.“.
5.
Nadpis § 14 znie:
„Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác“.
6.
§ 15 znie:
§15
(1)
Ak stavebný úrad písomne oznámi, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky, pripojí k oznámeniu ním overený jednoduchý situačný náčrt. Kópiu oznámenia s overeným náčrtom odovzdá stavebný úrad mestskému alebo miestnemu národnému výboru.
(2)
Oznámenie stavebného úradu podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.15)“.
7.
§ 19 písm. b) znie:
„b)
postupne na etapy stavby, to je na časti stavby schopné samostatného užívania, prípadne na iné časti, pokiaľ to osobitné predpisy pripúšťajú, 16) a na stavbu zariadenia staveniska. Stavebný úrad vzhľadom na celospoločenské záujmy (ochrana životného prostredia, chránených území, zabezpečenie komplexnosti výstavby a pod.) môže určiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie časti (objekty), prípadne na celú stavbu [písmeno a)].“.
8.
§ 24 znie:
„(1)
Dokumentácia stavby, ktorej stavebníkom je občan, obsahuje najmä
a)
situačný výkres v mierke 1 : 200 s vyznačením prípojok na verejný rozvod a kanalizáciu,
b)
stavebné výkresy v mierke aspoň 1 : 100, z ktorých je zrejmý doterajší aj navrhovaný stav (pôdorysy s označením účelu užívania všetkých priestorov, rezy, pohľady a schematické vyznačenie vnútorných inštalácií),
c)
technický opis s odhadom stavebných nákladov,
d)
prehľad stavebných hmôt, dielcov a výrobkov; pri rodinných domčekoch preukáže stavebník spôsob ich zabezpečenia.
(2)
Samostatné výkresy konštrukcií, prípojok a vnútorných inštalácií si stavebný úrad vyžiada vtedy, ak ide o neobvyklé riešenie alebo ak nemožno ich riešenie spoľahlivo posúdiť z vyznačenia v situačnom výkrese a v stavebných výkresoch.“.
9.
§ 42 ods. 2 písm. d) znie:
„d)
geometrický plán alebo inú dokumentáciu podľa predpisov o evidencii nehnuteľností na vyznačenie zmien, ak sú predmetom evidencie nehnuteľností, prípadne potvrdenie , že táto dokumentácia bola objednaná; tieto doklady sa nepripájajú v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného ohraničenia stavby a pri drobných stavbách.“.

Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.
Minister:
Ing. Šupka v. r.
13)
Pre pripojenie platí najmä vyhláška č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - § 12 a 27, vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - § 12 a 27 a ČSN č. 73 6660 - Vnútorné vodovody a ČSN 76 6760 - Vnútorné kanalizácie.
14)
V cestných ochranných pásmach musí byť povolená výnimka podľa § 16 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 136/1961 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
15)
Napríklad podľa § 13a a § 14 zákona č. 53/1968 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb., § 4 zákona č. 61/1973 Zb. o lesoch.
16)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení neskorších predpisov.