Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov

Znenie účinné: od 01.01.1971 do 31.12.1973 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 135/1973 Zb.

53/1968 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1971 do 31.12.1973
53
ZÁKON
z 25. apríla 1968
o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§18
(1)
Štátny cenový úrad organizuje a vykonáva kontrolu cien, rozhoduje podľa príslušných predpisov o dôsledkoch porušovania cenových predpisov a zásad cenovej politiky a rieši cenové spory.
(2)
Pracovníci Štátneho cenového úradu sú oprávnení
a)
požadovať od pracovníkov kontrolovaných štátnych orgánov a organizácií a od kontrolovaných osôb vytvorenie nevyhnutných podmienok pre výkon cenovej kontroly, najmä predloženie podkladov a podanie ústnych alebo písomných zpráv o určitých skutočnostiach alebo vysvetliviek o príčinách zistených nedostatkov;
b)
požadovať od vedúcich pracovníkov kontrolovaných orgánov a organizácií odstránenie zistených nedostatkov a navrhovať vykonanie potrebných opatrení podľa výsledkov cenovej kontroly;
c)
vyžadovať súčinnosť iných kontrolných orgánov, prípadne ďalších odborných pracovníkov s výnimkou orgánov a pracovníkov ľudovej kontroly.
(3)
Pracovníci orgánov štátnej správy a organizácií sú povinní pomáhať kontrolným pracovníkom Štátneho cenového úradu, najmä predkladať požadované doklady, podávať včas presné a úplné zprávy a vysvetlivky, bez prieťahov odstraňovať zistené nedostatky a v určených lehotách podávať zprávy o plnení prijatých opatrení.
§19
Na vykonávanie cenovej kontroly Štátny cenový úrad si zriaďuje odlúčené pracoviská.
§25
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.