Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku

Znenie účinné: od 17.07.1992 do 31.07.2000 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 50/1976 Zb.

85/1976 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1992 do 31.07.2000
85
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj
zo 14. júla 1976
o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku
Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 143 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ | VYMEDZENIE POJMOV

§1 Stavby
(1)
Za stavby sa považujú všetky stavby bez zreteľa na ich
a)
stavebnotechnické vyhotovenie, napr. budovy, veže, stožiare, silá, zásobníky, nádrže, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupištia a rampy, žeriavové dráhy, podzemné i nadzemné vedenia, tribúny, múry, oplotenia, pomníky,
b)
účel, napr. stavby na bývanie, občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a na skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, stavby na rekreáciu,
c)
čas trvania.
(2)
Stavby môžu byť
a)
trvalé,
b)
dočasné, pri ktorých sa vopred obmedzí čas ich trvania, napr. stavby zariadenia staveniska, stavby zriaďované na krátkodobý účel, stavby umiestňované na pozemkoch výhľadove určených na iné využitie a pod.
(3)
Zmenami dokončených stavieb sú
a)
nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
b)
prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkove spojené s doterajšou stavbou,
c)
stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby (napr. prestavby, vstavby, podstatné zmeny vnútorného zariadenia, podstatné zmeny vzhľadu stavby).
(4)
Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny proti stavebnému povoleniu, prípadne proti dokumentácii stavby overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.
§2 Jednoduché stavby
(1)
Jednoduchými stavbami sú
a)
stavby na bývanie, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, pokiaľ majú najviac 4 byty, jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, včítane podkrovia,
b)
stavby na individuálnu rekreáciu,
c)
prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výška 15 m,
d)
prípojky na verejné rozvodné siete a kanalizáciu,
e)
oporné múry,
f)
podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
(2)
Za jednoduché stavby sa nepovažujú; stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú obranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení.
§3 Drobné stavby
(1)
Drobnými stavbami sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (pre stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu a pod.) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a)
prízemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a výška 4,5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby pre chov drobného zvieratstva, poľnohospodárske drobné stavby, vrátnice, šatne, umyvárne, hygienické zariadenia, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b)
podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy bez prepadu.
(2)
Za drobné stavby sa považujú aj:
a)
stavby organizácií na lesnej pôde slúžiacej na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad prenosné jednoduché prístrešky, kŕmidlá, kŕmidlá s pohyblivou strechou, kŕmne linky, posedy, zvážnice, sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b)
oplotenie,
c)
pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,13)
d)
nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, 14) priepusty a pod.
(3)
Za drobné stavby sa nepovažujú stavby garáží, skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú obranu, požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrovoenergetických zariadení, stavby domových čistiarní odpadových vôd.
§4 Vojenské a iné stavby
(1)
Za stavby vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov1) sa považujú stavby slúžiace na obranu štátu zriaďované v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany.
(2)
Za stavby Ministerstva vnútra sa považujú stavby slúžiace na výkon služby Federálneho ministerstva vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, Federálneho policajného zboru alebo na výkon služby Ministerstva vnútra Českej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Polície Českej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky.
(3)
Za stavby zborov nápravnej výchovy sa považujú stavby pre služobnú činnosť útvarov zborov nápravnej výchovy, zvláštne stavby zaradené do plánu investičnej výstavby zborov nápravnej výchovy a stavby v správe a užívaní týchto zborov na služobné účely ich útvarov.
(4)
Za stavby uránového priemyslu sa považujú stavby postavené alebo slúžiace na účely ťažby, spracovania, transportu a ukladania rádioaktívnych surovín na území vyhradenom na tieto účely.
(5)
Stavbami v povrchových lomoch a skrývkach sú stavby vnútri hraníc vymedzených čiarou skutočne realizovanej skrývky alebo uskutočňovanej ťažby, prípadne v území vystavenom priamym účinkom ťažby (napr. trhacích prác), pokiaľ pozemky neboli rekultivované.
§5 Jadrové zariadenia
Za stavby s jadrovým zariadením sa považujú stavby vymedzené osobitnými predpismi.1a) V pochybnostiach, či ide o jadrové zariadenie, je určujúce vyjadrenie Československej komisie pre atómovú energiu.
§6 Stavebný pozemok a stavenisko
(1)
Stavebným pozemkom sa rozumie časť územia určená územným plánom zóny alebo územným projektom zóny, územným plánom sídelného útvaru spracovaným v mierke 1:5000 alebo vo väčšej mierke alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný hlavnou stavbou.
(2)
Stavenisko je miesto určené na uskutočnenie stavby alebo udržiavacích prác. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.

DRUHÁ ČASŤ

ÚZEMNÉ KONANIE (K § 35, 37 a 39 zákona)
§7 Návrh na vydanie územného rozhodnutia
(1)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia podá navrhovateľ na stavebnom úrade; návrh obsahuje
a)
meno (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho doterajšieho využitia,
c)
zoznam a adresy všetkých známych účastníkov územného konania,
d)
druhy a parcelné čísla dotknutých pozemkov podľa evidencie nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv.2)
(2)
Pri návrhu na vydanie územného rozhodnutia v prípadoch uvedených v § 36 ods. 4 zákona sa údaje podľa odseku 1 písm. c), d) v návrhu neuvádzajú.
(3)
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia navrhovateľ prikladá
a)
situačný výkres súčasného stavu územia na podklade pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy a s vyznačením väzieb na okolie; ak sa návrh týka mimoriadne rozsiahlych území s veľkým počtom účastníkov územného konania alebo umiestnenia líniovej stavby, aj mapový podklad v mierke 1:10 000 až 1:50 000 s vyznačením širších vzťahov (účinkov) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá vo dvoch vyhotoveniach;
b)
stanoviská, súhlasy, posúdenia, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi, napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
(4)
Návrh na umiestnenie stavby doplní navrhovateľ podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby ďalšími podkladmi a dokumentáciou, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä
a)
navrhované umiestnenie stavby na pozemku včítane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, v prípade potreby aj s výškovým vyznačením (spravidla v mierke 1:500),
b)
architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie,
c)
údaje o prevádzke, prípadne o výrobe, včítane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení,
d)
vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie včítane návrhu na opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov,
e)
nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (včítane parkovania), likvidáciu odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia,
f)
dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,
g)
ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, včítane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území (neuvádza sa pri stavbách podľa § 2 vyhlášky),
h)
rozsah a usporiadanie staveniska,
i)
zazelenenie nezastavaných plôch.
(5)
Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, prikladá navrhovateľ k návrhu na vydanie územného rozhodnutia súhlas Československej komisie pre atómovú energiu podľa osobitných predpisov3a), udelený na základe posúdenia zadávacej bezpečnostnej správy, ktorá obsahuje najmä
a)
zhodnotenie staveniska z hľadiska jadrovej bezpečnosti, predbežné zhodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie,
b)
zadanie na projekt jadrového zariadenia, vyplývajúce z požiadaviek na jadrovú bezpečnosť v danej lokalite.
(6)
S dotknutými orgánmi štátnej správy, ktorých stanoviská, prípadne vyjadrenia sa zaopatrili k dokumentácii požadovanej podľa odseku 3 písm. a) a b) ešte pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokúvanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia podľa miery, v akej sa splnili ich požiadavky.
(7)
Ak predložené podklady a stanoviská nestačia na riadne posúdenie návrhu z hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, určí stavebný úrad rozsah, spôsob a lehotu ich doplnenia. Stavebný úrad môže tiež určiť počet vyhotovení (prípadne aj členenie) podkladov a stanovísk potrebných na rokovanie s účastníkmi územného konania a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
Rozhodnutie o umiestnení stavby
§8
(1)
Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestnenie stavby na ňom a určujú sa podmienky projektovej prípravy stavieb, prípadne umiestnenia informačných, reklamných a propagačných zariadení.
(2)
Rozhodnutie o umiestnení stavby obsahuje najmä
a)
meno (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
druh a stručný opis stavby s uvedením jej kapacity,
c)
druhy a parcelné čísla pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje, pri líniových a mimoriadne rozsiahlych stavbách opis územia,
d)
podmienky umiestnenia a projektovej prípravy stavby, včítane rozsahu a podrobnosti spracovania projektovej dokumentácie,
e)
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
f)
čas platnosti rozhodnutia.
(3)
V podmienkach umiestnenia stavby sa určia najmä požiadavky na ochranu a tvorbu životného prostredia, zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby, včítane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, výška stavby, požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo z ich blízkosti a požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy. V súlade s podmienkami sa vyznačí umiestnenie stavby alebo informačných, reklamných a propagačných zariadení v grafickej prílohe územného rozhodnutia.
(4)
Pri informačných, reklamných a propagačných zariadeniach môže stavebný úrad v rozhodnutí o umiestnení stavby určiť, že sa od vydania ich povolenia upúšťa.
§9
(1)
Územné konanie o umiestnení jednoduchej stavby alebo jej prístavby alebo nadstavby môže stavebný úrad zlúčiť so stavebným konaním v prípadoch, keď podmienky umiestnenia sú vzhľadom na pomery v území jednoznačné, pri iných stavbách možno tak postupovať len vtedy, ak je pre dané územie schválený územný plán alebo územný projekt zóny.
(2)
Stavebný úrad môže upustiť od vydania rozhodnutia o umiestnení stavby
a)
na pozemkoch v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, pokiaľ sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie a vonkajší vzhľad stavby a pokiaľ sa prevádzkou novoumiestňovanej stavby nezhorší životné prostredie,
b)
pri líniových stavbách, ktorých podmienky umiestnenia podrobne rieši územný plán zóny alebo územný projekt zóny.
(3)
Rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžadujú
a)
stavebné úpravy a udržiavacie práce,
b)
drobné stavby,
c)
stavby umiestňované v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov, v uzavretých priestoroch a zariadeniach ministerstva vnútra a zborov nápravnej výchovy, pokiaľ sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie priestoru alebo zariadenia,
§10 Rozhodnutie o využití územia
(1)
Rozhodnutím o využití územia sa určujú podmienky najmä
a)
terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery (ďalej len „terénne úpravy“), napr. zavážky, priekopy, násypy, skládky,
b)
výsadby a väčšej úpravy viníc, chmeľníc, lesov, sadov, záhrad, zriaďovania ihrísk, skladovacích a odstavných plôch,
c)
delenia alebo sceľovania pozemkov, pokiaľ podmienky pre ne neurčuje iné rozhodnutie alebo opatrenie.
(2)
Ak osobitné predpisy neustanovujú inak, vydáva sa rozhodnutie o využití územia aj pre ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce (ďalej len „ťažobné práce“), najmä na zriaďovanie lomov, pieskovísk, odvalov a výsypiek.
(3)
Rozhodnutie o využití územia obsahuje najmä
a)
meno (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
označenie parcelných čísel pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, stručný opis zmeny vo využití územia,
c)
podmienky nového využitia územia,
d)
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,
e)
čas platnosti rozhodnutia.
(4)
Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využití územia určiť, že sa upúšťa od vydania povolenia terénnych úprav.
(5)
Podmienkami nového využitia územia sa určuje spôsob, akým sa má územie upraviť, spôsob jeho odvodnenia, pripojenia na dopravné a rozvodné siete, požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy, požiadavky na ochranu existujúcich stavieb, zelene a pod.
(6)
Rozhodnutie o využití územia sa zlúči s rozhodnutím o umiestnení stavby, ak sa má na pozemku, ktorého sa rozhodnutie týka, realizovať aj stavba.
(7)
Rozhodnutie o využití územia sa nevydáva vo vojenských obvodoch a v uzavretých priestoroch a zariadeniach vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov a v uzavretých priestoroch a zariadeniach na vykonávanie činností a služieb Federálneho ministerstva vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, Federálneho policajného zboru, Ministerstva vnútra Českej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Polície Českej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Zboru nápravnej výchovy Českej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
§11 Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme
(1)
Rozhodnutím o chránenom území alebo o ochrannom pásme sa vymedzuje územie, v ktorom sa zakazujú alebo obmedzujú určité činnosti z dôvodov ochrany záujmov spoločnosti (ochrany ovzdušia, ochrany pred negatívnymi účinkami, prevádzky priemyselných podnikov, ochrany ložísk nerastov, banských diel, dráh, telekomunikácií, letísk, priestorov na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu, rozvodných sietí, geodetických bodov základného polohového, výškového a gravitačného poľa a pod.).
(2)
Ak sa chránené územie alebo ochranné pásmo vymedzí všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím príslušného správneho orgánu podľa neho vydaným alebo ak ich určí vláda, rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme sa nevydáva.
(3)
Rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme obsahuje najmä
a)
označenie (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
vymedzenie (označenie) územia, ktorého sa ochrana týka,
c)
podmienky ochrany,
d)
čas platnosti rozhodnutia, ak ho možno vopred určiť.
(4)
Podmienkami rozhodnutia sa určí spôsob ochrany, najmä zákaz, obmedzenie alebo spôsob uskutočňovania stavieb, terénnych úprav, ťažobných prác, výsadby a postreku stromov, hnojenia pôdy, prevádzky vysokofrekvenčných prístrojov, zabezpečujú sa požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a pod.
§12 Rozhodnutie o stavebnej uzávere
(1)
Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa trvale alebo dočasne zakazuje alebo obmedzuje stavebná činnosť, najmä pokiaľ by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využitie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie.
(2)
Rozhodnutie o stavebnej uzávere obsahuje najmä
a)
označenie (názov) a adresu navrhovateľa,
b)
vymedzenie územia, prípadne pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, pre ktoré platí zákaz alebo obmedzenie stavebnej činnosti,
c)
rozsah zákazu alebo obmedzenia stavebnej činnosti,
d)
čas platnosti rozhodnutia, ak ho možno vopred určiť.
(3)
Rozhodnutím o stavebnej uzávere nemožno zakázať alebo obmedziť vykonávanie udržiavacích prác.

TRETIA ČASŤ | STAVEBNÝ PORIADOK

ODDIEL 1

OPRÁVNENIE NA USKUTOČŇOVANIE STAVIEB (K § 44 zákona)
§13
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá bude uskutočňovať stavbu (alebo práce na stavbe) sama pre seba a nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania, zabezpečuje odborné vedenie stavby autorizovanou osobou, ktorá:
a)
riadi spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaistila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie a hospodárne použitie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, odborné ukladanie strojov a zariadení, vedenie stavebného denníka a pod.,
b)
zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, československých štátnych noriem a iných technických predpisov a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby (najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia),
c)
pôsobí, aby sa odstránili závady, ktoré na stavbe zistila; ak nemožno závady odstrániť v rámci odborného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.
(2)
Osoba určená na výkon odborného dozoru nad uskutočňovaním jednoduchej alebo drobnej stavby stavanej svojpomocou plní povinnosti podľa odseku 1 písm. b), c); okrem toho sleduje
a)
spôsob a postup uskutočňovania stavby, najmä bezpečnosť pri práci, inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť, ukladanie a použitie výrobkov a stavebných hmôt,
b)
vedenie jednoduchého záznamu o stavbe.

ODDIEL 2

POVOĽOVANIE STAVIEB A ZMIEN STAVIEB

Ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác (K § 57 zákona)
§14
(1)
V ohlásení drobnej stavby stavebník uvedie
a)
druh, rozsah, účel a miesto stavby a jednoduchý technický opis jej uskutočnenia,
b)
druh a parcelné číslo pozemku podľa evidencie nehnuteľností, doklad, ktorým preukáže vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
c)
kto bude stavbu uskutočňovať a či sa na jej uskutočnenie majú použiť susedné nehnuteľnosti, prípadne vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.
(2)
K ohláseniu drobnej stavby pripojí stavebník jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich. Náčrt sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach, pokiaľ nie je príslušným orgán obce, predkladá sa v troch vyhotoveniach.
§15
(1)
Ak stavebný úrad písomne oznámi, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky, pripojí k oznámeniu ním overený jednoduchý situačný náčrt. Kópiu oznámenia s overeným náčrtom odovzdá stavebný úrad miestne príslušnému obecnému úradu.
(2)
Oznámenie stavebného úradu podľa odseku 1 nenahrádza rozhodnutie dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.15)
§16
(1)
V ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác stavebník uvedie,
a)
na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
b)
ich druh, rozsah, účel a jednoduchý technický opis,
c)
doklad, že má vlastnícke alebo iné právo k stavbe, ktorý možno nahradiť čestným vyhlásením alebo, ak úpravu alebo udržiavacie práce uskutočňuje právnická alebo fyzická osoba ako nájomca, písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
(2)
K ohláseniu stavebnej úpravy alebo udržiavacej práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti.
§17
(1)
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (§ 57 ods. 1 zákona). Pritom prihliada najmä na umiestnenie, stavebno-technické uskutočnenie, účel užívania stavby a jej vplyv na životné prostredie. Stavebný úrad tieto hľadiská posudzuje najmä pri ohlásenej drobnej stavbe alebo stavebnej úprave stavby, ktorej súčasťou je prevádzkové, výrobné alebo technické zariadenie.
(2)
Pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, po ohlásení ktorých stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu, doplní stavebník údaje uvedené v § 14 a 16
a)
jednoduchým náčrtom stavby alebo úpravy alebo vyznačením stavebných úprav v dokumentácii stavby, overenej stavebným úradom; pri udržiavacích prácach sa nepredkladá,
b)
situačnými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budovať,
c)
ďalšími podkladmi určenými stavebným úradom nevyhnutnými na riadne posúdenie veci.
§18
(1)
Udržiavacími prácami, ktoré nevyžadujú ohlásenie stavebnému úradu, sú najmä
a)
menšie opravy fasády, opravy vnútorných omietok, obkladov stien, podláh a dlažieb, opravy strešnej krytiny a povrchu plochých striech, komínových telies, opravy vnútorných inštalácií, výmena, opravy a nátery žľabov a odpadových dažďových zvodov, opravy okien a dverí a ich nátery, výmena dverových a okenných krídel a opravy oplotenia, ak sa nimi nemení vzhľad stavby,
b)
výmena nepodstatných častí konštrukcií stavby,
c)
opravy zariadenia ústredného kúrenia, vetracieho a klimatizačného zariadenia a výťahov, ak ich budú uskutočňovať oprávnené organizácie alebo osoby,
d)
výmena zariaďovacích predmetov (napr. kuchynských liniek, vaní a iného bežného vybavenia stavby).
(2)
Ak sa udržiavacie práce uvedené v odseku 1 majú uskutočňovať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, podliehajú ohláseniu.
ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE (K § 58 a 60 zákona)
§19
Stavebný úrad môže povoliť súbor stavieb včítane stavieb zariadenia staveniska alebo postupne jednotlivé stavby súboru, schopné samostatného užívania, podmieňujúce preložky inžinierskych sietí a stavby zariadenia staveniska. Pritom prihliada na dôležité verejné záujmy (ochrana životného prostredia, chránené územia, zabezpečenie komplexnosti výstavby a pod.) a môže určiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, príp. na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c) zákona].
§20
(1)
V žiadosti o stavebné povolenie stavebník podľa povahy stavby uvedie
a)
meno (názov) a adresu stavebníka (u právnickej osoby jej sídlo),
b)
druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
c)
parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku a susedných pozemkov s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa evidencie nehnuteľnosti, prípadne ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva),
d)
spracovateľa projektovej dokumentácie stavby a spôsob uskutočnenia stavby (dodávateľsky, svojpomocou),
e)
základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach,
f)
zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktoré sú stavebníkovi známe, pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú.
(2)
K žiadosti stavebník pripojí
a)
doklady, ktorými preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ak žiada o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy, alebo udržiavacích prác na stavbe jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 zákona), predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby,
b)
projektovú dokumentáciu stavby vo dvoch vyhotoveniach, ak nie je stavebným úradom obecný úrad v mieste, v troch vyhotoveniach,
c)
doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ sa vopred o stavbe viedli, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny),
d)
územné rozhodnutia, ak ich vydal iný orgán než stavebný úrad,
e)
vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby [§ 46a ods. 2 písm. f) zákona], ak ju bude sama pre seba uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania,6a) pri stavbách ostatných fyzických osôb vykonávaných svojpomocou, potom vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborný dozor nad stavbou, ak stavebník nie je sám spôsobilý dozor vykonávať.
(3)
Pri líniovej stavbe a stavbe mimoriadne rozsiahlej s veľkým počtom účastníkov konania, môže stavebný úrad určiť počet vyhotovení podkladov (prípadne aj ich členenie) uvedených v odseku 2 nevyhnutných pre rokovanie najmä s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí.
(4)
Pri stavbe, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, pripojí stavebník k žiadosti súhlas Československej komisie pre atómovú energiu podľa osobitných predpisov3a), udelený na základe posúdenia predbežnej bezpečnostnej správy, ktorá obsahuje najmä
a)
analytické a experimentálne dôkazy, že sa požiadavky na jadrovú bezpečnosť, určené zadávacou bezpečnostnou správou a osobitnými predpismi, v projektovej dokumentácii dodržali,
b)
program zabezpečenia akosti pri výrobe komponentov a výstavba jadrového zariadenia a predbežný program kontroly ich prevádzkového stavu.
§21
Pri stavbe s neobvyklou technológiou, pri ktorej sa má použiť neobvyklý spôsob stavania alebo konštrukčného riešenia alebo v ktorej sa má inštalovať ojedinelé technické zariadenie, ktoré nie je porovnateľné s inými už vyskúšanými zariadeniami, a pri ktorej sa nemôžu vopred spoľahlivo určiť negatívne účinky prevádzky stavby na životné prostredie, stavebník doloží žiadosť o stavebné povolenie posudkom špecializovaného pracoviska, vysokej školy alebo súdneho znalca.
§22
(1)
Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje najmä
a)
sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, pokiaľ nepostačia údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
b)
súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé
– navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných materiálov,
– požiarno-bezpečnostné riešenie,
– nároky na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (včítane parkovania), likvidáciu odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu,
– údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch včítane inžinierskych sietí,
– pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
– usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
– splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov,
c)
celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, prípadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby,
d)
stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií stavby a jej častí (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotnotechnické včítane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotolne, výťahy a pod.), úpravy a riešenie predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej obrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení včítane vnútorných komunikácií,
e)
projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.
(3)
Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, obsahuje projektová dokumentácia prvej stavby celkovú situáciu (zastavovací plán celého súboru stavieb včítane zariadenia staveniska).
(4)
Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže stavebný úrad v jednotlivých prípadoch určený rozsah a obsah dokumentácie primerane obmedziť.
Stavebné povolenie (K § 66 zákona)
§25
Stavebné povolenie obsahuje najmä
a)
meno (názov) stavebníka,
b)
druh a účel povoľovanej stavby,
c)
parcelné čísla stavebných pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, na ktorých sa stavba povoľuje,
d)
podmienky uskutočnenia stavby, prípadne aj užívania stavby a odstránenia stavby,
e)
rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.
§26
(1)
V podmienkach stavebného povolenia stavebný úrad zabezpečí, prípadne určí najmä
a)
ochranu záujmov spoločnosti, predovšetkým životného prostredia,
b)
súlad projektu so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a s inými predpismi a technickými normami,
c)
lehotu dokončenia stavby,
d)
dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy uplatnených v stavebnom konaní,
e)
umiestnenie stavby, ak územné rozhodnutie bolo zlúčené so stavebným povolením,
f)
spôsob uskutočňovania stavby; pri stavbách, ktoré bude uskutočňovať sama pre seba právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov,6a) osobu zodpovednú za odborné vedenie stavby [§ 46a ods. 2 písm. f) zákona], alebo pri stavbách ostatných fyzických osôb, uskutočňovaných svojpomocou, osobu, ktorá bude vykonávať odborný dozor nad stavbou.
(2)
Stavebný úrad môže v podmienkach stavebného povolenia stavebníkovi uložiť alebo v stavebnom povolení určiť
a)
predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, potrebnej na kontrolu, či sa dodržali podmienky určené na uskutočnenie stavby,
b)
oznámenie určitého štádia stavby za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu,
c)
predloženie dokladov, odborných expertíz a posudkov,
d)
podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska architektúry a komplexnosti, najmä určiť druh a farbu vonkajších úprav stavby (krytiny, omietok, náterov a pod.), pripojenie na rozvodné siete, pozemné komunikácie a dráhy, odvádzanie povrchových vôd a úpravy okolia stavby a podmienky ochrany a výsadby zelene,
e)
nevyhnutný rozsah plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,
f)
tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam, aby po určený čas znášali vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb a pod.,
g)
úľavy pre vytýčenie stavby.
§27
(1)
Stavebný úrad zašle po jednom overenom vyhotovení dokumentácie stavebníkovi a obecnému úradu, v územnom obvode ktorého sa stavba uskutočňuje. Jedno vyhotovenie dokumentácie si stavebný úrad ponechá pre úradnú potrebu.
(2)
Stavebný úrad pripojí stavebníkovi k overenej dokumentácii štítok, na ktorom uvedie označenie stavby a jej stavebníka, kto bude stavbu uskutočňovať, kto pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou zodpovedá za odborné vedenie a uskutočňovanie stavby alebo za odborný dozor a ktorý orgán a kedy stavbu povolil.
(3)
Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby. Stavby organizácií sa môžu označiť iným vhodným spôsobom (napr. tabuľou) s uvedením údajov zo štítka.
§28 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (K § 68 zákona)
(1)
V žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením stavebník uvedie najmä
a)
označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka,
b)
opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou dokumentáciou,
c)
dôvody navrhovanej zmeny.
(2)
Dokumentácia k žiadosti podľa odseku 1 obsahuje
a)
situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby,
b)
výkresy v rozsahu požadovanej zmeny,
c)
technický opis zmeny a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby,
d)
doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli.
(3)
Po predchádzajúcom prerokovaní stavebníka so stavebným úradom možno zmeny stavby vyznačiť priamo v pôvodnej overenej dokumentácii stavby, ak je to technicky možné a ak to nie je na úkor jej prehľadnosti. Zmeny sa vyznačia v dokumentácii stavby uloženej na stavebnom úrade, prípadne obecnom úrade, v územnom obvode ktorého sa stavba uskutočňuje, a v dokumentácii, ktorú uchováva stavebník (vlastník) stavby.

ODDIEL 3

POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV, INFORMAČNÝCH, REKLAMNÝCH A PROPAGAČNÝCH ZARIADENÍ (K § 71 až 74 zákona)
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
§29
(1)
Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje
a)
meno (názov) a adresu žiadateľa,
b)
druh, účel, miesto a predpokladané trvanie terénnych úprav,
c)
druhy a parcelné čísla pozemkov podľa evidencie nehnuteľností, na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
d)
časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
e)
kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
f)
zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. c) a f) možno nahradiť prílohami žiadosti.
§30
(1)
K žiadosti o povolenie terénnych úprav sa pripojí
a)
predpísaná dokumentácia vo dvoch vyhotoveniach; ak nie je stavebným úradom miestny alebo mestský národný výbor, v troch vyhotoveniach,
b)
územné rozhodnutie, pokiaľ ho vydal iný orgán než stavebný úrad,
c)
doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k pozemkom,
d)
doklady a stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi,
e)
doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli vopred.
§31
(1)
Dokumentácia terénnych úprav obsahuje
a)
údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia a iných rozhodnutí nevyhnutných pre povolenie terénnych úprav podľa osobitných predpisov, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej úprave,
b)
situačný výkres podľa pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností objasňujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať, s vyznačením pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, včítane vyznačenia ochranných pásem, chránených území a existujúcich stavieb; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy objasňujúce ich výškové usporiadanie,
c)
vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre určujúce v situačnom výkrese polohové a výškové umiestnenie jednoduchých a nepodstatných terénnych úprav.
(2)
Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným spôsobom, môže stavebný úrad ako dokumentáciu prijať len stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný náčrt.
§33
(1)
Ak dokumentácia predložená žiadateľom neobsahuje údaje nevyhnutné pre riadne posúdenie navrhovaných terénnych úprav, určí stavebný úrad rozsah a lehotu jej doplnenia.
(2)
Na zmeny povolených terénnych úprav sa ustanovenia § 29 až 32 použijú primerane.
§34 Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
(1)
V žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (ďalej v tomto ustanovení len „zariadenie“) sa uvedie
a)
druh, účel, miesto a čas trvania zariadenia,
b)
označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa má zariadenie umiestniť,
c)
zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.
(2)
K žiadosti sa podľa povahy zariadenia pripojí
a)
predpísaná dokumentácia vo dvoch vyhotoveniach; ak nie je stavebným úradom mestský alebo miestny národný výbor, v troch vyhotoveniach,
b)
územné rozhodnutie, pokiaľ ho vydal iný orgán než stavebný úrad,
c)
doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti,
d)
doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú osobitné predpisy,
e)
doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli vopred.
(3)
Predpísaná dokumentácia zariadenia obsahuje najmä
a)
technický opis zariadenia, spôsobu jeho inštalácie a účinkov zariadenia na okolie,
b)
výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu.
(4)
Pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.

ODDIEL 4

VYTYČOVANIE STAVIEB A TERÉNNYCH ÚPRAV (K § 75 zákona)
§35
(1)
Vytyčovanie stavieb sa uskutoční podľa vytyčovacích výkresov v súlade s územným rozhodnutím, stavebným povolením alebo povolením terénnych úprav.
(2)
O uskutočnenom vytýčení a o stabilizácii pevných bodov vyhotoví ten, kto vytýčenie uskutočnil, vytyčovací protokol.
§36
Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách stavieb a pri nepodstatných terénnych úpravách upustiť od vytýčenia orgánmi na to oprávnenými.
§37
(1)
Za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, pri ktorej sa upustilo od vytýčenia orgánmi na to oprávnenými, zodpovedá stavebník, pri stavbe uskutočňovanej svojpomocou osoba určená na vykonávanie odborného dozoru nad uskutočňovaním stavby a pri stavbe organizácie, ktorá nemá v predmete svojej činnosti stavebné alebo montážne práce a uskutočňuje stavbu sama pre seba, osoba, poverená odborným vedením stavby.
(2)
Za určenie priestorovej polohy terénnych úprav, pri ktorých bolo upustené od vytýčenia orgánmi na to oprávnenými, zodpovedá ten, kto požiadal stavebný úrad o ich povolenie.
§38
Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. Pri stavbách, terénnych úpravách, ktoré nevyžadujú kolaudáciu, pripojí stavebník doklad o vytýčení k dokumentácii ním uchovávanej.

ODDIEL 5

KOLAUDÁCIA

Kolaudačné konanie (K § 79 a 81 zákona)
§39
(1)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje
a)
označenie a miesto stavby,
b)
predpokladaný termín dokončenia stavby,
c)
termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby,
d)
údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.
(2)
K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí
a)
opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
b)
pri stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti,10) doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác (pri podzemných inžinierskych sieťach ešte pred zakrytím),
c)
geometrický plán podľa predpisu o evidencii nehnuteľností; tento doklad sa nepripojí v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného označenia stavby a pri drobných stavbách,
d)
pri stavbe, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu podľa osobitných predpisov,3a) udelený na základe posúdenia predprevádzkovej bezpečnostnej správy,
e)
ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi11) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal.
§40
(1)
Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť
a)
doklady o vytýčení stavby (§ 38),
b)
doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,11) správu o výsledku komplexného vyskúšania, prípadne skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala,
c)
projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmien stavby,
d)
výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; so súhlasom stavebného úradu môže tieto zmeny vyznačené v dokumentácii overiť stavebný úrad v stavebnom konaní, pokiaľ konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,
e)
ďalšie doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia; pri stavbách povolených po 1. júli 1992 aj doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
(2)
Pri drobných a jednoduchých stavbách, najmä pri stavbách, ktorých stavebníkmi sú fyzické osoby, a tieto stavby nesúvisia s podnikaním podľa osobitných predpisov, možno náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho príloh primerane zjednodušiť.
§41
(1)
Stavebný úrad spíše o ústnom konaní protokol, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie stavby,
b)
zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,
c)
porovnanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,
d)
súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,
e)
námietky účastníkov konania,
f)
stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
(2)
Protokol podľa odseku 1 môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou a ak nie sú pri nej zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.
Kolaudačné rozhodnutie (K § 82 zákona)
§43
(1)
Kolaudačné rozhodnutie obsahuje
a)
označenie stavby,
b)
vymedzenie účelu užívania stavby,
c)
podmienky užívania stavby.
(2)
V podmienkach užívania stavby môže stavebný úrad podľa povahy stavby uložiť najmä
a)
vyznačenie drobných odchýlok, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, do overenej dokumentácie stavby,
b)
ďalšie povinnosti na zabezpečenie záujmov spoločnosti alebo na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, najmä na zabezpečenie záujmov na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
§44
Kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie sú zaistené zdravie a bezpečnosť osôb a riadne a nerušené užívanie stavby na určený účel, najmä
a)
nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny, na kanalizačnú sieť a pod., najmä pri bytových a občianskych stavbách,
b)
nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie,
c)
nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
d)
nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
e)
nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok.
§45 Upustenie od kolaudácie
Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť
a)
pri drobných stavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach, pri ktorých po ich ohlásení určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,
b)
pri jednoduchých stavbách, s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží, stavieb s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením a skladov.
§46 Kolaudácia terénnych úprav, informačných, reklamných a propagačných zariadení
Pokiaľ stavebný úrad pri povolení terénnych úprav, informačných, reklamných a propagačných zariadení určí, že podliehajú kolaudácii, platia pre ne ustanovenia tohto oddielu primerane.

ODDIEL 6

NEVYHNUTNÉ ÚPRAVY A ODSTRAŇOVANIE STAVIEB

§47 Nevyhnutné úpravy (K § 87 zákona)
(1)
Stavebný úrad môže nariadiť ako nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku najmä
a)
úpravy v záujme bezpečnosti dopravy (napr. zriadenie podlubia, priechodov, skosenie nároží domov), obrany štátu (napr. zriadenie krytov a úkrytov), požiarnej bezpečnosti (napr. technické zariadenia požiarnej ochrany),
b)
úpravy, ktorými sa dosiahne, aby stavba alebo jej zariadenia svoje okolie neprimerane neobťažovali hlukom, zápachom, exhaláciami, otrasmi, chvením, účinkami elektromagnetického poľa,
c)
pripojenie stavby na rozvodné siete, najmä na verejný rozvod vody, elektriny, plynu, na kanalizačnú sieť,
d)
úpravy, ktorými sa odstraňujú hygienické, bezpečnostné, požiarne, prevádzkové a estetické závady stavby a ktorými sa stavba vybavuje sociálnymi alebo inými hygienickými a spoločnými zariadeniami,
e)
odstránenie alebo úpravu stavebných častí stavby (napr. múrov, striešok, veránd) zabraňujúcich prístupu svetla a vzduchu k stavbám alebo pôsobiacich iné závady,
f)
úpravy na zabezpečenie účinnejšieho odvádzania zrážkových vôd.
(2)
Ak nevyhnutná úprava, ktorá sa má nariadiť, nevyžaduje dokumentáciu alebo iné podklady, uloží stavebný úrad vlastníkovi stavby alebo pozemku vykonanie úpravy a určí podmienky a lehotu jej uskutočnenia. V ostatných prípadoch stavebný úrad uloží jednak uskutočniť nevyhnutnú úpravu stavby alebo stavebného pozemku, jednak obstarať a predložiť predpísanú dokumentáciu alebo iné podklady.
(3)
Pre obsah dokumentácie a iných podkladov, ktorých predloženie stavebný úrad uložil podľa odseku 2, platia podľa povahy úprav ustanovenia tejto vyhlášky o povoľovaní stavieb, terénnych úprav, prípadne o odstraňovaní stavieb.
§48 Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (K § 88 zákona)
(1)
V žiadosti o povolenie na odstránenie stavby jej vlastník uvedie
a)
druh, účel, miesto a označenie stavby,
b)
dôvody odstránenia stavby a predpokladané začatie a skončenie prác,
c)
názov organizácie, ktorá stavbu odstráni; ak stavbu bude odstraňovať organizácia sama pre seba alebo ak sa má stavba odstrániť svojpomocou, uvedie vlastník stavby, ako je zabezpečené odborné vedenie, alebo meno a adresu osoby, ktorá bude vykonávať odborný dozor nad prácami,
d)
či sa stavba odstráni s použitím trhavín,
e)
ako sa naloží s materiálom a kam sa prebytočný materiál uloží, f) zoznam a adresy účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi,
g)
ako sú zabezpečené doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov náhradné byty, ubytovanie alebo priestory,
h)
ako sa naloží s uvoľneným pozemkom,
i)
návrh na opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe, ak sa majú z týchto nehnuteľností vykonávať búracie práce alebo ak sa majú tieto nehnuteľnosti inak použiť.
(2)
K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby vlastník pripojí
a)
doklady, ktorými preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom,
b)
technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
c)
doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnili,
d)
pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne vybavená organizácia, dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať,
e)
stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi, pri stavbe s jadrovým zariadením súhlas Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu.
(3)
Ak žiadosť alebo jej prílohy neobsahujú podklady nevyhnutné na riadne posúdenie z hľadiska záujmov sledovaných stavebným úradom alebo dotknutými orgánmi štátnej správy, určí stavebný úrad rozsah a lehotu doplnenia, napr. ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, doplnenie fotodokumentáciou, dokumentačnými výkresmi, prípadne podľa podmienok ministerstva kultúry republiky aj inou dokumentáciou (napr. meračskou alebo modelovou), a v odôvodnených prípadoch predloženie fotodokumentácie aj pri iných stavbách.
§49 Rozhodnutie o odstránení stavby (K § 90 zákona)
(1)
Rozhodnutie o odstránení stavby obsahuje najmä
a)
údaje o mieste, druhu a účele stavby, a komu sa odstránenie stavby povoľuje alebo nariaďuje,
b)
lehotu na odstránenie stavby,
c)
podmienky odstránenia stavby.
(2)
Podmienkami rozhodnutia o odstránení stavby stavebný úrad zabezpečí najmä
a)
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a iných predpisov a technických noriem,
b)
dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy,
c)
ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d)
vykonanie prác pri odstránení stavby na to oprávnenou odborne vybavenou organizáciou; pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať na to oprávnená odborne vybavená organizácia, určí osobu, ktorá bude zabezpečovať odborný dozor nad prácami.
(3)
Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby
a)
uložiť povinnosť oznámiť určité štádium prác na zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
b)
uložiť vlastníkom susedných pozemkov, aby znášali po určený čas vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb,
c)
určiť podrobnejšie podmienky postupu a spôsobu prác, najmä na zabezpečenie stability susedných stavieb, na zaistenie bezpečného užívania susedných stavieb, premávky na priľahlých komunikáciách a pod.,
d)
uložiť povinnosť upraviť po odstránení stavby pozemok, zabezpečiť nezávadné odvádzanie povrchových vôd, vysádzať zeleň a pod.,
e)
uložiť povinnosť dokumentáciu stavby odovzdať na účely evidencie a archivovania.
§50 Nariadenie zabezpečovacích prác (K § 94 zákona)
(1)
Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad nariaďuje vlastníkovi stavby vykonať zabezpečovacie práce, obsahuje najmä
a)
povinnosť vykonať zabezpečovacie práce a lehotu na ich vykonanie, opis stavebnotechnického stavu stavby, povahu a rozsah účinkov, ktorými ohrozuje život alebo zdravie osôb alebo národohospodárske hodnoty,
b)
podmienky vymedzujúce druh, rozsah a spôsob vykonania zabezpečovacích prác,
c)
podmienky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti i ochranu práv a právom chránených záujmov účastníkov konania,
d)
údaje o nevyhnutnom rozsahu susedných pozemkov a stavieb, ktoré sa majú použiť pri vykonávaní zabezpečovacích prác, a povinnosti ich vlastníkov, aby po určený čas znášali vykonávanie niektorých prác zo svojich nehnuteľností, prípadne, aby na nich znášali dočasné umiestnenie konštrukcií.
(2)
Ak stavebný úrad stavebnej organizácii nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce, uvedie v rozhodnutí okrem náležitostí podľa odseku 1
a)
organizáciu, ktorá je povinná vykonať zabezpečovacie práce,
b)
povinnosť vlastníka stavby uhradiť tejto organizácii náklady spojené s vykonaním zabezpečovacích prác a znášať ich vykonanie.
§51 Štátny stavebný príspevok (K § 95 zákona)
(1)
V žiadosti o poskytnutie štátneho stavebného príspevku občan, ktorý je vlastníkom stavby, uvedie
a)
účel príspevku a jeho požadovanú výšku,
b)
sociálne pomery žiadateľa.
(2)
K žiadosti o poskytnutie štátneho stavebného príspevku žiadateľ priloží
a)
doklad o vlastníckom práve k nehnuteľnosti,
b)
doklad, ktorým preukazuje, že mu štátna sporiteľňa odmietla poskytnúť na účel, na ktorý žiada štátny príspevok, pôžičku, a že nemohol získať prostriedky ani z iných zdrojov, ako z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a pod.
(3)
Rozhodnutie, ktorým stavebný úrad priznáva štátny stavebný príspevok, obsahuje najmä
a)
údaje o účele, na ktorý sa štátny stavebný príspevok poskytuje, a termín dokončenia prác, pokiaľ nebol určený iným rozhodnutím stavebného úradu,
b)
výhradu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade, že dôjde k odplatnému prevodu nehnuteľnosti alebo že sa práce nevykonali v rozsahu, na ktorý sa príspevok priznal,
c)
podmienky výplaty príspevku,
d)
podmienky rokovania s peňažným ústavom, ktorého prostredníctvom sa bude štátny príspevok vyplácať.

ODDIEL 7

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD

§52 Náplň činnosti štátneho stavebného dohľadu (K § 98 zákona)
Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať najmä,
a)
či sa stavba uskutočňuje na základe stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia stavebného úradu a v súlade s ním,
b)
či práce na stavbe vykonávajú oprávnené osoby, či sa odborne vykonávajú a vedú stavebné práce, či je zabezpečený a vykonávaný odborný dozor,
c)
či je na stavenisku k dispozícii dokumentácia overená stavebným úradom a všetky doklady potrebné na uskutočňovanie stavby a či sa riadne vedie stavebný denník alebo jednoduchý záznam o stavbe,
d)
či pri uskutočňovaní stavby nedochádza k nepovolenému obmedzovaniu premávky na komunikáciách alebo užívania verejných priestranstiev, či sa nadmerne neznečisťuje okolie stavby, neničí zeleň alebo iným spôsobom nezhoršuje životné prostredie a či sa neodôvodnene neobmedzujú práva a právom chránené záujmy vlastníkov susedných pozemkov a stavieb,
e)
či je zaistená bezpečnosť práce a technických zariadení, požiarna ochrana, riadne ohradenie a osvetlenie staveniska, bezpečné prístupy k stavbe, či je na stavenisku poriadok a či nedochádza k znehodnocovaniu alebo ničeniu použiteľných materiálov,
f)
či sa dodržiavajú všeobecné technické požiadavky na výstavbu a iné predpisy a technické normy,
g)
či sa stavba užíva len na povolené účely a či sa v priebehu užívania nezhoršujú účinky na životné prostredie,
h)
či sa stavba riadne udržiava,
i)
či pri dočasných stavbách neuplynul určený čas ich trvania alebo nepominul účel, na ktorý sa zriadili,
j)
či sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia stavebného úradu na odstránenie stavby,
k)
či stavbu odstraňuje oprávnená organizácia alebo osoba a či je zabezpečené odborné vedenie práce a bezpečnosť osôb,
l)
či sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné objekty a či sa vykonali opatrenia potrebné na ich zabezpečenie,
m)
či sa robia predpísané skúšky.
§53 Podmienky výkonu štátneho stavebného dohľadu (K § 100 zákona)
(1)
Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočnovanej stavby.
(2)
Ak ide o stavbu, ktorej stavebníkom, prípadne tým, kto stavbu pre stavebníka uskutočňuje (ďalej len „zhotoviteľ“), je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, musí sa na stavbe viesť stavebný denník. V ostatných prípadoch sa musí na stavbe viesť aspoň jednoduchý záznam o stavbe. Na stavbách pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach podľa § 55 ods. 2 zákona sa stavebný denník musí viesť, len pokiaľ tak ustanovuje stavebný úrad.
(3)
Stavebný denník sa vedie odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Vedenie stavebného denníka sa skončí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
(4)
Stavebný denník vedie zhotoviteľ, prípadne stavebník, ak vykonáva stavbu sám pre seba (§ 44 ods. 2 zákona). Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa stavby, najmä časový postup prác, odchýlky od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok ustanovených inými rozhodnutiami alebo opatreniami, prípadne ďalšie údaje potrebné na posúdenie prác stavebným úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy. Stavebný denník slúži tiež na záznamy orgánov štátneho stavebného dohľadu a orgánov štátnej správy, ktoré majú oprávnenie dozerať na vykonávanie stavby podľa osobitných predpisov.
(5)
Stavebník sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným pripája svoje stanoviská. Počas doby, po ktorú sa na stavbe pracuje, musí byť stavebný denník prístupný oprávneným osobám a pracovníkom orgánov štátnej správy. Denné záznamy zapisuje poverený pracovník zhotoviteľa v deň, ktorého sa záznamy týkajú, výnimočne nasledujúci deň, v ktorom sa na stavbe pracuje. Ak ide o technicky jednoduchú stavbu alebo práce menšieho rozsahu, možno denné záznamy nahradiť so súhlasom stavebného úradu jedným záznamom za obdobie najviac sedemdenné. Stavebník je povinný uchovávať stavebný denník po dobu desiatich rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, prípadne od dokončenia stavby, pokiaľ kolaudácii nepodlieha.
(6)
Jednoduchý záznam o stavbe (odsek 2) vedie stavebník a spolupodpisuje ho osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. V tomto zázname sa uvádza aj rozsah a druh čiastkových stavebných prác, ktoré na stavbe popri stavebníkovi vykonávajú právnické a fyzické osoby.
§54 Opatrenia pri výkone štátneho stavebného dohľadu (K § 102 zákona)
(1)
Výzvu urobiť nápravu môže orgán štátneho stavebného dohľadu zaznamenať do stavebného denníka alebo do jednoduchého záznamu o stavbe, písomným oznámením alebo do protokolu. Výzva obsahuje stručný opis zistenej závady a lehotu, dokedy sa má urobiť náprava.
(2)
Ak stavebník, zhotoviteľ alebo iná osoba nedbá na výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu, vydá stavebný úrad rozhodnutie, ktorým nariadi urobiť nápravu. Rozhodnutie obsahuje najmä
a)
meno (názov) osoby, ktorej sa nariaďuje urobiť nápravu,
b)
označenie závady, ktorá sa má odstrániť, a lehotu, v ktorej sa má náprava urobiť.
§55 Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia stavby (pasport) (K § 104 zákona)
(1)
Dokumentácia skutočného realizovania stavby, ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje najmä
a)
údaje o druhu, účele a mieste stavby, meno (názov) a adresu vlastníka stavby, parcelné čísla stavebného pozemku podľa evidencie nehnuteľností s uvedením vlastníckych alebo iných práv a údaje o rozhodnutiach o stavbe; pokiaľ sa rozhodnutia nezachovali, aspoň približný rok dokončenia stavby,
b)
situačný výkres súčasného stavu územia v mierke pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zakreslením polohy stavby a vyznačením väzieb na okolie, najmä odstupov od hraníc stavebného pozemku a od susedných stavieb a pripojenia na rozvodné a dopravné siete; v odôvodnených prípadoch môže stavebný úrad uložiť spracovanie situačného výkresu v podrobnejšej mierke,
c)
stavebné výkresy v mierke 1 : 200, prípadne v mierke 1 : 100 alebo 1 : 50, vypracované podľa skutočného realizovania stavby, s príslušnými rezmi a pohľadmi, s opisom všetkých priestorov a miestností podľa súčasného spôsobu užívania a s vyznačením ich rozmerov a plošných výmer,
d)
technický opis stavby a jej vybavenia.
(2)
Zjednodušená dokumentácia (ďalej pasport stavby), ktorej obstaranie nariadil stavebný úrad, obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
situačný výkres a zjednodušené výkresy skutočného realizovania stavby v rozsahu a podrobnostiach zodpovedajúcich druhu a účelu stavby s opisom spôsobu užívania všetkých priestorov a miestností,
c)
jednotný technický opis stavby a jej vybavenia.
(3)
Dodatočne obstaraná dokumentácia skutočného realizovania stavby alebo pasport stavby uskutočnenej trvalým spôsobom sa predkladajú stavebnému úradu vo dvoch vyhotoveniach; ak stavebným úradom nie je miestne príslušný orgán obce, v troch vyhotoveniach.
(4)
Stavebný úrad zabezpečí preskúmanie predloženej dodatočne obstaranej dokumentácie skutočného realizovania alebo pasportu stavby; podľa výsledku uloží ich doplniť, zmeniť, prípadne prepracovať alebo ich overí. Po jednom overenom vyhotovení zašle stavebníkovi a mestskému alebo miestnemu národnému výboru, v územnom obvode ktorého je stavba.
(5)
Overená dokumentácia skutočného realizovania stavby alebo overený pasport stavby nahrádzajú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.

ŠTVRTÁ ČASŤ | VYVLASTNENIE

§56 Návrh na vyvlastnenie (K § 112 zákona)
(1)
Návrh na vyvlastnenie obsahuje najmä
a)
označenie pozemku alebo jeho časti, označenie stavby, údaj, aké právo a v akom rozsahu sa má vyvlastniť, a návrh náhrady,
b)
meno (názov) osoby, v prospech ktorej sa má uskutočniť vyvlastnenie,
c)
meno (názov) a adresu osoby, proti ktorej vyvlastnenie smeruje,
d)
odôvodnenie požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje,
e)
dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo stavbe dohodou bol bezvýsledný,
f)
výpis z evidencie nehnuteľností, prípadne výpis z pozemkovej knihy identifikovaný podľa evidencie nehnuteľností, ak právne vzťahy k pozemkom a stavbám neboli dosiaľ v evidencii nehnuteľností vyznačené,
g)
snímku z pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností so zákresom pozemkov a stavieb navrhnutých na vyvlastnenie, doplnenú situáciou z iných mapových podkladov, ktoré graficky vyjadrujú právne vzťahy k nehnuteľnostiam v prípadoch, keď tieto vzťahy neboli dosiaľ v evidencii vyznačené; ak sa navrhuje vyvlastniť časť pozemku, pripojí sa aj geometrický plán v troch vyhotoveniach. Ak pri líniových stavbách nemožno určiť presný rozsah pozemkov, postačí situácia projektovanej stavby zakreslená na snímke z pozemkovej mapy evidencie nehnuteľností.
(2)
Dôkazom podľa odseku 1 písm. e) je doporučene zaslaná písomná výzva na uzavretie dohody, obsahujúca požiadavku žiadateľa, dôvody, návrh odplaty a upozornenie, že ak na ňu vlastník pozemku alebo stavby neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že dohodu odmieta. Navrhovateľ v takom prípade predloží vyhlásenie, že v určenej lehote nedostal na svoju výzvu odpoveď, prípadne že k prevodu nedošlo.
§57 Rozhodnutie o vyvlastnení (K § 114 zákona)
Rozhodnutie o vyvlastnení obsahuje najmä
a)
predmet, účel a rozsah vyvlastnenia,
b)
meno (názov) osoby, proti ktorej vyvlastnenie smeruje,
c)
označenie orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje,
d)
náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady,
e)
lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý sa vyvlastnili.
f)
poučenie o možnosti a podmienkach žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení (§ 116 ods. 1 zákona).

PIATA ČASŤ | SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§58 Oznámenie verejnou vyhláškou
(1)
Ak ide o rozhodnutie alebo iné opatrenie väčšieho rozsahu alebo ak jeho neoddeliteľnú časť tvoria grafické prílohy, vyvesí sa miesto úplného znenia opatrenia stručná vyhláška obsahujúca základné údaje o území, ktorého sa opatrenie týka, a jeho stručný obsah s poučením, kedy a kde možno doň nazrieť.
(2)
Písomnosť alebo vyhláška podľa odseku 1 sa vyvesí na úradnej tabuli obecného úradu, ktorého územného obvodu sa týka, a správneho orgánu, ktorý rozhodnutie alebo iné opatrenie vydal. Na vyhláške označí orgán, ktorý ju vyvesil, dátumy jej vyvesenia a sňatia a založí ju do správneho spisu.
§59 Úľavy pri živelných pohromách a pri nečakaných haváriách stavieb
(1)
Opatrenia na stavbách a pozemkoch spočívajúce podľa okolností aj v uskutočňovaní stavieb alebo terénnych úprav alebo v odstraňovaní stavieb, ktorými sa predchádza dôsledkom živelných pohrôm alebo nečakaných havárií, čelí ich účinkom a zabraňuje ohrozeniu života alebo zdravia osôb, národohospodárskym a iným škodám, sa môžu začať bez predchádzajúceho povolenia podľa stavebného zákona a tejto vyhlášky, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Ten, kto také opatrenia vykonáva, je však povinný bezodkladne ich oznámiť stavebnému úradu, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
(2)
Ak sa stavby alebo terénne úpravy zničené alebo poškodené živelnou pohromou alebo nečakanou haváriou majú obnoviť v zhode s pôvodnými povoleniami stavebného úradu, postačí, aby sa také opatrenie vopred ohlásilo stavebnému úradu. Pre postup stavebného úradu a stavebníka platia primerane ustanovenia § 16 až 18.
(3)
Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré treba bezodkladne uskutočniť na zmiernenie alebo odvrátenie dôsledkov živelnej pohromy alebo nečakanej havárie stavby, môže stavebný úrad
a)
obmedziť obsah návrhu (žiadosti) a jeho príloh na najpotrebnejšiu mieru nevyhnutnú pre rozhodnutie,
b)
upustiť od vydania územného rozhodnutia, prípadne zlúčiť územné konanie so stavebným konaním alebo s inými konaniami podľa zákona,
c)
v rozhodnutí určiť, že niektoré doklady predpísané ako prílohy návrhu (žiadosti), prípadne iné doklady sa predložia v určenej lehote dodatočne,
d)
v odôvodnených prípadoch vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie podkladov; po ich predložení vykoná stavebný úrad konanie a vydá rozhodnutie.
§60 Údaje pre orgány geodézie a kartografie
(1)
Orgánom (organizáciám) geodézie a kartografie (ich pracoviskám v okrese) sa zasielajú
a)
rozhodnutie o umiestnení stavby alebo zmeny stavby týkajúce sa jej vonkajšieho pôdorysného ohraničenia, rozhodnutie o využití územia a rozhodnutie o chránenom území alebo ochrannom pásme,
b)
stavebné povolenie alebo zmeny stavby týkajúce sa jej vonkajšieho pôdorysného ohraničenia,
c)
povolenie terénnych úprav,
d)
kolaudačné rozhodnutie pri stavbách a ich zmenách uvedených v písmene b),
e)
rozhodnutie o odstránení stavby,
f)
rozhodnutie o vyvlastnení pozemku a stavby a rozhodnutie o zrušení vyvlastnenia.
(2)
Orgánom (organizáciám) geodézie a kartografie sa nezasielajú stavebné povolenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
§61
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.
Čl. II
Pokiaľ sa v tejto vyhláške používa pojem „organizácia“, rozumejú sa tým právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov.
Čl. III
Podklady pre územné konanie o umiestnenie stavby (zadanie) a pre povolenie stavby (projekt) spracované podľa vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb na základe zmlúv uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa môžu použiť po jej účinnosti ako podklady pre územné a stavebné konanie vykonávané podľa tejto vyhlášky.
Minister:
Ing. Šupka v. r.
1)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
1a)
§ 2 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
2)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.
3)
§ 14 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
4)
§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
5)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
6)
Vyhláška č. 79/1973 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.
6a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
7)
§ 64 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
8)
Stavebný úrad zabezpečí vyjadrenie správcov telekomunikačných sietí podľa zákona č. 110/1964 Zb.
9)
§ 43 vyhlášky č. 104/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác,
§ 69 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.
10)
Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
11)
Napr. § 11 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
12)
Napr. § 12 ods. 3 zákona č. 123/1975 Zb. o užívaní pôdy a iného poľnohospodárskeho majetku na zabezpečenie výroby,
§ 42 ods. 2 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
13)
Pre pripojenie platí najmä vyhláška č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - § 12 a 27, vyhláška č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách - § 12 a 27 a ČSN č. 73 6660 - Vnútorné vodovody a ČSN 76 6760 - Vnútorné kanalizácie.
14)
V cestných ochranných pásmach musí byť povolená výnimka podľa § 16 ods. 3 písm. d) vyhlášky č. 136/1961 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
15)
Napríklad podľa § 13a a § 14 zákona č. 53/1968 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb., § 4 zákona č. 61/1973 Zb. o lesoch.
16)
Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení neskorších predpisov.