Zmena v uplatňovaní DPH pri službách súvisiacich s vývozom tovaru mimo EÚ (napr. služby dopravcu)

Nadväzne na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C – 288/16 „L.Č.“ IK z 29. júna 2017 pristúpila finančná správa k zmene v uplatňovaní DPH pri službách súvisiacich s vývozom tovaru mimo EÚ. Oslobodenie od DPH pri poskytnutí týchto služieb upravuje §47 ods.6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”).

Podľa §47 ods.6 zákona o DPH sú od dane oslobodené služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú priamo spojené s vývozom tovaru a s tovarom pod colným opatrením podľa §18 ods.2 zákona o DPH.

Službami súvisiacimi s vývozom tovaru sú napr. colnodeklarantské služby pri vývoze tovaru, nakladanie, vykladanie, prekladanie a manipulácia s tovarom, skladovanie tovaru, balenie tovaru, váženie tovaru a podobné doplnkové služby súvisiace s prepravou tovaru do tretieho štátu.

Tovarom pod colným opatrením sa rozumie tovar, ktorý má pri jeho vstupe na územie EÚ postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo je umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu, alebo je prepustený do colného režimu uskladňovanie v colnom sklade, do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, do colného režimu dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla alebo do colného režimu vonkajší tranzit, alebo je vpustený do teritoriálnych vôd.

 

Ustanovenie §47 ods.6 zákona o DPH je transpozíciou článku …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

6

7.2€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.