Správca dane pochybil pri doručovaní a určil daň podľa pomôcok. Čo urobil nesprávne?

Daňová kontrola podľa dokladov (dokladová kontrola) má prednosť pred určením dane podľa pomôcok. Uvedené podčiarkuje aj povaha inštitútu určenie dane podľa pomôcok, ktorý je potrebné chápať ako osobitný sankčný prostriedok postihujúci daňové subjekty, ku ktorého využitiu má správca dane pristúpiť iba v zákonom predpokladaných prípadoch.

V prípade z praxe – ďalej uvedenom, bola spornou   otázka, či správca dane postupoval správne a v súlade so zákonom, keď pristúpil k aplikácii inštitútu určenia dane podľa pomôcok, zdôvodňujúc jeho použitie ustanovením §48 ods.1 pism. d) Daňového poriadku a to za okolnosti, keď sa daňový subjekt o oznámení správcu dane o začatí daňovej kontroly a ďalších zásielkach nedozvedel .

Správca dane doručuje daňovému subjektu písomnosti (pokiaľ nejde o doručovanie elektronickými prostriedkami) prioritne na adresu, ktorú mu daňový subjekt oznámil. Inak je miestom doručenia písomnosti v prípade fyzickej osoby adresa jej trvalého pobytu a v prípade právnickej osoby adresa jej sídla

Písomnosti vrátené s poznámkou „adresát neznámy” sa  podľa §31 ods.4 Daňového poriadku považujú  za doručené v deň ich vrátenia správcovi dane.

Podľa ustanovenia §49 ods.3 Daňového poriadku, určenie dane podľa pomôcok je ukončené až dňom doručenia protokolu o určení dane podľa pomôcok.

 
Skutkový stav prípadu
Správca dane zaslal daňovému subjektu – platiteľovi DPH Oznámenie o daňovej kontrole zo dňa 02.02.2015 na výkon daňovej kontroly DPH za 3. štvrťrok 2014. Uvedená písomnosť bola dňa 06.02.2015 vrátená z dôvodu, že adresát je neznámy. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.