Právo na obhajobu v daňovom konaní, zásada právnej istoty

Správca musí vykonávať dokazovanie spôsobom, ktorý garantuje jeho objektivitu, teda musí vziať do úvahy dôkazy svedčiace v neprospech daňového subjektu, ale aj v jeho prospech. V prípade zistenia skutkových okolností, ktoré sú spôsobilé podstatne ovplyvniť rozhodnutie vo veci, nemožno na uvedené prihliadnuť, ak správca dane o nich nezískal informácie v procese dokazovania postupom zákonne konformným.  Správca dane pri daňovej kontrole využíva na základe §24 ods.4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) ako dôkazy aj svedecké výpovede získané orgánmi činnými v trestnom konaní. Daňový úrad môže tieto  svedecké výpovede použiť za predpokladu, že s nimi bude daňový subjekt oboznámený a bude mať možnosť sa k nim vyjadriť.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.