Odklad sociálneho poistenia a čístý obrat zamestnávateľov – korona opatrenia – nariadenie vlády č. 131/2020 a č. 132/2020

Odklad sociálneho poistenia

Vláda SR vydala nariadenie vlády č.131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 22.5. 2020.

  • Sociálne poistenie – podľa §293ew zákona o sociálnom poistení, poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania o 40 % a viac – za marec 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020, resp. za máj 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2020.

Čistý obrat zamestnávateľov

Vláda SR vydala nariadenie vlády č.132/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č.76/2020 Z.z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu  a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti s účinnosťou od 22.5. 2020.

Čistý obrat zamestnávateľov (tržba) – upresňuje sa táto definícia tak, že do čistého obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) prijaté účtovnou jednotkou v rámci projektov na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní realizované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny podľa §54 ods.1 pism. e) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Pridaj komentár