Obchodná spoločnosť vo vlastníctve obce a nadväznosti v DPH

Obsah
5.65 strany
Súdny dvor Európskej únie (ďalej len “súdny dvor”) sa v rozsudku vo veci C‑182/17 z 22. februára 2018 zaoberal uplatňovaním DPH v prípade obchodnej spoločnosti v 100 % vlastníctve obce, ktorá je na základe zmluvy s obcou poverená niektorými úlohami vo verejnom záujme, ktoré prináležia tejto obci. Súdny dvor riešil otázku, či v danom prípade ide o poskytovanie služieb podliehajúcich DPH.

Súdny dvor posudzoval túto problematiku na základe otázok predložených Najvyšším súdom Maďarska. Vzhľadom na to, že slovenské samosprávne orgány taktiež poverujú plnením úloh vo verejnom záujme aj obchodné spoločnosti, ktoré vlastnia, je tento rozsudok relevantný pre posúdenie činností týchto spoločností z hľadiska zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. a posúdenie, či tieto spoločnosti sú zdaniteľnými osobami a či činnosť, ktorú vykonávajú pre obec, podlieha DPH. 
Predmet sporu
NTN, maďarská spoločnosť s ručením obmedzeným (nezisková), ktorú 100 % vlastní obec, uzavrela s touto obcou zmluvu „týkajúcu sa plnenia úloh a využívania majetku“, podľa ktorej sa táto spoločnosť zaviazala plniť určité úlohy vo verejnom záujme vymenované v prílohe zmluvy, za čo jej obec mala poskytovať odmenu a poskytnúť určitý svoj majetok.

Úlohy spoločnosti TNT, ktoré plní pre obec:  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.