Kedy je možná obnova daňového konania? Posúdenie splnenia podmienok.

Obnova konania podľa daňového poriadku (zákona č. 563/2009 Z.z. )  je procesný inštitút, úlohou ktorého je odstrániť nedostatky v zistení skutkového stavu veci, alebo nedodržaní niektorých procesných podmienok.                                    

 Inštitút obnovy konania umožňuje prekonať prekážku rei iudicate (prekážka veci právoplatne rozhodnutej). Na to, aby bolo možné vyhovieť návrhu na obnovu konania,  vyžaduje sa existencia aspoň jedného z taxatívne stanovených dôvodov na obnovu konania podľa 563/2009 Z.z.75/1 daňového poriadku. V rámci obnovy konania nie sú prípustné iné dôvody, a preto, ak by boli uplatnené takéto dôvody, daňové orgány musia  takýto návrh zamietnuť. 

Rozdiel medzi obnovou konania a preskúmaním rozhodnutia  mimo odvolacieho konania je v tom, že obnova konania je určená predovšetkým k náprave skutkových omylov,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.