Dodatočné preukázanie splnenia hmotnoprávnych podmienok pre oslobodenie od dane pri vývoze tovaru – alternatívne dôkazy

Ustanovenie §47 ods.3 zákona č. 2222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), ktoré upravuje povinnosť platiteľa preukázať oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru zo SR do tretieho štátu colným vyhlásením, neupravuje použitie alternatívnych dôkazov. Podľa názoru Najvyššieho súdu SR dikcia právnej normy §47 ods.3 zákona o DPH je preto v danom prípade modifikovaná závermi rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci C-146/05 Albert Colleé a musí sa vykladať tak, že nevylučuje, nezakazuje, ale pripúšťa možnosť použitia i alternatívnych dôkazov.

 
Skutkový stav:
Na základe oznámenia colného úradu vykonal daňový úrad (ďalej aj správca dane) v spoločnosti M, s.r.o., daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty.  …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.